Prevod sa holandskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na ruski jezik

Za online prevod sa holandskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na ruski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford je institucija koja u okviru apsolutno svakog svog predstavništva zapošljava i ona stručna lica, koja su specijalizovana za direktno prevođenje sa holandskog jezika na ruski. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači tu uslugu mogu izvršiti i u usmenoj varijanti i u pisanoj, a za najrazličitije vrste sadržaja.

Trebalo bi pomenuti i to da su u poslovnicama navedene institucije zaposleni i stručnjaci, koji su isključivo usmereni na pružanje usluge redaktura. Radi se o stručnim korektorima i lektorima, koji u radu imaju višegodišnje iskustvo, te mogu pravilno ispraviti sve greške u materijalima bilo koje vrste. A nakon što oni budu izvršili njihovu kompletnu lekturu, odnosno pošto primene pravila korekture, klijent će moći konkretne materijale da koristi kada god za tim bude imao potrebu, budući da će oni biti pravilno obrađeni.

Takođe, u timu svih poslovnica navedene specijalizovane institucije su i ona stručna lica koja su usmerena na pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja, a što se primenjuje za bilo koju vrstu video ili audio materijala, koje pojedinac želi da dobije prevedene u toj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se da će na prvom mestu sudski tumač i prevodilac izvršiti direktan prevod serija sa holandskog jezika na ruski, kao i obrazovnih i zabavnih emisija, igranih filmova i reklamnih poruka, ali i dečijih i emisija zabavnog karaktera, dokumentarnih i crtanih filmova, odnosno animiranih, te mnogih drugi audio i video sadržaja, a zatim će klijent odabrati da li će oni biti titlovani ili sinhronizovani.



Prevođenje sa holandskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na holandski

Potrebno je napomenuti i to da ovi stručnjaci mogu, prema zahtevima klijenata da obrade i popularne tekstualne materijale i to koji se bave tematikom iz bilo koje oblasti, ali će isto kako prevesti i sve one tekstove koji će biti dostupni manjem broju čitalaca, usko specijalizovanih za određenu oblast. Na raspolaganju je zainteresovanima i profesionalna obrada kako članaka iz novina u navedenoj varijanti jezika, tako i sadržine bilo ilustrovanih i dečijih, bilo stručnih časopisa. Takođe će se zaposleni u okviru konkretne institucije pobrinuti da prevedu i svako književno delo, koje klijent bude zahtevao, ali i udžbenike i to apsolutno bilo koje tematike.

Biće izvršeni i direktni prevodi internet materijala sa holandskog jezika na ruski, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci nastojati da pravilno implementiraju alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). Osnovna svrha optimizovanja kako internet prodavnica i online kataloga, isto tako i sajtova, ali i svih ostalih sadržaja koji se uopšteno interneta tiču, jeste da njihova pozicija u okviru samog pretraživača bude značajno bolja nego ranije. Klijenti koji traže određene ključne reči i izraze, zahvaljujući tome imaju priliku da vrlo lako dođu do informacija koje su im potrebne, te da određeni proizvod kupe ili tako prezentovanu uslugu počnu da koriste. Moraju biti informisani svi zainteresovani i da ovi stručnjaci ostvaruju zahteve vezano za profesionalno prevođenje softvera u konkretnoj jezičkoj varijanti, te se podrazumeva da će obraditi svaku aplikaciju i program, koji bude bio zahtevan.

Ukoliko to bude bilo potrebno, biće izvršeno i usmeno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, s tim da se mora naglasiti i to da pomenuta institucija nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svima koji su zainteresovani. Uslov za pripremu ponude vezano za usmeni prevod jeste dostavljanje svih onih podataka, koji mogu imati uticaja na odabir te usluge, uzevši u obzir da pored simultanog, prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i usluge prevoda uz pomoć šapata, kao i konsekutivnog. Očekuje se od svakoga, ko ima potrebu ove stručnjake da angažuje, a kako bi navedena usluga bila izvršena, najpre da dostavi sve informacije o samom događaju (broj učesnika, mesto održavanja, trajanje i plan organizacije), jer se samo na osnovu njih i donosi konačna odluka o tipu usmenog prevoda, koji bi trebalo da bude primenjen tada.

Bilo koju vrstu materijala, koja služi prvenstveno za reklamiranje kako neke kompanije, tako isto i usluga ili proizvoda, odnosno za prezentovanje određenog događaja, pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ne samo da će oni obraditi plakate, reklamne letke i brošure, već će izvršiti i profesionalno prevođenje kataloga i reklamnih flajera sa holandskog jezika na ruski, ali će obraditi i vizit karte, zatim PR tekstove i sve ostale marketinške materijale.

Postupak dostavljanja svih sadržaja koji su pomenuti do sada je prilično jednostavan, jer je klijentima omogućeno da ih pošalju na mejl konkretne poslovnice. A potpuno se isti princip primenjuje i prilikom preuzimanja obrađenih materijala, te svakako su zainteresovanima na raspolaganju i druge mogućnosti, o kojima će detaljno biti informisani u okviru izabranog predsedništva ove institucije, koje i budu kontaktirali.

Naročito se mora naglasiti da klijente, kojima su direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na ruski potrebni, u sklopu poslovnica navedene institucije očekuje njihova profesionalna i kompletna obrada, a koja uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Taj postupak ima za cilj da određenim dokumentima pruži pravnu i zakonsku validnost, budući da pečat ovog stručnjaka potvrđuje da je njihova sadržina potpuno ista kao i u okviru originalnih dokumenata.

Važno je da kažemo i to da je obavezan svaki klijent, kada bude slao ili donosio dokumenta za koja mu je potreban prevod, da originale priloži i to samo zbog postupka overe, jer navedeni stručnjak njih mora prvo, u skladu sa pravilima da uporedi sa prevedenim dokumentima. Podrazumeva se da će on overiti samo one sadržaje, koji su potpuno isti, a bude li primetio neka odstupanja, prvo će biti urađena redaktura, pa zatim i overa.

Klijente očekuju kako direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na ruski, odnosno diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, tako i prepisa ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja. Ako se bude zahtevalo, prevodioci i sudski tumači će obraditi i diplomske radove različite tematike, složenosti i dužine, a po potrebi će i seminarske radove prevesti u toj varijanti jezika. Takođe, mogu biti izvršeni i prevodi svih onih sadržaja, koji su isključivo za nauku vezani, kao što su na primer naučni patenti, naučni radovi i rezultati naučnih istraživanja, ali i svi ostali materijali koji sa naukom imaju veze.

Kako je svaki pojedinac dužan da priloži originale na uvid, to znači da ima mogućnost da ih pošalje preko „Pošte Srbije“ i to preporučeno, odnosno da ih lično u određenu poslovnicu ove institucije donese ili da dostavu izvrši kurirska služba, koju će taj klijent prethodno angažovati.

Sasvim je jasno da se i preuzimanje dokumenata, koja su u skladu sa pravilima obrađena, mora izvršiti na drugačiji način, nego kada su u pitanju svi ostali sadržaji. A to znači da će klijent izabrati da li mu više odgovara opcija da ih kurirska služba dostavi na njegovu adresu ili ona, koja podrazumeva njegov lični dolazak u predstavništvo i preuzimanje kompletno obrađenih  materijala. Bude li se odlučio za prvu pomenutu varijantu, konkretnu uslugu će platiti dostavljaču kada bude preuzimao pošiljku, a isključivo služba za dostavu ima dozvolu da definiše cenu u tom slučaju.

Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i bilo koji dokument, koji se odnosi na poslovanje, a primarno se misli na osnivački akt preduzeća, godišnje poslovne izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i na fakture, finansijske izveštaje i statut preduzeća, te na revizorske izveštaje, poslovne odluke i druga dokumenta, koja zvanično u sastav poslovne dokumentacije ulaze.

Na osnovu zahteva se izvršava i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na ruski, a u tom slučaju ovi stručnjaci izvršavaju kompletnu obradu lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata koja je čine. Obradiće u skladu sa pravilima i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i uputstvo za rukovanje, ali i bilo koji drugi dokument koji se tretira kao deo dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske.

Kada se javi potreba za prevodom bilo kog dokumenta u posebno kratkom roku, podrazumeva se da će ovi stručnjaci nastojati da i taj zahtev klijenata u potpunosti profesionalno ostvare, ali će oni prvo morati da željene sadržaje pošalju na elektronsku adresu ove institucije. Posle toga će, svakako biti obavezni i da navedeno pravilo o prilaganju originala na uvid ispoštuju, ali pod uslovom da izaberu onaj način koji će biti i najbrži u datoj situaciji.

Sve vrste pravnih akata, počev od ugovora, licenci i sudskih rešenja, preko punomoćja za zastupanje, sudskih žalbi i odluka, odnosno presuda, pa do tekovina Evropske Unije, sertifikata i sudskih tužbi, će takođe stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji propisno da obrade. Omogućiće zainteresovanima da dobiju i profesionalan prevod ličnih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, a kada će pored ostalog obraditi potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i izvod iz matične knjige umrlih, zatim pasoš, uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu, ali i radnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu i vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige venčanih i druga lična dokumenta.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci, na osnovu zahteva pojedinaca, a u skladu sa važećim pravilima da prevedu i svaki dokument, koji pojedinačni klijent mora da preda nekoj instituciji naše zemlje. Pored saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, najčešće se zahtevaju prevodi uverenja o neosuđivanosti sa holandskog jezika na ruski, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, s tim da pomenuti stručnjaci svakako profesionalno obrađuju i sve ostale vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i uverenja, ali i izjava.

Sa ciljem da svakom pojedincu, koji u navedenoj varijanti jezika želi da dobije obrađen bilo koji dokument, bude olakšan taj postupak, naglašavamo da bi on trebalo prvo da se obrati zaposlenima u specijalizovanim odeljenjima osnovnih sudova, a kako bi od njih dobio relevantne informacije o nadoveri. Generalno govoreći, nadovera uključuje stavljanje posebnog pečata na određena dokumenta, a njegov naziv je Haški ili Apostille. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač, koji su u okviru poslovnica naše institucije zaposleni, nažalost nisu u poziciji da taj tip overe izvrše, jer im nisu data potrebna ovlašćenja, savetuje se svakom pojedincu da kontaktira prvo nadležne institucije. Neophodno je da sazna da li je ta overa obavezujuća za njegova dokumenta, a bude li tom prilikom dobio pozitivan odgovor, moraće da pita i kada se tačno na njih Haški pečat mora staviti. A sve to je naglašeno zato što ova vrsta overe mora biti izvršena u precizno definisanom trenutku, te u skladu sa zakonom se propisuje da Apostille pečat na dokumenta može biti stavljen ili na početku obrade, to jest pre nego što se izvrši njegov prevod i overa sudskog tumača ili tek nakon što ovi stručnjaci budu preveli taj dokument i overili ga, a prema ovlašćenjima koja su im zakonom data.

Prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog na ruski jezik

Prilikom prevođenja kako ovog tako i svakog drugog dokumenta, prevodioci i sudski tumači u potpunosti se pridržavaju važećih pravila, što znači da odmah nakon što izvrše direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na ruski, oni rade i overu tog dokumenta.

Naglašavamo da je tu reč o overi pečatom lica koje je zvanično ovlašćenog, odnosno sudskog tumača, te da je njen glavni cilj iznošenje potvrde da je prevedeni dokument isti kao i originalan.

Jasno je da ovaj stručnjak mora imati tom prilikom originalan dokument, što znači da je klijent svakako dužan prethodno da mu originale na uvid dostavi.

Postoji vrlo važna informacija, sa kojom moraju biti upoznati svi koji žele u ovoj varijanti jezika da dobiju preveden ma koji dokument, a odnosi se na takozvanu nadoveru, koja uključuje stavljanje pečata poznatog pod nazivom Haški, to jest Apostille. Osnovni razlog što preporučujemo svakom klijentu da podatke o konkretnom tipu overe pribavi samostalno, jeste taj što lica koja su zaposlena u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu i zvanično ovlašćena da taj tip overe izvrše. Svakako bi trebalo pojedinac da se obrati službama Republike Srbije, koje zapravo jedine imaju pravo da taj pečat stave na dokumenta, te da se detaljno raspita da li je obavezno njega staviti na željena dokumenta i na koji način tada mora biti izvršena overa. Stvar je u tome da se Apostille pečat, shodno važećim pravilima na neka dokumenta stavlja pre nego što bude urađen njihov prevod u ovoj varijanti jezika i overa sudskog tumača, a na neka tek posle toga.

Biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja u pomenutoj kombinaciji jezika, ali i uverenja o nekažnjavanju, zatim saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, to jest svakog drugog dokumenta koji pojedinac treba da preda određenoj nadležnoj instituciji, a najpre se misli na bilo koji tip potvrde, odnosno saglasnosti, uverenja ili izjave.

Apsolutno sve vrste dokumentacija, takođe mogu da budu prevedene u konkretnoj jezičkoj varijanti, a posle toga će, prema važećim pravilima biti i overene. Primarno se misli na sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaji, revizorski izveštaji i mnoga druga), ali i na ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke i tenderske, tako i medicinske i građevinske. A pored lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno građevinskih projekata, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa holandskog jezika na ruski. Svakako će profesionalno obraditi i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja u sastav svih tih dokumentacija zvanično ulaze.

Naravno da oni mogu odgovoriti adekvatno i na zahtev svakoga, ko želi u toj kombinaciji jezika da dobije profesionalno obrađen svaki lični dokument. A to uključuje prevod kako uverenja o državljanstvu, radne dozvole i izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno lične karte i potvrde o prebivalištu, tako i vozačke dozvole, potom izvoda iz matične knjige rođenih i saobraćajne dozvole, te izvoda iz matične knjige umrlih, ali i vozačke dozvole i drugih ličnih dokumenata.

Ako bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će u konkretnoj varijanti jezika obraditi i sva pravna akta, to jest ona dokumenta koja su vezana kako za oblast sudstva, tako i za pravo. Izuzev sudskih presuda, odnosno sudskih rešenja i odluka, biće izvršeno i direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa holandskog jezika na ruski, ali će se zaposleni ove institucije pobrinuti da kompletno obrade i sudske tužbe, zatim ugovore svih vrsta, te punomoćja za zastupanje i sertifikate, kao i licence, ali i sudske žalbe i ostala pravna akta.

Svakako će klijenti moći ova stručna lica da zaduže, kako bi dobili preveden bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke ili, pak obrazovanja. Osim naučnih radova, diplome i dodatka diplomi i potvrde o redovnom školovanju, oni će na osnovu zahteva pristupiti kompletnoj obradi rezultata naučnih istraživanja, zatim svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te diplomskih, odnosno seminarskih radova, uverenja o položenim ispitima, naučnih patenata i svih ostalih dokumenata, ali i sadržaja koji se na pomenute oblasti odnose.

Prevođenje online prodavnica sa holandskog na ruski jezik

Tokom stručne obrade web prodavnica će prevodioci i sudski tumači, svakako implementirati pravila koja su poznata SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi njihovu vidljivost poboljšali u okviru pretrage i to za one reči i izraze, koji će biti vrlo pažljivo definisani. Svakako će izvršiti i direktan prevod web sajtova sa holandskog jezika na ruski, ali i programa, odnosno aplikacija, kao i online kataloga, te svih ostalih sadržaja koji su za računare i internet vezani. A nedugo nakon što oni budu zvanično postavljeni na mrežu, pozicija koju su u pretrazi do tog trenutka zauzimali, će sasvim sigurno biti značajno bolja. Sama činjenica da će ti materijali biti vidljivi već na prvoj strani globalne pretrage, jasno govori da će svi zainteresovani moći da dobiju potrebne informacije, te da će svakako optimizovanje imati dobar efekat i na poslovanje vlasnika tih sadržaja.

Pored ostalog, omogućeno je zainteresovanim klijentima i da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobiju profesionalnu obradu kako udžbenika, tako i bilo kog što poetskog, što proznog književnog dela. Naravno da će stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevesti i novinske članke, ali sadržinu ilustrovanih, stručnih, dečijih i svih ostalih vrsta časopisa.

Pobrinuće se prevodilac i sudski tumač da izvrše i prevođenje reklamnih brošura i letaka sa holandskog jezika na ruski, ali će na osnovu zahteva pojedinaca profesionalno obraditi i PR tekstove, kao i vizit kartice, reklamne flajere i kataloge, odnosno plakate i sve ostale materijale, čija je glavna svrha reklamiranje. Zapravo je potpuno svejedno da li se prezentuje neka usluga kroz te sadržaje ili proizvod, to jest da li se reklamira određeni događaj ili sama kompanija, jer će ovi stručnjaci uz maksimalno poštovanje marketinških pravila izvršiti njihovu obradu. Podrazumeva se da će se pridržavati i onih smernica, koje uopšteno navodi prevodilačka struka, a sve sa ciljem da se govornicima ruskog jezika, koji su ujedno i potencijalni klijenti, omogući što bolje upoznavanje sa tim materijalima.

Trebalo bi još istaći i to da pomenuti stručnjaci ostvaruju zahtev klijenata i kada su u pitanju prevodi tekstova sa holandskog jezika na ruski, a u kom slučaju oni profesionalno obrađuju i naučne i popularne tekstualne sadržaje, bez obzira da li je njihova tema usmerena na neku društvenu ili prirodnu nauku. Podrazumeva se da će uz tekstove ekonomske, političke i medicinske tematike, sudski tumači i prevodioci obraditi u pomenutoj kombinaciji jezika i one sadržaje, koji se primarno bave tematikom iz domena ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i komunikologije, odnosno sociologije, farmacije i menadžmenta. Ostvariće zahtev i onih lica, kojima je potrebna obrada filozofskih ili turističkih tekstova, te će prevesti i sve tekstualne sadržaje čija se tema tiče marketinga, građevinske industrije i psihologije, odnosno finansija, informacionih tehnologija i prava, ali i obrazovanja, te svih ostalih disciplina, svrstanih i u društvene i u prirodne nauke.

Prevodi serija sa holandskog jezika na ruski

Osnovna usluga je usmerena na direktno prevođenje serija sa holandskog na ruski jezik, ali svi zainteresovani klijenti u okviru bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, isto tako imaju mogućnost da dobiju i dodatne usluge, koje se odnose na sinhronizaciju prevedenih serija i njihovo stručno titlovanje. Svakako se mora naglasiti da će prevodioci i sudski tumači, u pomenutoj varijanti jezika prevesti i animirane filmove, emisije zabavnog karaktera i reklamne poruke, kao i dokumentarne, zatim igrane i crtane filmove, ali i obrazovne, te dečije i informativne emisije, to jest bilo koju vrstu audio i video materijala. Budući da klijent može da dobije i prethodno pomenute dodatne usluge, to znači da će konkretni sadržaji biti spremni odmah za dalje plasiranje na različitim medijima ili u bioskopima.

Kako ova institucija zapošljava i ona stručna lica, čije zaduženje je vezano za pružanje usluge redakture, to podrazumeva da svaki pojedinac vrlo brzo dobija profesionalno ispravljene materijale. Naime, klijenti se neretko dobro ne informišu, pa prevod u ovoj varijanti jezika za određene sadržaje prepuste nestručnim licima i onda dolazi do povećanog broja grešaka, koje se naravno moraju stručno ispraviti, da bi ti materijali mogli da budu korišćeni. Tada se, zapravo moraju angažovati lektori i korektori, da bi na osnovu pravila ruskog jezika i samog prevođenja izvršili sve potrebne ispravke, te već obrađene sadržaje uskladili i prilagodili, a kako bi njihovi vlasnici dobili mogućnost da ih primenjuju kada je to neophodno.

Svakako se mora dodati i to da profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu pružiti uslugu usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika, a na raspolaganju je zainteresovanima isto tako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ovi stručnjaci su osposobljeni da izvrše kako prevod uz pomoć šapata sa holandskog na ruski jezik, tako isto i konsekutivni i simultani, pa je zato naročito važno da budu dobro informisani o samom događaju za koji se ta usluga zahteva. Stvar je u tome da zvanična odluka o tipu usmenog prevoda, koji će maksimalno profesionalno odgovoriti na zahteve svih učesnika tog događaja, može da bude doneta posle analiziranja podataka kako o njegovom trajanju, tako isto i o broju osoba, koje će tom prilikom biti prisutne. Svakako će biti proučen i tok samog događaja, to jest detalji o organizaciji i lokaciji, koja je predviđena za njegovo održavanje, pa su upravo to podaci koje svaki pojedinac neizostavno mora da dostavi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje