Prevod sa holandskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na češki jezik

Za online prevod sa holandskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na češki jezik

Za zaposlene u ovoj specijalizovanoj instituciji je sasvim svejedno da li klijent zahteva direktan prevod sa holandskog jezika na češki za dokumenta, filmove ili časopise, to jest za bilo koji pisani sadržaj, jer su oni specijalizovanu za obradu bilo kog materijala u konkretnoj kombinaciji jezika. A uz to, prevodilac i sudski tumač imaju dovoljan nivo kvalifikacija da mogu i na zahteve za usmenim prevodom da odgovore na najprofesionalniji mogući način.

Najbitnije je da svako ko je zainteresovan za ovu uslugu ima na umu da se postupak obrade dokumenata, to jest različitih vrsta dokumentacija bitno razlikuje u odnosu na prevod ostalih sadržaja. Glavni razlog za to jeste postupak overe, koji je isključivo predviđeno izvršiti nakon prevoda nekog dokumenta, a što u ovom slučaju treba da učini ona osoba, koja je zvanično ovlašćena i to isključivo od strane nadležnih institucija naše zemlje. Zapravo je reč o overi pečatom sudskog tumača, a osnovni cilj tog postupka jeste dokazivanje da je preveden bilo koji dokument potpuno isti kao i originalan.

Uzevši u obzir da zvanično ovlašćeni sudski tumač treba bukvalno da uporedi sadržinu jednog i drugog dokumenta, podrazumeva se da će svaki klijent dostaviti i originalne sadržaje njemu na uvid.Prevođenje sa holandskog na češki
Prevođenje sa češkog na holandski

Izuzev svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u našoj zemlji, sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford obrađuju i apsolutno sva lična dokumenta. Jednostavnije rečeno, dostupni su kako direktni prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na češki, zatim saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, te potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, tako i potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i svih ostalih tipova što potvrda i uverenja, što saglasnosti, ali i izjava.

Isto tako će pomenuti stručnjaci pristupiti kompletnoj obradi saobraćajne, vozačke i radne, ali i dozvole za boravak, kao i potvrde o prebivalištu, pasoša i lične karte, te izvoda iz matične knjige umrlih, venčani i rođeni, ali i uverenja o državljanstvu i svih ostalih ličnih dokumenata.

Kako se podrazumeva da svaki klijent mora originale na uvid da priloži, to je njemu omogućeno da dokumenta lično dostavi na obradu u određeno predstavništvo ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe.

Samim tim se podrazumeva da nakon završetka obrade klijent, zapravo preuzima i prevedena i originalna dokumenta, te je svakako i taj postupak sasvim jasno definisan. U principu je potrebno da on samostalno odabere da li će mu kurirska služba obrađene sadržaje dostaviti na adresu ili će lično da dođe u poslovnicu, a kako bi ih preuzeo. Svakako mora biti istaknuto da pojedinci koji se opredele za prvu opciju, plaćanje usluge vrše u trenutku kada pošiljku preuzimaju, a cenu će tom prilikom definisati kurirska služba.

Svakako će prevodioci i sudski tumači, a u skladu sa zahtevima pojedinaca da izvrše i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na češki (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), odnosno svih onih dokumenata koja zvanično ulaze u sastav dokumentacije za tendere, zatim građevinske i poslovne, kao i tehničke. A između ostalog to se odnosi kako na uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako i na građevinske projekte, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica. Naravno da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i poslovne odluke, zatim revizorske i godišnje poslovne izveštaje, ali i fakture, statut preduzeća i finansijske izveštaje, kao i svaki drugi dokument koji je u skladu sa pravilima svrstan u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija.

Mora se naglasiti da direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na češki mogu biti urađeni i u posebno kratkom roku, a ako to neki klijent bude prethodno zahtevao. Ali u tom slučaju bi trebalo da vlasnik dokumenata njih prvo skenira i na mejl ove institucije pošalje, a kako bi pomenuti stručnjaci zaista ostvarili zahtev klijenta i izradili prevod konkretnih dokumenata tako brzo. Kako procedura mora biti uvek ispoštovana, tako se i podrazumeva da će klijent imati obavezu originalna dokumenta odmah posle toga i da priloži.

Bilo koji dokument koji se odnosi ili na oblast prava ili na oblast sudstva, takođe može da bude kompletno obrađen. Pored toga što će prevodilac i sudski tumač prevesti tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, odluke i rešenja, oni će se pobrinuti i da ostvare zahtev vezano za prevod presuda o razvodu braka sa holandskog jezika na češki, ali će obraditi i sudske tužbe i punomoćje za zastupanje, kao i različite vrste licenci i sertifikata, odnosno apsolutno sva pravna akta.

Da bi postupak obrade bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika bio urađen u skladu sa važećim pravilima, klijenti moraju biti informisani da postoje slučajevi kada nije dovoljno staviti samo pečat sudskog tumača, već mora biti izvršena i overa Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom. A kako stručnjaci zaposleni u okviru ove institucije nisu u mogućnosti da tu vrstu overe izvrše, neophodno je da svaki pojedinac konkretne informacije samostalno dobije. Da ne bude zabune, ovi stručnjaci jednostavno nisu ovlašćeni zvanično za stavljanje pomenutog pečata, te shodno tome nemaju ni obavezu da klijentima pružaju informacije o njemu. Svakako će biti potrebno da vlasnik dokumenata, koja bi trebalo da budu prevedena sazna u nadležnim službama da li je overa Haškim pečatom obavezna u tom slučaju ili ne. A ukoliko bude dobio informaciju da na njegova dokumenta Apostille pečat mora da bude stavljen, naročito je važno da detaljne informacije o tome dobije, pošto su u praksi najčešća dva načina overe ovim pečatom. Jednostavnije rečeno, u zavisnosti od tipa dokumenta i pravila, Haški pečat se stavlja ili posle prevođenja i overe sudskog tumača ili pre toga, pa u skladu sa dobijenim informacijama svaki pojedinac zna tačno gde će prvo dokument odneti na obradu i koliko bi, generalno taj postupak trebalo da traje.

Još ćemo pomenuti i to da će biti izvršeni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa holandskog jezika na češki, ali da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i sva ostala dokumenta koja se na oblast obrazovanja odnose, kao i ona koja su primarno za nauku vezana. Između ostalog, oni će se pobrinuti da prevedu i pravilno overe svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, te diplomske i seminarske radove različite tematike, ali i sve ostale materijale koji se tiču konkretne oblasti. Takođe će ostvariti zahtev vezano i za obradu naučnih radova i naučnih patenata, odnosno rezultata naučnih istraživanja i ostalih sadržaja koji se odnose na nauku.

Svakako pomenuti stručnjaci pružaju i usluge usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, a pored simultanog, specijalizovani su i za konsekutivno i takozvano šapatno prevođenje, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno u okviru svakog predstavništva ove institucije.

Kada se klijent nađe u situaciji da poseduje bilo koju vrstu materijala, koja je u konkretnoj varijanti jezika prevedena, ali lica koja su za to bila zadužena nisu poštovala ni pravila struke ni pravila češkog jezika, biće potrebno da angažuje lektore i korektore, da bi uradili redakturu takvih sadržaja. Navedena usluga je, isto tako dostupna u poslovnicama ove institucije, a prilikom korekture i lekture pomenuti stručnjaci će uz maksimalno poštovanje važećih pravila, prilagoditi prevedene materijale i na taj način omogućiti njihovim vlasnicima da ih bez ikakve zadrške koriste.

Naravno, na osnovu zahteva pojedinaca će prevodioci i sudski tumači obraditi i novinske članke, sve vrste časopisa i popularne, kao i naučne tekstualne sadržaje. Biće izvršeno i direktno prevođenje udžbenika sa holandskog jezika na češki, ali i svakog dela književnosti koje klijent bude dostavio na obradu.

Ako bude bilo potrebno, pristupiće se i obradi web sajtova, zatim online prodavnica i aplikacija, kao i internet kataloga, programa i generalno rečeno, svih ostalih sadržaja koji se mogu videti na internetu ili se na njega odnose. Uzevši u obzir da je optimizovanje vrlo važno u tom slučaju, to podrazumeva da će pomenuti stručnjaci poštovati sva pravila koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation), te tako doprineti značajnom poboljšanju njihove pozicije u pretrazi, a za prethodno određene fraze i ključne reči.

Bilo da neko zahteva prevod serija ili reklamnih poruka, odnosno emisija različite sadržine i namene (dečije, informativne, zabavne, obrazovne i druge) ili, pak filmova (animirani, dokumentarni, crtani, igrani), u sklopu svake poslovnice ove institucije će najpre dobiti prevod svih tih audio ili video materijala, a zatim će se opredeliti između usluga njihovog titlovanja ili sinhronizovanja.

Trebalo bi naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac mogu izvršiti i direktan prevod reklamnih letaka i kataloga sa holandskog jezika na češki, kao i PR tekstova, zatim vizit kartica, brošura i flajera, te plakata i svih ostalih sadržaja koji imaju veze sa marketingom.

Uzevši u obzir da se ne zahteva od pojedinaca originalne materijale da prilože na uvid, to je omogućen vrlo jednostavan način dostave za sve pomenute materijale, ali i preuzimanja, pa se podrazumeva da je omogućeno slanje sadržaja na mejl konkretne poslovnice ove institucije. Ipak, mora se naglasiti da je dozvoljeno i drugačije izvršiti i preuzimanje i dostavu u tom slučaju, pa pojedinci kojima ne odgovara da to učine elektronski, mogu dodatne informacije da dobiju u izabranom predstavništvu.

Profesionalno prevođenje časopisa sa holandskog na češki jezik

Sasvim je svejedno kojom tematikom se časopis bavi, te da li je namenjen široj čitalačkoj publici ili isključivo onim licima koja su kvalifikovana za konkretne oblasti, pošto prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj varijanti jezika da obrade kako ilustrovane i stručne, tako i dečije, ali i sve ostale vrste časopisa. Naravno da su oni specijalizovani i za direktno prevođenje članaka iz novina u toj kombinaciji jezika, a u skladu sa potrebama će obraditi svako književno delo ili udžbenik. Podrazumeva se da klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedene i pesme i svako drugo poetsko delo književnosti, ali i beletristiku, romane i ostala prozna dela.

Mora se isto tako naglasiti da ovi stručnjaci mogu ispuniti zahtev svakog pojedinca i kada su u pitanju direktni prevodi internet materijala sa holandskog jezika na češki. Iako se primarno klijenti obraćaju zarad obrade web sajtova, pomenuti stručnjaci će svakako stručno obraditi i različite programe i aplikacije, zatim online prodavnice, kao i web kataloge, te generalno govoreći svaki ostali sadržaj koji se ili odnosi na internet ili je u okviru njega dostupan. Vrlo je važno da svaki klijent kome je potrebna obrada ovih sadržaja zna da će oni, onda kada je potrebno primeniti i sva pravila koja se odnose na optimizovanje, a što znači da će koristiti alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). Takav način obrade se primarno sprovodi da bi svi ti materijali bili pozicionirani na prvoj strani online pretrage i to za one reči i izraze, koje će ovi stručnjaci vrlo pažljivo definisati.

Takođe se podrazumeva da pojedinci mogu zahtevati obradu svih sadržaja koji su usmereni na reklamiranje. A uopšte nije važno da li se kroz brošure ili kataloge, recimo, odnosno flajere ili letke, kao i plakate, reklamira neki događaj, usluga ili kompanija, odnosno proizvod, jer će prevodilac i sudski tumač i njihovoj obradi profesionalno da pristupe. Naravno da će se pobrinuti da izvrše i stručan prevod vizit kartica sa holandskog jezika na češki, ali će svakako obraditi i takozvane PR tekstove i sve ostale sadržaje koji se na neki način na marketing odnose. Neophodno je napomenuti da se njihova stručnost primarno ogleda u činjenici da će posvetiti naročitu pažnju prilagođavanju sadržine marketinških materijala svim onim pravilima, koja su važeća u češkom jeziku. A samim tim će potencijalni klijenti, to jest ljudi koji se koriste ovim jezikom, kada budu došli u dodir sa pomenutim reklamnim sadržajima moći prilično lako da razumeju šta se tačno reklamira.

Prevod zabavnih emisija sa holandskog jezika na češki i usluga sinhronizacije/titlovanja

Ako je nekome potreban prevod u ovoj varijanti jezika kako za televizijske, tako i za radijske emisije zabavnog karaktera, on će imati mogućnost u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford da angažuje stručnjake, koji će izvršiti ili titlovanje tih sadržaja ili njihovu sinhronizaciju. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi informativnih emisija sa holandskog na češki jezik, a pored toga prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i obrazovne emisije, zatim dečije, kao i serije, odnosno dokumentarne i igrane, ali i animirane i crtane filmove, te reklamne poruke i uopšteno rečeno, bilo koju vrstu video ili audio materijala. A kako su u ponudi i navedene dodatne usluge, to znači da klijent odmah po preuzimanju ovih sadržaja može nesmetano da ih prikazuje gde god je to prethodno planirao.

Svaka poslovnica ove institucije, pored pomenutih stručnjaka zapošljava i one čija specijalnost jeste redaktura sadržaja. Zapravo se radi o korektorima i lektorima, koji mogu već urađene prevode da isprave, to jest da njihovu sadržinu u potpunosti prilagode kako pravilima konkretne struke, tako isto i samog češkog jezika. Na taj način će oni propuste, koji su načinjeni da isprave i tako će vlasnici konkretnih materijala imati priliku da ih praktično koriste, kad god je to potrebno.

U brojne usluge koje sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše spada i konsekutivni, zatim šapatni i simultani prevod sa holandskog na češki jezik. Moramo napomenuti da je svaka od tih usluga primerena za tačno određenu vrstu događaja, a ova institucija pruža mogućnost svima koji su zainteresovani, da po povoljnim uslovima izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dakle, klijent koji želi ove stručnjake da zaduži kako bi izvršili usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, će biti u obavezi apsolutno sve relevantne informacije o samom događaju na propisan način da dostavi. Osnovno je da ih informiše o predviđenom trajanju konkretne manifestacije, to jest događaja, zatim o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, te svakako o mestu gde je određeno da događaj bude održan i uopšteno, o pravilima koja se tiču njegove organizacije. Klijenti mogu biti uvereni da će biti odabrana baš ona vrsta usmenog prevoda, koja će omogućiti prisutnima da bez ikakvih poteškoća prate taj događaj.

Trebalo bi pomenuti i to da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da odgovore i zahtevima pojedinaca vezano za obradu tekstualnih sadržaja u ovoj varijanti jezika. Naravno da oni mogu obraditi i popularne tekstove, ali i one koji se smatraju stručnim, a njihova tema se može ticati kako brojnih prirodnih nauka, tako isto i društvenih. Uz direktno prevođenje političkih i ekonomskih tekstova sa holandskog na češki jezik, oni će omogućiti klijentima i obradu filozofskih i turističkih tekstova, ali i svih onih čija je tema vezana za oblast bankarstva, prava i politike, zatim sociologije i ekologije i zaštite životne sredine. Takođe će se pobrinuti i da u toj varijanti jezika prevedu tekstove koji se bave tematikom iz domena građevinske industrije, zatim informacionih tehnologija i menadžmenta, kao i obrazovanja, komunikologije i farmacije, te marketinga, nauke i medicine, ali i svih ostalih nenavedenih naučnih disciplina.

Prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa holandskog na češki jezika

Primarni uslov koji mora da bude ostvaren da bi prevod kako ovog, tako i svakog drugog dokumenta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji bio pravno validan, jeste da sudski tumač izvrši u skladu sa propisima i njegovu overu. Naime, kada se uradi direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa holandskog jezika na češki, onda ovaj stručnjak vrši proveru, to jest utvrđuje da li je sadržina tog dokumenta ista kao i u originalnom, pa tek onda na prevod stavlja svoj zvanični pečat.

U skladu sa važećim pravilima, svaki klijent koji želi u ovoj varijanti jezika da dobije preveden i ovaj i svaki drugi dokument, treba originalne sadržaje na uvid da dostavi, a predviđeno je i da on samostalno pribavi podatke o nadoveri. Preciznije rečeno, prevodioci i sudski tumači koji su angažovani u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u tom slučaju nemaju nadležnost, budući da se stavljanje takozvanog Apostille, to jest pečata poznatog i kao Haški nalazi isključivo u nadležnosti državnih institucija. A kada se njima bude obratio, klijent svakako treba da sazna prvo da li je taj pečat obavezno staviti na ta dokumenta, a potom i na koji način, to jest da li se stavlja nakon prevoda i overe ili pre toga.

Sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, kao što su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarski nalazi, odnosno dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga će pomenuti stručnjaci u skladu sa pravilima i obraditi.

Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na češki, kada će sudski tumači i prevodioci osim pasoša, uverenja o državljanstvu i krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, kompletno da obrade i radnu dozvolu, zatim izvod iz matične knjige venčanih, kao i ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih, to jest umrlicu ali i dozvolu za boravak i mnoga druga lična dokumenta.

Kada se javi potreba za tim, vrši se i obrada svih onih dokumenata koja se odnose ili na oblast sudstva i prava (ugovori, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudska rešenja i ostala pravna akta) ili na oblast nauke, odnosno obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali sadržaji koji se na te oblasti primarno odnose).

Podrazumeva se da su ovi stručnjaci, takođe specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na češki, što znači da će oni osim faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, kompletno da obrade kako godišnje i finansijske poslovne izveštaje, tako i revizorske, zatim statut preduzeća, te osnivački akt preduzeća i bilo koji drugi dokument koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije zvanično ulazi.

Onda kada to neki klijent zahteva, prevodioci i sudski tumači pristupaju i kompletnoj obradi u skladu sa pravilima svih onih dokumenata koja čine najpre građevinsku, a zatim i tehničku i dokumentaciju za tendere. Najčešće se zahteva kompletna obrada laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zatim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, ali i uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koja neku od konkretnih dokumentacija čine.

Klijenti mogu angažovati ove stručnjake i ukoliko je potrebno da propisno budu obrađena sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi kako na različite vrste saglasnosti i izjava, tako i na bilo koju potvrdu, odnosno uverenje. Primarno se misli na dokumenta poput, na primer potvrde o stanju računa u banci i potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, te potvrde o visini primanja, kao i uverenja o neosuđivanosti, uverenja o nekažnjavanju i saglasnosti za zastupanje, ali i svih ostalih dokumenata koja bi trebalo da budu predata različitim institucijama naše zemlje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje