Prevodi sa estonskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na finski jezik

Za online prevod sa estonskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na finski jezik

Sama činjenica da svako predstavništvo ove institucije zapošljava profesionalce, čija specijalnost jeste prevođenje sa i na oba jezika, jasno ukazuje na to da klijenti mogu da ih angažuju i ukoliko im je potrebno direktno prevođenje sa estonskog jezika na finski.

Zapravo moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu u toj varijanti jezika, ne samo da obrade različite materijale pisanim putem, nego i da omoguće klijentima uslugu usmenog prevoda, ako bude bilo potrebno.

Najvažnije je da oni pojedinci, kojima je neophodno baš usmeno prevođenje znaju da ovi stručnjaci uz simultani i konsekutivni, mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata, a što je donekle specifična usluga i primenjuje se za događaje sa jasno definisanim karakteristikama. Generalno rečeno, odluka o vrsti ove usluge se može doneti na osnovu karakteristika samog događaja, a prvenstveno u skladu sa informacijama o njegovom trajanju, mestu održavanja i broju učesnika. U okviru apsolutno bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford na teritoriji naše zemlje, klijenti mogu zahtevati i onu uslugu koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa estonskog na finski
Prevođenje sa finskog na estonski

Pored ostalih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da izrade i direktan prevod svih marketinških materijala (brošure, PR tekstovi, plakati, reklamni flajeri, vizit karte, katalozi i ostali), ali će naravno profesionalno da prevedu i sve vrste tekstova, bez obzira da li su u pitanju isključivo stručni ili popularni sadržaji.

Takođe zainteresovani mogu ove stručnjake da angažuju i ukoliko žele da u zadatoj varijanti jezika dobiju profesionalno prevedene sve vrste književnih dela, odnosno časopise i novinske članke, kao i udžbenike.

Svako ko je za obradu tih sadržaja zainteresovan, bi trebalo da ih elektronskim putem pošalje ovim stručnjacima, a svakako će na mejl dobiti prevedene materijale. Ističemo da konkretna institucija omogućuje i mnoge druge opcije kako za dostavljanje tih materijala na obradu, tako i za njihovo preuzimanje po završetku prevoda, a zaposleni ove institucije će dodatno informisati sve klijente kojima to bude odgovaralo.

Ukoliko to bude izneto kao zahtev, sudski tumač i prevodilac će obraditi i to maksimalno profesionalno sve vrste internet sadržaja. Zapravo su u ponudi kako direktni prevodi sajtova sa estonskog jezika na finski, tako i programa svih vrsta, potom internet kataloga i aplikacija, odnosno web prodavnica i uopšteno rečeno, svih sadržaja koji su vezani za kompjutere ili se na internetu mogu videti. Vlasnici svih tih materijala će uz uslugu prevoda u navedenoj varijanti jezika, imati priliku da dobiju i onu koja je vezana za njihovo optimizovanje, uzevši u obzir da ti stručnjaci primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation).

U vidu dodatnih usluga se nudi sinhronizacija i titlovanje apsolutno svih video i audio sadržaja, a za koje klijenti zahtevaju prevod u pomenutoj varijanti jezika. Da budemo precizni, najpre će biti izvršen prevod kako informativnih emisija, reklamnih poruka i igranih filmova, odnosno serija, zabavnih emisija i dokumentarnih filmova, tako i animiranih i crtanih filmova, potom dečijih i obrazovnih emisija, kao i svih ostalih sadržaja tog tipa, a klijenti nakon toga biraju da li im više odgovara opcija da oni budu titlovani ili, pak sinhronizovani.

Kao posebnu pogodnost, ova institucija izdvaja činjenicu da prevodioci i sudski tumači uz prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na finski, primenjuju i pravila koja su vezana za postupak overe prevoda. Time vlasnici bilo kog dokumenta u okviru same poslovnice, zapravo dobijaju sa stanovišta zakona maksimalno profesionalno obrađen bilo koji dokument.

U zavisnosti od potreba, oni mogu da prevedu kako sadržinu poslovne, tako i građevinske, odnosno dokumentacije za tendere, ali i tehničke i medicinske. Kompletno obrađuju i sva lična dokumenta, a i ona koja se tiču oblasti i obrazovanja, kao i nauke.

Naravno da će biti propisno odgovoreno svima koji prevod u navedenoj varijanti jezika zahtevaju za ona dokumenta, koja bi trebalo da budu podneta određenoj instituciji Republike Srbije, a što su na prvom mestu saglasnosti različitih vrsta i izjave, odnosno uverenja, kao i potvrde.

Direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na finski, takođe mogu da budu izrađeni ako neki klijent to zahteva, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač sva ostala nepomenuta dokumenta u skladu sa pravilima prevesti i overiti, nakon što klijent ispoštuje pravilo vezano za postupak njihove dostave.

Stvar je u tome da zakon tačno navodi kako funkcioniše postupak overe prevedenih dokumenata, budući da se od sudskog tumača koji je za to zadužen zahteva da uporedi prevedena dokumenta sa njihovim originalima, što znači da će klijent imati obavezu da ih i obezbedi.

Podrazumeva se da upravo klijent bira kako će originalna dokumenta da dostavi, a na raspolaganju mu je opcija da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom i preko kurirske službe ili da ih lično i to u bilo koje predstavništvo ove institucije donese.

Svakako on bira i koji od ponuđenih načina za preuzimanje mu najviše odgovara, a u ponudi su dve opcije. Vlasnik dokumenata može da dođe u poslovnicu, a kako bi kompletno obrađene sadržaje preuzeo lično ili ima pravo da zahteva njihovo dostavljanje na određenu adresu. Kurirska služba izvršava tu uslugu i u skladu sa sopstvenim cenovnikom vrši naplatu, a direktno od klijenta.

Specijalna vrsta pečata, koji je poznat pod nazivima Haški i Apostille, se samo na neka dokumenta mora staviti i u tačno određenom momentu, a prevodioci i sudski tumači, koji su u navedenoj institucije zaposleni nemaju pravo taj tip overe da izvrše. Da ne bude zabune, ovaj postupak je okarakterisan kao nadovera i stavljen je isključivo u nadležnost tačno određenih državnih institucija, a one se nalaze u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Da bi izbegli bespotrebno gubljenje što vremena, što novca, klijenti bi valjalo prvo te službe da kontaktiraju, a kako bi dobili sve neophodne podatke o nadoveri. Napominjemo da je vrlo važna i informacija koja se odnosi na momenat stavljanja tog pečata, uzevši u obzir da je pravilima utvrđeno na koja dokumenta se Apostille pečat stavlja pre postupka prevođenja i overe sudskog tumača, a na koja posle toga.

Zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije mogu da izrade i hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na finski, ali je tada klijent obavezan da ih u što kraćem roku elektronski pošalje na obradu, što ne znači da nije obavezan i originale na uvid da dostavi. Zapravo je samo u tom slučaju dopušteno da vlasnici dokumenata kasnije prilože originalne sadržaje, ali je od izuzetnog značaja da vode računa o roku koji su zadali za završetak prevoda i overe.

Izuzev profesionalne lekture, biće po potrebi izvršena i korektura, a kako bi sadržaji, koji nisu naročito kvalitetno prevedeni u datoj jezičkoj kombinaciji, bili usklađeni sa originalima i pravilima koja važe u ciljanom jeziku. Ustvari će korektori i lektori u tom slučaju da primene takozvanu redakturu, te u optimalnom roku obezbede klijentima profesionalno obrađene materijale i to bilo koje vrste.

Direktan prevod PR tekstova sa estonskog na finski jezik

Pored ove vrste reklamnih materijala, ako je to nekome potrebno, biće izrađeni i profesionalni prevodi kataloga i flajera sa estonskog jezika na finski, ali i vizit kartica, zatim brošura i reklamnih letaka, te plakata i svih ostalih sadržaja koji se na marketing odnose. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci izuzetno da vode računa o pravilima marketinga, koja će primeniti tokom obrade svih ovih i mnogih drugih reklamnih sadržaja, za koje klijenti budu zahtevali obradu u datoj varijanti jezika.

Da bi loše prevedeni sadržaji i to bilo koje vrste bili usklađeni sa pravilima finskog jezika, mora da bude izvršena njihova profesionalna redaktura. Zapravo se radi o onoj usluzi koju, shodno zahtevima pružaju korektori i lektori, takođe u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni.

Ako je predviđeno da u okviru nekog događaja budu prisutni učesnici kojima je maternji jezik estonski, odnosno finski, prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da izvrše uslugu usmenog prevoda. A da bi oni oformili adekvatnu ponudu, te klijentu ponudili najbolju moguću uslugu, budući da su specijalizovani i za konsekutivni prevod sa estonskog jezika na finski, ali i za simultani i šapatni, neophodno je da budu obavešteni o detaljima koji se na organizaciju događaja odnose. Na prvom mestu se misli na podatke o tačnoj lokaciji njegovog održavanja, potom na informacije o trajanju i svakako o broju lica, koja bi trebalo tom prilikom da budu prisutna. Po dobijanju ovih podataka, pomenuti stručnjaci će izvršiti njihovu propisnu analizu i zvanično odlučiti koja usluga tom prilikom treba da bude primenjena. Budući da ova institucija omogućuje i iznajmljivanje visokoprofesionalne opreme za simultano prevođenje, ta usluga će svakako biti uvrštena u ponudu, a ako odgovara zahtevima konkretne manifestacije u potpunosti.

Ne samo da zainteresovani u ovoj varijanti jezika mogu da dobiju prevedene udžbenike bilo koje tematike, već sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i različita književna dela, a bez obzira da li su ona poetska ili prozna. Isto tako su specijalizovani i za direktno prevođenje dečijih, ilustrovanih i stručnih časopisa sa estonskog na finski, a mogu i novinske članke po zahtevu da obrade u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa estonskog jezika na finski

Kada klijenti zahtevaju prevod ovog dokumenta, dobiće informaciju da im Prevodilački centar Akademije Oxford, zapravo omogućuje kompletnu obradu i to ne samo navedenog, već i svakog drugog dokumenta. Reč je o tome da su prevodioci i sudski tumači, koji su adekvatno kvalifikovani za prevod dokumenata sa estonskog na finski jezik, zaposleni u ovoj instituciji, tako da će izraditi i stručnu overu, a nakon čega će klijent dobiti zakonski u potpunosti važeći dokument.

Podrazumeva se da će biti ostvareni zahtevi koji se odnose i na obradu svih ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja, kao što su na primer prepis ocena i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom uverenje o položenim ispitima i nastavni planovi i programi fakulteta, ali i diplomski, zatim seminarski radovi, te potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga.

Inače je postupak overe dokumenata, a koju vrši ovlašćeni sudski tumač, usklađen sa svim aktuelnim pravilima i zakonima, tako da je obavezan svaki klijent da priloži i originale njemu na uvid.

Napominjemo da overa koja podrazumeva stavljanje Apostille, to jest takozvanog Haškog pečata na određena dokumenta, nije uvrštena u ovlašćenja ovih stručnjaka, pa samim tim vlasnik dokumenata treba i da se o tome detaljno raspita, a pre nego što određene sadržaje bude poslao ili doneo na obradu zaposlenima u ovoj instituciji.

Izuzev dokumenata koja su vezana za obrazovanje, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa estonskog na finski jezik, ali i da po potrebi obrade kako naučne radove, tako i naučne patente, odnosno apsolutno sve materijale koji su fokusirani na nauku.

Isto tako će oni propisno odgovoriti zahtevima svih onih klijenata, koji u pomenutoj varijanti jezika treba da dobiju kako kompletno obrađenu medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), tako isto i poslovnu dokumentaciju (fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze).

Takođe, stalni članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu kompletno da obrade kako sadržinu dokumentacije za tendere, tako isto i građevinske, odnosno tehničke, a što se primarno odnosi na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i na deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja navedene vrste dokumentacija čine.

Svakako će biti, onda kada je potrebno izrađeni i prevodi presuda o razvodu braka sa estonskog na finski jezik, kao i svakog drugog pravnog akta. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač, pored pomenutog dokumenta obrađuju i sudske žalbe, zatim ugovore i sudske odluke, kao i licence i sudske tužbe, potom punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, ali i sertifikate, tekovine Evropske Unije i ostala dokumenta koja se prava ili sudstva na određeni način tiču.

Važno je da napomenemo i to da svako ko ima potrebu, može od ovih stručnjaka zahtevati i kompletnu obradu svakog dokumenta koji se smatra ličnim, a ne samo pasoša i lične karte. Između ostalih, oni mogu prevesti, a posle toga u skladu sa aktuelnim pravilima i overiti kako vozačku, radnu i saobraćajnu, tako i dozvolu za boravak, zatim izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i umrlicu, kao i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno uverenje o državljanstvu i ostala nepomenuta lična dokumenta.

Pored uverenja o neosuđivanosti i uverenja o državljanstvu, sudski tumači i prevodioci mogu izvršiti i prevođenje saglasnosti za zastupanje sa estonskog na finski jezik, ali i ostalih vrsta ne samo uverenja i saglasnosti, već i potvrda i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i ostala). Preciznije govoreći, oni će pristupiti kompletnoj obradi svakog onog dokumenta koji bi posle toga klijent trebalo da nekoj državnoj instituciji preda.

Prevodi programa i aplikacija sa estonskog jezika na finski

Samim tim što su sudski tumači i prevodioci, pored ostalog specijalizovani i za direktno prevođenje softvera sa estonskog na finski jezik, to znači da klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju profesionalnu obradu kako aplikacija različite vrste, tako i programa. Sem toga ovi stručnjaci mogu da prevedu, ali i da optimizuju kako sadržinu internet prodavnica i online kataloga, tako i sajtova, kao i svih ostalih sadržaja koji su dostupni u okviru globalne mreže. Ističemo da je optimizacija posebno važna kada je u pitanju mesto koje ti materijali zauzimaju u polju pretrage, budući da se na prvoj strani isključivo mogu naći oni sadržaji za koje je izvršena optimizacija u skladu sa SEO (Search Engine Optimisation).

Svakako moramo posebno istaći informaciju da konkretna institucija može ponuditi svojim klijentima kako profesionalno titlovanje svih video i audio materijala, tako isto i onu uslugu koja se odnosi na njihovu sinhronizaciju. Zapravo, klijenti kojima su potrebni kako prevodi igranih filmova sa estonskog na finski jezik, odnosno reklamnih poruka i zabavnih, kao i obrazovnih, te dečijih i informativnih emisija, tako i crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, to jest svih video i audio sadržaja, u izabranoj poslovnici ove institucije dobijaju njihovu kompletnu obradu. Jednostavnije govoreći, prvo bivaju angažovani prevodioci i sudski tumači, a kako bi preveli određene materijale ove vrste, koje će prethodno klijent na za to predviđen način da dostavi, a onda će on da izabere da li mu više odgovara da oni budu sinhronizovani ili titlovani.

Pre nego što objasnimo zbog čega, slobodno smemo da kažemo da naši zaposleni mogu da izvrše profesionalan prevod u zadatoj varijanti jezika za tekstualne materijale, a čija je sadržina vezana za bilo koju oblast, moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač imaju svakako ne samo znanje, koje im je neophodno za pružanje ove usluge, već su upoznati i sa brojnim temama iz svakodnevnog života, ali i stručni. Zato i tvrdimo da klijenti mogu da dobiju profesionalan prevod svih stručnih i popularnih tekstova sa estonskog na finski jezik, a čija tema je vezana kako za turizam, komunikologiju i farmaciju, potom marketing, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i medicinu, sociologiju i menadžment, tako i onih tekstova koji se tiču politike, filozofije i bankarstva, zatim obrazovanja, građevinske industrije i psihologije, kao i ekonomije, informacionih tehnologija i prava, to jest svih ostalih i prirodnih i društvenih nauka, a koje nismo pomenuli ovom prilikom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje