Prevod sa holandskog na makedonski jezik

Prevod sa holandskog na makedonski jezik

Različite vrste materijala će, na osnovu zahteva klijenata profesionalno u pomenutoj varijanti jezika da prevedu zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u poslovnicama, koje se nalaze na više od 20 lokacija u zemlji. Svakako će biti izvršeni direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na makedonski, ali i svih ostalih materijala u pisanom obliku, te će prevodioci i sudski tumači izvršiti i usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Izuzev osnovne usluge, pomenuta institucija će zainteresovanima omogućiti i niz onih koje se tretiraju kao dodatne i po kojima je u našoj zemlji jedinstvena.

Najpre da naglasimo da će zainteresovanim pojedincima, izuzev obrade svih vrsta video, ali i audio materijala, biti ponuđena i usluga njihovog stručnog titlovanja, kao i sinhronizacije. Zahvaljujući takvom pristupu i načinu obrade, klijenti će dobiti profesionalno i kvalitetno obrađene kako crtane i igrane filmove, te zabavne i dečije, odnosno informativne i obrazovne emisije, tako i reklamne poruke, zatim dokumentarne i animirane filmove, ali i serije i sve ostale sadržaje, koji će kasnije da budu prikazivani na televiziji i u bioskopu, te puštani na internetu ili radiju.Prevođenje sa holandskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na holandski

Takođe će biti izvršena i stručna obrada kako novinskih članaka, tako i ilustrovanih, dečijih i drugih vrsta časopisa, a shodno željama pojedinaca će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da izvrše i direktan prevod udžbenika sa holandskog jezika na makedonski. Takođe, oni će obraditi i pesme, to jest različita poetska književna dela, kao i beletristiku i romane, odnosno bilo koje prozno delo književnosti.

Sve one materijale čija je osnovna svrha prezentovanje određenog događaja ili usluge, kao i proizvoda, ali i poslovanja neke firme će isto tako, kada to klijent zahteva, ovi stručnjaci da prevedu. U većini slučajeva se traži prevod vizit kartica, kataloga i plakata, ali i PR tekstova, zatim brošura i reklamnih letaka, odnosno flajera, kao i svih ostalih nepomenutih marketinških materijala.

Kada je u pitanju direktno prevođenje internet sadržaja sa holandskog jezika na makedonski, njihovi vlasnici moraju znati da tom prilikom prevodilac i sudski tumač implementiraju i smernice koje podrazumeva SEO, odnosno Search Engine Optimisation. Radi se o namenskim alatima, koji se koriste prilikom obrade ovih materijala, a imaju za cilj da utiču pozitivno na njihovo pozicioniranje u polju pretrage. Zahvaljujući njima se sadržina kako online prodavnica i web sajtova, odnosno internet kataloga i ostalih materijala tog tipa, prilagođava aktuelnim pravilima, pa bi trebalo da ih u relativno kratkom roku nakon zvaničnog postavljanja na web, upravo pretraživač i prepozna kao apsolutno originalne, odnosno kao najbolje rezultate za prethodno određene ključne reči i izraze. Naravno da zainteresovani mogu ove stručnjake da zaduže i za profesionalnu obradu softvera, a kojom prilikom će oni prevesti programi i aplikacije bilo koje vrste.

Uz popularne tekstualne materijale bilo koje tematike, biće obrađeni i oni sadržaji koji se smatraju stručnim, a takođe zaposleni u poslovnicama konkretne institucije mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na makedonski tačnije. Oni će primeniti kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, ali i simultani, a isključivo odabir konkretne usluge zavisi od toga kako je zamišljeno da neki događaj bude organizovan. Kada klijent bude dostavio relevantne informacije na osnovu kojih će biti pripremljene ponuda, takođe će mu biti ponuđeno i iznajmljivanje najmodernije opreme za simultano prevođenje, ali samo pod uslovom da je za određenu manifestaciju predviđena primena te usluge.

Naročito moramo naglasiti da ovi stručnjaci obradi dokumenata pristupaju uz maksimalno poštovanje zakonskih odredbi, tako da nakon njihovog prevoda izvršavaju i vrlo važnu uslugu, koja uključuje overu obrađenih sadržaja bilo koje vrste. Navedeno je da overa sudskog tumača ima za cilj potvrđivanje istovetnosti prevedenih i originalnih materijala, pa se shodno tome oni tretiraju kao pravno validni. A to zapravo znači da se mogu koristiti sasvim isto kao i bilo koji drugi originalan, to jest zakonski priznat dokument.

Posebno je važno istaći da postupak overe pečatom ovog stručnjaka iziskuje i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, zato što se oni upoređuju sa prevedenim sadržajima. Tačnije, pečatom ovog stručnjaka se smeju overiti samo sadržaj koji su istovetni originalima.

A budući da može da dostavi i prethodno prevedena dokumenta, koja pomenuti stručnjak mora samo da overi, nakon upoređivanja se mogu utvrditi određeni propusti, pa će tada biti primenjena takozvana redaktura, koja je isto dostupna u svakom predstavništvu ove institucije. Konkretnu uslugu će da izvrše lektori i korektori, pa će maksimalno kvalitetno biti obrađena konkretna dokumenta.

Važno je naglasiti da je dostavljanje originala predviđeno samo kada se vrše direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na makedonski, a za sve ostale sadržaje je dozvoljena opcija kako slanja, tako i preuzimanja elektronskim putem, to jest preko zvanične mejl adrese konkretnog predstavništva ove institucije.

Originalna dokumenta će klijent dostaviti ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili će određenu kurirsku službu za to zadužiti, a ukoliko mu više odgovara, može doći lično i željene sadržaje doneti.

U slučaju da neko ima potrebu kompletno obrađen bilo koji dokument da dobije izuzetno brzo, potrebno je da ga prvo skenira, te pošalje elektronski, a onda i da konkretno pravilo ispoštuje, to jest da što je brže moguće na uvid priloži originale.

Uz apsolutno sva lična dokumenta (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), prevodilac i sudski tumač će ispoštovati zahteve i onih klijenata kojima su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na makedonski (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, licence, sudske odluke, ugovori, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe i ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo).

Sem toga, mora biti napomenuto da bi trebalo svaki klijent pojedinačno da podatke o specijalnoj vrsti overe zatraži u institucijama Republike Srbije koje su za to nadležne. Preciznije govoreći, mislimo na obavezu stavljanja onog pečata koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako i kao Apostille, a za koji je zakonom definisano pravilo o primeni. Zapravo je tačno utvrđeno i na koja dokumenta ovaj pečat mora biti stavljen i na koji način, to jest precizno je određeno da li se overa Haškim pečatom vrši pre nego što stručnjaci ove institucije počnu da obrađuju neki dokument ili tek onog trenutka kada oni celokupan postupak budu završili. A od konkretnih informacija će zavisiti ne samo odvijanje celokupnog postupka obrade nekog dokumenta, već i njegovo okvirno trajanje.

Biće izvršeno i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na makedonski, a u tom slučaju se najčešće obrađuju lekarski nalazi i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i sva ostala dokumenta koja su zvanično u taj tip dokumentacije svrstana.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci, shodno zahtevima klijenata kompletno obraditi i sva ona dokumenta koja čine kako tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga), tako i poslovnu (godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja kako preduzetnika, tako i nekog pravnog lica).

U principu je predviđeno da se vlasnik dostavljenih dokumenata opredeli između dve ponuđene opcije vezano za njihovo preuzimanje, a nakon završetka prevoda i overe, tako da može doći u poslovnicu ove institucije, kojom prilikom će lično preuzeti kompletno obrađena dokumenta, ali takođe može izneti zahtev i da mu ona budu isporučena na željenu adresu. U osnovnu uslugu nije uračunata druga pomenuta opcija, tako da će kurirska služba odrediti cenu, a klijent će direktno dostavljaču i da izvrši plaćanje.

Podrazumeva se, svakako da sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade i sva ona dokumenta koja pojedinci treba određenoj državnoj instituciji da predaju, a što se svakako na prvom mestu odnosi na različite tipove saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja, ali i izjava (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta).

Važno je istaći i to da zainteresovane očekuje direktan prevod svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa holandskog jezika na makedonski, ali i diplome i dodatka diplomi, zatim prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju i mnogih drugih dokumenata, koja su striktno za oblast obrazovanja vezama. Takođe će biti maksimalno profesionalno ostvaren zahtev i svih onih pojedinaca, kojima je potrebna obrada kako seminarskih i diplomskih radova u toj varijanti jezika, tako isto i svih onih sadržaja koji se tiču nauke, kao što su na primer naučni patenti, te rezultati naučnih istraživanja, ali će po potrebi, svakako biti stručno prevedeni i naučni radovi bilo koje kompleksnosti, odnosno tematike i dužine.

Direktni prevodi reklamnih materijala sa holandskog na makedonski jezik

Sve vrste marketinških materijala, prevodioci i sudski tumači mogu u ovoj varijanti jezika da obrade. svakog klijenta uz direktan prevod PR tekstova sa holandskog jezika na makedonski, u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i profesionalna obrada reklamnih letaka i brošura, odnosno plakata, kao i vizit kartica, zatim flajera i kataloga, ali i svih ostalih sadržaja koji su usko vezani za oblast marketinga. Budući da se kroz njih prezentuju različite usluge i proizvodi, odnosno neki događaji ili jednostavno poslovanje određenog preduzeća, shodno pravilima marketinga sa kojima su pomenuti stručnjaci, svakako vrlo dobro upoznati, će i biti vršena obrada ovih sadržaja, tako da će poruka koju svako od njih nosi lako da pronađe put do svih onih osoba kojima je namenjena, a koji se makedonskim jezikom služe.

U skladu sa zahtevima klijenata može da bude urađena i profesionalna lektura, ali i pružena usluga korekture apsolutno svih onih materijala koji su prethodno obrađeni, ali u kojima određeni propusti postoje. Zahvaljujući redakturi sadržaja, koju će izvršiti lektori i korektori ove institucije, njihovim vlasnicima će biti omogućeno da u relativno kratkom roku dobiju materijale, koji su sa stanovišta struke i ciljanog, to jest makedonskog jezika pravilno obrađeni.

Biće izvršeni i direktni prevodi knjiga sa holandskog jezika na makedonski, a kojom prilikom će sudski tumač i prevodilac osim udžbenika, stručno prevesti i sve vrste književnih dela. Takođe, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za prevod kako stručnih, isto tako i ilustrovanih časopisa, odnosno novinskih članaka bilo koje dužine i tematike.

Ako se bude zahtevalo da članovi tima konkretne poslovnice izvrše usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, klijenti se obavezuju da ih prvo informišu o svim detaljima koji se odnose na organizaciju konkretnog događaja. Najjednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač će primeniti ili simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj varijanti, a konkretna usluga će biti izabrana upravo na osnovu dostavljenih podataka. Vrlo je važno da oni saznaju koliko tačno osoba će tada biti prisutno, zatim gde će se događaj održati i koliko je predviđeno da traje, jer su zapravo to podaci koji utiču na adekvatan izbor usluge. A izuzev samog usmenog prevoda, navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su posebno pristupačne.

Prevođenje popularnih i naučnih tekstova sa holandskog jezika na makedonski

Kako jednu, tako i drugu vrstu tekstualnih materijala, zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. A ne samo da su oni specijalizovani za direktno prevođenje medicinskih tekstova sa holandskog na makedonski jezik, već će isto tako prevesti i one sadržaje koji su vezani za farmaciju, obrazovanje i nauku, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, zatim komunikologiju, bankarstvo i finansije. Naravno, odgovoriće na zahteve i onih klijenata kojima je potreban prevod stručnih ili popularnih tekstova iz oblasti turizma, sociologije i ekonomije, ali i politike, građevinske industrije i filozofije, te marketinga, informacionih tehnologija i uopšteno rečeno, apsolutno svih ostalih naučnih disciplina.

Osim pomenute usluge, ovi stručnjaci će se pobrinuti da ostvare i zahtev pojedinaca vezano za obradu svih onih sadržaja, koji se tiču ili interneta ili računara. Izuzev online prodavnica, vrše se i direktni prevodi web sajtova sa holandskog na makedonski jezik, a isto tako prevodioci i sudski tumači obrađuju i softver, to jest svaku aplikaciju ili program koji klijent zahteva, zatim internet kataloge i sve ostale materijale tog tipa. Sa osnovnim ciljem da se prevedeni sadržaji ove vrste nađu već u okviru prve strane internet pretrage, a za izraze i reči koje se smatraju ključnim, oni će primeniti i sva pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju. Zapravo će se pridržavati smernica koje podrazumeva Search Engine Optimisation, to jest SEO i tako će svim online sadržajima omogućiti prilagođavanje zahtevima web pretrage, a što je posebno značajno za njihovo bolje pozicioniranje.

U slučaju da se za tim javi potreba, vrši se i obrada svih vrsta video i audio materijala, ali se zainteresovanima omogućuje i da izaberu između dve dodatne usluge koje su dostupne, a podrazumevaju kako njihovo sinhronizovanje, tako isto i titlovanje. Uz direktan prevod serija sa holandskog na makedonski jezik, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite žanrove igranih filmova, potom zabavne i dečije emisije, kao i reklamne poruke, crtane i dokumentarne filmove, ali i informativne i obrazovne emisije, odnosno animirane filmove i sve ostale vrste tih sadržaja. Budući da su na raspolaganju i pomenute dodatne usluge, to automatski znači da će njihovi vlasnici imati u vrlo kratkom roku materijale, koji su kompletno obrađeni, te kao takvi spremni odmah za dalje plasiranje na različitim medijima.

Prevod uverenja o položenim ispitima sa holandskog na makedonski jezik

Kompletna obrada konkretnog uverenja, ali i svakog drugog dokumenta će biti izvršena shodno zahtevu pojedinaca, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake, koji su zaduženi za izvršenje overe prevedenih dokumenata.

Zahvaljujući tome, svako ko zahteva direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa holandskog jezika na makedonski, u prilično kratkom roku dobija dokument koji je u skladu sa zakonskim aktima obrađen, te se smatra pravno važećim. Naravno da prevodioci i sudski tumači mogu da pristupe obradi i svih ostalih dokumenata koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primer diploma i dodatak diplomi, prepis ocena i nastavni planovi i programi fakulteta, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju i druga. Sem toga, oni će na osnovu potreba prevesti i diplomske, kao i seminarske radove različite tematike.

Neophodno je da vlasnik dokumenata maksimalno ispoštuje sva ona pravila, koja se odnosi na dostavljanje materijala na obradu, što znači da je obavezan originalna dokumenta tom prilikom da priloži. A kako zakon navodi u pojedinim slučajevima overu Haškim pečatom, čiji je mnogo poznatatiji naziv Apostille, to je naročito važno da svaki klijent informacije o konkretnoj vrsti overe samostalno zatraži, pošto su isključivo državne institucije za nju zadužene.

Od pomenutih stručnjaka klijenti mogu da zahtevaju i obradu svih onih dokumenata, koja će kasnije predati nadležnim institucijama, kao što su recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrda o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i sve ostale vrste najpre potvrda, a zatim i uverenja i saglasnosti, kao i izjava.

Kada bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će propisno obraditi i sva dokumenta koja se smatraju ličnim. Izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, biće izvršeni i direktni prevodi lične karte sa holandskog jezika na makedonski, kao i izvoda iz matične knjige venčanih, zatim vozačke i dozvole za boravak, te izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole i saobraćajne, ali i pasoša i drugih dokumenata iz ove grupe.

Sadržaje koji se odnose na oblast nauke, isto tako ovi stručnjaci obrađuju kada se to od njih zahteva, a pored naučnih radova i patenata, klijenti mogu da dobiju i stručnu obradu rezultata naučnih istraživanja, ali i svih ostalih materijala koji su za konkretnu oblast vezani. Takođe će oni prvo da prevedu, a onda i na osnovu ovlašćenja koja su im dana da overe presude o razvodu braka, kao i sudske žalbe i odluke, odnosno ugovore i tekovine Evropske Unije, ali i sudske tužbe, licence i sudska rešenja, te sertifikate, punomoćje za zastupanje i mnoga druga pravna akta.

Potrudiće se zaposleni u konkretnoj poslovnici da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na makedonski (fakture, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i ostala), te će odgovoriti na zahtev klijenata vezano za obradu medicinske dokumentacije. A ne samo da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi lekarske nalaze, već će prvo prevesti, pa potom i overiti uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i svaki drugi dokument koji se delom pomenute vrste dokumentacije smatra.

Kada to pojedinac bude zahtevao, biće izvršena i obrada kako laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, tako i deklaracija proizvoda, ali i uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, te građevinske i tehničke dokumentacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje