Prevodi sa estonskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa estonskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na ukrajinski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u svakom većem gradu u našoj zemlji, ali i u brojnim manjim gradovima ima otvorene poslovnice, pa je zato i ona je usluga, koja uključuje direktno prevođenje sa estonskog jezika na ukrajinski, praktično dostupna svakom stanovniku naše zemlje.

Posebno mora biti istaknuta činjenica da prevodilac i sudski tumač, koje navedena institucija zapošljava mogu kompletno obraditi svaki dokument, bez obzira da li je u pitanju neki pravni akt ili lični dokument, odnosno sadržina različitih vrsta dokumentacija (tenderska, građevinska, medicinska, tehnička, poslovna i mnoge druge). Podrazumeva se, isto tako da oni obrađuju apsolutno sve sadržaje koji su za oblasti nauke ili obrazovanja vezani, ali i ona dokumenta koja bi trebalo da budu podneta različitim državnim institucijama, poput na primer saglasnosti i potvrda svih vrsta, kao i izjava i uverenja.

Jednostavnije rečeno, koji god dokument da klijent propisno dostavi, ovi stručnjaci će obraditi u skladu sa pravilima, to jest izvršiće i overu nakon prevoda. Kako je taj postupak određen zakonom, on podrazumeva da se preveden dokument upoređuje sa originalom, a kako bi sudski tumači izvršio proveru njihove sadržine, budući da svojim pečatom on potvrđuje istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta. Naravno, tada se može desiti i da uoči neka odstupanja, ali se taj problem vrlo jednostavno rešava, jer ova institucija zapošljava i korektore i lektore, koji će primeniti pravila redakture.Prevođenje sa estonskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na estonski

Izuzev mogućnosti da originalna dokumenta na uvid pošalje preko kurirske službe, klijent se može odlučiti i za slanje preporučenom pošiljkom, a putem "Pošte Srbije" ili za lično donošenje i to u bilo koje predstavništvo navedene institucije. Međutim, moramo napomenuti da taj postupak ne važi za sve ostale sadržaje, jer njih mogu poslati na mejl, a ako žele isto tako ih mogu i preuzeti po završetku prevođenja.

Naravno, kako se podrazumeva da prevodi dokumenata sa estonskog jezika na ukrajinski uključuju i overu, to uključuje i drugačiji postupak njihovog preuzimanja, a po završetku obrade. Naime, kada sudski tumači i prevodioci izvrše kompletnu obradu prethodno dostavljenih dokumenata, klijent će biti obavešten da može da dođe i preuzme ih lično u poslovnici, a ukoliko mu to ne bude odgovaralo biće mu ponuđena opcija dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na željenu adresu. Konkretnu uslugu vrši eksterna kurirska služba i direktno je od klijenta naplaćuje, a prema cenovniku koji je u datom trenutku aktuelan u toj službi.

Preporuka je svakom vlasniku dokumenata, koji je zainteresovan za njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, da se pre nego što sadržaje dostavi na obradu ovim stručnjacima raspita o nadoveri. U pitanju je postupak koji je vezan za overavanje Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom, a sve neophodne informacije o tome bi klijent trebalo da pribavi od državnih službenika, koji su zaposleni u specijalnim odeljenjima osnovnih sudova i jedini nadležni za tu vrstu overe.

Trebalo bi da napomenemo i to da po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač vrše i hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na ukrajinski, ali se tada postupak njihovog dostavljanja na obradu mora razlikovati. Pod tim se misli na činjenicu da vlasnik treba prvo dokumenta da skenira, a zatim da ih na zvaničnu mejl adresu bilo koje poslovnice pošalje, te da na najbrži mogući način posle toga priloži i originale, a kako bi postupak overe bio sproveden u skladu sa pravilima.

Ako se bude zahtevalo, može da bude izvršeno i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, s tim da klijenti moraju znati i to da ovi stručnjaci vrše kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i konsekutivno i simultano, pa se na osnovu zahteva događaja i vrši odabir odgovarajuće usluge. Takođe se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnoj ponudi usluga ove institucije nalazi.

Naravno da sudski tumač i prevodilac, u potpunosti profesionalno i u optimalnom roku odgovaraju zahtevima pojedinaca, kojima su potrebni direktni prevodi knjiga sa estonskog jezika na ukrajinski, te pored književnih dela prevode i sve vrste udžbenika. Specijalizovani su i za obradu stručnih i popularnih tekstualnih materijala, ma kojom se tematikom bavili, ali i za prevod novinskih članaka, odnosno svih vrsta časopisa.

Kada budu ostvarivali zahteve vezano za prevod internet materijala, kao što su na primer programi, sajtovi i online prodavnice, odnosno web aplikacije i katalozi, kao i mnogi drugi sadržaji iz te grupe, oni će automatski primeniti i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), te praktično rečeno klijentima pružiti uslugu optimizovanje svih onlajn sadržaja.

Isto tako se u ponudi svakog predstavništva navedene institucije nalazi i prevod video i audio materijala sa estonskog jezika na ukrajinski, a kojom prilikom prevodioci i sudski tumači izuzev igranih filmova različitih žanrova, serija i informativnih emisija, prevode i reklamne poruke, zatim dokumentarne i crtane filmove, kao i dečije, obrazovne i zabavne emisije, ali i animirane filmove i ostale sadržaje koji budu dostavljeni na propisan način. A pored ove usluge, koja se smatra osnovnom, konkretna institucija u ponudi ima i sinhronizaciju, kao i titlovanje svih materijala tog tipa.

Sadržaji koji su na neki način vezani za oblast marketinga, te kroz koje se različite usluge, događaji, kompanije i proizvodi reklamiraju će isto tako biti profesionalno prevedeni u konkretnoj varijanti jezika. Izuzev reklamnih brošura, letaka, kataloga i flajera, pomenuti stručnjaci mogu prevesti i PR tekstove, potom vizit kartice, ali i plakate i mnoge druge reklamne sadržaje.

Prevodi knjiga sa estonskog na ukrajinski jezik

Kada kažemo da zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, mogu da izrade direktan prevod knjiga sa estonskog jezika na ukrajinski, znači da klijenti mogu dobiti profesionalno obrađeno svako književno delo i udžbenik. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da u toj kombinaciji jezika prevedu kako sadržinu ilustrovanih, tako i dečijih i specijalizovanih časopisa, a i članke iz novina će obraditi ukoliko se to bude zahtevalo.

Takođe, ovi stručnjaci mogu u potpunosti profesionalno, a sigurno po najpovoljnijim cenama da omoguće zainteresovanima i obradu reklamnih sadržaja. Svakako u njih spadaju svi oni materijali, koji se u svrhu marketinga koriste, tako da će biti izrađeni prevodi plakata sa estonskog jezika na ukrajinski, ali brošura i flajera, odnosno PR tekstova, kao i kataloga, potom vizit kartica i drugih. Primarno se sa aspekta marketinga i njegovih pravila vrši obrada ovakvih sadržaja, a prevodilac i sudski tumač poruku koja se nalazi u njima usaglašavaju sa pravilima ukrajinskog jezika, te tako svim njegovim izvornim govornicima približavaju na najbolji mogući način sadržinu tog materijala.

Prema iznetim zahtevima će zaposleni navedene institucije izvršiti i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Mora biti posebno istaknuto da se u ponudi usluga, koje su dostupne nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bez obzira koja vrsta događaja se organizuje, klijent će sasvim sigurno da bude pruženom uslugom u potpunosti zadovoljan, zato što prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na ukrajinski. Predviđeno je da članovi tima određenog predstavništva odluče koja je od svih tih usluga najprimerenija, a to mogu učiniti tek pošto klijenti budu dostavili neophodne informacije o događaju za koji zahtevaju ovu uslugu. Preciznije rečeno očekuje se da oni obaveste ove stručnjake kako o tačnom broju lica koja će biti prisutna, tako isto i o tome koliko je definisano da događaj traje i svakako o mestu na kome će biti održan, te o njegovim karakteristikama.

Prevod osnivačkog akta i statuta preduzeća sa estonskog jezika na ukrajinski

Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije, stalni članovi tima i to svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford će ne samo prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, nego i u skladu sa aktuelnim propisima overiti. Zahvaljujući takvom pristupu, prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju da dobiju kompletnu obrađen svaki dokument, a koji se smatra zakonski važeći, uzevši u obzir da mu ustvari pečat sudskog tumača važnost pred zakonom i pruža.

U skladu sa pravilima, mora biti izvršeno dostavljanje originalnih dokumenata, a koja se koriste prilikom overavanja prevedenih materijala. Dobro bi bilo i da sve informacije o Haškom pečatu, to jest o overi takozvanim Apostille pečatom prethodno pribavi i to potpuno samostalno svaki klijent, jer navedena institucija i njeni zaposleni nemaju dozvolu da je izvrše.

Uz prethodno pomenute dokumenta, ovi stručnjaci obrađuju i poslovne odluke, revizorske i godišnje izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim finansijske poslovne izveštaje i fakture, te sva ostala dokumenta koja su striktno za poslovanje kako neke firme, tako i preduzetnika vezana.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog na ukrajinski jezik, što znači da će pored izvoda iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, klijentima omogućiti da dobiju kompletno obrađen kako izvod iz matične knjige venčanih, tako i rođenih, ali i ličnu kartu, potom uverenje o državljanstvu i pasoš, kao i saobraćajnu, odnosno radnu dozvolu, te vozačku dozvolu i druga nenavedena dokumenta iz te grupe.

Bude li bilo potrebno, oni će na osnovu ovlašćenja koja poseduju, to jest aktuelnog zakona obraditi i sve tipove saglasnosti, zatim uverenja i i izjava, kao i potvrda, odnosno ona dokumenta koja se relevantnim državnim institucijama podnose u različitim situacijama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga).

Ostvaruju se i zahtevi onih klijenata kojima su direktni prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na ukrajinski jezik potrebni, što znači da prevodilac i sudski tumač mogu kako lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te druga dokumenta koja navedeni tip dokumentacije čine, da kompletno obrade.

Ističemo da zaposleni konkretne institucije mogu prevesti kako dokumenta iz domena obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), tako i sve one sadržaje koji su vezani za oblast sudstva, to jest koji se tiču prava (ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, sertifikati, presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence i bilo koji drugi pravni akt).

Svakako može da bude izvršen i prevod građevinskih projekata sa estonskog na ukrajinski jezik, ali i celokupne sadržine ne samo građevinske dokumentacije, već i tenderske, odnosno tehničke. Pored ostalih dokumenata, sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da obrade kompletno kako deklaracije proizvoda, tako i uputstvo za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i generalno govoreći, bilo koji drugi dokument koji u jednu od navedenih vrsta dokumentacija može da bude svrstan.

Direktno prevođenje reklamnih poruka sa estonskog jezika na ukrajinski

Ne samo da će pojedinac kome je prevod u zadatoj varijanti jezika potreban za reklamne poruke, ali i druge video i audio materijale, tu uslugu dobiti u ma kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, već će mu biti ponuđena i mogućnost kako sinhronizacije tih sadržaja, isto tako i njihovog titlovanja. Svakako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu iznetih zahteva izvršiti i direktan prevod emisija sa estonskog na ukrajinski jezik, što se odnosi i na obrazovne, ali i na informativne, odnosno zabavne i dečije, a prevešće i sve vrste filmova (animirani, igrani, crtani, dokumentarni), kao i serije i ostale materijale tog tipa. Svi oni mogu biti i titlovani i sinhronizovani, što isključivo zavisi od želje klijenta, a odmah nakon što bude bilo izvršeno njihovo preuzimanje, vlasnik će moći da ih dalje prezentuje gledaocima ili slušaocima.

Da bi materijali i to potpuno svejedno koje vrste, a za koje postoji urađen prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji bili usklađeni sa pravilima najpre ukrajinskog jezika, potrebno je da se izvrši njihova redaktura. Preciznije rečeno, tada se moraju angažovati lektori i korektori, čija će obaveza biti da isprave eventualne greške u takvim sadržajima, a kako bi oni bili potpuno isti kao originali, to jest kako bi sa ciljanim jezikom bili usaglašeni.

Kada postoji zahtev da se izvrši prevođenje tekstova sa estonskog na ukrajinski jezik, važno je da klijenti znaju da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju mogu prevesti materijale bilo koje tematike, odnosno složenosti i namene, budući da je iza njih višegodišnje praktično iskustvo. Shodno zahtevima oni mogu da prevedu kako tekstove koji se tiču informacionih tehnologija, menadžmenta i obrazovanja, odnosno građevinske industrije, turizma i marketinga, tako i one koji su vezani bilo za oblasti sociologije, psihologije i nauke, zatim bankarstva, filozofije i medicine, kao i ekologije i zaštite životne sredine, te politike, finansija i prava, potom ekonomije, ali i zaista bilo koje druge naučne discipline, nevezano za to da li je ona striktno usmerena na prirodne ili možda na društvene nauke.

Takođe se podrazumeva da prevodioci i sudski tumači, maksimalno profesionalno pružaju odgovor i na zahteve svih onih ljudi, kojima su potrebni prevodi softvera sa estonskog na ukrajinski jezik, to jest bilo kog programa ili aplikacije, a svakako prevode i mnoge druge internet sadržaje, poput na primer online prodavnica i kataloga, kao i web sajtova i drugih. Međutim navedena usluga nije kompletna, ukoliko ne uključuje i optimizaciju tih materijala i to za web pretragu, tako da navedeni stručnjaci tokom njihovog prevođenja implementiraju i takozvane SEO (Search Engine Optimisation) alate.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje