Prevodi sa estonskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa estonskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na hebrejski jezik

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u okviru svake poslovnice zapošljava i one stručnjake, koji su specijalizovani, odnosno koji poseduju potrebna ovlašćenja za izvršenje overe prevedenih dokumenata, to znači da klijent ne dobija samo njihov prevod sa estonskog jezika na hebrejski, već i kompletnu obradu.

Ne samo da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite tipove saglasnosti, izjava i potvrda, kao i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i ostala), već isto tako mogu kompletno da obrade i sve vrste pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, ugovori, sudske tužbe, sudske presude, sudske odluke, licence, sudska rešenja i ostala nenavedena dokumenta iz domena prava ili sudstva).

Takođe su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog jezika na hebrejski dostupni u navedenoj instituciji. Jednostavnije govoreći, sudski tumači i prevodioci u tom slučaju na zahtev klijenata vrše kompletnu obradu kako vozačke dozvole, radne i dozvole za boravak, odnosno pasoša i lične karte, tako i izvoda iz matične knjige rođenih, potom uverenja o državljanstvu i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige umrlih, ali i potvrde o prebivalištu, te venčanog lista i drugih dokumenata koja su lična.Prevođenje sa estonskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na estonski

Sam postupak overe podrazumeva, zapravo da će ovlašćeni sudski tumač prvo izvršiti proveru, to jest uporediti sadržinu originalnog i prevedenog dokumenta. Isključivo onda kada bude bio potpuno siguran da se radi o istovetnim materijalima, on će svoj pečat staviti na obrađen sadržaj, te tako potvrditi da je u potpunosti on veran originalu. A da bi to mogao da uradi, jasno je da mora imati i originalna dokumenta, tako da je obavezan svaki klijent na vreme da ih dostavi.

Podrazumeva se ne samo da ih može u predstavništvo ove institucije lično doneti na obradu, već original može poslati ili preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije” ili putem neke kurirske službe.

Napominjemo da može biti izvršeno i prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na hebrejski (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća i druga dokumenta koja su za poslovanje vezana), s tim da prevodioci i sudski tumači po zahtevu pojedinaca pristupaju kompletnoj obradi kako tehničke i građevinske, tako isto i tenderske, odnosno medicinske dokumentacije (građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i bilo koji drugi dokument koji prema aktuelnim pravilima može biti svrstan u jednu od navedenih vrsta dokumentacija).Vlasnici dostavljenih dokumenata će u skladu sa propisima biti obavešteni kada ovi stručnjaci završe sa njihovom obradom, te će im biti ponuđena mogućnost najpre da lično izvrše njihovo preuzimanje. Naravno, svako kome takav postupak iz nekog razloga u datom momentu ne bude u potpunosti odgovarao, moći će od zaposlenih u konkretnoj poslovnici da zahteva isporuku dokumenata na adresu. Kurirska služba će tu uslugu da izvrši, te će je od klijenata i naplatiti, a za formiranje cene u tom slučaju isključivo nadležnost ima upravo služba za dostavu, tako da se svaki klijent obavezuje plaćanje kuriru i da izvrši.

Pored toga što svako ko je zainteresovan, može u okviru navedene institucije da dobije direktan prevod svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa estonskog jezika na hebrejski, ispunjavaju se i zahtevi svih onih pojedinaca, kojima su prevodi u datoj varijanti jezika potrebni ne samo za sadržaje iz domena obrazovanja, već i onih koji se na nauku odnose. A to znači da će sudski tumači i prevodioci, izuzev pomenutog dokumenta kompletno da obrade kako rezultate naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, tako isto i prepis ocena, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, ali i diplomu i dodatak diplomi, te svaki drugi dokument koji se tiče jedne od navedenih oblasti. Ističemo da oni mogu, a na osnovu zahteva klijenata da prevedu i naučne radove, ali i diplomske i seminarske, s tim da njihova tematika može da se odnosi na bilo koju oblast.

U slučaju da neko zahteva takozvani hitan prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj varijanti jezika, podrazumeva se da članovi tima odabranog predstavništva i taj zahtev ispunjavaju. Uzevši u obzir da se radi o prevodu u kratkom roku, a koji je značajno kraći od predviđenog, neophodno je da što pre klijent originale na uvid dostave. Jednostavnije govoreći, samo tom prilikom je dozvoljeno slanje skeniranih materijala na mejl pomenute institucije. A u skladu sa prethodno navedenim pravilima, klijent će biti obavezan da priloži na uvid originale. Napominjemo da je vrlo važna brzina, pa je neophodno da klijent izabere onaj način za dostavu originala na uvid koji je u datom momentu za njega najbrži.

Svakako će prevodioci i sudski tumači, u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade i mnoge druge sadržaje pisanim putem, ali i da pruže uslugu usmenog prevoda ukoliko bude bilo potrebno. Ono što moraju znati svi koji su zainteresovani za tu uslugu, jeste da ovi stručnjaci pružaju kako konsekutivno, tako i šapatno i simultano prevođenje sa estonskog jezika na hebrejski, te shodno zahtevima se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Podrazumeva se da će nakon pribavljanja podataka o samoj manifestaciji, biti odlučeno koja od tih usluga je najpogodnija, te će na osnovu toga biti precizno definisano koju od svih njih će pomenuti stručnjaci primeniti.

Takođe oni mogu da prevedu i novinske članke, zatim tekstualne sadržaje ma koje tematike, ali i udžbenike, časopise i sve vrste književnih dela. A u ponudi su i direktni prevodi reklamnih flajera i kataloga sa estonskog jezika na hebrejski, s tim da  mogu profesionalno da prevedu i brošure, plakate i PR tekstove, ali i vizit kartice i reklamne letke, kao i ostale marketinške materijale.

Usluga koja se odnosi na stručnu redakturu, a koristi se kada je potrebno ispraviti greške u načinjenim prevodima, se nalazi u nadležnosti lektora i korektora ove institucije. Stvar je u tome da klijenti, praktično govoreći dobijaju korekturu i lekturu, to jest sadržina prevedenih materijala se usklađuje kako sa pravilima hebrejskog jezika, tako i sa originalima.

Svakako će biti ispunjeni i zahtevi svih onih, kojima je potreban prevod video i audio materijala u navedenoj jezičkoj varijanti, te će klijenti moći da izaberu između usluga sinhronizacije, odnosno titlovanja, koje su isto u ponudi ove institucije. Napominjemo da oni pored serija, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, odnosno onih koje su zabavnog karaktera, mogu da prevedu i dokumentarne, kao i animirane i igrane filmove, ali i reklamne poruke, te crtane filmove i ostale materijale ovog tipa.

Kada neko bude zahtevao obradu ma kog sadržaja dostupnog na internetu, odnosno onoga koji je vezan za računare, sasvim sigurno će se navedeni stručnjaci pobrinuti da izvrše i njihovu optimizaciju. Radi se o tome da su oni maksimalno upoznati sa pravilima koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), te da ih u skladu sa zahtevima i implementiraju prilikom obrade. Svaki će klijent dobiti kako prevod, tako i optimizaciju za sve tipove aplikacija, odnosno za internet prodavnice i web sajtove, kao i za online aplikacije, s tim da navedeni stručnjaci svakako prevode u ovoj varijanti jezika i sve tipove programa, kao i druge vrste online sadržaja.

Prevođenje građevinskih projekata sa estonskog na hebrejski jezik

Ne samo ovaj dokument, već i celokupnu građevinsku dokumentaciju će profesionalni sudski tumači i prevodioci obraditi u skladu sa pravilima. Svakako će biti izvršen i direktan prevod tenderske i tehničke dokumentacije sa estonskog jezika na hebrejski, što primarno uključuje kompletnu obradu deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i drugih dokumenata, koja u sastav svih pomenutih vrsta dokumentacija ulaze.

Sa ciljem da klijentima obezbede profesionalnu obradu svih dokumenata, ovi stručnjaci će nakon izvršenog prevoda da urade i njegovu overu, jer imaju neophodna ovlašćenja. A kako taj postupak uključuje prvo upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovim originalnom, to znači da je svaki pojedinačni klijent obavezan da se pravila o dostavljanju pridržava, te je neophodno da na uvid priloži originale.

Takozvana nadovera se ne vrši u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, zato što ovlašćenje za stavljanje Haškog, odnosno čuvenog Apostille pečata nije u rukama ovih stručnjaka. Upravo to i jeste razlog zbog čega naglašavamo da vlasnik dokumenata treba sve informacije o tome da samostalno dobije, a od zaposlenih u onim institucijama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se taj postupak i nalazi.

Podrazumeva se da mogu biti izrađeni i prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na hebrejski, a što se odnosi kako na dokumenta koja su vezana za pravo, tako i na ona koja se isključivo tiču sudstva. Pored ostalih, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade sudska rešenja, ugovore i punomoćje za zastupanje, zatim sudske tužbe i odluke, kao i presude o razvodu braka, ali i druge vrste presuda, kao i tekovine Evropske Unije i sudske žalbe, ali i sertifikate i licence, te sva ostala nenavedena pravna akta.

Uz kompletnu obradu svih izvoda iz matičnih knjiga, odnosno venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčanog lista, krštenice i umrlice, zainteresovani imaju pravo ove stručnjake da angažuju i ako žele da dobiju kako prevod, tako i overu za sva ostala lična dokumenta (vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola i mnoga druga).

Naravno da se vrši, a na osnovu iznetih zahteva i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa estonskog jezika na hebrejski, ali i svakog drugog dokumenta koji je na određeni način usmeren na oblast obrazovanja. Svakako će sudski tumači i prevodioci ostvariti u potpunosti profesionalno zahtev klijenata, vezano za obradu svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i diplome i dodatka diplomi, zatim prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, pa ako bude bilo potrebno prevešće i diplomske radove, kao i seminarske, svejedno kojom temom da se bave.

Sadržinu poslovne dokumentacije, isto tako navedeni stručnjaci mogu da obrade prema pravilima, te da klijentima omoguće propisno prevedene i overene kako finansijske poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, tako i statut preduzeća, zatim revizorske i godišnje izveštaje, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom osnivački akt preduzeća i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji je vezan za poslovni proces kako nekog preduzetnika, tako i firme, pa je svrstan u konkretni tip dokumentacije.

Zaposleni u ma kojoj poslovnici ove institucije mogu da shodno pravilima i zahtevima obrade kako naučne patente, tako i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, to jest svaki onaj materijal koji je vezan za nauku na neki način.

Onda kada bude bio iznet zvaničan zahtev, prevodioci i sudski tumači vrše i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa estonskog jezika na hebrejski, ali mogu da obrade i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, a to primarno znači da će klijentima omogućiti prevod i overu dokumentacije o medicinskim proizvodima, potom uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svakako lekarskih nalaza i drugih dokumenata koja ulaze u njen sastav.

Osim različitih vrsta saglasnosti, može biti izvršena i propisna obrada bilo koje potvrde, uverenja ili izjave. A pojedinci se najčešće ovoj instituciji obraćaju sa zahtevom da dobiju prevedenu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju, kao i mnoga druga dokumenta koja bi vlasnik kasnije trebalo da podnese nekoj nadležnoj instituciji.

Simultani prevod sa estonskog na hebrejski jezik

Pored ove usluge, svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford ima mogućnost da iskoristi i onu, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na osnovu zahteva samog događaja će prevodioci i sudski tumači znati da li je potrebno tom prilikom da primene šapatni, simultani ili konsekutivni prevod sa estonskog jezika na hebrejski. Jasno je da oni mogu u potpunosti profesionalno svaku od tih usluga izvršiti, te će izabrati upravo onu koja je za određenu situaciju najprimerenija. Ističemo da se definisanje konkretne vrste usmenog prevoda vrši na osnovu karakteristika same manifestacije, pa se i zahteva od klijenta da dostavi sve potrebne podatke (tačno mesto održavanja i njegove karakteristike, broj učesnika, trajanje, kako je zamišljena organizacija).

U skladu sa potrebama, može da bude izvršena i redaktura, a lektori i korektori ove institucije će tu uslugu pružiti uz poštovanje pravila hebrejskog jezika i samog prevođenja, a prema originalnim sadržajima. Svakako će ispraviti greške koje u prevedenim materijalima postoje, bez obzira o kakvim sadržajima da se radi.

Ako neki klijent bude zahtevao direktno prevođenje video i audio materijala sa estonskog jezika na hebrejski, u svakoj poslovnici pomenute institucije ga očekuje i usluga titlovanja svih tih sadržaja, kao i njihova stručna sinhronizacija. Pored igranih filmova, reklamnih poruka i zabavnih, odnosno informativnih emisija, sudski tumač i prevodilac mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade i obrazovne, dečije i zabavne emisije, ali i serije, kao i dokumentarne filmove, te po potrebi prevode i animirane, odnosno crtane filmove i mnoge druge sadržaje tog tipa. Uzevši u obzir da su u ponudi i navedene dodatne usluge, to će klijent značajno uštedeti na vremenu, tako da će imati mogućnost sve takve materijale vrlo brzo da prezentuje svojim gledaocima ili slušaocima, jer će oni biti kompletno obrađeni.

Svakako se na osnovu zahteva, ali i potreba klijenata mogu izvršiti i prevodi knjiga sa estonskog jezika na hebrejski, a u tom slučaju će prevodioci i sudski tumači, osim različitih književnih dela, obrađivati i udžbenike, bez obzira na koju oblast da se oni odnose. Naglašavamo da zainteresovani mogu ove stručnjake da zaduže i ukoliko žele da dobiju prevedene kako članke iz novina, tako i časopise svih vrsta (popularni, dečiji, stručni, odnosno naučni i drugi).

Profesionalni prevodi onlajn sadržaja sa estonskog jezika na hebrejski

Kada je u pitanju direktno prevođenje internet materijala sa estonskog na hebrejski jezik, napominjemo da sudski tumači i prevodioci navedene institucije njihovoj obradi pristupaju profesionalno, a uz maksimalno poštovanje pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Ustvari to znači da klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i prevedene sajtove, programe i internet prodavnice, odnosno kataloge, kao i aplikacije i druge onlajn materijale, ali i optimizovane za web pregledače. Pomenuti alati se primenjuju kada je potrebno uskladiti sadržinu internet materijala sa pravilima koja podrazumeva pretraga, a kako bi se njihovo mesto u značajnoj meri poboljšalo, to jest kako bi bili uvršteni među prve rezultate pretrage za definisanu reč ili, pak za određeni izraz.

Svakako klijent može navedene stručnjake da zaduži i ukoliko su mu potrebni direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa estonskog na hebrejski jezik. Naravno da će u tom slučaju prevodioci i sudski tumači obraditi tekstove ne samo bilo koje tematike, nego i kompleksnosti i namene, a pored onih koji su vezani za neke češće pominjane oblasti, kao što su recimo politika, ekonomija i turizam, oni će prevesti i tekstove koji se odnose na bankarstvo, ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i finansije i pravo, te medicinu, građevinsku industriju i menadžment. Ističemo da mogu, u skladu sa zahtevima da prevedu i tekstualne materijale, čija je osnovna tema usmerena na oblasti komunikologije, informacionih tehnologija i filozofije, odnosno marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Sasvim je svejedno da li se tekstovi, a za koje je neophodno uraditi prevod u pomenutoj varijanti jezika bave tematikom iz domena društvenih ili su vezani za neku prirodnu nauku, jer ovi stručnjaci imaju iskustva u profesionalnoj obradi i jednih i drugih.

Ostalo je da pomenemo i to da zaposleni te institucije mogu da obrade i sve vrste marketinških materijala, pa se naravno podrazumeva da maksimalno profesionalno i njihovoj obradi oni pristupaju. Klijent može, između ostalog dobiti prevod reklamnih letaka i flajera sa estonskog na hebrejski jezik, ali i PR tekstova, potom brošura i plakata, kao i vizit kartica i kataloga, to jest svih onih sadržaja koji služe na prvom mestu za reklamiranje. Fokus obrade se tom prilikom primarno usmerava upravo na poruku koju oni nose, pa se ona maksimalno profesionalno usklađuje sa zahtevima hebrejskog jezika, ali se svakako poštuju i pravila marketinga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje