Prevod sa holandskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na bugarski jezik

Za online prevod sa holandskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na bugarski jezik

Od potreba svakog klijenta zavisi da li će zahtevati obradu sadržaja u ovoj varijanti jezika ili će mu biti potrebno da profesionalni sudski tumači i prevodioci pruže onu uslugu, koja podrazumeva usmeni prevod sa holandskog jezika na bugarski.

Vezano za to je važno napomenuti da oni izvršavaju sve tri varijante te usluge, što znači da su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, ali i za konsekutivni, odnosno simultani prevod u navedenoj jezičkoj varijanti. Isto tako mora biti naglašeno da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, shodno potrebama klijenata i zahtevima dogadaja, takođe zainteresovanima može ponuditi.

S obzirom na to da navedena institucija zapošljava i ona lica, koja po zahtevu klijenata vrše sinhronizaciju i tilovanje bilo kog video ili audio sadržaja, to automatski znači da pojedinci dobijaju kompletno obrađene reklamne poruke, serije i filmove svih vrsta, kao i emisije i ostale materijale tog tipa.Prevođenje sa holandskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na holandski

Biće izvršeni i direktni prevodi tekstova sa holandskog jezika na bugarski, a pomenuti stručnjaci će obraditi sadržaje apsolutno bilo koje tematike. Sem toga, prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahteve i onih klijenata, koji žele da u toj jezičkoj kombinaciji dobiju preveden roman ili neko drugo prozno književno delo, a prevode naravno i pesme i dela poezija. Ukoliko bude bilo potrebno, biće profesionalno obrađeni i udžbenici, kao i članci iz novina i bilo koja vrsta časopisa.

Klijent koji je zainteresovan za obradu svih tih sadržaja će ih poslati na mejl konkretne institucije, a nakon što bude bilo završeno njihovo prevođenje u navedenoj varijanti jezika, preuzimanje će biti izvršeno na isti način. Naglašavamo da postoje i druge opcije i za slanje sadržaja na obradu i za preuzimanje prevedenih materijala, pa pojedinac koji bude želeo na drugačiji način to da učini, treba blagovremeno da zatraži sve potrebne informacije.

U timu svakog predstavništva ove institucije su, pored ostalih stručnjaka zaposleni i korektori i lektori, tako da svako ko je zainteresovan može upravo njih i da angažuje, a kako bi dobio stručnu redakturu svih onih materijala za koje nije urađen profesionalan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Još ćemo istaći i to da može svaki klijent u okviru ove institucije da dobije i direktno prevođenje vizit kartica sa holandskog jezika na bugarski, ali i plakata i reklamnih kataloga, odnosno flajera, brošura i letaka, kao i PR tekstova, te svih ostalih marketinških materijala.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač, u slučaju da pojedinac to zahteva profesionalno prevesti i bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi kako na računare, tako i na internet. A pod tim, na prvom mestu mislimo na veb sajtove, zatim programe različite vrste, te online prodavnice i aplikacije, ali i internet prodavnice i mnoge druge. Uzevši u obzir da je vrlo važno da konkretni materijali, koji su dostupni na internetu, budu posebno vidljivi potencijalnim klijentima, tokom njihove obrade se vrši i profesionalno optimizovanje, to jest primenjuju se sva ona pravila koja su vezana za Search Engine Optisation, poznatiji kao SEO.

Svakako, pojedinci mogu ove stručnjake da zaduže i ukoliko su im potrebni direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na bugarski, bez obzira da li se radi o ličnim (uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, dozvola za boravak, venačni list, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu i ostala) ili ona koja moraju da budu predata državnoj instituciji (saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i ostale vrste kako saglasnosti i potvrda, isto tako i izjava i uverenja).

Izuzev njih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste pravnih akata, počev od ugovora, sudskih rešenja i odluka, odnosno sudskih žalbi i licenci, preko presuda o razvodu braka i tekovina Evropske Unije, pa do svih vrsta sertifikata, sudskih tužbi i punomoćja za zastupanje, to jest sva ona dokumenta koja su striktno za oblast sudstva ili prava vezana.

Sama činjenica da pomenuti stručnjaci imaju ovlašćenja da pristupaju obradi različitih dokumenata, značajno utiče na kvalitet obrade, jer oni rade njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a odmah posle toga pristupaju i overi. Inače je u pitanju overa pečatom sudskog tumača, a svrha takvog pristupa jeste da se konkretnim dokumentima garantuje zakonska i pravna validnost, budući da se tim pečatom potvrđuje njihova vernost originalnim sadržajima.

Od izuzetnog je značaja poštovanje pravila, pa se obavezuje svaki pojedinačni klijent da originalna dokumenta doneste lično u najbližu poslovnicu ove institucije ili da ih pošalje i to preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. Zapravo će pomenuti stručnjak koristiti originalna dokumenta tokom postupka overe, jer mora njihovu sadržinu da uporedi sa prevedenim dokumentima.

Zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije će izvršiti i direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na bugarski, tako da će klijentima omogućiti kompletnu obradu lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali će prevesti, pa overiti i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i svaki drugi dokument koji se smatra zvanično delom pomenutog tipa dokumentacije.

Dostupna je i opcija koja podrazumeva hitnu obradu bilo kog dokumenta, a klijentima je isključivo tada omogućeno da skenirane sadržaje pošalju elektronski, pa da odmah posle toga izvrše pomenutu obavezu, to jest na uvid sudskom tumaču dostave originalna dokumenta.

Svakako će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa propisima obraditi i poslovnu dokumentaciju (revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, finansijski i poslovni izveštaji, statut preduzeća i druga), ali i ona dokumenta koja ulaze zvanično u sastav kako dokumentacije za tendere, tako i tehničke, odnosno građevinske (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i sva ostala).

Postupak koji je poznat pod nazivom nadovera odnosi se na stavljanje posebnog tipa pečata, nazvanog Haški ili Apostille i taj postupak je vrlo precizno definisan zakonom. Činjenica je da zaposleni u okviru navedene institucije nisu u mogućnosti tu vrstu overe da izvrše, pošto ne poseduju adekvatna ovlašćenja, pa tako ne moraju ni da informišu klijente o njoj. Trebalo bi baš iz tog razloga da se svaki vlasnik dokumenata prvo obrati onim institucijama, u čijoj nadležnosti jeste nadovera, te da se posebno detaljno raspita kako se ona vrši za konkretna dokumenta i da li je, uopšte u tom slučaju neophodna.

Ističemo da može biti izvršeno i direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na bugarski, odnosno rezultata naučnih istraživanja i diplome i dodatka diplomi, ali i svih ostalih sadržaja koji se odnose kako na obrazovanje, tako isto i na nauku. Svakako će pomenuti stručnjaci profesionalno obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomske radove i naučne patente, ali i uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i seminarske, kao i naučne radove, odnosno prepis ocena i ostale sadržaje koji se odnose na prethodno navedene oblasti.

U skladu sa važećim pravilima, definisano je da svaki pojedinac ima mogućnost izbora između dve opcije, koje se odnose na preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Prva podrazumeva njegov dolazak u izabrano predstavništvo i lično preuzimanje prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih sadržaja, a druga se odnosi na njihovo dostavljanje putem kurirske službe. A uzevši u obzir da će morati da bude angažovana eksterna služba, kako bi na adresu klijenta bili dostavljeni prethodno kompletno obrađeni sadržaji, to znači da će njegova obaveza biti i da osobi koja ih bude donela plati konkretnu uslugu, a sve podatke o ceni će mu pružiti služba koja će biti zadužena za izvršenje te usluge.

Prevodi izvoda iz matične knjige venčanih sa holandskog na bugarski jezik

Pored venčanog lista, zaposleni u navedenoj instituciji su specijalizovani i za obradu izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, ali će svakako po zahtevu klijenata izvršiti i direktno prevođenje izvoda iz matične knjige umrlih sa holandskog jezika na bugarski, te mnogih drugih ličnih dokumenata (dokumenata uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, pasoš, saobraćajna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola i ostala).

Apsolutno svi koji su zainteresovani kako za obradu pomenutih dokumenata, tako i ma kojih drugih, moraju znati da Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje njihovu kompletnu obradu. Naime, prevodioci i sudski tumači koji su u toj instituciji zaposleni su ovlašćeni od strane nadležnih institucija da izvrše i uslugu, koja se odnosi na overu svih onih dokumenata, koja su prethodno prevedena. Zapravo će, u skladu sa pravilima na njih biti stavljen pečat ovlašćenog sudskog tumača, tako da se posle toga taj dokument svrstava među pravno validne.

A samim tim što je zakonom regulisan celokupan postupak obrade, to se i podrazumeva da svaki klijent ima obavezu originalne sadržaje tom stručnjaku na uvid da dostavi na jedan od opisanih načina.

Napominjemo da zakon navodi obavezu izvršenja nadovere za tačno definisana dokumenta, a ona se odnosi na stavljanje takozvanog Haškog, to jest Apostille pečata, te bi trebalo da se svaki pojedinac o tome precizno raspita, pošto konkretna usluga nije dostupna u okviru ove institucije.

Važno je pomenuti da sudski tumači i prevodioci mogu izvršiti i direktan prevod poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na bugarski, a tom prilikom će pored ostalog kompletno obraditi osnivački akt preduzeća, godišnje i finansijske poslovne izveštaje, odnosno fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i revizorske izveštaje, statut preduzeća, poslovne odluke i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji se na određeni način tiče poslovanja.

Svakako, zainteresovani mogu od strane ovih stručnjaka da zahtevaju i profesionalnu obradu apsolutno bilo kog dokumenta ili nekog drugog sadržaja, koji se odnosi na oblast obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju i druga), s tim da ovi stručnjaci mogu shodno zahtevima pojedinaca da obrade i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja i sve ostale sadržaje koji su za nauku posebno vezani. Takođe, oni će odgovoriti željama i onih pojedinaca kojima je potrebna obrada bilo koje vrste radova, a što se odnosi kako na diplomske i naučne, tako isto i na seminarske radove, čija tematika može biti vezana za bilo koju oblast.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi građevinskih projekata sa holandskog jezika na bugarski, ali i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere. Najčešće klijenti zahtevaju kompletnu obradu deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, ali i mnogih drugih sadržaja koji u sastav konkretne dokumentacije ulaze.

Isto tako će biti ispunjena očekivanja pojedinaca vezano za profesionalnu obradu bilo kog dokumenta, koji klijent mora da podnese nekoj instituciji Republike Srbije. Uz uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, te potvrde o stalnom zaposlenju, profesionalni prevodilac i sudski tumač obrađuju kompletno i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o visini primanja, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i sve ostale vrste uverenja i potvrda, te saglasnosti i izjava.

U situaciji kada se to zahteva, zaposleni u konkretnoj instituciji pristupaju i stručnoj obradi apsolutno svih pravnih akata (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i ostali tipovi sudskih presuda, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudske odluke i tužbe, ugovori, sertifikati, sudska rešenja i mnoga druga dokumenta koja se prava ili sudstva tiču), a svakako odgovarajui na zahtev vezano za direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na bugarski. Osim lekarskih nalaza, pomenuti stručnjaci će profesionalno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, a po potrebi i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i još mnogo drugih dokumenata, koja ulaze u sastav konkretnog tipa dokumentacije.

Prevod poetskih i proznih književnih dela sa holandskog jezika na bugarski

Apsolutno bilo koje književno delo zainteresovani može da dobije prevedeno u pomenutoj varijanti jezika, a sem toga sudski tumači i prevodioci mogu da ispune očekivanja i vezano za direktno prevođenje udžbenika sa holandskog na bugarski jezik. U skladu sa zahtevima pojedinaca, oni će obraditi članke iz novina i to bilo koje tematike, ali i ilustrovane, odnosno stručne, te dečije i sve ostale vrste časopisa.

Posebno mora biti naglašeno da su ovi stručnjaci specijalizovani ne samo za obradu sadržaja pisanim putem, već i za pružanje usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A budući da prevodilac i sudski tumač vrše kako simultano, odnosno konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog na bugarski jezik, to znači da je vrlo važno da se izabere odgovarajuća usluga. Zato i jeste neophodno da organizator određene manifestacije, koji želi njih da angažuje za izvršenje ove usluge, priloži informacije o svim detaljima koji su vezani za organizaciju. Prvenstveno je važno da ih obavesti o tome koliko bi trebalo manifestacija da traje, zatim o lokaciji na kojoj će da bude održana, te o tačnom broju lica koja će joj prisustvovati. Na osnovu tih informacija, koje će biti analizirane će pomenuti stručnjaci i odlučiti koja tačno usluga će biti pružena. Ukoliko to bude bilo potrebno, te ako konkretna vrsta usmenog prevoda odgovara određenom dogadaju, biće im ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što ova institucija svojim klijentima omogućuje po naročito povoljnim uslovima.

Sve vrste materijala koji služe za reklamiranje kako nekog događaja ili proizvoda, tako isto i usluge, ali i neke firme, odnosno njenog poslovanja, pomenuti stručnjaci mogu da obrade u toj varijanti jezika. A izuzev PR tekstova, reklamnih letaka i vizit kartica, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i mnoge druge marketinške materijale. Podrazumeva se da će, pored ostalog biti izvršeni direktni prevodi reklamnih kataloga sa holandskog na bugarski jezik, ali i plakata, odnosno reklamnih flajera, brošura i ostalih sadržaja kojima je svrha reklamiranje. Posebno mora biti istaknuto da lica koja vrše obradu svih materijala tog tipa, poznaju naročito dobro i pravila marketinga, te da ih shodno potrebama tada implementiraju.

Profesionalno prevođenje web sadržaja sa holandskog jezika na bugarski

Ukoliko se zahteva prevod bilo kog online materijala, to jest onih sadržaja koji su vidljivi na internetu, automatski se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači, koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford izvršiti i njihovu stručnu optimizaciju. Preciznije rečeno, vodiće računa da pravilno primene one alate koji su poznati kao SEO, to jest Search Engine Optimisation i čija je svrha prilagodavanje konkretnih sadržaja web pretrazi. Svakako će biti urađeni i direktni prevodi onlajn prodavnica sa holandskog na bugarski jezik, ali i internet kataloga, zatim sajtova i ostalih web materijala, kao i svih onih koji su vezani za kompjutere, poput recimo softvera. Primećeno je da vrlo brzo pošto konkretni sadržaji budu bili dostupni na internetu, a budući da su dobro optimizovani za definisane izraze i reči, njihova pozicija biva mnogo bolja nego ranije. Tačnije, upravo zbog primene navedenih alata, pretraživači ih po ključnim rečima prepoznaju i pozicioniraju u sam vrh pretrage.

Pomenuta institucija može da se pohvali činjenicom da zapošljava i profesionalne lektore, kao i korektore, a što znači da svako ko ima neprofesionalno preveden materijal u ovoj varijanti jezika, može njima da se obrati, kako bi u optimalnom roku dobio sadržaje koji su usklađeni sa pravilima ciljanog jezika. A tom prilikom će oni primeniti pravila koja uključuje korektura, odnosno lektura, pa zahvaljujući profesionalnoj redakturi, ovi stručnjaci će moći i da oblikuju konkretne sadržaje, tako da njihov vlasnik može da ih primenjuje kada za tim ima potrebu.

Mora biti istaknuto i to da ova institucija, pored već pomenutih stručnjaka, u svom timu ima i one koji će zainteresovanima pružiti uslugu kako sinhronizacije različitih sadržaja, tako isto i njihovog titlovanja. Na taj način svaki klijent, koji zahteva bilo direktno prevođenje igranih i dokumentarnih filmova sa holandskog na bugarski jezik ili serija, odnosno zabavnih i informativnih emisija, bilo reklamnih poruka, crtanih i animiranih filmova, te ostalih video i audio materijala, zapravo ima mogućnost da na jednom mestu njihovu kompletnu obradu dobije i to tako da ih može, praktično odmah prikazivati na različitim medijima ili u bioskopu.

Pored svih usluga koje su do ovog trenutka navedene, sudski tumač i prevodilac mogu u toj varijanti jezika da prevedu i popularne tekstualne materijale, ali isto tako i one koji važe za stručne. A sem onih tekstova koji se tiču oblasti građevinske industrije, farmacije i nauke, odnosno komunikologije, obrazovanja i medicine, te menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, biće urađen i direktan prevod filozofskih tekstova sa holandskog na bugarski jezik. Navedeni stručnjaci mogu, takođe da obrade i tekstove koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, potom bankarstva, sociologije i finansija, ali i politike, psihologije i ekonomije, te mnogih drugih grana što društvenih, što prirodnih nauka. Jednostavnije rečeno, oni će prevesti tekstove apsolutno bilo koje tematike, jer poseduju sasvim dovoljno iskustva u pružanju te usluge.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje