Prevodi sa holandskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na srpski jezik

Za online prevod sa holandskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na srpski jezik

Konkretna usluga se može primeniti u oba oblika, tako da zainteresovani klijenti mogu da dobiju i usmeni prevod sa holandskog jezika na srpski i obradu bilo kog materijala u pisanoj formi.

Najpre se moramo osvrnuti na uslugu koja uključuje usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika, jer sudski tumači i prevodioci koji čine sastavni deo tima apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu na potpuno istom nivou kvaliteta da primene i konsekutivni, ali i šapatni i simultani prevod u toj kombinaciji, pa je baš zbog toga važno da budu informisani o svakom detalju koji se odnosi na sam događaj. Jednostavnije govoreći, formiranje ponude za uslugu usmenog prevoda je moguće izvršiti tek pošto se sprovede detaljna analiza dostupnih podataka, a najpre vezano za trajanje određenog događaja, kao i za broj lica koja bi trebalo da mu prisustvuju. Svakako se očekuje da zainteresovani klijent blagovremeno dostavi i detaljne podatke o njegovoj organizaciji, ali i o osnovnim karakteristikama prostora u okviru koga je definisano da on bude održan. A uz uslugu usmenog prevoda, ova institucija omogućuje zainteresovanima i da po posebno povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Pored usmenog prevoda, pomenuti stručnjaci će obraditi i bilo koju vrstu dokumenata u navedenoj jezičkoj varijanti i to uz maksimalno poštovanje pravila. Zapravo, to znači da će oni svakom pojedinačnom klijentu kome su potrebni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na srpski, omogućiti njihovu kompletnu obradu, a u smislu da će izvršiti i uslugu overe, što spada u ovlašćenja sudskog tumača. Inače je taj postupak obavezan zato što se njime iznosi potvrda da je preveden bilo koji dokument, odnosno njegova sadržina sasvim ista kao i u izvornom dokumentu, to jest u originalu.Prevođenje sa holandskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na holandski

Budući da pomenuti stručnjak mora da uporedi ta dva dokumenta, svaki klijent ponaosob se obavezuje da na uvid prilikom slanja sadržaja dostavi i originalna dokumenta. Tri su načina dostupna za dostavljanje ovih sadržaja na obradu, a svakako se podrazumeva da će pojedinac odabrati upravo onaj koji mu odgovara najviše, te može originalna dokumenta poslati ili preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, ali preporučeno, odnosno može ih doneti direktno u prostorije predstavništva pomenute institucije.

U pojedinim slučajevima se može zahtevati i hitan prevod bilo kog dokumenta, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac nastojati da u najkraćem mogućem roku izvrše njegovu kompletnu obradu. Međutim, da bi oni to zaista ostvarili, taj klijent se obavezuje prvo da željena dokumenta skenira i pošalje ih elektronskim putem, odnosno na zvaničnu mejl adresu poslovnice koja mu je najbliža, a nakon toga je obavezan da navedeno pravilo ispoštuje i priloži na uvid originalna dokumenta.

Svakako se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da ispune zahtev klijenata, te da u navedenoj varijanti jezika prevedu i overe sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su različiti tipovi izjava, odnosno saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga), ali će svakako da izvrše i prevođenje pravnih akata sa holandskog jezika na srpski (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, licence, sudske odluke, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i žalbe, sertifikati, sudske tužbe i ostala dokumenta iz oblasti prava).

Ukoliko bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači će da izvrše, a na osnovu ovlašćenja koja poseduju i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i overu za bilo koji lični dokument. A to se odnosi kako na pasoš, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, odnosno dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, tako i na izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu i radnu dozvolu, ali i na vozačku dozvolu, te na izvod iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih, kao i na svaki drugi lični dokument.

Sadržinu različitih vrsta dokumentacija, to jest apsolutno svaki dokument koji ih čini, pomenuti stručnjaci takođe mogu na osnovu zahteva pojedinaca prvo da prevedu, a onda i da pristupe overi u skladu sa aktuelnim pravilima. Izuzev svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske, ali i građevinske i tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i druga), oni će kompletno obraditi i sadržinu kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke i ostala), tako i sva ona dokumenta koja zvanično mogu da budu smatrana delom medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda , dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga).

Pojedinci kojima su neophodni prevodi potvrda o redovnom školovanju sa holandskog jezika na srpski će, svakako njihovu kompletnu obradu dobiti u okviru poslovnica ove institucije, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i bilo koji drugi dokument koji je svrstan kako u oblast obrazovanja, tako isto i u oblast nauke. A sem rezultata naučnih istraživanja, nastavnih planova i programa fakulteta i uverenja o položenim ispitima, oni će da prevedu, odnosno overe i naučne patente, diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, to jest sve ostale sadržaje koji se tiču ovih oblasti, kao što su na primer diplomski, seminarski i naučni radovi različite tematike.

Po završetku celokupnog postupka koji uključuje obrada bilo kog dokumenta, svaki će klijent pojedinačno da izabere da li će mu obrađeni sadržaji biti dostavljeni na adresu ili će doći u predstavništvo ove institucije i lično ih preuzeti. Za slučaj da mu odgovara više prva varijanta koja je ponuđena, mora imati na umu da se radi o usluzi koja je dodatna i kao takva podleže naplati nezavisno od prevoda i overe konkretnog dokumenta. A budući da kurirska služba treba da izvrši dostavu, ona jedino ima pravo da formira cenu, tako da će klijent u trenutku preuzimanja imati obavezu da kuriru plati predviđenu nadoknadu.

Još je preostalo da napomenemo i to da overu Apostille pečatom nemaju pravo da izvrše stručnjaci koje pomenuta institucija zapošljava, te se iz tog razloga i naglašava svakom klijentu da je njegova obaveza informacije o tome lično da pribavi. Radi se o takozvanom Haškom pečatu, što je zapravo njegov drugačiji naziv, a on nije obavezan baš za svaki dokument koji se u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevodi. Međutim, sama činjenica da prevodilac i sudski tumač nemaju pravo tu overu da izvrše je dovoljna da klijenti shvate zbog čega je, zapravo njihova obaveza te informacije da poseduju, pa je zato važno da oni lično kontaktiraju na vreme državne institucije, čije je ovlašćenje izvršenje te overe i da se raspitaju o dve stvari. Najpre su obavezni da saznaju da li se Apostille pečat na željena dokumenta mora staviti, a u slučaju da je odgovor potvrdan, svakako će biti neophodno da doznaju i kada se taj tip overe vrši. Najčešće su u praksi prisutna dva postupka overe pomenutim pečatom, a oni uključuju stavljanje Haškog pečata neposredno pre nego što se pristupi prevodu i overi sudskog tumača, odnosno nakon što pomenuti stručnjaci izvrše prevođenje dokumenta sa holandskog jezika na srpski i njegovu overu. Sve te informacije imaju izuzetan značaj za klijenta, budući da tako skraćuje celokupan postupak i umanjuje gubitak vremena.

U svakom predstavništvu pomenute institucije su zaposleni i profesionalni korektori, kao i lektori sa dugogodišnjim iskustvom, a oni su zaduženi za uslugu redakture. Inače se ta usluga primenjuje isključivo za sadržaje koji su u pomenutoj varijanti jezika prethodno prevedeni, ali osoba koja je tu uslugu izvršila je načinila određeni broj grešaka, tako da se ti sadržaji smatraju nekorektno obrađenim, pa klijent ne može da ih koristi. Prilikom lekture, odnosno korekture se sve postojeće greške u materijalima bilo koje vrste ispravljaju i njihova sadržina se prilagođava u potpunosti svim onim pravilima, koja su važeća i u prevodilačkoj struci i u srpskom jeziku.

Zainteresovanima je na raspolaganju i profesionalna obrada knjiga i tekstova, a sudski tumači i prevodioci osim popularnih, obrađuju i stručne tekstove, te udžbenike i različita književna dela. Naravno, oni će odgovoriti na zahtev i onih lica kojima je potrebno prevođenje časopisa sa holandskog jezika na srpski, s tim što mogu prevesti i članke iz novina, nevezano za to koje su dužine i tematike.

Izuzev usluge koja se odnosi na prevod serija, reklamnih poruka i emisija različite sadržine (zabavne, obrazovne, informativne, dečije i ostale), kao i filmova (igrani, crtani, animirani, dokumentarni), sve zainteresovane očekuje i dodatna usluga u vidu njihovog profesionalnog sinhronizovanja, ali i titlovanja.

Neophodno je naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj varijanti jezika da obrade i sve sadržaje koji su vezani za kompjutere, odnosno internet, kao što su recimo web prodavnice, programi i sajtovi, odnosno različiti tipovi aplikacija, te online katalozi i drugi. A kako su oni upoznati i sa pravilnim korišćenjem SEO alata (Search Engine Optimisation), to znači da svaki pojedinačni klijent koji zahteva prevod online sadržaja sa holandskog jezika na srpski, u isto vreme ima priliku da dobije i uslugu, koja podrazumeva njihovo profesionalno optimizovanje za internet pregledače.

Svakako pomenuti stručnjaci mogu biti angažovani i kada je potrebno prevesti bilo koju vrstu materijala iz oblasti marketinga. A podrazumeva se da će oni maksimalno stručno obraditi kako vizit kartice, reklamne letke i plakate, tako i PR tekstove, zatim kataloge i brošure, te reklamne flajere i ostale sadržaje koji služe za reklamiranje bilo usluga, događaja ili proizvoda, bilo poslovanja samog preduzeća.

Kako se od svakog klijenta ne zahteva da priloži i originalne sadržaje na uvid, kao što je to slučaj kod obrade dokumenata, to je predviđen drugačiji princip i slanja, ali i preuzimanja svih materijala ove vrste. Naime, otvorena je opcija da ih pošalju na mejl adresu predstavništva i isto tako preuzmu, ali naravno mogu se odlučiti i za druge varijante koje su takođe u ponudi.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa holandskog jezika na srpski

U želji da svakome ko ima potrebu da diplomu i dodatak diplomi dobije prevedenu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje izvršenje dodatne usluge u vidu overe prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Stvar je u tome da svaki pojedinac koji zahteva obradu kako ovog, tako i bilo kog drugog dokumenta iz domena obrazovanja, u poslovnicama ove institucije dobija pravno validan dokument, jer pečat sudskog tumača potvrđuje vernost prevoda originalu.

Podrazumeva se da će apsolutno svaki pojedinac, kome su neophodni prevodi diplome i dodatka diplome sa holandskog na srpski jezik, ali i prepisa ocena, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, kao i svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja, svakako morati na uvid da donese originalna dokumenta. Biće potrebno i da informacije o posebnom tipu overe, to jest o stavljanju specijalne vrste pečata (Apostille ili Haški) dobije samostalno i to u okviru onih institucija, koje su na teritoriji Republike Srbije za to nadležne.

Izuzev konkretnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač svakako mogu da obrade i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim seminarske radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove, te uverenje o položenim ispitima i uopšteno rečeno, sva ostala dokumenta koja su isključivo za oblast obrazovanja vezana. Naravno da će ostvariti i zahteve svih onih pojedinaca, koji se odnose na obradu bilo kog sadržaja iz domena nauke, a primarno se misli na naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i ostala.

Posebno se mora istaći da sudski tumači i prevodioci, isto tako mogu da izvrše i prevod lične karte sa holandskog na srpski jezik, ali i pasoša, zatim uverenja o državljanstvu i venčanog lista, kao i potvrde o prebivalištu, te izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih, ali i različitih vrsta dozvola (radna, vozačka, saobraćajna, dozvola za boravak), to jest svih ostalih nenavedenih ličnih dokumenata.

Pomenuti stručnjaci su, takođe osposobljeni za izvršenje one usluge koja je vezana za kompletnu obradu različitih vrsta dokumentacija, kao što su na primer medicinska (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga), ali i poslovna (revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji i druga). Takođe, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze zvanično u sastav tenderske dokumentacije, ali i tehničke i građevinske, a što se odnosi na deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i na uputstvo za rukovanje, te građevinske projekte i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze.

U slučaju da se neki pojedinac obrati ovim stručnjacima, jer su mu potrebni prevodi pravnih akata sa holandskog na srpski jezik, svakako može očekivati kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, sudskih odluka i rešenja, zatim sudskih presuda i tužbi, odnosno punomoćja za zastupanje, ali i licenci i sudskih žalbi, te sertifikata, kao i različitih vrsta ugovora, odnosno generalno rečeno, svih dokumenata koja se odnose na pravo i sudstvo.

Podrazumeva se, takođe da prevodioci i sudski tumači mogu pristupiti kompletnoj i profesionalnoj obradi svih onih dokumenata koja se predaju u različitim državnim institucijama u bilo kojoj situaciji. A pod tim se misli kako na potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, te na potvrdu o stalnom zaposlenju, tako i na saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i na sva ostala dokumenta koja različite državne institucije mogu da zahtevaju od pojedinaca u određenoj situaciji.

Prevod filmova sa holandskog na srpski jezik

Na samom početku se mora naglasiti da usluga, koja uključuje prevođenje filmova sa holandskog jezika na srpski podrazumeva i mogućnost izbora između njihovog titlovanja, to jest profesionalne sinhronizacije, jer je sve to na raspolaganju zainteresovanima. Najpre zahvaljujući svemu, tome oni imaju mogućnost da značajno uštede na vremenu, jer praktično rečeno na jednom mestu dobijaju i ove i sve ostale materijale koji su kompletno obrađeni. A podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač, sem igranih filmova i to apsolutno bilo kog žanra, svakako mogu po zahtevu pojedinaca da prevedu i serije, zatim animirane filmove i reklamne poruke, ali i emisije informativnog, odnosno zabavnog karaktera, kao i dokumentarne filmove, te sve ostale vrste i audio i video materijala.

Svi koji su zainteresovani imaće priliku da angažuju i lektore, koji će izvršiti sve neophodne ispravke u onim materijalima, za koje je prevod u konkretnoj varijanti loše urađen, s tim što su i profesionalni korektori zaposleni u predstavništvima ove institucije. Budući da ovi stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva u vršenju usluga redakture i to za sadržaje različite vrste, to će klijenti imati mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju materijale, koji su obrađeni u skladu sa aktuelnim pravilima.

Svakako se mora istaći i to da će biti izvršeni prevodi marketinških materijala sa holandskog jezika na srpski ukoliko to pojedinačni klijent bude zahtevao, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci izuzev reklamnih letaka, PR tekstova i plakata, pristupiti profesionalnoj obradi flajera, zatim kataloga, te vizit kartica i brošura, odnosno uopšteno rečeno svih ostalih sadržaja putem kojih se nešto reklamira.

Za slučaj da je potrebno u navedenoj varijanti jezika prevesti neki tekst, a nevezano za to da li se radi o stručnom izlaganju ili je reč o popularnim sadržajima, odnosno da li se njegova tema odnosi na društvene ili prirodne nauke, klijent će sasvim sigurno dobiti profesionalnu obradu. Dakle, u skladu sa zahtevima mogu da budu izvršeni profesionalni prevodi psiholoških, medicinskih i ekonomskih tekstova, zatim političkih i filozofskih, ali i onih sadržaja koji se odnose na oblasti bankarstva, finansija i prava. Takođe, pomenuti stručnjaci mogu izvršiti i prevod turističkih tekstova sa holandskog jezika na srpski, ali i onih koji se odnose na oblast sociologije, menadžmenta i obrazovanja, odnosno građevinske industrije, komunikologije i informacionih tehnologija, te ostalih naučnih disciplina koje se svrstavaju kako u prirodne, tako isto i u društvene nauke. 

Prevođenje knjiga sa holandskog jezika na srpski

Pored toga što su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu dela književnosti koja su vezana za prozu, kao što su recimo beletristika ili romani, oni će takođe ostvariti i zahtev bilo kog pojedinca, kada su u pitanju prevodi poetskih književnih dela sa holandskog na srpski jezik. Naravno da će u toj varijanti jezika prevesti i članke iz novina, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa, nevezano za to da li su u pitanju stručni ili ilustrovani, odnosno dečiji časopisi.

Svakako mogu izvršiti i profesionalnu obradu apsolutno svih internet materijala, počev od web sajtova, preko online prodavnica i internet kataloga, pa do softvera, a što podrazumeva prevod programa i aplikacija u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A u zavisnosti od sadržaja koji se obrađuje, oni će implementirati i alate SEO (Search Engine Optimisation), kako bi njihovu poziciju u okviru opšte pretrage u velikoj meri poboljšali, budući da konkretni sadržaji relativno brzo po postavljenju na mrežu bivaju vidljivi već u okviru prve strane internet pretrage.

Mada se klijenti češće obraćaju Prevodilačkom centru Akademije Oxford sa zahtevom za obradom sadržaja različite vrste u pisanoj formi, sudski tumač i prevodilac mogu svakako izvršiti i usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika. Ipak, svi koji su za tu uslugu zainteresovani neizostavno moraju biti obavešteni o tome da ovi stručnjaci vrše kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i konsekutivno, ali i simultano prevođenje sa holandskog na srpski jezik. A kako se u skladu sa načinom organizacije događaja i odlučuje koja usluge tačno će biti primenjena, posebno je važno da svaki pojedinačni klijent osnovne informacije o samom događaju dostavi, a fokus mora biti stavljen na njegovo trajanje i na broj lica koja bi trebalo da mu prisustvuju. Podrazumeva se da bi bilo dobro da dostave i podatke o samom mestu na kome će on biti održan, te uopšteno o njegovoj organizaciji, a kako bi se izabrala baš ona vrsta usluge koja je najbolja u datoj situaciji. Ističemo da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što znači da će konkretna usluga u zvaničnu ponudu biti uneta u slučaju da se pomenuti stručnjaci opredele upravo za simultani prevod u toj varijanti jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje