Prevodi sa estonskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na grčki jezik

Za online prevod sa estonskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na grčki jezik

U okviru tima svakog predstavništva ove uskospecijalizovane institucije su zaposleni i sudski tumači i prevodioci, tako da su dostupni ne samo prevodi sa estonskog jezika na grčki u pisanoj formi, nego i overa prevedenih dokumenata, ali i mnogobrojne dodatne usluge.

Prvo što moramo naglasiti jeste da je obrada dokumenata usaglašena sa slovom zakona, što znači da će navedeni stručnjaci izraditi prvo njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a odmah posle toga će sudski tumač uporediti taj dokument sa originalom i ukoliko su svi uslovi ispunjeni, izvršiće overu. Bilo koji dokument koji je preveden, a potom i pečatom ovog stručnjaka overen se tretira sa pravnog aspekta kao potpuno važeći, što znači da njegov vlasnik ima pravo da se u različitim prilikama njime koristi.

Iz priloženog je jasno da ovlašćeni sudski tumač tom prilikom mora imati i originalni dokument, jer će upravo njegovu sadržinu uporediti sa prevodom. Zato i ističemo da se postupak dostavljanja dokumenata svakako mora razlikovati, jer slanje originala na uvid može biti izvršeno ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, a dozvoljeno je i da ih klijent na obradu donese lično.Prevođenje sa estonskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na estonski

Suprotno od toga, bilo koju drugu vrstu materijala za koje klijent zahteva direktan prevod sa estonskog jezika na grčki ima pravo da pošalje elektronski, a tako i preuzme obrađene sadržaje. Dogovor oko načina slanja tih materijala je prepušten svakom klijentu i zaposlenima u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da su u opticaju i nešto drugačije varijante.

Sem dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno saglasnosti, izjava i potvrda, kao i uverenja različitih vrsta (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala), sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu i svih dokumenata koji su kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja vezani (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, prepis ocena, naučni radovi i ostala).

Apsolutno svaki klijent ima pravo da odabere na koji način želi da izvrši preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a osim mogućnosti da u predstavništvo pomenute institucije dođe lično i tako ih preuzme, dozvoljeno mu je i da zahteva isporuku prevedenih, te propisno overenih dokumenata na adresu. S obzirom na to da navedenu uslugu vrši eksterna kurirska služba, ona je u skladu sa sopstvenim cenovnikom i naplaćuje, a direktno od samo klijenta i to prilikom isporuke.

Svakako su prevodioci i sudski tumači, koje ova institucija zapošljava specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog jezika na grčki. A osim lične karte, pasoša i krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, oni mogu kompletno da obrade dozvolu za boravak, vozačku i radnu, kao i saobraćajnu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, te bilo koji drugi lični dokument, a koji klijent bude u skladu sa navedenim pravilima dostavio.

Različite tipove dokumentacija, zaposleni ove institucije će takođe u skladu sa zahtevima i aktuelnim pravilima obraditi. Uz celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća i druga), klijent može da dobije i kompletno obrađenu kako tehničku, tako i sadržinu građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i svaki drugi nepomenuti dokument koji u sastav ma koje od tih dokumentacija ulazi).

Svakom klijentu će od značaja biti pribavljanje informacija o overi Apostille pečatom, budući da prevodilac i sudski tumač, koji su članovi tima svih poslovnica pomenute institucije u tom slučaju nemaju nadležnost. Reč je o takozvanom Haškom pečatu, kako njega još nazivaju, a klijenti moraju znati da on nije obavezan za svaku dokumentaciju ili dokument koji se prevodi u datoj kombinaciji jezika. Preciznije govoreći, taj pečat se isključivo mora staviti na onaj dokument, za koji je to regulisano zakonom, a informacije o svemu tome su dostupne zainteresovanima samo u nadležnim institucijama naše zemlje. U pitanju su namenska odeljenja, koja postoje u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, te bi trebalo da klijent njih kontaktira, a zarad pribavljanja neophodnih informacija, koje imaju uticaja na trajanje samog postupka obrade.

Ukoliko bude to potrebno nekome, biće izrađeni i profesionalni prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na grčki, a u tom slučaju se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci osim lekarskih nalaza, kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji sadržinu ove vrste dokumentacije čini.

Pored svih dokumenata koja smo do ovog trenutka pomenuli, zainteresovani može zahtevati kako prevod pravnih akata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, tako i overu. Sem različitih tipova ugovora, te sudskih žalbi, potom odluka i tužbi, zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje presuda o razvodu braka u pomenutoj varijanti jezika, ali i sudskih rešenja, potom sertifikata i licence svih vrsta, a po potrebi će da obrade u skladu sa aktuelnim pravilima i tekovine Evropske Unije, potom punomoćje za zastupanje i bilo koji drugi dokument koji je upravo direktno za oblast prava vezan.

Pošto članovi tima u okviru izabranog predstavništva navedene institucije budu obradili dostavljenu dokumentaciju na predviđen način, vlasnik dokumenata može da dođe i izvrši njihovo preuzimanje. Naravno da postoji i opcija koja uključuje isporuku kompletno obrađenih dokumenata, odnosno celokupne dokumentacije na adresu klijenta. U tom slučaju se u trenutku preuzimanja mora izvršiti i naplata konkretne usluge, uzevši u obzir da ona mora da se plati odvojeno od prevoda, odnosno overe dokumenta.

Zahteva li neko hitan prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, obavezan je da preko elektronske pošte pošalje te sadržaje skenirane, s tim da će u najkraćem roku posle toga da priloži na uvid i originalna dokumenta.

Mogu ovi stručnjaci da izvrše i usmeni prevod sa estonskog jezika na grčki, to jest da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, odnosno konsekutivni. A kada za neku manifestaciju treba taj tip usluge da bude primenjen, klijentima se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ističemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu u pomenutoj varijanti jezika sa prevedu kako sve marketinške materijale (plakati, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, brošure, flajeri i ostali), tako i tekstualne sadržaje ne samo različite tematike, već i kompleksnosti i namene.

Specijalizovani su i za stručnu obradu veb sajtova, odnosno onlajn prodavnica, kao i programa različitih vrsta, potom internet kataloga i aplikacija, ali i svih drugih sadržaja koji se na kompjutere i internet odnose. Klijenti koji su za prevod tih materijala zainteresovani, praktično govoreći u ovoj instituciji dobijaju njihovu ne samo profesionalnu, već i kompletnu obradu, jer ovi stručnjaci poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te u skladu sa njima navedene sadržaje i prilagođavaju, to jest optimizuju za web pregledače.

Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje udžbenika sa estonskog jezika na grčki, a svakako će prevodilac i sudski tumač, u skladu sa iznetim zahtevima da obrade i ma koje književno delo. Podrazumeva se da prevode i stručne časopise, kao i ilustrovane i dečije, a izlaze u susret i zahtevima vezano za prevođenje članaka iz novina u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Kada se zahteva prevod nekog video sadržaja ili audio, nudi se istovremeno i usluga njihovog titlovanja, a po potrebi može da bude izvršena i sinhronizacija takvih materijala. Praktično govoreći, na taj način zainteresovani ima mogućnost da u okviru konkretne poslovnice dobije kompletno obrađen bilo koji igrani film, zatim seriju ili reklamnu poruku, odnosno obrazovnu, zabavnu ili informativnu, te dečiju emisiju, ali i crtani film, kao i dokumentarni i animirani, te svaki drugi audio i video materijal koji bude u skladu sa propisima dostavljen.

Stručni korektori i lektori će se pobrinuti da ispune zahteve svih onih klijenata, kojima je neophodna redaktura, a što je usluga koja se može na bilo koju vrstu materijala primeniti. Zapravo će ovi stručnjaci ispraviti greške u materijalima, koji nisu propisno prevedeni, a oni mogu biti bilo koje vrste.

Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog na grčki jezik

Uz samu uslugu prevoda navedenih dokumenata, ali i svih ostalih, prevodilac i sudski tumač shodno ovlašćenjima koja su im data zvanično, mogu da izvrše i overu prevedenih dokumenata. A zahvaljujući takvom pristupu, vlasnik dokumenata ustvari u okviru konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija dokument koji je kompletno obrađen, a ujedno i sa zakonkog stanovišta se tretira kao validan.

Ističemo da se ovi stručnjaci u potpunosti pridržavaju važećih pravila, te da neposredno pre izvršenja overe oni moraju da provere istovetnost prevoda i originala, pa se zato zahteva od svakog pojedinca da prilikom slanja sadržaja na obradu, svakako priloži i originale, koji se koriste upravo u toku overe.

Takođe je bitno da naglasimo i to da u slučaju potrebe za overom Apostille pečatom, to jest onim koji je nazvan Haški, ovi stručnjaci nemaju nadležnost, pa vlasnik dokumenata te podatke pribavlja samostalno, a od onih institucija Republike Srbije koje su za taj tip overe isključivo zadužene.

Pored laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, a na zahtev klijenata, pomenuti stručnjaci mogu da izrade i prevod građevinskih projekata sa estonskog jezika na grčki, ali i deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, to jest svih onih dokumenata koja su uvrštena bilo u tehničku i građevinsku, bilo u dokumentaciju za tendere.

Svaki dokument koji se smatra ličnim, kao što je na primer potvrda o prebivalištu, te uverenje o državljanstvu i pasoš, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, vozačka i radna dozvola, zatim lična karta i izvod iz matične knjige venčanih, ali i saobraćajna i dozvola za boravak, kao i umrlica i sva ostala koja nisu pomenuta će, u skladu sa zahtevima klijenata sudski tumači i prevodioci obraditi kako je to predviđeno.

Izrađuju se i direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na grčki (presude o razvodu braka, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence, sudske žalbe, sertifikati, sudske odluke, ugovori, tekovine Evropske Unije i druga dokumenta koja su za pravo, odnosno za oblast sudstva vezana), a svakako se omogućuje zainteresovanima da dobiju kompletno obrađen svaki dokument koji se podnosi nekoj državnoj instituciji (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, te ostale vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava).

Osim nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, prevodioci i sudski tumači će kompletno obraditi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju, kao i uverenje o položenim ispitima, ali će prevesti kako diplomske, tako i seminarske radove, to jest svaki onaj materijal koji je vezan striktno za oblast obrazovanja.

Naravno da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje naučnih radova sa estonskog jezika na grčki, ali mogu na osnovu iznetih zahteva da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, te svaki drugi sadržaj koji se odnosi na nauku prvenstveno. Kompletno će obraditi i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, što znači da će klijenti dobiti prevod i overu kako za lekarske nalaze, tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest za ma koji dokument koji se njenim delom smatra.

U slučaju potrebe, sudski tumač i prevodilac će izraditi kako prevod, tako i overu za svaki onaj dokument koji je prema pravilima tretiran kao deo poslovne dokumentacije. A sem različitih tipova poslovnih izveštaja, poput recimo finansijskih, godišnjih i revizorskih, biće izrađeni i prevodi statuta preduzeća sa estonskog jezika na grčki, odnosno poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća, ali i faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, to jest svih ostalih dokumenata koja u sastav poslovne dokumentacije ulaze.

Prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na grčki

S obzirom na to da apsolutno svaki prevodilac i sudski tumač, a bez obzira u kojoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji da je zaposlen, ima ne samo iskustvo u prevodu tekstova u navedenoj varijanti jezika, već i znanje iz brojnih oblasti, to znači da klijenti kojima su potrebni prevodi popularnih i stručnih tekstova sa estonskog na grčki jezik ne treba da brinu uopšte o njihovoj tematici. Preciznije rečeno, ovi stručnjaci mogu prevesti i tekstove čija tema je primarno fokusirana na neku društvenu nauku, ali i one koji su vezani za različite prirodne nauke. Neke od oblasti na koje se takvi sadržaji mogu odnositi su: ekonomija, medicina, psihologija, farmacija, bankarstvo, komunikologija, politika, građevinska industrija, filozofija, pravo, informacione tehnologije, marketing, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, turizam i menadžment, kao i mnoge druge. Jednostavno rečeno, osnovna tema tekstova za koje je nekome potreban prevod u datoj varijanti jezika se može ticati zaista bilo koje naučne discipline.

Dostupna je i usluga koja uključuje kako direktno prevođenje brošura i letaka sa estonskog na grčki jezik, tako i PR tekstova, ali i stručnu obradu vizit kartica i kataloga, zatim reklamnih flajera i plakata, to jest svih onih materijala koji se na određeni način tiču marketinga, odnosno reklamiranja. Svakako će prevodioci i sudski tumači u tom slučaju da poštuju pravila marketinga, tako da će upravo u skladu sa njima i da prevode sadržinu pomenutih materijala, a kako bi sve one osobe kojima je grčki jezik maternji ili se njime služe, mogle vrlo jasno i lako da razumeju šta se tačno kroz te sadržaje reklamira.

Ako se zahteva prevod reklamnih poruka i serija sa estonskog na grčki jezik, ali i bilo kojih drugih audio i video sadržaja, ova institucija omogućuje zainteresovanima i dodatne usluge. Zapravo je stvar u tome da klijent koji osim pomenutih materijala, želi da dobije i prevod kako crtanih, dokumentarnih i igranih, odnosno animiranih filmova, tako i emisija zabavnog, edukativnog i informativnog karaktera, ali i svih ostalih sadržaja tog tipa, može izabrati između usluga njihove sinhronizacije i titlovanja.

Usmeni prevod sa estonskog na grčki jezik

Primena navedene usluge je specifična u tom smislu što prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako simultano i šapatno prevođenje sa estonskog jezika na grčki, tako i konsekutivno. Uzevši u obzir da se radi o tri različite vrste usmenog prevoda, a tačno se zna kakav tip događaja zahteva koju od njih, to se prilikom formiranja ponude uzimaju u obzir apsolutno sve informacije o konkretnoj manifestaciji. Baš to i jeste razlog zašto svaki klijent, koji je zainteresovan za tu uslugu mora dostaviti podatke, a oni se primarno odnose na trajanje konkretne manifestacije, potom na mesto, odnosno lokaciju njenog održavanja, te uopšteno na organizaciju i broj učesnika. Svi ti podaci će biti pažljivo analizirani, kako bi se izabrala ona usluga koja će adekvatno pružiti odgovor na sve zahteve učesnika, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti na raspolaganju onim klijentima za čiji događaj bude taj tip usluge predviđen.

Ako postoje prevedeni materijali bilo koje vrste, ali u njima su načinjeni određeni propusti, da bi vlasnik bio u mogućnosti da ih koristi, neophodno je da se izvrši korektura, odnosno lektura. S obzirom na to da pomenuta institucija zapošljava i stručnjake čija je to specijalnost, to znači da će se korektori i lektori potruditi konkretne greške da isprave, te da tokom postupka redakture usklade sadržinu tih materijala kako sa pravilima grčkog jezika, tako i sa originalnim sadržajima.

Svakako se u ponudi ove institucije nalaze i direktni prevodi knjiga sa estonskog na grčki jezik, a kojom prilikom će sudski tumači i prevodioci izuzev različitih književnih dela, na zahtev klijenata da prevedu i udžbenike. Oni mogu da ostvare i zahteve koji se odnose na prevod časopisa u datoj kombinaciji jezika, a po potrebi će profesionalno da prevedu i članke iz novina, s tim da se njihova tematika može ticati bilo koje oblasti.

Važno je pomenuti i to da zaposleni u svim poslovnicama navedene institucije poznaju i pravila, koja se primenjuju prilikom optimizovanja internet materijala. ustvari su oni ovladali primenom alata SEO (Search Engine Optimisation), pa je klijentima koji žele da dobiju kako prevod web sajtova sa estonskog jezika na grčki, tako i softvera (različiti programi i aplikacije), ali i internet prodavnica i kataloga, te ostalih web sadržaja, na raspolaganju i njihova profesionalna optimizacija. na taj način se vrši stručno prilagođavanje sadržine svih tih materijala onim zahtevima, koje podrazumeva konkretni web pregledač, te se vremenom i mesto koje oni u globalnoj pretrazi zauzimaju značajno poboljšava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje