Prevodi sa estonskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na italijanski jezik

Za online prevod sa estonskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na italijanski jezik

Ukoliko pojedinac iznese zahtev za obradu bilo kog sadržaja u datoj jezičkoj kombinaciji, mora znati da su i prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije zaposleni. A to je od izuzetnog značaja kada se vrši direktno prevođenje dokumenata sa estonskog na italijanski jezik, zato što se u tom slučaju i overa prevoda vrši, pa se tako dokumentu obezbeđuje pravna validnost.

Princip koji je opisan se primenjuje na sva dokumenta, tako da klijenti mogu dobiti kompletno obrađena pravna akta (presude o razvodu braka, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske odluke, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije i ostala dokumenta iz domena prava, kao i sudstva), s tim da će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletno obraditi i sadržinu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga).

Podrazumeva se da će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog na italijanski jezik, a u tom slučaju će sudski tumači i prevodioci izvršiti obradu kako potvrde o prebivalištu, radne dozvole i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno lične karte, saobraćajne i dozvole za boravak, tako i pasoša, vozačke dozvole i venčanog lista, potom i izvoda iz matične knjige umrlih, te uverenja o državljanstvu i mnogih drugih trenutno nepomenutih ličnih dokumenata.Prevođenje sa estonskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na estonski

Ako bude bilo zahtevano, pristupa se kompletnoj obradi i svih onih dokumenata, koja su vezana najpre za oblast nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i ostala), a potom i onih koji su striktno vezani za obrazovanje (nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga).

Celokupnu sadržinu kako tehničke, tako i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije će sudski tumači i prevodioci obraditi ako bude bilo potrebno (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i ostala), a svakako mogu da izvrše i prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog na italijanski jezik (fakture, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i uopšteno rečeno bilo koji drugi dokument koji se poslovanja tiče).

Uz sva ona dokumenta koja smo pomenuli, profesionalni prevodilac i sudski tumač će odgovoriti adekvatno i na zahteve pojedinaca vezano za prevod kako potvrda različitih vrsta, tako i izjava i uverenja, ali i saglasnosti. Da pojednostavimo, mislimo na ona dokumenta koja se često podnose nadležnim službama, kao što su recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrda o visini primanja, ali i potvrda o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga.

Napominjemo da se originali na uvid moraju dostaviti, kako bi postupak obrade dokumenata bio izvršen u skladu sa pravilima, a za sve ostale sadržaje je dozvoljeno i slanje i preuzimanje po završetku prevoda na mejl. Shodno odluci svakog pojedinca, originalna dokumenta može poslati ili preko kurirske službe ili ih lično u poslovnicu pomenute institucije doneti, a ukoliko želi može i preporučenom poštanskom pošiljkom da ih pošalje na obradu.

Kod hitnog prevoda bilo kog dokumenta se prvo izvrši dostavljanje sadržaja elektronskim putem, a tek posle toga klijent treba da priloži na uvid originale. Podrazumeva se da je brzina u tom slučaju vrlo važna, pa se savetuje da odabere najbrži od svih ponuđenih načina za dostavu.

Da bi vlasnik bilo kog dokumenta, a kome je prevod u pomenutoj varijanti jezika neophodan, izbegao nepotreban gubitak vremena, preporučuje mu se da kontaktira nadležne institucije naše zemlje, te da se raspita samostalno o nadoveri. Radi se o Apostille, odnosno pečatu koji je poznat pod nazivom Haški, a koji se stavlja samo na dokumenta za koja to predviđa zakon. Samim tim što prevodilac i sudski tumač, koji su u timu navedene institucije, ne spadaju u lica nadležna za tu vrstu overe, to svakako nije njihova obaveza da informacije o pomenutom pečatu pružaju klijentima. Izuzetno je značajno da vlasnik dokumenata dobije informaciju i kada se konkretni pečat na njegova dokumenta mora staviti, ukoliko je potrebno, jer u praksi postoje dve opcije ( Haški pečat se stavlja ili na početku obrade određenog dokumenta ili na kraju ).

Svaki će klijent izabrati da li želi da mu dokumenta, a nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača budu dostavljena na adresu, a može i da u predstavništvo konkretne institucije dođe i lično ih preuzme. Ukoliko se bude odlučio za angažovanje kurirske službe, biće obavešten o tome da konkretna usluga nije uračunata u cenu, koja je navedena za prevod i overu dokumenata, a shodno tome on mora samostalno da izvrši plaćanje, što čini prilikom preuzimanja pošiljke. Podrazumeva se da će služba za dostavu informisati tog klijenta o visini nadoknade, a koja je predviđena njenim trenutnim cenovnikom.

Svakako može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa estonskog na italijanski jezik, a isključivo u zavisnosti od tipa manifestacije se definiše da li će zaposleni ove institucije primeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje. Preciznije rečeno, prvo će sudski tumači i prevodioci i da analiziraju dostupne informacije o događaju, a primarno one koje se tiču mesta njegovog održavanja, odnosno broja učesnika i trajanja, te će u skladu sa njima i definisati koju uslugu bi trebalo da pruže. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će, takođe biti ponuđeno svim onim klijentima za čiju manifestaciju bude bila ta usluga odabrana.

Kako članke iz novina, tako i sve vrste časopisa, ali i tekstualne materijale, čija tema se tiče ma koje grane društvenih ili prirodnih nauka, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu ako se to od njih zahteva. Takođe oni mogu da izvrše i direktan prevod udžbenika sa estonskog na italijanski jezik, a svakako će po potrebi obraditi i književna dela iz domena poezije ili proze.

Internet materijale, počev od sajtova, preko online prodavnica i kataloga, pa do svih tipova programa i aplikacija, će oni isto tako prevesti u pomenutoj varijanti jezika. Da bi usluga bila profesionalna i kompletna, podrazumeva se da će oni implementirati i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će praktično konkretne materijale i uskladiti sa svim zahtevima aktuelnog pretraživača.

Redaktura različitih materijala se u svakoj poslovnici ove institucije vrši, ukoliko za tim postoji potreba. Naime, ako neko poseduje sadržaje koji su loše, odnosno neprofesionalno prevedeni u datoj varijanti jezika, biće neophodno da korektori i lektori primene pravila svoje struke, te da ih usklade kako sa italijanskim jezikom, tako i sa originalnim sadržajima.

Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi filmova sa estonskog na italijanski jezik, a što se odnosi samo na igrane, već i na dokumentarne, ali i animirane, kao i crtane. U skladu sa zahtevima klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i reklamne poruke, zatim obrazovne, zabavne i dečije, kao i informativne emisije, odnosno serije i sve ostale vrste video i audio materijala. Da bi navedena usluga bila kompletna, to jest da bi klijent dobio sadržaj koji može odmah svojim gledaocima ili slušaocima da prezentuje, ova institucija omogućuje i titlovanje svih tih materijala, odnosno njihovu sinhronizaciju.

Sve vrste sadržaja čija je osnovna svrha usmerena kako na reklamiranje nekog događaja, tako i poslovanja bilo koje kompanije, ali i proizvoda i usluga će ovi stručnjaci prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Na prvom mestu mislimo na plakate, reklamne letke i kataloge, odnosno brošure i PR tekstove, kao i vizit kartice, te flajere i mnoge druge.

Direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa estonskog jezika na italijanski

Izuzev prevoda ovog dokumenta, svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i uslugu, koju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač, a odnosi se na overu prevedenog dokumenta. Tako obrađen sadržaj se smatra zakonski, odnosno pravno važećim i koristi se u praksi kao i svaki drugi validan dokument.

Klijentima je na raspolaganju i prevod diplome i dodatka diplomi sa estonskog na italijanski, ali i obrada svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, kao i prepisa ocena, a prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, zatim diplomske radove i sve ostale materijale koji se tiču na bilo koji način obrazovanja.

S obzirom na to da lice koje je zaduženo za overu ima zakonsku obavezu da uporedi originalni dokument sa prevedenim, klijent zainteresovan za ovu uslugu je obavezan da se pravila o dostavljanju originala na uvid u potpunosti pridržava.

Napominjemo da postoji zakonska obaveza overe Haškim pečatom i za neka dokumenta, a nadležnost za stavljanje takozvanog Apostille pečata, kako je njegov drugačiji naziv, nije u rukama ovih stručnjaka. Upravo zato klijent treba podatke o tome samostalno da pribavi, a najbolje je da to učini pre nego što dokumenta dostavi ovim stručnjacima na obradu.

Podrazumeva se da će biti izrađeni i prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na italijanski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), a sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju kako naučne radove, tako i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, to jest bilo koju vrstu sadržaja koja se na nauku odnosi.

Sem punomoćja za zastupanje, odnosno sudskih tužbi, zatim rešenja, odluka i žalbi, klijenti mogu zahtevati i prevod, odnosno overu kako za tekovine Evropske Unije, ugovore svih vrsta i sertifikate, tako i za presude o razvodu braka, te za licence i mnoga druga pravna akta.

Kada je to potrebno, vrši se i prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog na italijanski jezik, a sudski tumači i prevodioci u tom slučaju osim faktura, osnivačkog akta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica kompletno obrađuju i poslovne odluke, zatim finansijske i godišnje poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća i revizorske izveštaje, to jest svaki dokument koji se tiče poslovanja neko preduzetnika ili firme, te je svrstan u takozvanu poslovnu dokumentaciju.

U skladu sa pravilima, a na osnovu zahteva klijenata mogu da budu obrađena i sva ona dokumenta koja se podnose bilo kojoj državnoj instituciji, a prvenstveno se misli na uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, zatim na potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i na saglasnost za zastupanje, potom potvrdu o visini primanja i sve ostale vrste što potvrda i uverenja, što izjava, kao i saglasnosti.

Sva lična dokumenta će po potrebi sudski tumač i prevodilac da obrade u skladu sa pravilima. Izuzev izvoda iz matične knjige venčanih, zatim umrlih i rođenih, to jest venčanog lista, umrlice i krštenice vrše se i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa estonskog na italijanski jezik, ali i dozvole za boravak, potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole, kao i pasoša i radne dozvole, odnosno lične karte, vozačke dozvole i svih drugih ličnih dokumenata, a pod uslovom da klijent ispoštuje pravilo o dostavljanju sadržaja na prevod, to jest da priloži na uvid i originale.

Valjalo bi reći i to da celokupnu sadržinu građevinske dokumentacije, ali i tenderske i tehničke, zaposleni ove institucije mogu ne samo da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, već i da u skladu sa zakonom overe. Osim građevinskih projekata, oni će izraditi i prevod uputstva za rukovanje, zatim deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i svakog drugog dokumenta koji je deo sadržine pomenutih tipova dokumentacije.

Profesionalan prevod stručnih i popularnih tekstova sa estonskog na italijanski jezik

S obzirom na to da stručna lica, koja su zaposlena u ovoj specijalizovanoj instituciji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u obradi različitih tekstualnih sadržaja u datoj varijanti jezika, to sa sigurnošću tvrdimo da oni vrše profesionalno prevođenje tekstova različite tematike sa estonskog jezika na italijanski. Najpre mislimo kako na tekstove iz oblasti turizma, politike i ekonomije, odnosno prava, bankarstva i finansija, tako i na one sadržaje koji se bave tematikom iz domena marketinga, menadžmenta i komunikologije, potom sociologije, psihologije i filozofije. Moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu, takođe profesionalno da obrade i tekstove koji se tiču kako građevinske industrije i informacionih tehnologija, tako i obrazovanja, farmacije i medicine, odnosno nauke, ali i ekologije i zaštite životne sredine, to jest svake druge naučne discipline, a potpuno svejedno da li se ona tiče primarno društvenih nauka ili prirodnih.

Svako ko je navedenu uslugu već dobio, bez obzira da li od pojedinca ili neke druge institucije, ali smatra da izrađen prevod ne odgovara originalu, odnosno da nije profesionalan, može da se obrati najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford i zahtevati stručnu redakturu takvih materijala. Konkretnu uslugu isključivo imaju pravo da izvrše korektori i lektori, a tom prilikom oni će uskladiti sadržinu obrađenih materijala kako sa njihovim originalnima, tako i sa svim onim pravilima koja su u italijanskom, odnosno takozvanom ciljanom jeziku važeća.

Usmeni prevod sa estonskog jezika na italijanski je usluga koju, takođe po zahtevu klijenata mogu prevodilac i sudski tumač da izvrše. S obzirom na to da su oni osposobljeni ne samo za simultani prevod, koji je u upotrebi i najčešće, već i za takozvani konsekutivni, ali i šapatni, jasno je da se ponuda za konkretnu uslugu formira na osnovu samog događaja i njegovih osobenosti. Iz tog razloga sve od zainteresovanog lica i zahteva dostavljanje svih neophodnih informacija, jer se odluka o vrsti prevoda može doneti na osnovu analize kako trajanja manifestacije, tako i mesta njenog održavanja, odnosno broja učesnika, te samo koncepta organizacije. Ističemo da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, svakako nalazi u aktuelnoj ponudi pomenute institucije, te će shodno odabiru i ta usluga da se nađe u zvaničnoj ponudi.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata da obrade i reklamne sadržaje bilo koje vrste. Svakako mogu da budu izrađeni direktni prevodi reklamnih kataloga i letaka sa estonskog jezika na italijanski, ali i PR tekstova, brošura i vizit kartica, odnosno flajera, plakata i mnogih drugih. U skladu sa italijanskim jezikom i uopšteno, uz poštovanje pravila marketinga će ovi stručnjaci da obrađuju pomenute materijale, te će ih tako uskladiti sa pomenutim pravilima i približiti izvornim govornicima italijanskog jezika, što i jeste osnovni cilj njihovog prevođenja.

Prevodi knjiga sa estonskog jezika na italijanski

Kada kažemo da zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izrade direktan prevod knjiga sa estonskog na italijanski jezik, to se ne odnosi samo na književna dela, već i na udžbenike. Sem toga, prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika mogu da prevedu i članke iz novina, a nevezano za to kojom tematikom se bave, ali i sadržinu kako dečijih časopisa, tako i stručnih ilustrovanih.

Ako se zahteva prevod bilo kog video i audio materijala u datoj kombinaciji jezika zainteresovanima biva ponuđena i jedna od dodatnih usluga, uzevši u obzir da pomenuta institucija zapošljava kako profesionalne tiplere, koji su zaduženi za titlovanje tih materijala, tako i stručnjake koji će po zahtevu izvršiti njihovu sinhronizaciju. Ne samo da će biti izrađeni prevodi igranih filmova sa estonskog na italijanski jezik, već i dokumentarnih, kao i reklamnih poruka, zatim obrazovnih, informativnih i emisija zabavnog karaktera, te crtanih filmova, serija i animiranih, kao i mnogih drugih vrsta što video materijala, što audio.

Naglašavamo da je dostupna i usluga koja uključuje profesionalno prevođenje internet sadržaja sa estonskog na italijanski jezik, a primarno se misli na softvere, odnosno aplikacije i programe, kao i na sajtove, odnosno online prodavnice, ali i internet kataloge i uopšteno rečeno, na sve one materijale koji su na određeni način vezani kako za računare, tako i za internet. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), to će klijenti istovremeno dobiti i stručnu optimizaciju svih tih materijala, koji će biti maksimalno kvalitetno prilagođeni aktuelnim zahtevima web pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje