Prevod sa holandskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na danski jezik

Za online prevod sa holandskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na danski jezik

U apsolutno svakom gradu Republike Srbije, u kome je otvoreno predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford će biti izvršeni direktni prevodi sa holandskog jezika na danski. Zaposleni u toj instituciji će se pobrinuti da konkretnu uslugu pruže kako u usmenoj varijanti, tako i u pisanoj, to jest da maksimalno profesionalno obrade sve sadržaje koje klijent bude zahtevao.

Na prvom mestu moramo napomenuti da je kompletna obrada zaista bilo kog tipa dokumentacije, ali i pojedinačnih dokumenata dostupna za sve koji imaju potrebu za tom uslugom. A inače se ona sastoji kako od prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i od overe, koju će ovlašćeni sudski tumač prema pravilima izvršiti. Zvanični pečat ovog stručnjaka će biti stavljen na bilo koji prevedeni dokument, čija sadržina je verna originalu, ali se prethodno on mora u to lično uveriti, tako da se zahteva i dostavljanje, odnosno donošenje originalnih dokumenata koja će on tom prilikom koristiti.

Ukoliko nekom pojedincu ne odgovara da lično dođe u prostorije konkretnog predstavništva i željena dokumenta donese, može ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili zadužiti neku kurirsku službu da to umesto njega uradi.Prevođenje sa holandskog na danski
Prevođenje sa danskog na holandski

Uz diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i prepis ocena, te potvrdu o redovnom školovanju, a shodno zahtevima i diplomske, odnosno seminarske radove, to jest sva ona dokumenta koja su za obrazovanje vezana na neki način. Izvršiće i profesionalan prevod potvrde o prebivalištu sa holandskog jezika na danski, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i pasoša, zatim vozačke dozvole i dozvole za boravak, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, saobraćajne dozvole i venčanog lista, ali i radne dozvole i svih ostalih ličnih dokumenata.

Naglašavamo da je postupak preuzimanja svih onih sadržaja tog tipa, koji će biti kompletno obrađeni, takođe definisan aktuelnim pravilima i podrazumeva ili da će ih klijent dobiti isporukom na željenu adresu ili da će u konkretnu poslovnicu doći i preuzeti ih lično. Svakako moraju biti informisani da je njihova obaveza plaćanje dostavljanja, te da će to morati da izvrše samostalno i potpuno nezavisno od plaćanje one usluge, koja podrazumeva prevod i overu dokumenata. Sve podatke o tačnoj ceni će im dati upravo kurirska služba, koja će tu uslugu i da izvrši, a u skladu sa pravilima.

Isto tako se podrazumeva da sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i različita dokumenta koja klijent treba da podnese nekoj nadležnoj instituciji, a misli se prvenstveno na saglasnosti i uverenja, ali i na različite tipove potvrda, kao i izjava. U većini slučajeva se zahteva direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na danski, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, ali i uverenja o nekažnjavanju, potom potvrde o stanju računa u banci, kao i uverenja o neosuđivanosti, s tim da ovi stručnjaci mogu prevesti, to jest overiti i sve ostale vrste pomenutih dokumenata.

Svakako će se potruditi da u optimalnom roku izrade prevod i za medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), te će naravno prevesti, odnosno u skladu sa zakonskim odredbama i overiti, sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere, tako i građevinske, odnosno tehničke i poslovne. Sa tim u vezi je dobro naglasiti da sudski tumač i prevodilac izuzev građevinskih projekata, statuta preduzeća i osnivačkog akta, svakako mogu da prevedu i deklaracije proizvoda, zatim poslovne odluke i uputstvo za rukovanje, kao i godišnje, odnosno revizorske i finansijske poslovne izveštaje, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i bilo koji drugi dokument koji ovom prilikom nije pomenut, a zvanično je svrstan u jedan od tih tipova dokumentacija.

Dostupni su i hitni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na danski, ali se u tom slučaju postupak dostavljanja materijala donekle razlikuje. Naime, dozvoljeno je pojedincima koji žele da prevodioci i sudski tumači konkretna dokumenta vrlo brzo obrade, prvo da dostave sadržaje preko mejla, a kako bi celokupan postupak ubrzali. Posle toga su obavezni svi zainteresovani za tu uslugu da na uvid, svakako dostave i originalna dokumenta, ali je vrlo važno da tom prilikom poštuju navedeni rok, te da ih najbrže moguće dostave sudskom tumaču na uvid.

Moramo istaći i to da po zahtevu klijenata ovi stručnjaci mogu obraditi i naučne radove i to bilo koje složenosti i tematike, zatim naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sve ostale sadržaje koji se tiču nauke. Isto tako će oni propisno obraditi i presude o razvodu braka, ali i sve ostale sudske presude, zatim odluke, kao i žalbe i tužbe, ali i ugovore i tekovine Evropske Unije, odnosno sertifikate i sudska rešenja, te punomoćje za zastupanje, licence i bilo koja druga pravna akta.

Vezano za obradu dokumenata se mora naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači, koji su zvanično zaposleni u ovoj instituciji, ni u kom slučaju nemaju pravo da pristupe izvršenju takozvane nadovere, a koja uključuje stavljanje specijalne vrste pečata na konkretna dokumenta. Tom prilikom se, zapravo vrši overa Haškim pečatom, koji je daleko poznatiji kao Apostille, a on je obavezan isključivo za ona dokumenta za koja to definiše važeći zakon. Naime, pomenuti pečat se može staviti isključivo od strane onih stručnjaka, koji su zaposleni u okviru specijalnih državnih institucija, a one funkcionišu pri osnovnim sudovima naše zemlje. Zato bi i trebalo da se klijenti, zainteresovani za prevod dokumenata njima obrate, a kako bi saznali ne samo da li je Haški pečat na njihova dokumenta potrebno staviti, već i kada. Da malo pojasnimo, nadovera se vrši za tačno određena dokumenta, ali i prema precizno utvrđenom principu, budući da zakon navodi obavezu overe njime na dva načina. Stvar je u tome da se na određena dokumenta Apostille pečat stavlja tek pošto prevodioci i sudski tumači budu izvršili ono što je njihova specijalnost, a na neka dokumenta se on isključivo stavlja na samom početku obrade, pa se posle toga pristupa prevodu kako samog pečata, odnosno njegove sadržine, tako i dokumenta, da bi na kraju zvanično ovlašćeni sudski tumač stavio svoj pečat kao dokaz o istovetnosti prevedenog i originalnog dokumenta. Posle svega navedenog, potpuno je jasno zbog čega se preporučuje svakom klijentu da prvo dobije ove informacije, budući da će one imati veliki značaj na čitav proces obrade, koji će time biti mnogo jednostavniji.

Važno je sve zainteresovane informisati i o uslugama koje se odnose na obradu tekstualnih sadržaja, a što je dostupno kako za one materijale koji su vezani za oblast prirodnih, tako i društvenih nauka, ali će u skladu sa zahtevima biti urađen i direktan prevod novinskih članaka sa holandskog jezika na danski. Takođe se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci ispunjavaju zahteve, kada su u pitanju prevodi književnih dela (romani, beletristika i druga poetska, ali i dela poezije), te po potrebi mogu da prevedu i sadržinu kako stručnih časopisa, tako i ilustrovanih, odnosno svih ostalih.

Klijenti mogu pomenute stručnjake zadužiti i za obradu svih onih sadržaja koji se odnose na oblast marketinga, to jest čija je namena bilo reklamiranje samog preduzeća, odnosno njegovog poslovanja, bilo neke usluge ili događaja, kao i proizvoda. A osim vizit kartica, PR tekstova i reklamnih brošura, oni će u toj varijanti jezika prevesti i flajere, zatim kataloge i reklamne letke, kao i sve ostale sadržaje koji se na reklamiranje odnose.

Može da bude izvršena i ona usluga, koja podrazumeva redakturu nekvalitetno prevedenih materijala bilo koje vrste. A stručni lektori i korektori tom prilikom ispravljaju svaki propust, koji je načinjen i konkretne sadržaje usaglašavaju sa pravilima struke i danskog jezika. Predviđeno je da korektura i lektura budu izvršene što je brže moguće, kako bi klijent mogao ili dokumenta ili neke druge materijale da koristi u skladu sa pravilima.

Kada se zahteva direktno prevođenje filmova sa holandskog jezika na danski, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač izvršiti stručnu obradu kako animiranih, tako i crtanih, odnosno igranih filmova, ali i dokumentarnih. A na osnovu zahteva zainteresovanog lica može da bude izvršena i sinhronizacija tih, odnosno svih ostalih kako video, tako i audio materijala, te njihovo stručno titlovanje. Konkretna usluga se odnosi i na dečije, odnosno obrazovne emisije, zatim na reklamne poruke, serije i zabavne, te informativne emisije, kao i na sve ostale sadržaje koji treba da budu emitovani na radiju ili internetu, ali i u bioskopu i na televiziji, to jest na različitim medijima.

Potrudiće se ovi stručnjaci da maksimalno kvalitetno u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve one materijale koji su vezani za kompjutere, odnosno koji su postavljeni na internet. Prvenstveno se misli na prevod web sajtova, ali i aplikacija bilo koje vrste, potom online kataloga, kao i programa, te internet prodavnica i drugih web sadržaja. Naročito je važno da svaki klijent, kome je obrada tih materijala potrebna ima na umu vrlo važnu činjenicu, a to je da se tokom njihovog prevoda vrši i implementacija svih onih pravila, koja se tiču optimizacije SEO - Search Engine Optimisation.

U sve usluge koje su pomenute i prvenstveno se odnose na obradu materijala pisanim putem, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog jezika na danski, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod. A koja tačno od svih tih usluga će biti za neku manifestaciju primenjena, primarno zavisi od njenih osobenosti, o čemu će zainteresovani morati da dostavi relevantne podatke. Ističemo da se među brojnim uslugama, koje ova institucija nudi svojim klijentima nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa holandskog jezika na danski

U sklopu usluge koja uključuje kako profesionalan prevod dokumentarnih filmova sa holandskog na danski jezik, tako i obradu igranih, zatim animiranih i crtanih filmova, je dostupna i njihova sinhronizacija, a po zahtevu klijenta može biti izvršeno i profesionalno titlovanje filmova. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika prevesti i zabavne emisije, koje mogu biti emitovane na različitim medijima, ali i reklamne poruke, zatim informativne i dečije emisije, kao i serije, te obrazovne emisije i uopšteno rečeno, sve ostale vrste video i audio materijala.

A u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakoj poslovnici, su angažovani i oni stručnjaci koji mogu ostvariti zahtev svakog pojedinca vezano za uslugu redakture i to bilo koje vrste sadržaja. Inače se lektura, to jest korektura vrše u slučaju kada za određeni materijal postoji urađen prevod, ali on nije dobar, to jest osoba koja ga je radila je imala određene propuste. Zato i treba zadužiti lektore i korektore da sve te greške pravilno isprave i u potpunosti prilagode određene materijale duhu danskog jezika, te ih obrade u skladu sa smernicama koje podrazumeva prevodilačka struka.

Biće naravno izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa holandskog na danski jezik, a prevodilac i sudski tumač će ispuniti i želju klijenata vezano za obradu književnih dela u toj varijanti jezika, kojom prilikom će prevesti ne samo romane, već i dela beletristike, kao i svako drugo prozno delo, s tim što su oni specijalizovani i za prevod pesama, odnosno svih književnih dela poezije. Takođe mogu da obrade i članke iz novina ma koje tematike, ali i časopise svih vrsta poput, na primer dečijih, stručnih ili ilustrovanih.

Kada neki klijent zahteva u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije preveden tekstualni sadržaj, uopšte ne mora da brine o njegovoj tematici, uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci imaju dovoljno znanja i iskustva da mogu prevesti i naučne i popularne tekstove, koji se bave tematikom iz domena bilo koje društvene, ali i prirodne nauke. U tom slučaju oni će prevesti kako tekstove iz oblasti građevinske industrije, komunikologije i informacionih tehnologija, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, a zatim obrazovanja, menadžmenta i turizma, tako i one čija tema se odnosi na nauku, medicinu i marketing, te farmaciju. Isto tako će sudski tumač i prevodilac  izvršiti i direktno prevođenje ekonomskih tekstova sa holandskog na danski jezik, ali i onih koji se bave bilo kojom tematikom vezano za finansije, politiku, bankarstvo ili pravo, zatim sociologiju, kao i filozofiju i psihologiju, te sve ostale grane naučnih disciplina i to kako prirodnih, tako isto i društvenih.

Prevod online kataloga sa holandskog na danski jezik

Sva pravila koja se primenjuju kada se u navedenoj varijanti jezika obrađuju internet katalozi su u potpunosti usklađena sa pretraživačima, to jest sa onim smernicama koje su vezane za pretragu na internetu. Zapravo, direktno prevođenje internet kataloga sa holandskog jezika na danski, ali i web sajtova, zatim online prodavnica i ostalih sadržaja koji su, uopšteno vidljivi na online mreži, se vrši uz optimizovanje. A tom prilikom će sudski tumači i prevodioci da se pridržavaju pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimization), te će tako sve konkretne materijale uskladiti sa aktuelnim pravilima pretrage. Svrha takvog pristupa jeste da oni budu bolje vidljivi, to jest da ih sam pretraživač uvrsti u prve rezultate pretrage, s tim da pomenuti stručnjaci tada određuju i reči, odnosno izraze koji su ključni bilo za web sajtove ili neki drugi online sadržaj. Moramo napomenuti da će oni obraditi u toj varijanti jezika i svaki program, koji klijent zahteva, ali i aplikaciju, uzevši u obzir da su upoznati i sa pravilima koja podrazumeva prevođenje softvera.

Kada se organizuje neka manifestacija ili događaj, a učešće uzimaju govornici ova dva jezika, biće potrebno izvršiti uslugu usmenog prevoda. A sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata sa holandskog jezika na danski, tako i konsekutivni, ali i simultani, te navedena institucija nudi mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je poslednje generacije i apsolutno može da odgovori na zahteve svakog događaja kada se konkretna vrsta usluge primenjuje. Dakle, sama činjenica da ovi stručnjaci poznaju pravila sva tri tipa usmenog prevoda dovodi do toga da njima moraju biti dostavljene informacije o samom događaju, jer će u skladu sa njima i znati koja od njih najviše odgovara tim zahtevima. Očekuje se od zainteresovanih da dostave podatke, najpre o lokaciji na kojoj će konkretna manifestacija biti održana, a zatim i o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, te je svakako neophodno da navedeni stručnjaci saznaju i koliko taj događaj treba da traje i kako je organizator osmislio da on izgleda. A podrazumeva se da će oni maksimalno stručno sve podatke da analiziraju, kako bi utvrdili koja tačno vrsta usmenog prevoda je najprimerenija.

Pomenuti stručnjaci su osposobljeni i za obradu svih onih sadržaja koji su svrstani u oblast marketinga, budući da se kroz njih prezentuje neki proizvod ili usluga, ali i reklamira kompanija ili neki događaj. Između ostalog, biće izvršeni kako direktni prevodi PR tekstova sa holandskog jezika na danski, tako isto i plakata, zatim reklamnih letaka, kataloga i flajera, odnosno brošura. Ako bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i vizit kartice u konkretnoj jezičkoj varijanti, te sve ostale sadržaje iz domena marketinga. Sa ciljem što uspešnijeg prevođenja, oni posebno vode računa tom prilikom o obradi poruke koja se nalazi u tim sadržajima i trude se da je što bolje prilagode potencijalnim klijentima, a kojima je upravo danski jezik maternji. Naravno da u tom slučaju uz pravila ciljanog, to jest danskog jezika, oni poštuju i sva ona pravila koja podrazumeva oblast marketinga.

Direktni prevodi uverenja o nekažnjavanju sa holandskog na danski jezik

U želji da apsolutno svakome, ko je zainteresovan za profesionalan prevod uverenja o nekažnjavanju sa holandskog jezika na danski, obezbedi kompletnu uslugu, Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici zapošljava i stručnjake, koji su zvanično ovlašćeni za overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste. Tačnije, sudski tumači su zaduženi da svoj pečat na preveden dokument stave, te da na taj način zvanično potvrde da je njihova sadržina verna originalnom u potpunosti.

Budući da je overa ovog stručnjaka vrlo jasno definisana zakonskim aktima, svaki klijent bi trebalo da ispoštuje pravilo koje se odnosi na prilaganje originalnih dokumenata.

Za pojedine sadržaje se mora uraditi i nadovera, to jest na njih se u tačno određenom momentu mora staviti Apostille pečat, takođe poznat i pod nazivom Haški, a prevodioci i sudski tumači ove institucije nisu zaduženi za izvršenje te overe. Svaki klijent bi, iz tog razloga trebalo da, pre dostavljanja dokumenata na obradu, svakako dobije relevantne informacije o nadoveri, što znači da se mora obratiti institucijama Republike Srbije u čijoj se nadležnosti ona nalazi.

Ne samo da zainteresovani mogu da dobiju prevedeno i overeno uverenje o nekažnjavanju u navedenoj varijanti jezika, već ovi stručnjaci mogu da propisno obrade i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te sve ostale vrste što uverenja i potvrda, što saglasnosti ili izjava, odnosno različita dokumenta koja se podnose nadležnim službama u nekoj situaciji.

Biće izvršeni i direktni prevodi svih ličnih dokumenata sa holandskog jezika na danski, tako da će sudski tumači i prevodioci, pored ostalih da obrade radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak i pasoš, te saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i ličnu kartu, ali i vozačku dozvolu, zatim izvod iz matične knjige rođenih i mnoga druga.

Pobrinuće se, naravno da ostvare zahtev i svih onih osoba, kojima je u konkretnoj varijanti jezika potrebna obrada bilo uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi, te prepisa ocena, bilo rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta. Isto tako će pomenuti stručnjaci prevesti i potvrdu o redovnom školovanju, te naučne patente i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomske i seminarske radove, kao i sva ostala dokumenta koja su za oblast obrazovanja usko vezana, to jest koja se tiču nauke.

Kada je u pitanju direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na danski, to znači da će prevodilac i sudski tumač pored lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, profesionalno obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali isto tako i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest sva ona dokumenta koja su svrstana upravo u medicinsku dokumentaciju.

Kada se to od njih zahteva, ovi stručnjaci u skladu sa pravilima obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske i godišnja poslovne izveštaje, ali i fakture, osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, kao i statut preduzeća, te finansijske izveštaje, odnosno apsolutno svaki onaj dokument se na poslovanje kako preduzetnika, tako i pravnih lica odnosi.

Istakli bismo i to da konkretna usluga može biti primenjena i kada se vrše direktni prevodi presuda o razvodu braka sa holandskog jezika na danski, ali i svih ostalih vrsta što sudskih presuda, što odluka i žalbi, kao i rešenja i tužbi. Naravno da će biti omogućeno pojedincima i da u konkretnoj jezičkoj varijanti dobiju kompletnu obradu kako za tekovine Evropske Unije, licence i ugovore, tako i za sve vrste sertifikata i punomoćje za zastupanje, ali i za svaki drugi dokument koji se tretira kao pravni akt.

Izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, profesionalni sudski tumači i prevodioci ostvaruju želju i onih pojedinaca, kojima je u ovoj kombinaciji jezika potrebna kompletna obrada za građevinske projekte, te uputstvo rukovanje i za bilo koji drugi dokument, koji se smatra delom kako tehničke i dokumentacije za tendere, isto tako i građevinske.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje