Prevod sa holandskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa holandskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na ukrajinski jezik

Budući da se radi o specijalizovanoj instituciji, koja pored mnogobrojnih usluga u ponudi ima i direktno prevođenje sa holandskog jezika na ukrajinski, to apsolutno svi koji su zainteresovani, mogu zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford da angažuju i za izvršenje usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i za obradu apsolutnu bilo kog sadržaja u pisanoj formi.

Svakako, profesionalni prevodioci i sudski tumači izuzev konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, izvršavaju i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i simultani, te pomenuta institucija nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo pristupačnim cenama svima za čiji događaj bude bila predviđena primena upravo te vrste usmenog prevoda.

U slučaju da neko to od njih zahteva, navedeni stručnjaci mogu isto tako da obrade i sve vrste tekstualnih sadržaja, bilo da se radi o stručnim ili popularnim, kao i novinske članke i časopise, a bez obzira da li su ilustrovani ili su namenjeni deci, odnosno stručni.Prevođenje sa holandskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na holandski

Na raspolaganju je zainteresovanima i direktno prevođenje marketinških materijala sa holandskog jezika na ukrajinski (PR tekstovi, reklamne brošure, flajeri, plakati, vizit kartice, katalozi i drugo), ali i dela književnosti i udžbenika.

U gradovima u kojima ova institucija ima otvorene poslovnice je dostupna i usluga redakture, a koju će na osnovu zahteva pojedinaca i aktuelnih pravila da izvrše korektori i lektori.

Moramo napomenuti i to da li je vrlo jednostavno dostaviti ove sadržaje na prevod, jer je klijentima dozvoljeno da to učine elektronski, a što znači da ih na mejl konkretnog predstavništva šalju. Ipak, ako nekom pojedincu taj princip ne bude odgovarao, dobiće sve potrebne informacije o ostalim načinima za dostavu sadržaja. A sve to isto se odnosi i na preuzimanje prevedenih materijala, jer se klijenti obično odlučuju za najbržu i najjednostavniju varijantu, koja uključuje elektronsku komunikaciju, ali su svakako na raspolaganju i drugi način.

Samim tim što sudski tumači i prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u pravilnoj implementaciji onih alata, koji su poznati kao Search Engine Optimisation ili skraćeno SEO, se direktni prevodi web sajtova sa holandskog jezika na ukrajinski, ali i svih ostalih onlajn sadržaja mogu smatrati maksimalno profesionalnim. Preciznije govoreći, kada budu obrađivali ili sajtove ili online prodavnice, zatim internet kataloge i ostale materijale koji su na globalnoj mreži vidljivi, oni će pomenute alate primeniti i na taj način izvršiti prilagođavanje konkretnih sadržaja važećim pravilima u okviru pretrage. Potencijalni klijenti koji budu u pretraživaču ukucali tačno određene reči i izraze će vrlo brzo da dođu do željenih informacija, odnosno do prevedenih internet sadržaja. Takođe će klijentima biti omogućena i profesionalna obrada softvera, jer pomenuti stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva u prevođenju programa i aplikacija u toj kombinaciji.

Dodatne usluge u vidu sinhronizacije i titlovanja svih sadržaja za koje se prethodno uradi prevod u navedenoj jezičkoj varijanti su, isto tako na raspolaganju svakom klijentu ove institucije. A zahvaljujući njima, oni dobijaju kompletno obrađene i serije i sve vrste emisija, kao i igrane filmove bilo kog žanra, zatim reklamne poruke i crtane, ali i animirane i dokumentarne filmove, te sve ostale video ili audio sadržaje, tako da su oni odmah spremni za prezentovanje publici.

Poseban osvrt moramo načiniti na direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na ukrajinski, budući da prevodilac i sudski tumač na osnovu ovlašćenja rade kako njihov prevod u željenoj varijanti jezika, tako i overu. A u tom slučaju klijent dobija zakonski i pravno validan dokument, koji ima apsolutno pravo da koristi kao i bilo koji drugi priznati sadržaj.

Ali da bi proces overe tekao nesmetano, sudski tumač mora da ima i originalne sadržaje uz sebe, pa će ih klijent ili poslati preko kurirske službe na adresu određenog predstavništva ili doneti lično, a ima mogućnost i da željena dokumenta pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom.

Ko god da je zainteresovan, može te stručnjake da zaduži kako bi obradili sve vrste pravnih akata, počev od licenci, sertifikata i ugovora, preko sudskih rešenja, tužbi, presuda, odluka i žalbi, pa do punomoćja za zastupanje, tekovina Evropske Unije i ostalih dokumenata iz domena prava, odnosno sudstva.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci, shodno potrebama i zahtevima klijenata da izvrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na ukrajinski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga), ali će isto tako kompletno obraditi i sve sadržaje koji su vezani kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja (naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, prepis ocena i ostala).

Ako bude bilo za tim potrebe, obrada dokumenata može da bude izvršena i u izuzetno kratkom vremenskom periodu, ali tada se zahteva od vlasnika sadržaja da originale dostavi naknadno, te da prvo skenirana dokumenta pošalje na mejl konkretnog predstavništva.

Aktuelni zakon navodi izvršenje nadovere za određena dokumenta koja se prevode u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali nažalost sudski tumač i prevodilac, koji su angažovani u okviru ove institucije ne poseduju dozvolu i ovlašćenje da Apostille (Haški) pečat na dokumenta stave ako je potrebno. Sve to znači da oni nisu u obavezi ni informacije o toj vrsti overe da daju zainteresovanim pojedincima, pa zato i ističemo da bi oni trebalo da se obrate relevantnim institucijama Republike Srbije. Zapravo se radi o odeljenjima osnovnih sudova, kojima je poverena overa Apostille pečatom, pa bi tamo klijent trebalo da pita i da li je on obavezan za njegova dokumenta i na koji način, to jest u kom trenutku se na njih mora staviti.

Biće urađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na ukrajinski (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu i druga), te će pomenuti stručnjaci izaći u susret zahtevu apsolutno svakog klijenta koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije prevedenu i overenu poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke i mnoga druga).

Naravno da pojedinci mogu izneti zahtev i za kompletnom obradom svih dokumenata koja se u određenom trenutku moraju predati nadležnim institucijama, a pod tim mislimo na različite tipove saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga), ali će prevesti, pa onda i overiti sadržinu tenderske dokumentacije, kao i tehničke i građevinske (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga).

Princip koji se primenjuje prilikom preuzimanja dokumenata za koja je urađen prevod u ovoj varijanti jezika, kao i overa pečatom sudskog tumača je vrlo jednostavan i podrazumeva da bi trebalo klijent da dođe u poslovnicu ove institucije i preuzme ih lično. Naravno da on može zahtevati i da mu kompletno obrađeni sadržaji budu doneti na kućnu adresu, a svakako će tu uslugu morati samostalno da plati, jer ona nije uračunata u osnovnu cenu.

Prevođenje potvrde o stanju računa u banci sa holandskog jezika na ukrajinski

U situaciji kada neki klijent zahteva direktan prevod potvrde o stanju računa u banci sa holandskog na ukrajinski jezik, biće urađena i overa tako prevedenog dokumenta. Lica koja su od strane relevantnih institucija Republike Srbije za to ovlašćena, to jest sudski tumači će zapravo tom prilikom staviti svoj pečat na prethodno prevedene sadržaje i tako potvrditi da su oni u potpunosti verni originalu.

S obzirom na to da taj stručnjak mora fizički da uporedi dva dokumenta, klijent mora na uvid da donese ili pošalje originalna dokumenta.

Takođe, moramo informisati sve koji su zainteresovani za obradu bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika da prevodioci i sudski tumači, koji su zvanično zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju pravo da izvrše nadoveru, to jest da na određena dokumenta stave Haški pečat, još poznatiji pod nazivom Apostille. Iz tog razloga mi i navodimo ovu informaciju, te napominjemo da bi vlasnik dokumenata trebalo da kontaktira najpre državne institucije, u čijoj nadležnosti se ta vrsta overe nalazi, a kako bi se detaljno raspitao da li je potrebna za njegova dokumenta i na koji način se pomenuta overa vrši za te sadržaje.

Prema zahtevima zainteresovanih će biti izvršena i kompletna obrada potvrde o visini primanja, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje i mnogih drugih vrsta kako saglasnosti i uverenja, tako isto i potvrda i izjava, odnosno svih onih dokumenata koja se predaju određenoj nadležnoj instituciji.

U ponudi se nalaze i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa holandskog na ukrajinski jezik, ali i svih ostalih ličnih dokumenata (radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), te će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Svaki onaj dokument koji je vezan za oblast nauke, može isto tako na zahtev pojedinaca da bude prvo preveden, a onda i overen (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala), dok će navedeni stručnjaci obraditi u toj varijanti jezika kako seminarske i diplomske radove, tako i sva ona dokumenta koja se na određeni način odnose na obrazovanje (potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga).

Svakako moramo naglasiti da su stručnjaci, koje angažuje ova institucija specijalizovani i za kompletnu obradu apsolutno svih onih dokumenata koja se tiču poslovanja, to jest koja važe za deo poslovne dokumentacije. A izuzev različitih vrsta poslovnih izveštaja i to primarno godišnjih, revizorskih i finansijskih, oni će propisno obraditi i osnivački akt preduzeća, zatim poslovne odluke i statut preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i druga dokumenta koja se tiču kako poslovanja preduzetnika, tako i bilo kog pravnog lica.

Ako se to od njih bude zahtevalo, prevodioci i sudski tumači u skladu sa zakonskim odredbama vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog na ukrajinski jezik (sudska rešenja, ugovori, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i druga), te prevode, a shodno pravilima onda i overavaju uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte i još mnogo drugih, trenutno nepomenutih dokumenata koja čine tendersku i građevinsku, ali i tehničku dokumentaciju.

Prevod programa i aplikacija sa holandskog na ukrajinski jezik

Budući da su članovi tima svake poslovnice i sudski tumači i prevodioci iza kojih je višegodišnje iskustvo, to sa sigurnošću tvrdimo da će direktni prevodi softvera sa holandskog jezika na ukrajinski biti urađeni maksimalno profesionalno A oni će na osnovu zahteva pojedinaca prevesti i online prodavnice, zatim veb sajtove i internet kataloge, kao i bilo koju drugu vrstu sadržaja koja se tiče računara ili interneta. Kada je u pitanju obrada svih onih materijala, koji treba da budu zvanično dostupni na mreži biće primenjeni takozvani SEO alati (Search Engine Optimisation), a kako bi se mesto u polju pretrage za takve sadržaje u velikoj meri poboljšalo.

Takođe, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima i obradu tekstualnih sadržaja različite tematike, ali i namene, dužine i složenosti u toj varijanti jezika. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da obrade ekonomske, političke i pravne tekstove, već će izvršiti i direktan prevod turističkih tekstova sa holandskog jezika na ukrajinski, ali i onih koji su vezani za oblast građevinske industrije, medicine i nauke, kao i obrazovanja, filozofije i menadžmenta. A sem toga će prevesti i sadržaje iz domena informacionih tehnologija, zatim finansija i psihologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina.

Kako ovi stručnjaci imaju ne samo iskustvo, već i znanje iz oblasti marketinga, to će oni odgovoriti adekvatno i na zahteve pojedinaca vezano za direktno prevođenje reklamnih materijala sa holandskog jezika na ukrajinski. Izuzev plakata, reklamnih letaka i vizit kartica, sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne flajere, potom brošure i PR tekstove, kao i kataloge, ali i sve ostale sadržaje čija je osnovna svrha reklamiranje, bilo da su u pitanju događaji, usluge ili proizvodi, odnosno određena firma. Podrazumeva se da će oni tom prilikom poštovati i pravila prevodilačke struke, ali implementirati aktuelna marketinška pravila, a kako bi što bolje konkretne sadržaje preveli.

Direktni prevodi filmova sa holandskog jezika na ukrajinski

Izuzev konkretne usluge, svakog pojedinca u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i mogućnost kako titlovanja ovih sadržaja, tako isto i njihove stručne sinhronizacije. Dakle, nakon što bude urađen direktan prevod filmova sa holandskog na ukrajinski jezik, svaki klijent bira između te dve usluge, a svakako prevodioci i sudski tumači obrađuju ne samo igrane filmove, već i animirane, zatim crtane i dokumentarne. Naravno onda će prevesti i reklamne poruke, kao i zabavne, te emisije informativnog i obrazovnog karaktera, ali i serije i sve ostale video i audio materijale.

Na osnovu zahteva pojedinaca, profesionalni lektori i korektori koje ova institucija, takođe zapošljava vrše redakturu, to jest primenjuju pravila koja podrazumeva korektura i lektura, te na taj način loše prevedene materijale ma koje vrste prilagođavaju pravilima i omogućuju njihovim vlasnicima da ih bez ikakvih smetnji koriste kada je to neophodno.

Biće izvršeni i direktni prevodi književnih dela sa holandskog na ukrajinski jezik, ali će prevodilac i sudski tumač obraditi i udžbenike, te na osnovu zahteva prevesti i novinske članke, kao i sve vrste časopisa, počev od dečijih, preko ilustrovanih, pa do stručnih.

Isto tako se mora pomenuti da klijenti imaju pravo zaposlene u ovoj instituciji da zaduže i za izvršenje usmenog prevoda u toj varijanti jezika. A ne samo da će oni primeniti konsekutivno i simultano prevođenje, već će onda kada je potrebno primeniti i pravila koja uključuje prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog na ukrajinski jezik . Takođe, svi koji su za ovu uslugu zainteresovani će morati relevantne informacije o samoj manifestaciji koja se organizuje da dostave, a kako bi mogla da bude formirana ponuda. Radi se o tome da se tip usmenog prevoda definiše isključivo na osnovu karakteristika mesta održavanja događaja, odnosno na osnovu njegovog trajanja i broja osoba koje bi trebalo da budu prisutne, pa su to i osnovne informacije koje prevodilac i sudski tumač moraju imati na raspolaganju. Potrebno je napomenuti da ova institucija nudi po izuzetno povoljnim uslovima i iznajmljivanje najmodernije opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje