Prevodi sa estonskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na francuski jezik

Za online prevod sa estonskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na francuski jezik

Važna je informacija, koje će posebno zanimati klijente ukoliko žele da dobiju stručan prevod dokumenata sa estonskog jezika na francuski, jeste da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava visokokvalifikovane stručnjake sa dugo godina iskustva u radu, koji će uraditi kompletnu obradu dokumenata.

Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači isključivo sa zakonskog stanovišta pristupaju obradi ovih sadržaja, što znači da njihovim vlasnicima omogućuju da u optimalnom roku dobiju zakonski važeća dokumenta. Dakle, isključivo dokument koji je preveden u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga u skladu sa pravilima i overen, može da bude tretiran kao pravno važeći, te neposredno i korišćen u praksi.

U potpunosti je sa zakonom usklađen celokupan postupak obrade tih sadržaja, pa se zato zahteva od svakog pojedinca u tom slučaju originalne materijale da donese u poslovnicu navedene institucije, to jest da ih pošalje ili preko "Pošte Srbije" (preporučeno) ili kurirske službe.Prevođenje sa estonskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na estonski

Napominjemo da će sudski tumači i prevodioci, a u skladu sa zahtevima, kompletno da obrade svaki lični dokument, koji prema pravilima bude bio dostavljen. Isto tako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na francuski, ali i dokumenata koja su svrstana upravna akta.

Samim tim što ovlašćeni sudski tumač ima dužnost da pre postupka overe uporedi prevedene sadržaje sa originalima, to se može dogoditi da uvidi određene razlike među njima, a ukoliko je klijent doneo samo preveden dokument na overu, a tada se vrši njegova korektura i lektura. Naravno da su i te usluge u poslovnicama ove institucije na raspolaganju zainteresovanima, s tim što moramo napomenuti da korektori i lektori jedini imaju pravo da izvrše redakturu.

Izuzev pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci će izvršiti i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na francuski, a mogu kompletno da obrade i sadržinu tehničke i građevinske, kao i dokumentacije za tendere. Na zahtev klijenata oni prevode, pa overavaju svaki dokument koji je vezan najpre za oblast obrazovanja, a zatim i za nauku, te omogućuju kompletnu obradu saglasnosti i izjava, potom uverenja i potvrda različitih vrsta, a što se zapravo odnosi na dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Potrebno je da vlasnik dokumenata definiše sa zaposlenima konkretne poslovnice da li će ih preuzeti lično, a po završetku obrade ili mu više odgovara opcija da služba za dostavu na određenu adresu isporuči kompletno obrađena dokumenta. Kako ta usluga nije uračunata u osnovnu cenu, to znači da će klijent imati obavezu direktno dostavljaču da plati iznos koji je predviđen važećim cenovnikom te službe.

Svakako je posebno bitno da informišemo vlasnike dokumenata, kojima je potreban prevod u navedenoj varijanti jezika da overa Apostille pečatom, a koji je još poznat i pod nazivom Haški, nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije. Inače se pomenuti pečat mora staviti samo na neka dokumenta, a zakon precizira na koja tačno. Budući da sudski tumač i prevodilac ne vrše tu vrstu overe, nije njihova obaveza ni da pružaju informacije klijentima, tako da će oni morati samostalno da se o tim detaljima raspitaju. Kada budu kontaktirali zaposlene u osnovnim sudovima naše zemlje, odnosno u njihovim specijalnim odeljenjima, moraće da saznaju i u kom tačno momentu se Haški pečat na njih stavlja, to jest ili pre ili nakon obrade od strane navedenih stručnjaka.

Ako je neophodno primeniti usmeni prevod sa estonskog jezika na francuski, važno je dobro odabrati vrstu te usluge, uzevši u obzir da članovi tima svake poslovnice pomenute institucije mogu primeniti kako šapatno i simultano, tako i konsekutivno prevođenje. Za sve one kojima taj tip usluge bude odgovarao, svakako je otvorena mogućnost da po izuzetno povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste tekstualnih materijala, kako različite tematike, tako i dužine i složenosti će prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika da prevedu. Obradiće profesionalno i novinske članke, sadržinu različitih vrsta časopisa i udžbenike, kao i književna dela.

Specijalizovani su i za prevod vizit kartica, zatim reklamnih flajera, brošura i plakata, kao i letaka i PR tekstova, potom kataloga i ostalih marketinških materijala. Uz to što mogu biti izvršeni i direktni prevodi online sadržaja sa estonskog jezika na francuski, a kada klijent i dobijaju obrađene ne samo sajtove, nego i internet prodavnice i kataloge, ali i aplikacije i programe, te mnoge druge materijale tog tipa, pomenuti stručnjaci primenjuju i alate SEO (Search Engine Optimisation), to jest vrše optimizaciju konkretnih sadržaja.

Za kraj smo ostavili podatak da u ponudi imamo i usluge kako stručne sinhronizacije i to apsolutno svih video i audio materijala, tako i njihovog titlovanja, što znači da praktično govoreći svaki klijent kome je potreban prevod bilo filmova ili serija, bilo emisija ili reklamnih poruka, te mnogih drugih sadržaja tog tipa, u poslovnicama ove institucije dobijaju njihovu potpunu obradu. Zapravo, nakon što bude bio izvršen prevod tih materijala i jedna od navedenih dodatnih usluga, vlasnik će moći da ih prezentuje slušaocima ili gledaocima gotovo odmah.

Samim tim što za sve ove sadržaje ne treba da bude izvršena overa pečatom sudskog tumača, kao što je to predviđeno kod obrade dokumenata, podrazumeva se da je mnogo lakši način njihovog dostavljanja na prevod, a svakako i preuzimanja. Dakle, klijenti nisu obavezni originalne sadržaje da dostave, pa im je ponuđena opcija da ih na obradu pošalju elektronskim putem, te da ih preuzmu na isti način. Napominjemo da ova institucija nudi i druge varijante, a dodatne informacije o tome su dostupne svakom zainteresovanom direktno u poslovnici.

Prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa estonskog na francuski jezik

Kod obrade ovih vrsta dozvola, odnosno svih ostalih ličnih dokumenata je izuzetno važno da posle njihovog prevoda bude pristupljeno i overi. Takav princip primenjuju prevodioci i sudski tumači, koji su angažovani u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pa zahvaljujući tome prevod dokumenata sa estonskog jezika na francuski se tretiraju kao potpuno zakonski validni.

Uz pomenute dozvole, klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu dozvole za boravak i radne dozvole, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i pasoša, ali i potvrde o prebivalištu, te izvoda iz matične knjige umrlih i venčanog lista, kao i lične karte i mnogih drugih sada nepomenutih dokumenata koja u tu grupu spadaju.

U potpunosti se mora poštovati pravilo, koje se odnosi na postupak dostavljanja dokumenata na obradu, budući da je iznet zvaničan zahtev da klijent priloži i originale, a na uvid ovlašćenom sudskom tumaču.

Ukoliko je neophodno na određena dokumenta staviti Haški pečat, koji je više poznat kao Apostille, klijent će morati informacije o tome prethodno da dobije samostalno od nadležnih institucija, zato što pomenuti stručnjaci ne poseduju potrebne dozvole za izvršenje tog tipa overe.

Takođe su u ponudi i direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa estonskog jezika na francuski, ali i svih drugih tipova saglasnosti, kao i različitih vrsta izjava, potvrda i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i sva druga dokumenta koja se određenoj državnoj instituciji moraju predati).

Svakako će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve klijenata i kada je u pitanju kompletna obrada poslovne dokumentacije (fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštajI i druga), a takođe mogu prevesti, te shodno pravilima i overiti bilo koji sadržaj koji je na oblasti nauke ili obrazovanja usmeren (naučni patenti, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala).

Direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na francuski je isto usluga koju mogu pomenuti stručnjaci da izvrše, a u tom slučaju izuzev lekarskih nalaza, oni kompletno obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, to jest svaki dokument koji je u skladu sa pravilima svrstan u medicinsku dokumentaciju.

Ako bude bilo potrebno, odnosno ukoliko neki klijent bude zahtevao, prevodilac i sudski tumač će obraditi kako ugovore, sudske žalbe i odluke, odnosno presude o razvodu braka i tekovine Evropske Unije, tako isto i sudske tužbe, potom sertifikate i punomoćje za zastupanje, kao i sve vrste licenci i sudska rešenja, to jest ona dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, uzevši u obzir da su vezana direktno za oblast prava.

Izuzev građevinskih projekata, pomenuti stručnjaci obrađuju i ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, ali i ona koja čine kako dokumentaciju za tendere, tako i tehničku, kao što su na primer uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i mnoga druga.

Prevod udžbenika sa estonskog jezika na francuski

Bez obzira na kompleksnost udžbenika i njihovu tematiku, klijenti mogu dobiti njihovu profesionalnu obradu, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači imaju potrebno iskustvo i znanje. Naravno da će oni ostvariti i zahtev vezano za prevođenje književnih dela sa estonskog na francuski jezik a, a u tom slučaju se podrazumeva da će prevesti i dela koja se svrstavaju u poeziju i ona koje se tretiraju kao prozna. Takođe je na raspolaganju klijentima i mogućnost da u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiju stručnu obradu kako različitih tipova časopisa, tako i članaka iz novina, a opet svejedno kojom tematikom se oni bave.

Kako navedena institucija zapošljava i lektorE, ali i visokokvalifikovane korektorE, to će oni ostvariti zahtev klijenata vezano za profesionalnu redakturu, što se može primeniti na ma koju vrstu sadržaja. Preciznije govoreći, tokom postupka kako lekture, tako i korekture se vrše izmene u prevedenim materijalima, to jest otklanjaju se greške, te se tako njihovim vlasnicima omogućuje da dobiju propisno određene sadržaje.

Usmeni prevod u toj varijanti jezika predstavlja tek jednu od usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani. Međutim, od izuzetnog značaja za zainteresovane jeste da imaju na umu činjenicu da oni primenjuju kako konsekutivni prevod sa estonskog na francuski jezik, tako isto i simultani, odnosno takozvani šapatni. A sem navedene usluge, konkretna institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako je bitno da osobe koje su zainteresovane za angažovanje ovih stručnjaka i to za događaj bilo koje vrste, podatke o njegovoj organizaciji, zatim o tačnom trajanju i o lokaciji na kojoj će biti održan, kao i o broju osoba koje će uzeti učešće, dostave na vreme. Upravo zato što pomenuti stručnjaci imaju dovoljno i znanja i iskustva, te mogu primeniti bilo koju od navedenih usluga, ponuda mora vrlo pažljivo biti formirana, a sa aspekta navedenih podataka.

Pojedinci kojima su potrebni direktni prevodi reklamnih materijala sa estonskog na francuski jezik, mogu dobiti profesionalnu obradu kako brošura i kataloga, odnosno flajera i letaka, tako i PR tekstova, zatim vizit kartica i plakata, ali i drugih sadržaja koji su za marketing vezani. Moramo istaći da prevodilac i sudski tumač imaju relevantno iskustvo u prevođenju baš takvih sadržaja, te da odlično vladaju marketinškim pravilima, koja i implementiraju tokom obrade, a kako bi upravo takve materijale u potpunosti uskladili sa duhom francuskog jezika.

Prevodi animiranih i crtanih filmova sa estonskog na francuski jezik

Osnovna usluga podrazumeva direktno prevođenje video i audio sadržaja sa estonskog jezika na francuski, a dodatna je njihova sinhronizacija, kao i titlovanje. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađene ne samo crtane i animirane filmove, nego i serije, zatim obrazovne emisije i informativne, kao i zabavne, ali i dokumentarne, te igrane filmove i ostale kako video, tako isto i audio materijale.

Napominjemo da prevodilac i sudski tumač, mogu bilo koju vrstu tekstualnih materijala takođe da prevedu u datoj varijanti jezika. Svakako da će biti izvršeni prevodi političkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa estonskog jezika na francuski, ali i onih koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i obrazovanja, kao i komunikologije. A pored ostalih će ovi stručnjaci prevesti i turističke tekstove, potom one koji su vezani za oblasti marketinga i građevinske industrije, kao i nauke, finansija i obrazovanja, odnosno medicine i farmacije, te svih ostalih nenavedenih naučnih disciplina, a koje su vezane za oblast prirodnih ili društvenih nauka.

Kada bude bilo potrebno vlasniku web sajta, na primer da dobije njegov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, mora znati da sudski tumači i prevodioci vrše i optimizovanje kako sajtova, tako i svih ostalih prevedenih online materijala. Preciznije, oni primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), zahvaljujući kojima usklađuju sadržinu konkretnih online materijala sa svim onim zahtevima koje podrazumeva web pregledač. Pored sajtova, klijenti mogu da dobiju i prevod softvera sa estonskog jezika na francuski, ali i internet prodavnica, odnosno online kataloga i uopšteno govoreći, svih sadržaja koji su dostupni na internetu ili se tiču kompjutera.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje