Prevodi sa estonskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na rumunski jezik

Za online prevod sa estonskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na rumunski jezik

Od izuzetnog je značaja da na samom početku pomenemo informaciju, koja se odnosi na direktno prevođenje sa estonskog jezika na rumunski, te podrazumeva da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford tu uslugu vrše u obe varijante. Preciznije, klijenti mogu da ih zaduže i zarad izvršenja usmenog prevoda, ali i ukoliko im je potrebna obrada ma kog materijala pisanim putem.

Naravno da će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da prevedu kako novinske članke, tako isto i udžbenike, kao i sadržinu različitih časopisa, a izaći će u susret i onim zahtevima koji se odnose na prevod proznih i poetskih književnih dela, različite obimnosti i kompleksnosti.

Sem toga, a ako neko bude zahtevao, oni će izraditi profesionalan prevod svih onih sadržaja koji su vezani za internet, kao što su na primer online prodavnice, programi i web katalozi, ali i različiti tipovi aplikacija, odnosno internet sajtovi, te mnogi drugi materijali koji se mogu na internetu videti ili se primarno odnose na kompjutere. Uzevši u obzir da se prevodi online sadržaja sa estonskog jezika na rumunski vrše profesionalno, to podrazumeva da prevodilac i sudski tumač istovremeno rade i njihovu optimizaciju za pregledače, to jest primenjuju SEO (Search Engine Optimisation) pravila.Prevođenje sa estonskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na estonski

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu tekstova, a na bilo koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu se njihova tema može odnositi. Isto tako prevode i reklamne materijale, počev od vizit kartica, plakata i kataloga, preko reklamnih letaka i brošura, pa do PR tekstova, flajera i mnogih drugih sadržaja, koji služe za reklamiranje neke kompanije, događaja ili proizvoda, odnosno usluge.

U svakom predstavništvu ove institucije su svakako zaposleni pomenuti stručnjaci, ali i lektori i korektori, koji sprovode redakturu, a kada je potrebno oblikovati loše obrađene sadržaje. Isto tako su zaposleni i titleri, čija specijalnost je titlovanje video i audio sadržaja, a u ponudi je i usluga njihovog sinhronizovanja. Dakle, nakon što bude izrađen profesionalan prevod serija, emisija, reklamnih poruka i filmova sa estonskog jezika na rumunski, vrši se konkretna dodatna usluga, a koju klijent prethodno bude izabrao.

Da bi usluga usmenog prevoda bila izvršena u skladu sa pravilima, mora biti sprovedena propisna analiza informacija o samoj manifestaciji, a koje će klijent prethodno da dostavi. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac, mogu da izvrše sve tri vrste usmenog prevoda, to jest kako konsekutivni i simultani, tako i šapatni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a u ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Samim tim što se svaka od pomenutih usluga isključivo sme primeniti za tačno definisanu vrstu događaja, to se moraju analizirati informacije najpre o njegovoj organizaciji, a sa stanovišta broja učesnika, trajanja i mesta održavanja.

Kompletnu obradu dokumenata takođe mogu dobiti klijenti ove institucije, a zahvaljujući činjenici da ona zapošljava upravo pomenute stručnjake, koji su specijalizovani kako za prevod dokumenata sa estonskog jezika na rumunski, tako i za uslugu overe prethodno prevedenih materijala ove vrste. Ističemo da je postupak obrađivanja dokumenata drugačiji od obrade prethodno navedenih materijala, a prevashodno zbog overe i načina dostavljanja sadržaja na prevod. Naime, prevodioci i sudski tumači moraju posedovati i originalna dokumenta, jer njih upoređuju sa prevodima, a neposredno pre nego što izvrše overu.

Za sve ostale materijale koji se prevode u datoj varijanti jezika to pravilo ne važi, pa klijent njih može na mejl adresu konkretne poslovnice poslati, a isto tako i i preuzeti po završetku prevoda. Kome god takav princip ne odgovara, može izabrati i neki drugi koji je isto tako dostupan, a neophodne podatke o tome će mu dati zaposleni u bilo kom predstavništvu navedene institucije.

Originalna dokumenta svaki klijent ima mogućnost da donese lično ili da ih pošalje na jedan od dva načina, odnosno ili preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", ali u tom slučaju pošiljka mora da bude preporučena.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, u skladu sa zahtevima klijenata kompletno da obrade kako sva lična dokumenta, tako isto i pravna akta, ali i ona koja su prevashodno vezana za oblast nauke ili obrazovanja. U ponudi su i direktni prevodi poslovne i građevinske dokumentacije sa estonskog jezika na rumunski, ali i celokupne sadržine tehničke, potom tenderske i medicinske dokumentacije. Uz to, klijenti imaju pravo ove stručnjake da angažuju i ako žele da dobiju kompletno obrađene saglasnosti svih vrsta, zatim uverenja i potvrde, kao i izjave, to jest svaki onaj dokument koji bi trebalo da bude podnet bilo kojoj državnoj instituciji.

Moramo napomenuti i to da postoji potreba za izvršenjem dodatne overe, ali samo za pojedina dokumenta, što je u potpunosti usklađeno sa važećim zakonom. Međutim, činjenica je da ta vrsta overe, a koja se odnosi na stavljanje Haškog pečata na dokumenta ili takozvanog Apostille, kako ga još nazivaju, nije u zvaničnim ovlašćenjima ovih stručnjaka, već nju imaju pravo da izvrše samo određene državne institucije. Tačnije, u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, postoje specijalna odeljenja, koja jedino imaju potrebna ovlašćenja za izvršenje nadovere, a samim tim i poseduju sve neophodne informacije. Napominjemo da Apostille pečat treba da bude stavljen samo na zakonom definisana dokumenta, a kako prevodilac i sudski tumač ove institucije nemaju ovlašćenja, to podrazumeva da nije njihova obaveza informacije o overi Haškim pečatom ni da daju klijentima. Upravo iz tog razloga bi valjalo da vlasnik dokumenata kontaktira nadležne, te da se detaljno raspita o tome da li se ovaj pečat na njegova dokumenta stavlja i po kom principu, uzevši u obzir da je jasno definisano i u kom trenutku se na konkretna dokumenta Apostille pečat mora staviti (ili pre postupka prevoda i overe sudskog tumača ili posle toga).

S obzirom na to da se ponekad javlja potreba da i bude izvršeno hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na rumunski, podrazumeva se da će zaposleni ove specijalizovane institucije nastojati što bolje da odgovore na zahteve klijenata i u tom slučaju. Uslov za izvršenje prevoda i overe dokumenta u roku koji je kraći od predviđenog, jeste da dokumenta budu prvo poslata elektronski, odnosno na mejl odabrane poslovnice, a da kasnije bude ispoštovana obaveza o dostavljanju originala na uvid, s tim što klijent mora tom prilikom izabrati onaj način koji je ujedno i najbrži.

Što se tiče postupka preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, na raspolaganju je klijentima ona opcija koja podrazumeva njihov dolazak u poslovnicu ili isporuka na adresu. Služba za dostavu će biti angažovana za izvršenje drugog načina isporuke, a kako ta usluga nije uračunata u cenu kompletne obrade bilo kog dokumenta, to podrazumeva da će klijent imati obavezu da plati tačno definisanu nadoknadu, o čemu će ga prethodno kurirska služba i obavestiti.

Prevod političkih tekstova sa estonskog na rumunski jezik

Kako stručne, tako i popularne tekstove političke tematike će sudski tumači i prevodioci, a ako to neki klijent zahteva u pomenutoj varijanti jezika da prevedu. Takođe mogu da budu izrađeni i prevodi ekonomskih tekstova sa estonskog jezika na rumunski, ali i onih koji se bave oblašću bankarstva i finansija, odnosno ma kojom temom iz domena prava, sociologije i obrazovanja, kao i nauke, psihologije i medicine, te filozofije, komunikologije, farmacije i informacionih tehnologija, odnosno građevinske industrije, turizma, marketinga i menadžmenta, ali i ekologije i zaštite životne sredine i svih ostalih naučnih disciplina.

Iako se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da dobiju prevod određenog sadržaja u pisanoj formi, mora se pomenuti činjenica da prevodilac i sudski tumač pružaju i uslugu usmenog prevoda u datoj kombinaciji jezika. A uz to što je dostupno simultano i konsekutivno prevođenje sa estonskog jezika na rumunski, može biti shodno potrebama manifestacije primenjeno i takozvano šapatno prevođenje. Sve tri vrste usluge se moraju primeniti u tačno određenom slučaju, tako da se odlučuje koja od tih usluga može najbolje da pruži odgovor na zahteve događaja samo na osnovu dostavljenih podataka o njegovoj organizaciji, a koji moraju uključivati ne samo informacije o mestu održavanja i broju učesnika, već i o samom toku događaja, kao i o njegovom trajanju. Klijentima za čiju manifestaciju bude predviđen simultani prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je takođe usluga koju Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima.

Kod obrade marketinških materijala se, naravno primenjuju pravila koja ta oblast podrazumeva, tako da će na zahtev klijenata biti izrađen profesionalan prevod brošura i kataloga sa estonskog jezika na rumunski, ali i PR tekstova, odnosno reklamnih letaka i plakata, kao i vizit kartica, te flajera i ostalih marketinških materijala. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac uz svo potrebno iskustvo u prevođenju ovakvih materijala, svakako imaju znanje i iz domena marketinga, to podrazumeva da će oni primarno pravila koja se odnose na tu oblast i implementirati tokom obrade ovih sadržaja, te će tako omogućiti klijentima da dobiju njihov profesionalan prevod.

Prevođenje poslovnih izveštaja sa estonskog na rumunski jezik i usluga overe

U toku obrade kako finansijskih, tako i godišnjih poslovnih izveštaja, ali i revizorskih i ostalih dokumenata koja spadaju u poslovnu dokumentaciju (fakture, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i druga), sudski tumači i prevodioci primenjuju i sva aktuelna pravila. A to znači da se uz direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na rumunski vrši i njihovo overavanje od strane zvanično ovlašćenog lica, kako bi se pravna validnost konkretnom dokumentu pružila.

Očekuje se da apsolutno svaki klijent, koji u navedenoj varijanti jezika želi da dobije prevedena dokumenta ispoštuje pravilo vezano za dostavljanje sadržaja za obradu. Radi se o tome da originalna dokumenta moraju biti priložena, a njih ovlašćeni sudski tumač koristi u toku postupka overe. Preporučljivo je i da se vlasnik konkretnog dokumenta o neophodnim detaljima, a koji se tiču nadovere, to jest koji su vezani za Apostille, odnosno Haški pečat svakako raspita i to u institucijama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe.

U skladu sa zahtevima klijenata ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i potvrdu o stanju računa u banci i, potom uverenje o neosuđivanosti i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te bilo koju drugu vrstu ne samo saglasnosti, potvrda i uverenja, već i izjava, odnosno dokumenta koja se državnim službama podnose.

Biće ispoštovani i zahtevi klijenata kojima je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa estonskog jezika na rumunski, što znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi svaki dokument koji je kako za pravo, tako isto i za sudstvo vezan (punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, sudske odluke i ostala), a obradiće prema važećim pravilima i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument koji navedeni ti dokumentacije čini).

Takođe će i sadržinu bilo građevinske, bilo tenderske ili tehničke dokumentacije ovi stručnjaci obraditi, a što znači da će izuzev građevinskih projekata, oni prevesti i overiti kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako i deklaracije proizvoda, to jest svaki dokument koji ulazi u sastav jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Bude li bilo zahtevano od strane klijenata, biće izrađeni i prevodi izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih sa estonskog jezika na rumunski, odnosno krštenice, venčanog lista i umrlice, s tim što će naravno prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade po zahtevu i svaki drugi lični dokument. Na prvom mestu mislimo na pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, potom na ličnu kartu, ali i na sve tipove dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, preko dozvole za boravak, pa do radne dozvole.

Izuzev navedenih dokumenata, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i sva ona koja se na određeni način tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja. Svakako će klijenti moći da ih zaduže kako bi izradili profesionalan prevod naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, potom uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi, kao i potvrde o redovnom školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta, te prepisa ocena, odnosno svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i drugih dokumenata koja se tih oblasti tiču. Posebno ističemo da će zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u datoj jezičkoj kombinaciji prevesti i sve vrste radova koji su u vezi sa tim oblastima, a primarno mislimo na seminarske, zatim diplomske i naučne radove, čija tematika se može odnositi na bilo koju naučnu disciplinu.

Prevodi udžbenika sa estonskog jezika na rumunski

Kompleksnost udžbenika, ali i njihova tematika ne predstavljaju nikakav problem za stručnjake Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer oni imaju višegodišnje iskustvo ne samo u obradi tih sadržaja, već i dela književnosti. Takođe, oni na zahtev klijenata vrše i prevođenje časopisa sa estonskog na rumunski jezik, ali obrađuju i članke iz novina po potrebi.

S obzirom na to da konkretna institucija zapošljava brojne stručnjake, to nisu samo prevodioci i sudski tumači u timu njenih poslovnica, nego i lektori i korektori. Zato i napominjemo da su oni specijalizovani da uslugu redakture primene na sadržaje zaista bilo koje vrste, čime će u optimalnom roku omogućiti njihovim vlasnicima maksimalno profesionalnu obradu, te usaglašavanje konkretnih materijala sa svim onim pravilima koja u rumunskom jeziku važe.

Sa željom da što kvalitetnije obrade i različite web materijale, članovi tima svakog predstavništva navedene institucije uz direktno prevođenje internet sadržaja sa estonskog na rumunski jezik, primenjuju i pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), što praktično znači da rade i optimizaciju tih materijala istovremeno. Stvar je u tome da su prevodilac i sudski tumač u potpunosti ovladali korišćenjem tih alata, a što je posebno važno za kotiranje tih sadržaja u polju pretrage. Svakako izuzev sajtova, ovi stručnjaci mogu profesionalno da prevedu i programe bilo koje vrste, zatim internet prodavnice, kao i web kataloge i aplikacije, ali i uopšteno rečeno svaki sadržaj koji se na neki način odnosi na kompjutere i internet.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje