Prevod sa holandskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na mađarski jezik

Za online prevod sa holandskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na mađarski jezik

Izuzetno je važno da svaki pojedinac, koji u pomenutoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije preveden neki dokument, bude upoznat sa informacijom da ga u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji očekuje njegova kompletna i profesionalna obrada. Zapravo je reč o tome da će prvo biti izvršen direktan prevod dokumenata sa holandskog jezika na mađarski, a nakon toga će se pristupiti njegovoj overi, a nju u ovom slučaju vrši sudski tumač, zvanično ovlašćen od strane državnih institucija.

Navedeni postupak se isključivo primenjuje prilikom obrade dokumenata, a njegova osnovna svrha jeste da se dokaže istovetnost originalnog i prevedenog sadržaja i samim tim da se pravna validnost prevedenom dokumentu omogući. Da pojednostavimo, najpre će prevodilac i sudski tumač konkretnu dokumentaciju ili neki dokument prevesti, a onda uporediti sa originalima i na kraju overiti.

Zato i jeste važno da oni uz sebe imaju originalne sadržaje koje će, naravno njihov vlasnik na vreme dostaviti. Dostupne su tri opcije, a podrazumeva se da će svaki pojedinac odlučiti koja od njih mu najviše odgovara, pa klijent može originalna dokumenta na obradu da pošalje preko kurirske službe, zatim da ih lično donese u predstavništvo ili da izvrši slanje preporučenom pošiljkom i to putem „Pošte Srbije“.Prevođenje sa holandskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na holandski

Ne samo da će klijent moći da dobije kompletnu obradu za sva lična dokumenta (pasoš, izvod iz maticne knjige rođenih - kršteica, potvrda o prebivalištu, venčani list, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, venčani list - izvod iz matične knjige venčanih i druga), nego će shodno njegovim zahtevima biti izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na mađarski (ugovori, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudske odluke, licence, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja i ostala dokumenta koja se tiču oblasti sudstva ili prava).

A nakon što sudski tumači i prevodioci budu primenili sva važeća pravila, te obradili dostavljena dokumenta, klijent će imati mogućnost da lično dođe u izabrano predstavništvo i tako izvrši njihovo preuzimanje. Naravno, postoji i druga opcija, ali ona nije uračunata u zvaničnu cenu obrade dokumenata, a podrazumeva da će ovlašćena kurirska služba dostaviti kompletno obrađene sadržaje na željenu adresu. Predhodno će svaki klijent, koji odluči tako da preuzme dokumenta, dobiti i detaljne podatke o visini nadoknade, a nju će lično morati dostavljaču da plati.

Svakako, pomenuti stručnjaci mogu da ostvare i zahtev apsolutno svakog klijenta, kome je u ovoj varijanti jezika potreban prevod za bilo koju vrstu saglasnosti i potvrda, odnosno izjava ili uverenja. A uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, biće obrađeno kompletno i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrda o stalnom zaposlenju i potvrda o stanju računa u banci, ali isto tako i uverenje o neosuđivanosti, kao i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama naše zemlje.

Ukoliko to neko bude zahtevao, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na mađarski, a kojom prilikom će osim rešenja o osnivanju pravnog lica, te revizorskih izveštaja i faktura, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja i statuta preduzeća, kompletno i u skladu sa zakonom da obrade i poslovne odluke, kao i godišnje poslovne izveštaje, te osnivački akt preduzeća i uopšteno rečeno, svaki onaj dokument koji se poslovanja tiče.

Naravno da pojedinci, kojima je prevod bilo kog dokumenta potreban u naročito kratkom roku, mogu ove stručnjake da zaduže i za izvršenje te usluge, ali u tom slučaju će doći do određenih promena u načinu dostavljanja sadržaja na obradu, budući da se radi o izuzetno kratkom vremenskom periodu. Ustvari se klijentima tada dozvoljava da konkretna dokumenta skeniraju i na mejl adresu ove institucije, to jest određene poslovnice pošalju. Da ne bi bilo zabune, svakako će biti ispoštovano pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih sadržaja, pa će klijent morati u što kraćem vremenskom periodu posle toga i da originalna dokumenta na uvid priloži.

Sva ona dokumenta koja su primarno vezana za oblast nauke, kao što su na primer rezultati naučnih istraživanja, ali i naučni patenti, te naučni radovi različite složenosti i tematike mogu, naravno da budu profesionalno prevedena u ovoj varijanti jezika, a nakon toga i overena. Isto tako, sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da izvrše i direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa holandskog jezika na mađarski, ali i da obrade specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji se sa stanovišta zakona smatra delom medicinske dokumentacije.

Inače, prethodno opisani postupak obrade važi za sva dokumenta i u potpunosti je usklađen sa aktuelnim zakonom. Ipak, to ne znači da je on dovoljan da bi klijent mogao konkretni dokument da koristi u praksi, pošto u određenim situacijama mora i takozvana nadovera da bude izvršena, što znači da poseban tip pečata na ta dokumenta mora biti stavljen. Tačnije, radi se o overi Haškim pečatom, a njegov još poznatiji naziv je Apostille, ali taj tip overe se vrši samo za ona dokumenta za koja je to aktuelnim zakonom predviđeno. Ističemo da sve informacije o nadoveri nemaju obavezu da daju naši zaposleni, zato što nisu za njeno izvršenje ovlašćeni. Stoga bi svaki klijent trebalo nadležnima da se obrati, odnosno da kontaktira posebna odeljenja u sklopu osnovnih sudova naše zemlje, jer su tamo jedino dostupne tačne informacije o overi Apostille pečatom. Napominjemo da je najvažnije kako da sazna da li se ta vrsta overe za njegova dokumenta vrši, tako i da se informiše o celokupnom postupku, pošto se Haški pečat na određena dokumenta mora staviti u različitom trenutku. U većini slučajeva se radi nadovera ili na samom početku, to jest pre nego što pomenuti stručnjaci urade prevod i overe konkretni dokument ili kada oni završe svoj deo posla.

Svi koji su zainteresovani, mogu da u okviru ove institucije da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji se tiče oblasti obrazovanja, jer prevodilac i sudski tumač uz diplomu i dodatak diplomi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, vrše i profesionalan prevod uverenja o položenim ispitima sa holandskog jezika na mađarski, ali kompletno obrađuju i diplomske i seminarske radove, zatim prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, te sva ostala dokumenta koja se navedenih oblasti tiču. Naravno da će u skladu sa propisima, oni pristupiti i obradi kako deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, tako i uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te svih onih dokumenata koja se svrstavaju u građevinsku, tehničku ili dokumentaciju za tendere.

Klijent koji bude organizovao određenu manifestaciju ili događaj će moći pomenute stručnjake da zaduži i za izvršenje usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, a na raspolaganju mu je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ipak, da bi ta usluga bila profesionalna, mora se pravilno pripremiti ponuda, budući da zaposleni u okviru ove institucije mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, tako i konsekutivni i simultani.

U skladu sa potrebama, odnosno zahtevima svakog klijenta, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao što su recimo reklamni flajeri i katalozi, zatim PR tekstovi i vizit kartice, ali i brošure, plakati i svi ostali materijali koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje kako usluga, tako i proizvoda, zatim neke firme ili događaja.

Shodno zahtevima, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa holandskog jezika na mađarski, a svakako navedeni stručnjaci mogu da prevedu i naučne tekstualne sadržaje različite tematike, ali i popularne. Takođe će ostvariti zahtev klijenata vezano za profesionalnu obradu članaka iz novina, kao i različitih vrsta časopisa, a mogu naravno da prevedu i romane, odnosno svako drugo prozno književno delo, te po potrebi stručno obrađuju i pesme i sva dela koja spadaju u poeziju.

Pobrinuće se zaposleni u ovoj instituciji da maksimalno profesionalno prevedu i online kataloge, zatim web sajtove i aplikacije svih vrsta, kao i internet prodavnice, odnosno programe i uopšteno rečeno sve sadržaje koji su vezani za računare i internet. Budući da je vrlo važno da oni budu prepoznati kao originalni i svrstani u sam vrh online pretrage za one reči i fraze, koje su tačno određene, to će prevodilac i sudski tumač primeniti i pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation) i tako, praktično govoreći ponuditi klijentima i prevod i optimizaciju.

Apsolutno svako ko je zainteresovan za obradu ili audio ili video materijala u konkretnoj jezičkoj kombinaciji ima mogućnost da u poslovnicama ove institucije dobije kako uslugu njihovog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja. Preciznije rečeno, prvo će biti izvršeno direktno prevođenje igranih filmova sa holandskog jezika na mađarski, odnosno animiranih, dokumentarnih i crtanih, ali će po potrebi prevodilac i sudski tumač obraditi i obrazovne, zatim informativne, zabavne i dečije emisije, kao i reklamne poruke i serije, pa će onda svaki klijent pojedinačno izabrati da li mu više odgovara da ti materijali budu sinhronizovani ili titlovani. Odmah pošto bude izvršio njihovo zvanično preuzimanje, on će moći da ih prikaže ili u bioskopu ili na televiziji, odnosno tamo gde je to prethodno planirao.

S obzirom na to da su profesionalni korektori i lektori u svakoj poslovnici pomenute institucije zvanično zaposleni, podrazumeva se da zainteresovani mogu njih da zaduže ukoliko se javi potreba za stručnom redakturom materijala. Moramo naglasiti da se ta usluga primenjuje ukoliko se radi o nekvalitetno prevedenim sadržajima, to jest ako je osoba koja ih je obrađivala načinila određene propuste. Tokom primene onih pravila, koja podrazumeva profesionalna lektura i korektura se sve te greške na najbolji mogući način ispravljaju, a materijali se usaglašavaju sa osobenostima mađarskog jezika, pa se i njihovim vlasnicima omogućuje da ih primenjuju kad god za tim budu imali potrebe.

Prevodi punomoćja za zastupanje sa holandskog na mađarski jezik

Najpre se mora napomenuti da apsolutno svaki klijent koji bude želeo da dobije punomoćje za zastupanje prevedeno u ovoj varijanti jezika, u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ima na raspolaganju i uslugu profesionalne overe. Na taj način se prevod punomoćja za zastupanje sa holandskog jezika na mađarski tretira kao zakonski i pravno potpuno važeći dokument, jer pečat ovlašćenog sudskog tumača potvrđuje da je u pitanju sadržaj isti kao i u originalu.

Postupak koji se primenjuje prilikom obrade i ovog i svakog drugog dokumenta je istovetan, a potpuno je usklađen i sa zakonskim pravilima, pa se podrazumeva da svaki klijent tom prilikom mora na uvid da priloži originalna dokumenta, pošto ih ovaj stručnjak upoređuje sa prevodima.

Neophodno je da svako ko je za pomenutu uslugu zainteresovan, ima na umu da prevodioci i sudski tumači nisu ovlašćeni za stavljanje specijalne vrste pečata (Haški ili Apostille), a ako je to potrebno za neki dokument, pa se shodno tome i očekuje da vlasnik sadržaja na vreme pribavi sve informacije o takozvanoj nadoveri, to jest o postupku overe pomenutim pečatom.

Pored punomoćja za zastupanje, klijentima je na raspolaganju i profesionalna obrada ostalih pravnih akata, a što se najpre podnosi na tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, odnosno na različite tipove ugovora, sudska rešenja i tužbe, ali i na punomoćje za zastupanje, sertifikate i licence, kao i na sudske odluke i sva ostala dokumenta koja su primarno vezana za oblast sudstva i prava.

Direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih sa holandskog jezika na mađarski će isto tako biti izvršeni po potrebi, a ovi stručnjaci mogu da obrade kompletno i sva ostala lična dokumenta, kao što su na primer potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i lična karta, zatim izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i pasoš, ali i saobraćajna, radna i vozačka dozvola, te izvod iz matične knjige umrlih i sva ostala dokumenta tog tipa.

Bude li bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će kompletno obraditi i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća i ostala dokumenta koja su u nju svrstana), ali će uraditi i prevod da sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju i onda će ih u skladu sa pravilima overiti. Izuzev lekarskih nalaza, u nju spadaju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci će odgovoriti propisno i na zahteve pojedinaca vezano za prevod svih onih dokumenata koja moraju biti podneta nekoj nadležnoj instituciji, a što se na prvom mestu odnosi na različite vrste kako uverenja i izjava, tako isto i saglasnosti i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga).

Naravno da će na osnovu potreba pojedinaca biti izvršen i prevod svih onih dokumenata i drugih materijala koji se tiču oblasti nauke, kao što su recimo naučni radovi i rezultati naučnih istraživanja, ali i naučni patenti i ostali sadržaj tog tipa.

Svakako će klijentima biti omogućeno da dobiju i profesionalan prevod nastavnih planova i programa fakulteta u sa holandskog jezika na mađarski, s tim da će prevodioci i sudski tumači prema pravilima obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te diplomu i dodatak diplomi, to jest svaki dokument koji se na obrazovanje odnosi. A na osnovu zahteva klijenata, oni mogu profesionalno da prevedu i diplomske, odnosno seminarske radove, bez obzira koliko oni složeni bili i kojom se temom bavili.

Uz građevinske projekte, klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađeno uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i svaki drugi dokument koji je u skladu sa pravilima svrstan ili u tendersku ili u tehničku, te u građevinsku dokumentaciju.

Prevod vizit kartica sa holandskog jezika na mađarski

Shodno zahtevima pojedinaca biće obrađene i vizit kartice u ovoj varijanti jezika, ali će svakako biti izvršeni i direktni prevodi reklamnih letaka i kataloga sa holandskog jezika na mađarski, te će naravno sudski tumači i prevodioci obraditi profesionalno i PR tekstove, ali i reklamne flajere, zatim brošure plakate i druge marketinške materijale. Svakako, vlasnici tih sadržaja moraju znati da ovi stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo u obradi tih sadržaja, te da su detaljno upoznati i sa aktuelnim marketinškim pravilima. Baš iz tog razloga oni usklađuju reklamnu poruku iz originalnih materijala sa duhom mađarskog jezika i tako izvornim govornicima omogućuju upoznavanje sa određenom uslugom ili proizvodom, to jest sa onim što se kroz materijale te vrste prezentuje.

Na osnovu pravila koja važe u ciljanom jeziku, će biti primenjena i profesionalna redaktura, a tu uslugu će u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti profesionalni korektori i lektori. Osnovna svrha primene te usluge je, zapravo da se svi oni materijali, za koje je prevod neprofesionalno izvršen, u potpunosti prilagode zahtevima tog jezika, ali i samih prevodilačkih pravila, te da njihovim vlasnicima budu dati sadržaji koji su propisno obrađeni i kao takvi se mogu u praksi koristiti.

Isto tako mora biti naglašeno da klijenti imaju pravo da zaduže zaposlene u ovoj instituciji kako bi izvršili usmeno prevođenje sa holandskog na mađarski jezik. Ali da bi prevodioci i sudski tumači na njihov zahtev mogli da odgovore na najbolji mogući način, prethodno moraju biti obavešteni o svim detaljima koji se odnose na sam događaj. Razlog zbog čega se zahteva da klijent njih informiše o svemu tome jeste što je njihova specijalnost kako konsekutivni i simultani prevod u toj varijanti jezika, tako i onaj koji je poznat kao prevod uz pomoć šapata. Neophodno je da oni analiziraju informacije prvo o lokaciji na koji će biti sproveden taj događaj, a potom i o njegovom trajanju, te da saznaju koliko osoba će tom prilikom da bude prisutno, ali je poželjno da klijent dostavi i podatke o samom toku određene manifestacije. Kada sve to bude bilo na propisan način dostavljeno, biće urađena i stručna analiza, a kako bi se utvrdilo koja od svih usluga će najbolje da na zahteve samog događaja odgovori.

Svakako ovi stručnjaci mogu da urade i direktan prevod onlajn sadržaja sa holandskog na mađarski jezik, a što se odnosi na profesionalnu obradu web prodavnica i internet sajtova, zatim aplikacija i online brošura, kao i programa i drugih sadržaja tog tipa. Inače, za neke od njih je neophodno izvršiti i takozvanu optimizaciju, to jest prilagoditi ih u potpunosti pravilima interneta i samog pretraživača, tako da će sudski tumač i prevodilac implementirati alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation).

Direktni prevodi romana sa holandskog na mađarski jezik

U principu, stručnjacima koji su u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduženi za direktno prevođenje romana sa holandskog jezika na mađarski je sasvim svejedno da li su oni naročito obimni ili ne, budući da imaju višegodišnje iskustvo u obradi svih književnih dela. Svakako će ispuniti zahtev klijenata i vezano za prevod dela beletristike u pomenutoj varijanti jezika, ali i svih ostalih koji su svrstani u prozna, te će naravno propisno obraditi i sve pesme, to jest ona književna dela koja su vezana za poeziju.

Zainteresovani treba da znaju i to da prevodioci i sudski tumači, u skladu sa njihovim zahtevima prevode i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako i drugih časopisa, ali i novinske članke i udžbenike.

Svakako je bitno pomenuti i to da stručna lica, koja su osposobljena za vršenje usluga titlovanja i sinhronizovanja različitih video i audio materijala, takođe čine deo tima svakog predstavništva ove institucije, tako da klijenti zainteresovani za njihov prevod ujedno imaju mogućnost i te usluge da dobiju. Ne samo da će pomenuti stručnjaci izvršiti direktan prevod serija i igranih filmova sa holandskog jezika na mađarski, već će obraditi i reklamne poruke, zatim obrazovne i informativne, kao i emisije zabavnog karaktera, ali i dokumentarne, te crtane i animirane filmove, odnosno apsolutno bilo koju vrstu kako audio, tako i video materijala. Odmah nakon toga će vlasnici tih sadržaja izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga, te uskoro imati propisno i kompletno obrađene materijale, koji mogu da budu prezentovani i u bioskopu i na različitim medijima, a praktično odmah po preuzimanju.

Sve vrste tekstualnih sadržaja koji su namenjeni kako stručnjacima za određene oblasti, tako i široj čitalačkoj publici će sudski tumač i prevodilac profesionalno prevesti u ovoj varijanti jezika. A izuzev obrade tekstova koji se bave tematikom iz oblasti menadžmenta, finansija i komunikologije, odnosno politike, obrazovanja i bankarstva, shodno zahtevima će biti izvršeni i direktni prevodi pravnih i ekonomskih tekstova sa holandskog jezika na mađarski. Ako za tim bude postojala potreba, ovi stručnjaci će obraditi i sadržaje čija tema je vezana za marketing, farmaciju i građevinsku industriju, ali i sociologiju, informacione tehnologije i turizam, odnosno medicinu, filozofiju i nauku, kao i psihologiju, građevinsku industriju i uopšteno rečeno sve naučne discipline, kako one koje su vezane za prirodne nauke, tako i one koje se odnose na bilo koju društvenu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje