Prevodi sa estonskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na češki jezik

Za online prevod sa estonskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na češki jezik

Vrlo je važno da osobe koje su zainteresovane za prevođenje sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji znaju da Prevodilački centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija ima poslovnice u našoj zemlji. Samim tim su i direktni prevodi sa estonskog jezika na češki, praktično rečeno dostupni svakom građaninu Srbije.

Prvo moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači uz navedenu uslugu rade i overu prevedenih dokumenata, tako da svim klijentima omogućuju da dobiju maksimalno profesionalno prevedene sadržaje. Zapravo, odmah nakon što ovlašćeni stručnjak stavi svoj pečat na preveden bilo koji dokument, on će automatski biti smatran pravno važećim, što znači da u praksi biva tretiran isto kao i bilo koji drugi zakonski validan dokument.

Postupak se primenjuje i ukoliko klijent zahteva prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na češki, ali i onih koji su uvršteni kako u tehničku, medicinsku i građevinsku, tako i u tendersku i poslovnu dokumentaciju.Prevođenje sa estonskog na češki
Prevođenje sa češkog na estonski

Svakako će prevodilac i sudski tumač, a prema zahtevima pojedinaca i u skladu sa propisima obraditi dokumenta koja su vezana bilo za oblast obrazovanja i prava, bilo sudstva ili nauke. Podrazumeva se da sve vrste potvrda mogu, takođe kompletno da obrade, ali i različite tipove izjava, odnosno uverenja, te po potrebi prevode, pa overavaju i bilo koju saglasnost, to jest svaki dokument koji se nadležnim institucijama mora predati.

Obaveza apsolutno svakog klijenta kome je neophodno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na češki jeste da na uvid sudskom tumaču donese originale, a može ih poslati i preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Za bilo koju drugu vrstu materijala, za koju neko bude zahtevao prevod u pomenutoj varijanti jezika će važiti drugačije pravilo, uzevši u obzir da nije izneta obaveza dostavljanja originala. Zato je predviđeno ne samo slanje, nego i preuzimanje elektronskim putem, s tim što postoji mogućnost da to bude učinjeno i na drugačiji način, a na zahtev će biti dodatni podaci o tome omogućeni zainteresovanima.

Naravno da je postupak obrade dokumenata specifičan baš zbog overe, ali i zbog stavljanja Apostille pečata, koji međutim nije u nadležnosti ovoj stručnjaka. Da malo pojasnimo, u pitanju je takozvani Haški pečat, kako ga još i nazivaju, a ovlašćenja za izvršenje overe tim pečatom imaju samo institucije Republike Srbije, koje funkcionišu pri osnovnim sudovima u brojnim gradovima. Ne želeći da zbunjujemo klijente, napominjemo da se taj pečat na dokumenta stavlja po tačno utvrđenim pravilima, a uz to je precizno definisano na koja od njih se mora staviti, pa bi klijent obavezno trebalo da se potrudi sve te podatke da dobije na vreme, a kako bi celokupan postupak maksimalno pojednostavio.

Uz mogućnost da prevedena i overena dokumenta lično preuzme, a u prostorijama konkretnog predstavništva ove institucije, klijentu je na raspolaganju i druga opcija. A ona podrazumeva da će određena kurirska služba kompletno obrađene sadržaje na njegovu adresu dostaviti, s tim što će tu uslugu morati i da naplati, budući da u cenu obrade dokumenata ona nije uračunata. Uopšteno govoreći, taj klijent ima obavezu dostavljaču direktno da plati navedenu uslugu, a sve potrebne informacije će prethodno dobiti.

Zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije vrše i hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na češki, a samo tada se dozvoljava klijentu da kasnije originale priloži, te da skenirane sadržaje elektronski prvo pošalje na zvaničnu mejl adresu.

Sve vrste tekstova, kako onih koji su popularni, tako i stručne će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika da prevedu, a odgovoriće profesionalno i na one zahteve koji se tiču obrade marketinških materijala (flajeri, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi, plakati, reklamni leci, brošure i drugi). Specijalizovani su ovi stručnjaci i za obradu kako članaka iz novina, tako i časopisa svih vrsta i književnih dela, a ako to bude bilo potrebno oni će i udžbenike obraditi.

Kada se neko bude obratio članovima tima konkretnog predstavništva sa željom da mu budu izrađeni prevodi online sadržaja sa estonskog jezika na češki, svakako će mu biti omogućena i njihova optimizacija, a ukoliko je to predviđeno. Stvar je u tome da ovi stručnjaci poznaju SEO (Search Engine Optimisation) pravila, i upravo njih primenjuju prilikom obrade kako sajtova i aplikacija svih vrsta, tako i internet prodavnica, zatim programa i online kataloga, te svih onih sadržaja koji se tiču kako kompjutera, tako i globalne mreže.

Napominjemo da su usluge profesionalnog sinhronizovanja i titlovanja isto na raspolaganju zainteresovanima, tako da oni uz prevod svih video, odnosno audio materijala, praktično dobijaju njihovu kompletnu obradu. Ustvari u optimalnom roku se reklamne poruke, potom emisije i filmovi, kao i serije i drugi materijali ovog tipa obrađuju, tako da budu spremni za dalje prezentovanje, kako slušaocima, tako i gledaocima.

Može biti izvršena i stručna redaktura i to apsolutno bilo kog materijala koji nije kvalitetno preveden, a korektori i lektori tom prilikom bivaju angažovani, jer su i oni u timu poslovnica ove institucije.

Izuzev obrade ma kog sadržaja u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa estonskog jezika na češki. Takođe je dostupna i ona usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo posebno naglasiti da ovi stručnjaci uz simultani prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a u skladu sa vrstom manifestacije i njenim zahtevima, mogu primeniti kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni.

Prevođenje PR tekstova sa estonskog na češki jezik

Osnovni uslov koji se u potpunosti mora ispoštovati da bi direktni prevodi marketinških materijala sa estonskog jezika na češki mogli da budu smatrani profesionalnim, jeste da se posveti puna pažnja oblikovanju reklamne poruke, a primarno sa aspekta marketinga i svakako, uz poštovanje pravila češkog jezika. Tim pravilima se sasvim sigurno rukovode prevodioci i sudski tumači, koji su u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. Na zahtev klijenata pored PR tekstova, oni mogu da prevedu i reklamne brošure, flajere i letke, ali i plakate, potom kataloge, s tim što profesionalno odgovaraju i na zahteve koji su vezani za prevođenje vizit kartica u toj jezičkoj varijanti.

Sama činjenica da stručnjaci ove institucije znaju zbog čega je važna optimizacija internet materijala, te da su upoznati sa profesionalnom primenom njenih pravila, znači da svi klijenti kojima je potreban prevod web sajtova sa estonskog jezika na češki, ali i programa i aplikacija bilo koje vrste, kao i internet prodavnica, odnosno onlajn kataloga i drugih web sadržaja, dobijaju kompletnu uslugu. Jednostavnije govoreći, ovi stručnjaci će implementirati takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), ali samo onda kada je to u skladu sa samim materijalom, te će ga svakako na najbolji mogući način prilagoditi samom pretraživaču i njegovim pravilima, a tako će pozitivno uticati na mesto koje konkretni sadržaj zauzima u polju pretrage.

Kako popularne tekstove, čija tema je vezana za različite naučne discipline, tako isto i stručne će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da prevedu, onda kada to klijent zahteva. Uz direktno prevođenje pravnih i političkih tekstova sa estonskog jezika na češki, klijenti mogu dobiti i obradu filozofskih, ekonomskih i medicinskih tekstova, a bez obzira da li su oni stručni ili popularni. Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i tekstove čija tema je vezana za oblasti farmacije, sociologije i komunikologije, ali i bankarstva, psihologije i obrazovanja, te menadžmenta, građevinske industrije i turizma, odnosno marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, kao i informacionih tehnologija i svih ostalih sada nepomenutih grana kako društvenih, tako isto i prirodnih nauka.

Usmeni prevod sa estonskog jezika na češki

Kako ova usluga može biti primenjena u sve tri postojeće varijante, to ističemo da je klijentima na raspolaganju prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog na češki jezik, ali i primena usluge koja se odnosi kako na simultani, tako isto i na konsekutivni prevod u toj varijanti jezika. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci isključivo izvršiti onu uslugu, koja će svim zahtevima samog događaja, ali i njegovih učesnika odgovoriti na zaista najbolji način. Da bi oni mogli da definišu koja je to vrsta usmenog prevoda, moraće da dobiju od klijenta i apsolutno sve relevantne podatke o samoj manifestaciji, odnosno u njenoj organizaciji. A na prvom mestu se misli na podatke o lokaciji, na kojoj bi ona trebalo da bude održana, a zatim i na to koliko je predviđeno da traje i koliko se osoba očekuje da bude prisutno. Shodno svim tim podacima, koji će prvo biti analizirani od strane navedenih stručnjaka, će biti i formirana ponuda, a u slučaju da to odgovara vrsti usmenog prevoda klijentima će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Bitno je da rasteretimo brige sve one klijente, koji se nisu nama obratili za pružanje usluge, nego nekom drugom pojedincu ili instituciji, ali ipak nisu zadovoljni prevodom koji su tom prilikom dobili. Dakle, ako sadržaji koji su prevedeni nisu kvalitetni, odnosno ukoliko postoje greške u njima, sasvim sigurno će ih ispraviti stručnjaci, koji su isto u Prevodilačkom centru Akademije Oxford zaposleni, to jest lektori i korektori. Primenom pravila svoje struke, a naravno uz poštovanje i ciljanog jezika, će biti izvršena redaktura, što je usluga koja može biti primenjena na materijale ma koje vrste.

Svakako verujemo da će klijenti kojima su potrebni direktni prevodi serija sa estonskog na češki jezik, ali mnogi drugih video materijala, kao i audio biti vrlo zadovoljni informacijom da u svakom predstavništvu ove institucije mogu dobiti uslugu njihove profesionalne sinhronizacije, kao i titlovanja. Naravno da su navedene usluge dostupne i ukoliko se vrši prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za dokumentarne filmove, informativne emisije i reklamne poruke, s tim da prevodilac i sudski tumač svakako mogu i crtane i igrane filmove da obrade, kao i obrazovne emisije, odnosno dečije i zabavne, ali i animirane filmove, te sve ostale što audio, što video materijale.

Ko god bude imao potrebu da dobije preveden udžbenik, ne mora brinuti uopšte ako je njegova sadržina nešto složenija, jer sasvim dovoljno iskustva u obradi ne samo najrazličitijih udžbenika, već i književnih dela imaju zaposleni ove institucije. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač, a onda kada to neko bude zahtevao izraditi i direktan prevod članaka iz novina sa estonskog na češki jezik, te po potrebi mogu prevesti i sadržinu svakog časopisa, bez obzira da li je on najmlađim čitaocima namenjen ili je u pitanju stručni, odnosno ilustrovani magazin.

Prevod punomoćja za zastupanje sa estonskog na češki jezik

Aktuelni zakon navodi da svaki dokument koji se u zadatoj varijanti jezika prevodi, neizostavno mora biti i overen, to jest da na njega sudski tumač mora staviti svoj pečat, a kako bi sa aspekta zakona on bio tretiran kao pravno validan. Upravo na taj način se vrše i direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na češki, a u koje pored punomoćja za zastupanje, spadaju i sudske žalbe, rešenja i presude, odnosno tekovine Evropske Unije, sudske odluke i ugovori, kao i sertifikati, sudska rešenja i licence svih vrsta, ali i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja se tiču kako oblasti sudstva, isto tako i prava.

Podrazumeva se da uz maksimalno poštovanje odredbi zakona prevodioci i sudski tumači, koji su u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni vrše obradu ne samo pravnih akata, nego i svih ostalih dokumenata.

Baš to i jeste razlog zašto vlasnik sadržaja ima dužnost na uvid tom stručnjaku da dostavi, a na tačno određen način originale, pošto ih on neposredno pre izvršenja overe upoređuje sa prevedenim dokumentima.

Svakako je izuzetno značajno da vlasnik dokumenata informacije o Apostille pečatu samostalno dobije, uzevši u obzir da takozvani Haški pečat, kako glasi njegov drugačiji naziv ne može na dokumenta da bude stavljen u okviru ove institucije. Radi se o tome da njeni zaposleni nemaju neophodne dozvole za postupak takozvane nadovere, a informacije o tome imaju svakako uticaja na postupak obrade, pa se zato i iznosi opšta preporuka klijentima da se o tome raspitaju samostalno.

Naravno da se vrši i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog jezika na češki (izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i mnoga druga), a u skladu sa zahtevima klijenata može da bude izvršena i kompletna obrada kako laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, tako isto i deklaracija proizvoda, potom građevinskih projekata i svih ostalih dokumenata koja zvanično ulaze u sastav tenderske dokumentacije, ali i građevinske i tehničke.

Takođe će prevodilac i sudski tumač odgovoriti profesionalno na zahteve klijenata, a kada je neophodno da bude izrađen prevod medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na češki. Primarno se misli na specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, kao i na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, s tim što pomenuti stručnjaci mogu propisno da prevedu, odnosno overe i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te bilo koji drugi dokument koji ulazi u pomenuti tip dokumentacije.

Izuzev potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, klijenti ove institucije mogu od njenih zaposlenih zahtevati i profesionalnu obradu saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o stalnom zaposlenju i uopšteno govoreći, svih onih dokumenata koja se podnose konkretnim nadležnim institucijama, što su na prvom mestu različiti tipovi uverenja i potvrda, a zatim i izjava, odnosno saglasnosti.

Pored pomenutih dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu da, prema zakonskim aktima obrade i sve one sadržaje koji na određeni način imaju veze sa obrazovanjem, to jest koji se tiču nauke. Naravno da će biti izvršeni direktni prevodi prepisa ocena sa estonskog jezika na češki, odnosno diplome i dodatka diplomi, ali i naučnih patenata, te nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima. Svakako pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i overe svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i sve vrste radova koji su za konkretne oblasti vezani, a primarno mislimo na naučne, diplomske i seminarske.

Nama je još preostalo da naglasimo i to da apsolutno svaki klijent može dobiti navedenu uslugu i za sva ona dokumenta, koje se na poslovanje odnose, a nevezano za to da li je u pitanju poslovni proces preduzetnika ili neke kompanije (fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, statut preduzeća, godišnji izveštaji, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja su u tu vrstu dokumentacije svrstana).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje