Prevodi sa estonskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na španski jezik

Za online prevod sa estonskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa estonskog na španski jezik

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford spada u institucije koje posluju na brojnim lokacijama u našoj zemlji, a uz to zapošljava vrhunske stručnjake, to je jedna od usluga koja je dostupna u svim gradovima i direktan prevod sa estonskog jezika na španski.

Naime, profesionalni sudski tumači i prevodioci, a koji su u timu svakog predstavništva te institucije, kompletno obrađuju kako sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne, odnosno tehničke dokumentacije, tako i celokupnu sadržinu građevinske i medicinske, kao i dokumentacije za tendere.

Pored ostalih, oni mogu da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a zatim i da overe kako diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, tako i svaki drugi dokument, to jest sadržaj koji je na prvom mestu usmeren na obrazovanje, a zatim i na nauku. Naravno da je klijentima dostupno i prevođenje pravnih akata sa estonskog jezika na španski, a sem toga prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju sva lična i dokumenta koja se podnose nadležnim službama (uverenja, saglasnosti, izjave i potvrde svih vrsta).



Prevođenje sa estonskog na španski
Prevođenje sa španskog na estonski

Jasno je da navedeni materijali spadaju tek u neke za koje klijent može dobiti prevod u ovoj varijanti jezika, a osnovni uslov jeste poštovanje procedure u potpunosti. A to znači da je obavezan svaki pojedinac originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da dostavi, pošto se oni upoređuju sa prevodima pre izvršenja overe.

Shodno predviđenim pravilima, klijent dokumenta može poslati ili preko kurirske službe ili ih doneti lično u bilo koju poslovnicu konkretne institucije,a dostupna je i opcija koja podrazumeva njihovo slanje preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Preuzimanje, a nakon izvršenja prevoda i overe se može izvršiti lično, a za one kojima to ne odgovara je dostupna mogućnost isporuke na adresu. S obzirom na to da se mora određena kurirska služba zadužiti, kako bi isporučila kompletno obrađena dokumenta na adresu klijenta, to znači da će on tu uslugu morati da plati potpuno odvojeno od prevoda, odnosno overe dokumenata. U tom slučaju visinu nadoknade jedino služba za dostavu ima pravo da navede, a klijent bi trebalo kuriru prilikom preuzimanja pošiljke da plati konkretni iznos.

Što se tiče postupka koji je okarakterisan kao nadovera i odnosi se na Apostille, odnosno onaj pečat koji je još poznat i kao Haški, ističemo da sudski tumač i prevodilac ove institucije tu vrstu overe ne vrše, jer nemaju pravo. A kako je vrlo važno saznati kada se pomenuti pečat na određeni dokument stavlja i da li je uopšte to potrebno, to mi napominjemo da je obaveza vlasnika dokumenata te podatke da pribavi i u skladu sa njima i dela, to jest da dokumenta nosi prvo na obradu tamo gde je predviđeno. Zapravo je reč o tome da Apostille pečat mora isključivo biti stavljen na dokument, za koji je to predviđeno pravilima, a isto tako je i trenutak overe njime definisan zakonom. U većini slučajeva se Haški pečat stavlja ili na početku obrade, to jest pre nego što pomenuti stručnjaci započnu prevod, a ima i onih dokumenata gde je postupak overe Apostille pečatom drugačiji, te podrazumeva da će prvo biti izvršen prevod dokumenata sa estonskog jezika na španski, zatim overa sudskog tumača, pa tek onda vlasnik nosi tako obrađene sadržaje na overu Haškim pečatom.

Kako se ponekad javi potreba da klijent kompletno obrađen neki dokument dobije u izuzetno kratkom vremenskom periodu, to je neophodno pridržavati se navedenih pravila, ali samo u tom slučaju ima određenih odstupanja. Tačnije, klijent će svakako originalne sadržaje dostaviti na uvid, ali naknadno, a prvo će ih skenirati i poslati na mejl, kako bi konkretnim stručnjaci mogli praktično odmah po prijemu poruke da počnu sa obradom i tako izvrše hitan prevod.

Uz različite vrste dokumenata, zainteresovani imaju mogućnost da zaposlene ove institucije angažuju i kako bi bili izvršeni prevodi marketinških materijala sa estonskog jezika na španski (plakati, brošure, flajeri, katalozi, vizit kartice, PR tekstovi i drugi), a takođe prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i novinske članke, odnosno književna dela i časopise svih vrsta, ali i udžbenike i tekstove, što popularne, što naučne.

Kada budu na zahtev prevodili određeni internet materijal, poput recimo sajtova i online prodavnica, zatim programa i internet kataloga, kao i svih vrsta aplikacija, te sličnih sadržaja, pomenuti stručnjaci će shodno pravilima SEO (Search Engine Optimisation) izvršiti i njihovo stručno optimizovanje za online pretraživače.

Dostupna je i opcija koja se odnosi na prevod svih vrsta kako video materijala, tako i audio u navedenoj jezičkoj kombinaciji. U tom slučaju izuzev igranih filmova i to bilo kog žanra, ovi stručnjaci prevode i reklamne poruke, zatim emisije bilo koje vrste, kao i dokumentarne i animirane, ali i crtane filmove i serije, te mnoge druge materijale za koje je predviđeno da budu emitovani ili na internetu i televiziji, ili u bioskopu, odnosno puštani na radiju. Takođe su zainteresovani ima na raspolaganju i dve dodatne usluge, koje podrazumevaju ili sinhronizaciju tih sadržaja ili njihovo stručno titlovanje, pa praktično govoreći klijent u optimalnom roku i na jednom mestu dobija kompletno obrađene materijale ovog tipa.

Navedena institucija, pored pomenutih stručnjaka zapošljava i korektore, kao i lektore, koji ispunjavaju zahteve klijenata vezano za stručnu redakturu, a ako je potrebno otkloniti greške u prevedenim materijalima, bez obzira da li se radi o tekstovima ili dokumentima, te drugim sadržajima.

Preporuka je da klijent na obradu sve te materijale elektronski, to jest na mejl ove institucije pošalje, a predviđeno je i da tako izvrši njihovo preuzimanje nakon što sudski tumači i prevodioci budu izradili njihov prevod. Otvorena je mogućnost i za neke druge opcije, kako za dostavljanje na obradu, tako i za preuzimanje prevedenih materijala, a sve neophodne podatke o tome će zainteresovanima dati zaposleni u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Ukoliko to bude bilo potrebno, može da bude izvršeno kako prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na španski, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj kombinaciji jezika. Uz to se u okviru svakog predstavništva ove institucije omogućuje klijentima, za čiji događaj je predviđena primena te vrste usmenog prevoda i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod saglasnosti za zastupanje sa estonskog na španski jezik

Kada se ispunjava zahtev klijenata vezano za prevod kako konkretnog dokumenta, tako i bilo kog drugog, potrebno je da bude izvršena i overa, a nju u skladu sam trenutno važećim pravilima sme jedino da izvrši ovlašćeni sudski tumač, koji je inače pored ostalih stručnjaka takođe zaposlen u Prevodilačkom centra Akademije Oxford. Tako će klijent dobiti profesionalno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na španski, te će moći da ih preda svakoj nadležnoj službi i uopšteno rečeno koristi kao pravno važeći.

Izuzev pomenute saglasnosti, prevodioci i sudski tumači obrađuju i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim državnim institucijama shodno potrebama.

Važno je da se klijent pridržava pravila i originalna dokumenta priloži, a kako bi nesmetano mogao da bude izvršen postupak njihove overe, uzevši u obzir da je dužan sudski tumač njih da uporedi sa sadržajima za koje je izrađen prevod u datoj varijanti jezika, neposredno pre nego što svoj pečat zvanično na taj dokument stavi.

Sem toga, zainteresovani imaju mogućnost i da zahtevaju direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na španski, kao i svakog drugog dokumenta koji se striktno oblasti obrazovanja tiče. Između ostalih, sudski tumač i prevodilac mogu pristupiti kompletnoj obradi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i prepisa ocena, ali i diplome i dodatka diplomi, kao i uverenja o položenim ispitima, te će svakako prevesti kako diplomske radove, tako i seminarske, a nevezano za to koliko se radi o kompleksnim sadržajima.

Podrazumeva se da je dostupna i usluga koja uključuje kompletnu obradu sadržine različitih vrsta dokumentacija, počev od poslovne (statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga), preko tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala), pa do celokupne sadržine medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji u njen sastav prema važećim pravilima ulazi).

Svakako su u okviru poslovnica ove institucije dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog jezika na španski, a što se odnosi kako na izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, tako isto i na radnu, dozvolu za boravak i vozačku, kao i saobraćajnu, ali i na obradu izvoda iz matične knjige umrlih i venčani, odnosno potvrde o prebivalištu i bilo kog drugog dokumenta koji je u skladu sa pravilima u lična svrstan.

Svaki onaj dokument koji je vezan za sudstvo, odnosno koji se tiče prava će prevodioci i sudski tumači na osnovu zahteva klijenata, a prema pravilima obraditi. Ne samo sudske presude, odnosno žalbe, odluke i rešenja, kao i tužbe, već će prevesti, te propisno overiti ugovore, sertifikate i licence, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje i mnoga druga pravna akta. Naučne patente, kao i naučne radove različite kompleksnosti i tematike, odnosno rezultate naučnih istraživanja i bilo koji drugi materijal koji se na nauku odnosi će, takođe klijenti moći da dobiju propisno preveden u datoj varijanti jezika.

Prevodi web sajtova sa estonskog jezika na španski

Uzevši u obzir da je optimizovanje, odnosno prilagođavanje ne samo veb sajtova, nego i svih ostalih internet materijala posebno važno za mesto koje oni zauzimaju u pretrazi, to će navedena usluga biti omogućena svima kojima je potreban prevod onlajn sadržaja sa estonskog na španski jezik. Preciznije rečeno, prevodioci i sudski tumači će tokom obrade kako online prodavnica i programa, tako i sajtova, ali i web aplikacija i kataloga, te ostalih online sadržaja, a kada je to potrebno, obavezno primeniti SEO (Search Engine Optimisation) alate i tako izvršiti njihovo optimizovanje prema zahtevima pregledača.

Na zahtev bilo kog klijenta mogu da budu izrađeni, isto tako maksimalno profesionalno i direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa estonskog na španski jezik, ali i ostalih marketinških materijala, kao što su na primer PR tekstovi i plakati, odnosno katalozi i vizit kartice, brošure i drugi materijali koji se koriste zarad reklamiranja određenih usluga ili proizvoda, odnosno prezentovanja nekog događaja ili rada bilo koje firme. Bitno je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju nastoje da implementiraju pravila reklamiranja, a da istovremeno prilagode sadržinu pomenutih materijala duhu ciljanog jezika, kako bi Špancima i ljudima koji se tim jezikom služe omogućili da shvate šta se reklamira na taj način.

Kada je u pitanju obrada tekstova, potpuno smo slobodni da kažemo da zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, a pritom mislimo na svaku poslovnicu te institucije, mogu da obrade ne samo popularne tekstove, već i one koji se smatraju stručnim. Njihova tema, uopšteno rečeno može da bude usmerena na svaku granu društvene ili prirodne nauke, a pored onih uobičajenih, kao što su recimo pravo, ekonomija i turizam, klijent može zahtevati i prevođenje tekstova iz oblasti politike sa estonskog na španski jezik, ali i onih koji su vezani za bankarstvo, nauku i farmaciju, kao i obrazovanje, medicinu i finansije. Svakako će sudski tumač i prevodilac u toj varijanti jezika, po potrebi prevesti i one tekstove, čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta i psihologije, kao i informacionih tehnologija i marketinga, ali i filozofije, komunikologije i sociologije, te svih ostalih kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka.

Prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog na španski jezik

Da bi navedena vrsta usmenog prevoda bila primenjena za neki događaj, neophodno je da on ima tačno definisane karakteristike, jer od toga upravo zavisi da li šapatni prevod sa estonskog jezika na španski treba da bude primenjen ili možda konsekutivni, odnosno simultani. A sve te usluge pružaju prevodioci i sudski tumači, angažovani u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje u ponudi ima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje poslednje generacije. Najvažnije je da osoba koja je zainteresovana za konkretnu uslugu sve podatke o manifestaciji, to jest o događaju koji se organizuje dostavi, jer je to uslov za kreiranje ponude. Tačnije, svaki klijent mora zaposlene ove institucije da obavesti prvo o broju lica koja će uzeti učešće, zatim o tome koliko je po planu predviđeno da taj događaj traje i na kraju gde će biti održan.

Zainteresovanima će zaposleni navedene institucije pružiti mogućnost i da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje, čak i ako ih je neko neprofesionalno preveo. Primarno zahvaljujući činjenici da lektori i korektori čine tim svake poslovnice, dostupna je usluga redakture materijala, a nju će ovi stručnjaci primeniti sa ciljem prilagođavanja onog materijala koji nije kvalitetno preveden, pravilima koja podrazumeva španski jezik. Nakon izvršene lekture i korekture, vlasnik tih sadržaja će imati mogućnost da se njima služi kad god bude bilo potrebno, pošto će pomenuti stručnjaci sve prethodno napravljene greške da isprave.

Direktni prevodi reklamnih poruka sa estonskog jezika na španski su takođe dostupni klijentima ove institucije, a podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu i mnoge druge audio i video sadržaje (informativne emisije, dokumentarni filmovi, serije, obrazovne emisije, igrani filmovi različitih žanrova, zabavne emisije, crtani filmovi, animirani filmovi i ostali). Svakako tu nije kraj ponudi, zato što je dostupna i usluga profesionalne sinhronizacije svih tih materijala, s tim što će klijentima kojima to više odgovara biti omogućeno i njihovo stručno titlovanje.

Bez obzira da li neko u u pomenutoj varijanti jezika zahteva prevedeno književno delo koje je svrstano u prolazno ili želi da dobije prevedeno, to jest profesionalno obrađeno delo koje spada u poeziju, može biti potpuno uveren da će prevodilac i sudski tumač njegov prevod izvršiti ne samo u optimalnom roku, nego i po odličnim cenama. Sem toga je dostupna i usluga koja uključuje prevođenje udžbenika sa estonskog jezika na španski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač isto tako odgovoriti adekvatno i na zahteve, koji se tiču prevoda novinskih članaka, kao i svih vrsta časopisa u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje