Prevod sa holandskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa holandskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na hebrejski jezik

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademija Oxford posluje u skoro svakom gradu naše zemlje, to je i direktan prevod sa holandskog jezika na hebrejski još jedna usluga koju ta institucija može da ponudi zainteresovanima.

Vrlo je važno da svi oni klijenti, a koji žele da dobiju prevedena dokumenta u toj varijanti jezika budu informisani da su u timu ove institucije i prevodioci i sudski tumači, tako da praktično rečeno, oni dobijaju kompletno obrađen bilo koji dokument.

Potpuno je svejedno da li se zahteva prevod ličnih dokumenata (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, saobraćajna i ostala) ili je neophodno obraditi neki dokument koji je svrstan u oblast obrazovanja ili nauke (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta), jer će pomenuti stručnjaci svakako u skladu sa propisima njihovu obradu da izvrše.Prevođenje sa holandskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na holandski

Shodno pravilima, omogućeno je ili donošenje originalnih dokumenata u izabrano predstavništvo ili njihovo slanje kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i uz pomoć neke kurirske službe, a naravno da će svaki pojedinac odabrati način koji mu odgovara najviše u određenom trenutku.

Uz već pomenuta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, tako da će biti izvršeni direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa holandskog jezika na hebrejski, ali i potvrde o visini primanja, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i svih ostalih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava.

Biće omogućeno zainteresovanima i da dobiju preveden bilo koji dokument u posebno kratkom vremenskom periodu, ali je tada vrlo važno da klijent dostavi sadržaje na mejl, kako bi se celokupan postupak ubrzao, pa da originale priloži naknadno.Podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i lekarske nalaze, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Isto tako će prevesti i ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), tako i ona koja su sastavni deo dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja ih čine).

Kako svaki klijent treba da na uvid sudskom tumaču dostavi i originalne sadržaje, nakon što oni budu bili obrađeni bi trebalo da dođe u prostorije poslovnice ove institucije i zvanično izvrši njihovo preuzimanje. A ako mu taj način ne bude odgovarao, omogućeno je i da uslugu dostave kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu izvrši kurirska služba, s tim što mora biti napomenuto da se ta usluga dodatno naplaćuje. Svakako će informacije o ceni klijent blagovremeno dobiti, a obavezan je da kuriru direktno konkretnu uslugu plati.

Bilo koji dokument koji se tretira kao pravni akt, budući da je vezan za oblast sudstva, odnosno prava će sudski tumači i prevodioci prema važećim pravilima obraditi, tako da uz direktan prevod presuda o razvodu braka sa holandskog jezika na hebrejski, oni vrše kompletnu obradu i punomoćja za zastupanje, potom sudskih tužbi i žalbi, kao i ugovora, odnosno licenci, sudskih odluka i tekovina Evropske Unije, ali i sertifikata, sudskih rešenja i ostalih dokumenata iz te grupe.

Budući da je cilj ove institucije maksimalno olakšavanje celokupnog postupka obrade dokumenata, to mora biti istaknuto da bi svako ko je za ovu uslugu zainteresovan trebalo podatke o nadoveri samostalno da dobije. A za sve one koji nisu upoznati, naglašavamo da nadovera uključuje stavljanje takozvanog Haškog pečata na ta dokumenta, koji je još poznat i kao Apostille. Samim tim što oni stručnjaci, koji su zaposleni u okviru pomenute institucije, nisu za izvršenje te vrste overe zvanično ovlašćeni, to oni nisu ni obavezni da daju klijentima podatke o njoj. Uravo iz tog razloga i važi opšta preporuka da klijent kontaktira one institucije Republike Srbije, koje su nadležne za nadoveru, te da sazna kako se ona za konkretna dokumenta vrši, odnosno da li je uopšte pomenuti pečat na njih neophodno staviti. Napominjemo da Haški pečat treba isključivo na ona dokumenta koja predviđa zakon da bude stavljen, a i tada po prethodno tačno definisanom principu, to jest ili nakon što prevodilac i sudski tumač posao za koji su kvalifikovani urade ili pre toga.

Bude li bilo neophodno, navedeni stručnjaci će ostvariti zahtev i onih klijenata kojima je potrebno usmeno prevođenje sa holandskog jezika na hebrejski, to jest primeniće ili pravila koja podrazumeva simultani, odnosno konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata, a omogućiće zainteresovanima i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naravno da klijenti mogu zaposlene u ovoj instituciji da zaduže i kada je potrebno prevesti neko književno delo, odnosno udžbenik, s tim da naravno sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i novinske članke, kao i časopise, ali i tekstualne sadržaje, a bez obzira da li se radi o stručnim ili popularnim, to jest nevezano za tematiku koju obrađuju.

Sem toga, oni su osposobljeni i za profesionalnu obradu svih onih sadržaja koji se odnose, najpre na oblast marketinga (brošure, reklamni flajeri, katalozi, plakati, vizit kartice, PR tekstovi i drugi marketinški materijali), a zatim i na oblast interneta, odnosno računara (programi, online katalozi, web sajtovi, aplikacije, internet prodavnice i ostali online sadržaji). Izuzetno je važno da svaki klijent, kome su potrebni direktni prevodi internet materijala sa holandskog jezika na hebrejski, bude upoznat sa činjenicom da ovi stručnjaci u tom slučaju vrše implementaciju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), a kako bi njihovo mesto u polju opšte pretrage poboljšali.

Biće izvršena i usluga koja uključuje redakturu, to jest korekturu i lekturu, a primenjuje se isključivo u slučaju kada je određeni sadržaj neadekvatno preveden u ovoj varijanti jezika.

Potrebno je dodati i to da svi koji žele da dobiju prevedene različite video, odnosno audio materijale, kao što su recimo reklamne poruke, emisije i filmovi, odnosno serije, ali i mnogi drugi, mogu u svakom predstavništvu pomenute institucije da zaduže one stručnjake, koji su primarno specijalizovani za njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje.

Prevod saglasnosti za zastupanje sa holandskog na hebrejski jezik

Kada zaposleni u određenoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford budu ostvarivali zahtev pojedinaca, te vršili direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa holandskog jezika na hebrejski, oni će u skladu sa zvaničnim ovlašćenjima koja su im data da urade i overu tog dokumenta. A time će mu omogućiti da sa aspekta zakona, odnosno prava bude svrstan među validne sadržaje.

Moramo napomenuti da je dužnost svakog pojedinca, odnosno vlasnika konkretnog dokumenta da izvrši i dostavljanje originala, koje će ovlašćeni sudski tumač koristiti prilikom overe. Sem toga bi bilo poželjno da on u okviru državnih institucija, u čijoj se nadležnosti nalazi overa Apostille (Haškim) pečatom dobije sve neophodne informacije, kako bi uprostio celokupan postupak obrade.

Svakako će prevodioci i sudski tumači konkretne usluge primeniti i prilikom prevođenja potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, odnosno kada budu obrađivali potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta koja će klijent kasnije predati određenoj nadležnoj službi.

Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa holandskog jezika na hebrejski, ali i ostalih ličnih dokumenata, tako da će klijenti dobiti kompletno obrađeno i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, ali i pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, odnosno umrlicu, krštenicu i venčani list, kao i radnu dozvolu, ličnu kartu i druga dokumenta iz te grupe.

Apsolutno svaki dokument koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju će shodno pravilima, sudski tumači i prevodioci obraditi, a ako se to od njih bude zahtevalo. A izuzev godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, prevešće i overiti i poslovne odluke, zatim osnivački akt i statut preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno revizorske izveštaje i fakture, te bilo koji drugi dokument koji je za poslovanje vezan, te se smatra delom konkretne vrste dokumentacije.

Isto tako se podrazumeva da će klijent dobiti direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na hebrejski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), a pomenuti stručnjaci profesionalno mogu da obrade i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te svaki drugi dokument koji se nalazi u sastavu kako tehničke, tako i dokumentacije za tendere, ali i građevinske.

Kada to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač prvo vrše prevod, a zatim i overavaju sva ona dokumenta koja su isključivo za obrazovanje vezana, te obrađuju i sve naučne sadržaje. Pored nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, biće kompletno obrađena i diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomski i naučni radovi, te potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i naučni patenti, kao i svaki drugi nepomenuti dokument, koji se tiče ovih oblasti.

Ne samo da će klijent moći da zaduži zaposlene u bilo kojoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije u zemlji da izvrše konsekutivni prevod sa holandskog jezika na hebrejski, već će isto tako shodno zahtevima određene manifestacije, prevodioci i sudski tumači izvršiti ili prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika ili simultani. Preciznije rečeno, prvo će morati da bude urađena stručna analiza svih dostupnih podataka o određenom događaju, pa će nakon toga biti definisana adekvatna usluga. Naravno da klijent mora dostaviti relevantne informacije kako o trajanju i o broju učesnika, tako isto i o mestu održavanja, te uopšteno o organizaciji. Uzevši u obzir da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to znači da će konkretna usluga biti ponuđena onim klijentima za čiju manifestaciju bi upravo trebalo da bude primenjen taj tip usmenog prevoda.

Uzevši u obzir da korektori, odnosno profesionalni lektori takođe čine tim svakog predstavništva ove institucije, to je svim klijentima na raspolaganju i usluga stručne redakture. Inače se ona primenjuje ako prevod, koji je na nekom drugom mestu prethodno izvršen, nije usklađen sa važećim pravilima i ciljanog jezika i same struke, pa se tada primenjuju pravila korekture i lekture, a kako bi vlasnicima tih materijala bila pružena mogućnost da imaju kvalitetan prevod.

Prema zahtevima pojedinaca, prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove, kako popularne, tako i naučne, a njihova osnovna tema se može odnositi na bilo koju granu što prirodnih, što društvenih nauka. Podrazumeva se da će oni prevesti sadržaje iz domena ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i obrazovanja, ali i komunikologije, građevinske industrije i marketinga, odnosno medicine, nauke i sociologije, te informacionih tehnologija, farmacije i psihologije. Ukoliko se zahteva, biće izvršeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa holandskog jezika na srpski, ali i onih koji se tiču filozofije, bankarstva i politike, kao i ekonomije, prava i svih ostalih naučnih disciplina, koje u ovom trenutku nisu pomenute.

Vrlo je važno naglasiti da se profesionalno prevođenje internet sadržaj sa holandskog jezika na hebrejski, takođe nalazi među uslugama koje sudski tumač i prevodilac završe, a ukoliko to neki klijent zahteva. Podrazumeva se da će tokom obrade kako onlajn prodavnica i web sajtova, tako i internet kataloga, te svih ostalih sadržaja koji se postavljaju na internet, oni primenjivati i specijalne alate, koji imaju za cilj njihovo prilagođavanje aktuelnim pretraživačima i njihovim pravilima. Zapravo je reč o SEO alatima (Search Engine Optimisation), a koje će ovi stručnjaci pravilno implementirati, kako bi ste poboljšalo mesto koje ti sadržaji zauzimaju u pretrazi. Sem pomenutih, oni će stručno obraditi i bilo koju vrstu što programa, što aplikacija, to jest sve one sadržaje koji se na kompjutere odnose.

Direktni prevodi knjiga sa holandskog jezika na hebrejski

U principu je potpuno svejedno da li klijent zahteva direktan prevod romana sa holandskog na hebrejski jezik ili nekog drugog književnog dela koje je svrstano u prozu, odnosno da li želi da dobije prevedenu određenu pesmu ili književno delo iz domena poezije, zato što su prevodioci i sudski tumači ove institucije specijalizovani za obradu apsolutno svakog dela književnosti. Isto tako, oni mogu da prevedu i udžbenike, a po potrebi i članke iz novina, te shodno zahtevima i sadržinu različitih vrsta časopisa, poput recimo ilustrovanih, stručnih ili dečijih.

Takođe će izaći u susret i željama svih onih pojedinaca, kojima su potrebni prevodi u ovoj varijanti jezika za marketinške materijale, tako da će pored plakata, obraditi i reklamne letke, zatim brošure i PR tekstove, kao i kataloge, flajere i ostale sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje kako usluga i određenih događaja, tako i poslovanja firmi i proizvoda. S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava isključivo stručnjake koji imaju dugogodišnje iskustvo, to znači da će direktni prevodi marketinških materijala sa holandskog na hebrejski jezik biti izvršeni uz poštovanje i pravila ciljanog jezika i marketinga i same prevodilačke struke. Zapravo će sudski tumači i prevodioci za vreme njihove obrade izuzetno voditi računa o poruci, koja se nalazi u tim materijalima i upravo nju će prilagođavati navedenim pravilima. A ukoliko klijent bude zahtevao, oni će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i to u najkraćem roku prevesti i vizit karte.

Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na prevod različitih video i audio sadržaja u navedenoj varijanti jezika, ona uključuje i mogućnost kako njihove sinhronizacije, koju će izvršiti dokazano dobri stručnjaci, tako i njihovog titlovanja. A svakako će zaposleni u toj instituciji na osnovu zahteva pojedinaca da izvrše direktno prevođenje igranih i crtanih filmova sa holandskog na hebrejski jezik, ali i animiranih i dokumentarnih, te će naravno kada je potrebno obraditi i zabavne, zatim obrazovne i informativne, kao i sve ostale vrste emisija, serije i reklamne poruke, to jest sve audio i video sadržaje koje pojedinci budu zahtevali da dobiju prevedene u toj jezičkoj varijanti.

Prevod aplikacija i programa sa holandskog na hebrejski jezik


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje