Prevodi sa estonskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na kineski jezik

Za online prevod sa estonskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na kineski jezik

Od izuzetnog značaja jeste da apsolutno svako ko je zainteresovan za obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika, bude informisan o tome da ga u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako očekuje njihova kompletna obrada. A to ustvari znači da će biti izvršeni kako direktni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na kineski, tako isto i overa prevedenih sadržaja i to od strane zvanično ovlašćenog lica.

Svakako po zahtevu klijenata, prevodioci i sudski tumači prevode apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste ovih dokumenata, odnosno potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja), a isto tako će oni u skladu sa aktuelnim pravilima obraditi i sadržinu celokupne poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga koja u njen sastav ulaze).

U skladu sa zahtevima se vrši i direktno prevođenje pravnih akata sa estonskog jezika na kineski, tako da prevodioci i sudski tumači izuzev punomoćja za zastupanje, sudskih žalbi i presuda o razvodu braka, kompletno mogu da obrade i sudske tužbe, tekovine Evropske Unije i sudska rešenja, ali i licence, potom sve vrste sertifikata, kao i sudske odluke i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a za sudstvo ili za oblast prava su na određeni način vezana.Prevođenje sa estonskog na kineski
Prevođenje sa kinsekog na estonski

Potrebno je da svaki klijent koji neki dokument želi da dobije preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, u potpunosti ispoštuje pravilo, te da njegove originale na uvid sudskom tumaču dostavi. Može ih poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovati neku kurirsku službu, a koja će konkretne sadržaje doneti u određenu poslovnicu ove institucije. Takođe, ko god to želi može željene sadržaje lično da donese u prostorije odabranog predstavništva.

Preuzimanje dokumenata za koja je izrađen prevod u datoj kombinaciji jezika i overa, može da bude izvršeno ili lično ili dostavom na adresu klijenta. Druga opcija koja je ponuđena podleže dodatnoj naplati, s tim da visinu nadoknade u tom slučaju određuje dostavljačka služba i uslugu naplaćuje od svakog klijenta pojedinačno.

Svakako može da bude izvršen i direktan prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na kineski (pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala), a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Osim nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost pomenute stručnjake da zaduže i kako bi dobili prevedene bilo seminarske, bilo naučne ili diplomske radove, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, s tim da zaposleni ove institucije mogu da prevedu i overe naučne patente, diplomu i dodatak diplomi, kao i prepis ocena, te uverenje o položenim ispitima, kao i bilo koji drugi dokument, odnosno određeni sadržaj koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja.

Pored svih tih dokumenata, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog jezika na kineski, te svakako mogu kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, potom deklaracije proizvoda i građevinske projekte, to jest svaki onaj dokument koji je svrstan kako u tehničku i tendersku, tako i u građevinsku dokumentaciju.

Obavezni smo da istaknemo informaciju koja se odnosi na postupak nadovere, a tiče se primarno stavljanja specijalnog pečata na dokumenta, budući da to nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Naime, pečat poznat pod nazivom Apostille ili Haški se ne mora staviti na svaku dokumentaciju ili pojedinačni dokument, koji se u pomenutoj varijanti jezika prevodi, a tačno je utvrđeno zakonom i u kom slučaju se stavlja i na koji način. Sama činjenica da zaposleni ove institucije nemaju pravo navedeni pečat na neki dokument da stave, podrazumeva da njihova obaveza nije te informacije da poseduju i daju ih klijentima. A kako nadovera ima uticaja na postupak obrade sadržaja, to je važno da vlasnik dokumenata dobije samostalno informacije o tome, što znači da bi trebalo da se lično obratiti državnim službenicima, koje su na teritoriji naše zemlje jedine zadužene za izvršenje nadovere, te samtim i imaju relevantne informacije.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, a ukoliko to bilo ko bude zahtevao izraditi i hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na kineski. Međutim, da bi zahtev klijenata za brzom izradom prevoda i overe tih sadržaja bio ispoštovan, oni će morati prvo elektronski da ih na obradu pošalju, što znači da će skenirane sadržaje na mejl konkretne poslovnice najpre poslati. Neophodno je odmah posle toga da navedeno pravilo bude ispoštovano, tako da bi klijent u najkraćem mogućem roku trebalo originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču i da dostavi.

Sve vrste tekstova će, svakako kada za tim bude postojala potreba ovi stručnjaci da prevedu, a odradiće i članke iz novina, zatim udžbenike i časopise, kao i književna dela, bez obzira da li su svrstana u poeziju ili prozu.

Prema iznetim zahtevima, vrše se i direktni prevodi video i audio materijala sa estonskog jezika na kineski, u kom slučaju se pored serija, dokumentarnih i animiranih, odnosno crtanih i igranih filmova, mogu izraditi i prevodi za emisije različitih karakteristika, odnosno reklamne poruke i druge sadržaje iz te grupe. Odmah pošto prevodilac i sudski tumač budu obradili konkretne materijale, njihovi vlasnici će imati mogućnost da zahtevaju kako uslugu profesionalne sinhronizacije, tako i titlovanja, jer su i one uvrštene u ponudu ove institucije.

U pojedinim slučajevima, odnosno onda kada je prevod u pomenutoj varijanti jezika izrađen za određeni sadržaj, a on nije ispunio očekivanja klijenta, postoji potreba da se isprave greške, što omogućuje profesionalna redaktura. Dakle, osobe koje su prevod zahtevale na nekom drugom mestu i nisu zadovoljne kvalitetom usluge, bi trebalo da angažuju korektore i lektore, koje svaka poslovnica pomenute institucije takođe zapošljava. Tom prilikom oni prvo utvrđuju propuste, a onda ih ispravljaju i to primarno uz maksimalno poštovanje pravila ciljanog jezika.

Podrazumeva se da svako ko ima potrebu za tim, u bilo kom predstavništvu ove institucije može dobiti i direktno prevođenje internet materijala sa estonskog jezika na kineski. Pored sajtova, prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika mogu da obrade i svaki program, odnosno aplikaciju, kao i internet prodavnice, a po potrebi i online kataloge i uopšteno govoreći, sve one materijale koji se tiču računara i interneta. Ističemo da su oni upoznati sa alatima koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da klijenti ne dobijaju samo prevod konkretnih sadržaja, nego i uslugu njihovog stručnog optimizovanja.

Prilikom organizacije neke manifestacije ili konkretnog događaja može da se javi potreba za usmenim prevodom u toj jezičkoj kombinaciji. Podrazumeva se da ovi stručnjaci i te zahteve klijenata ispunjavaju u potpunosti, te im omogućuju primenu sva tri tipa ove usluge, uzevši u obzir da je njihova specijalnost i simultano i konsekutivno, ali i šapatno prevođenje u navedenoj varijanti jezika. Svakako će po potrebi, biti omogućeno i da klijent izvrši iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Sa aspekta marketinga, odnosno uz poštovanje pravila reklamiranja će biti izrađeni prevodi brošura, plakata i kataloga sa estonskog jezika na kineski, ali i PR tekstova, flajera i vizit kartice, a prevodilac i sudski tumač će po potrebi obraditi i reklamne letke i mnoge druge marketinške materijale.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa estonskog na kineski jezik i overa sudskog tumača

Kada klijent zahteva direktan prevod navedenog dokumenta, ali i svakog drugog, mora znati da ta usluga nije potpuna, sve dok se preveden dokument ne bude overio pečatom sudskog tumača. Baš takav princip obrade svih dokumenata se primenjuje u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji.

Izuzev navedenog dokumenta, sudski tumači i prevodioci mogu da izrade i direktan prevod svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola sa estonskog jezika na kineski, ali i apsolutno bilo kog dokumenta koji se na obrazovanje odnosi. Tako će zainteresovani moći da dobiju kompletno obrađeno uverenje o položenim ispitima, diplomske radove i prepis ocena, kao i potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta i seminarske radove, te bilo koji drugi dokument ili materijal koji je vezan za oblast koju smo prethodno pomenuli.

Trebalo bi svaki klijent, koji želi da dobije i preveden i overen bilo koji dokument, na uvid sudskom tumaču da dostavi i originalne materijale. Uopšteni savet za sve jeste da provere da li se specijalna vrsta pečata na njihova dokumenta mora staviti. Mislimo na takozvani Haški, to jest Apostille pečat, a konkretne informacije su svima dostupne u institucijama Republike Srbije, u okviru kojih se ta vrsta overe i vrši.

Na zahtev klijenata će biti izrađeni i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa estonskog jezika na kineski, kao i mnogih drugih dokumenata koja su svrstana u pravna akta, zato što su usmerena kako na oblast prava direktno, tako i na sudstvo (sudske žalbe, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, licence, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i mnoga druga).

Ne treba zaboraviti ni to da prevodilac i sudski tumač odgovaraju na zahteve vlasnika ličnih dokumenata, kojima je neophodan prevod u konkretnoj varijanti jezika. A na prvom mestu mislimo kako na pasoš, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, tako i na dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i ličnu kartu, ali i na saobraćajnu dozvolu, radnju i izvod iz matične knjige venčanih, te vozačku dozvolu, zatim dozvolu za boravak i na mnoga druga lična dokumenta, koja klijent ima obavezu prema pravilima da dostavi na obradu ovim stručnjacima.

Pored tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga), dostupno je i direktno prevođenje medicinske i poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na kineski. Uz to što će sudski tumač i prevodilac, a na zahtev klijenata kompletno da obrade lekarske nalaze, rešenje o osnivanju pravnog lica i specifikacije farmaceutskih proizvoda, oni će prevesti, pa posle toga overiti sve vrste poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), ali i osnivački akt preduzeća, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i poslovne odluke, fakture i statut preduzeća, to jest svaki drugi nenavedeni dokument koji u sastav kako poslovne, tako i medicinske dokumentacije ulazi.

Pomenuli bismo i to da svako ko je zainteresovan, ima pravo zaposlene u konkretnom predstavništvu ove specijalizovane institucije da zaduži i kako bi dobio profesionalno prevedenu bilo koju vrstu saglasnosti, ali i izjave i potvrde, odnosno uverenja. Između ostalih, prevodioci i sudski tumači, u skladu sa aktuelnim pravilima obrađuju kako saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako isto i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta, koja u većini slučajeva klijenti treba različitim nadležnim službama posle da predaju.

Osim naučnih radova različite složenosti, tematike i dužine, zaposleni navedene institucije u ovoj varijanti jezika prevode i overavaju kako naučne patente, tako isto i naučne radove, ali i svaki drugi dokument koji se nauke tiče.

Profesionalni prevodi reklamnih poruka sa estonskog na kineski jezik

Izuzev reklamnih poruka, prevod u datoj varijanti jezika se može primeniti i na mnoge druge vrste što video, što audio materijale. A pod tim mislimo kako na direktno prevođenje animiranih i crtanih filmova sa estonskog jezika na kineski, tako i na profesionalnu obradu emisija obrazovnog, zabavnog i informativnog karaktera, ali i na prevod serija, te dokumentarnih filmova i mnogih drugih vrsta emisija, odnosno igranih filmova svakog žanra, kao i na sve ostale vrste video i audio materijala. Moramo posebno naglasiti da Prevodilački centar Akademije Oxford, svima kojima to odgovara pruža mogućnost da po izvršenju prevoda svih navedenih materijala dobiju ili uslugu njihove sinhronizacije, koju će izvršiti stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom ili titlovanje, a za čije izvršenje su profesionalni titleri isključivo zaduženi. Upravo zbog takvog pristupa, slobodno možemo reći da ova institucija omogućuje ne samo profesionalnu, nego i kompletnu obradu apsolutno svih video i audio sadržaja.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, u slučaju da to bude bilo potrebno izvršiti kako simultani, tako i konsekutivni, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata sa estonskog jezika na kineski. Uzevši u obzir da je predviđeno za koju vrstu manifestacije, odnosno događaja se svaka od navedenih usluga sme primeniti, to je i vrlo važno da ponuda za usmeno prevođenje u datoj jezičkoj kombinaciji bude kreirana isključivo po pribavljanju neophodnih informacija i njihovom analiziranju. Zato se zahteva da svako, ko je zainteresovan za tu uslugu i angažovanje ovih stručnjaka, sve podatke o organizaciji događaja, a primarno sa aspekta njegovog trajanja i broja učesnika, odnosno mesta održavanja dostavi zaposlenima u jednoj od poslovnica. Svakako će onim klijentima, za čiju manifestaciju je preporučljiv taj tip usluge biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cene su u tom slučaju vrlo pristupačne.

Ukoliko bude bilo zahtevano, biće izrađeni i profesionalni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na kineski. Bez preterivanja možemo da kažemo da sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj varijanti prevode tekstove bilo koje tematike, ali i složenosti i dužine. Tako će oni, na primer podjednako kvalitetno da prevedu i one sadržaje koji se bave temama iz oblasti turizma, politike i prava, odnosno finansija, bankarstva i ekonomije, kao i one koji su vezani za građevinsku industriju, filozofiju i informacione tehnologije, ali i medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine i obrazovanje. Pored toga će prevesti i stručne, kao i one tekstove koji važe za popularne, a vezani su bilo za sociologiju i psihologiju, bilo za menadžment, marketing ili farmaciju, te komunikologiju i još mnogo drugih naučnih disciplina.

Prevođenje internet prodavnica sa estonskog jezika na kineski

Kako navodimo da prevodioci i sudski tumači vrše profesionalan prevod web sadržaja sa estonskog na kineski jezik, to podrazumeva da će klijenti dobiti prevod i internet prodavnica i online kataloga, te svakako web sajtova, s tim da po potrebi ovi stručnjaci mogu da obrade i softvere, a što se odnosi na bilo koji program ili aplikaciju. Ipak, to nije jedina usluga koju će klijenti u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju, već će im biti omogućena i optimizacija svih tih sadržaja. Radi se o tome da ovi stručnjaci, mogu primeniti alate koje su pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation) poznati, što znači da će pomenute materijale uskladiti u potpunosti sa zahtevima samog pretraživača. Navedeni postupak je vrlo važan za pozicioniranje svih prevedenih sadržaja, jer upravo zahvaljujući optimizaciji njih pretraživač u optimalnom roku prepoznaje kao kvalitetne, odnosno najbolje rezultate za definisane reči, pa bi trebalo i da ih na prvu stranu internet rezultata upravo za te reči i uvrsti.

Napominjemo da u svakom predstavništvu ove institucije rade i korektori, ali i lektori, a njihova specijalnost jeste pružanje usluge takozvane redakture. Za slučaj da niste informisani, u pitanju je usluga koju bi trebalo primeniti na loše obrađene materijale, a nevezano za to da li se radi o časopisima, dokumentima, tekstovima ili nekim drugim saadržajima. Preciznije govoreći, ako je lice koje ste angažovali za njihov prevod napravilo određene propuste i greške, budite uvereni da će njih ovi stručnjaci ispraviti, te da će sadržinu uskladiti sa svim onim pravilima koja u kineskom jeziku važe, tako da ćete moći prevedene materijale svakako da koristite.

Po potrebi se izrađuju i direktni prevodi knjiga sa estonskog na kineski jezik, a uz književna dela, sudski tumač i prevodilac mogu propisno obraditi i udžbenike. Ako se zahteva, prevešće i sadržinu kako stručnih i ilustrovanih časopisa, tako isto i dečijih i svih ostalih, ali i članke iz novina, koji se mogu baviti temom iz bilo koje oblasti.

Marketinške materijale će članovi tima konkretne poslovnice maksimalno profesionalno obraditi, uzevši u obzir da je njihova specijalnost kako prevođenje PR tekstova sa estonskog na kineski jezik, tako isto i kataloga, vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno letaka, plakata i brošura, s tim što naravno mogu prevesti i mnoge druge materijale koji su vezani kako za reklamiranje događaja, tako i neke kompanije, zatim usluga ili proizvoda.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje