Prevodi sa estonskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na japanski jezik

Za online prevod sa estonskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na japanski jezik

Samo činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava vrhunske stručnjake, sasvim je dovoljna da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa estonskog jezika na japanski i to za bilo koju vrstu sadržaja pisanim putem, ali i u usmenoj varijanti mogu biti sigurni da će usluga biti profesionalna.

Svakako je vrlo važno naglasiti da su prevodioci i sudski tumači u timu svakog predstavništva ove institucije zaposleni, tako da se prilikom prevođenja različitih dokumenata primenjuju aktuelna pravila, to jest zainteresovanima se pruža mogućnost da na jednom mestu njihovu kompletnu obradu dobiju. Jednostavnije rečeno, nakon izrađenog prevoda i to bilo koje dokumentacije ili nekog dokumenta, pomenuti stručnjaci rade i njegovu overu, a kojom prilikom ovlašćeni sudski tumač na prevedene materijale stavlja svoj pečat. Taj postupak ima za cilj da obezbedi zakonsku validnost konkretnog dokumenta, jer navedeni pečat potvrđuje vernost prevedenog dokumenta njegovom originalu.

Neophodno je da bude ispoštovano vrlo važno pravilo, a koje se odnosi na postupak dostavljanja različitih dokumenata na obradu, te se podrazumeva da je obaveza klijenta tom prilikom i originale da priloži. Zapravo, njih koristi navedeni stručnjak tokom postupka overe, a svakako da vlasnik dokumenata bira princip slanja koji mu odgovara najviše.Prevođenje sa estonskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na estonski

Dozvoljeno je da originalna dokumenta budu poslata ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a mogu biti i lično od strane vlasnika doneta i to u svako predstavništvo pomenute institucije.

Važno je informisati sve zainteresovane da je u ponudi kako direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na japanski (finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture i ostala dokumenta koja su svrstana u navedenih tip dokumentacije), te se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima pojedinaca obraditi i sva ona dokumenta, koja su isključivo vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja (naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i ostala).

Takođe se od tih stručnjaka može zahtevati i kompletna obrada kako svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, venčani list i mnoga druga), tako i onih dokumenata koja bi trebalo u određenom trenutku da budu predata nekoj državnoj instituciji (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale vrste što uverenja i potvrda, što izjava, kao i saglasnosti).

Ističemo da je postupak preuzimanja dokumenata specifičan baš zbog obaveze prilaganja originala na uvid, te se nudi zainteresovanima da kompletno obrađene sadržaje u određenom predstavništvu pomenute institucije preuzmu lično, a takođe mogu izabrati i drugu opciju. Ona podrazumeva da će im kurirska služba te materijale doneti na adresu koju budu naveli, a s obzirom na to da u cenu kompletne obrade dokumenata ta usluga nije uračunata, predviđeno je da lično svaki klijent izvrši njeno plaćanje. Bitno je napomenuti da upravo služba za dostavu određuje cenu u tom slučaju, te navedenu uslugu naplaćuje od klijenta direktno.

Naravno da mogu biti urađeni i direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na japanski, a što se primarno odnosi kako na sudske presude, licence i ugovore, odnosno sudske odluke i tekovine Evropske Unije, kako i na sve vrste sudskih žalbi, tužbi i rešenja, odnosno na sertifikate, te punomoćje za zastupanje i uopšteno govoreći, na apsolutno svaki dokument koji je vezan za oblast kako sudstva, tako i prava. Takođe će prevodioci i sudski tumači u potpunosti profesionalno da ostvare zahteve vezano za prevod kako medicinske dokumentacije u navedenoj varijanti jezika, tako isto i tenderske, potom građevinske i tehničke dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno rečeno sva ona dokumenta, koja u konkretni tip dokumentacije spadaju).

Od izuzetnog značaja je za sve klijente podatak da overa Apostille, to jest onim pečatom koji je poznat i kao Haški, ne može da bude u okviru poslovnica ove institucije izvršena. Međutim, napominjemo da ona i nije za svaki dokument koji se obrađuje obavezna, te bi zato i bilo poželjno da upravo vlasnik dokumenata podatke o tom postupku, a koji se smatra nadoverom dobije samostalno. Zapravo bi trebalo da ostvari kontakt sa zaposlenima u osnovnim sudovima Republike Srbije, odnosno u njihovim specijalnim odeljenjima, koji će mu tom prilikom dati podatke vezano za ovu vrstu overe. Najbitnije je da sazna prvo da li je ona obavezna za njegova dokumenta, a odmah nakon što dobije informaciju o tome, treba da se raspita i kada se navedeni pečat na njih stavlja. Najčešće se Apostille pečat na konkretni dokument mora staviti po završetku njegovog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti i overe od strane sudskog tumača, a postoje isto tako i sadržaji kod kojih je postupak drugačiji, pa se Haški pečat na njih prvo mora staviti, posle čega se pristupa drugačijem načinu obrade, to jest prevodi se i dokument i pečat, pa se tek onda radi overa od strane pomenutog stručnjaka.

U skladu sa zahtevima klijenata će biti izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na japanski, ali će se način njihovog dostavljanja na obradu svakako razlikovati, zato što će klijent originale kasnije dostaviti, a prvo će dokumente skenirati i poslati na mejl adresu i to one poslovnice koja mu je i najbliža.

Kada bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će obraditi u ovoj varijanti jezika i sve vrste kako marketinških materijala (PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, plakati i ostali), tako isto i članke iz novina, zatim časopise i tekstualne materijale (bilo koje dužine, složenosti, namene i tematike).

Sve vrste udžbenika, kao i književna dela, takođe ovi stručnjaci prevode, a u njihovom domenu se nalazi i konsekutivni, šapatni i simultani prevod sa estonskog jezika na japanski. S obzirom na to da se radi o tri tipa usmenog prevoda, a da je tačno definisano za koju vrstu događaja se svaki od njih mora primeniti, to je i vrlo važno da ovi stručnjaci dobiju neophodne informacije od klijenata, te da ih analiziraju, kako bi adekvatnu uslugu odabrali. Bitno je da oni budu obavešteni o tome gde bi trebalo konkretna manifestacija da bude sprovedena, ali i o tome koliko će joj ljudi prisustvovati i koliko će trajati, te svakako da budu informisani o njenoj organizaciji. A prema tim podacima će biti definisana i vrsta usluge, koja bi trebalo da bude primenjena, pa će na osnovu toga biti klijentima ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kada to neko bude zahtevao, vrše se i direktni prevodi online sadržaja u toj kombinaciji jezika, ali i njihova profesionalna optimizacija. Preciznije govoreći, sudski tumači i prevodioci će tokom obrađivanja kako onlajn kataloga, sajtova i web prodavnica, tako i softvera, to jest programa i aplikacija, primenjivati i takozvana pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da će ih usklađivati sa glavnim zahtevima koje podrazumeva web pretraga. Vremenom će ti materijali da budu uvršteni u najbolje rezultate, a na osnovu tačno određenih reči, odnosno izraza.

Pored profesionalne lekture, u okviru svakog predstavništva navedene institucije može da bude izvršena i usluga koja uključuje korekturu materijala. Da pojednostavimo, radi se o takozvanoj redakturi, a koju u skladu sa zahtevima primenjuju lektori i korektori ove institucije, čiji je zadatak da greške svojih prethodnika maksimalno profesionalno isprave i obrađene materijale usklade sa pravilima, koja podrazumeva ciljani jezik, što je japanski u ovom slučaju.

Uzevši u obzir da pored svih pomenutih usluga, u okviru ove institucije postoji mogućnost i za izvršenje kako titlovanja, tako i sinhronizovanja svih video i audio sadržaja, to svaki klijent kome su potrebni prevodi serija sa estonskog jezika na japanski, ali i reklamnih poruka, može da dobije njihovu kompletnu obradu. Naglašavamo da će prevodilac i sudski tumač, izuzev pomenutih sadržaja u datoj jezičkoj varijanti prevesti i igrane filmove, a nevezano za to kom tačno žanru pripadaju, ali i crtane, kao i animirane i dokumentarne, s tim da po zahtevu mogu obraditi i informativne, dečije i obrazovne, odnosno zabavne i sve ostale vrste emisija, posle čega će njihov vlasnik odabrati jednu od prethodno pomenutih dodatnih usluga.

Stručno prevođenje reklamnih materijala sa estonskog na japanski jezik

Kada kažemo da će klijenti dobiti profesionalan prevod marketinških sadržaja sa estonskog jezika na japanski, to ustvari znači da će prevodilac i sudski tumač primarno njih obraditi upravo sa aspekta marketinga, a podrazumeva se da će poštovati i pravila ciljanog jezika. Na taj način će biti obezbeđen stručni prevod ne samo za reklamne letke i flajere, nego i za vizit kartice, PR tekstove i brošure, odnosno plakate i sve vrste kataloga, to jest za apsolutno bilo koji reklamni materijal, koji klijent bude na obradu dostavio ovim stručnjacima. Oni će se fokusirati na definisanje konkretne poruke, koju većina njih nosi i koja je svakako namenjena potencijalnim klijentima, a u ovom slučaju Japancima, to jest svima koji će doći u dodir sa tim sadržajima, a kojima je ujedno japanski jezik blizak i njime se služe. Upravo nju će na najbolji mogući način oni oblikovati, te uskladiti sa zahtevima tog jezika, a kako bi svako ko bude imao prilike da dođe u dodir sa tim sadržajima bio adekvatno informisan.

Tek jedna od brojnih usluga, koju zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju jeste i profesionalna lektura, a može biti izvršena i korektura. Obe usluge se primenjuju kada je neophodno izvršiti promene u prevedenim sadržajima, a kako bi oni bili u skladu sa originalima, odnosno sa japanskim jezikom. Ističemo da lektori sa višegodišnjim iskustvom, kao i profesionalni korektori ostvaruju zahteve klijenata vezano za redakturu, a bez obzira koji tip materijala da je u pitanju.

Neophodno je naglasiti da mogu biti izvršeni i direktni prevodi knjiga sa estonskog jezika na japanski, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac osim romana, beletristike i ostalih književnih dela iz domena proze, svakako prevesti i poetska dela, ali i udžbenike, kako različite tematike, tako i kompleksnosti. Biće izpunjeni i zahtevi pojedinaca vezano za obradu članaka iz novina, odnosno časopisa, kako stručnih, tako i ilustrovanih, ali i dečijih i drugih.

Nevezano za to koja vrsta manifestacije se organizuje, a za koju je potrebno da bude pružena usluga usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, klijent može biti sasvim uveren da će profesionalni prevodioci i sudski tumači ove institucije u potpunosti adekvatno odgovoriti njegovim zahtevima. Zapravo sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će oni to učiniti, zato što su specijalizovani kako za simultano i konsekutivno, tako i za prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na japanski. Baš zbog toga i jeste važno da svako ko želi njih da zaduži, a kako bi bila izvršena profesionalna usluga usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika, prvenstveno informacije o manifestaciji dostavi. Pored obaveštavanja o njenom trajanju, odnosno o tačnoj lokaciji održavanja, neophodno je dostaviti podatke i o očekivanom broju učesnika, te o celokupnoj organizaciji. Odmah posle dostavljanja tih informacija, vrši se njihova analiza, te definiše koja usluga treba da bude primenjena, a izuzev pomenutih tipova usmenog prevoda, ova institucija će omogućiti zainteresovanima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima, koji su izuzetno pristupačni.

Prevod serija sa estonskog jezika na japanski i usluga titlovanja/sinhronizovanja

Pretpostavljamo da će svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje audio i video materijala sa estonskog na japanski jezik, biti prijatno iznenađen činjenicom da ga i usluge sinhronizacije, odnosno titlovanja očekuju u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Upravo zahvaljujući tome će biti obezbeđena kompletna obrada kako za serije, igrane filmove i informativne emisije, tako i za dokumentarne filmove, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci prevesti i emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, potom one koje su namenjene najmlađim slušaocima ili gledaocima, ali i animirane filmove, crtane i ostale sadržaje koji bi trebalo ne samo da budu emitovani na televiziji ili radiju, već i u bioskopima, odnosno na internetu.

S obzirom na to da su članovi svake poslovnice konkretne institucije u potpunosti upoznati sa važnošću optimizacije internet materijala, to kada oni budu izrađivali njihov prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, svakako primenjuju i alate koji su dobro poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način se ne vrši samo direktan prevod web sajtova sa estonskog na japanski, već i svih vrsta aplikacija i internet prodavnica, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač da obrade i različite vrste programa, zatim online kataloge i uopšteno rečeno sve one sadržaje, koji se tiču računara, to jest koji se mogu na globalnoj mreži videti. Kako će njihova sadržina biti usklađena sa svim onim zahtevima, koje podrazumeva određeni pretraživač, to je i sasvim očekivano da se na opštem nivou, njihova zvanična pozicija u polju pretrage poboljša u velikoj meri.

Isto tako ovi stručnjaci, a u skladu sa zahtevima zainteresovanih mogu da prevedu i tekstualne sadržaje, s tim da se njihova tema može ticati svake naučne discipline, kako one koja je svrstana u društvene, tako i one koja se smatra prirodnom. Turizam, informacione tehnologije i građevinska industrija, potom komunikologija, finansije i obrazovanje, ali i sociologija predstavljaju samo neke od oblasti, na koje se tema konkretnih tekstova može odnositi. Takođe mogu da budu izvršeni i prevodi ekonomskih, pravnih i političkih tekstova sa estonskog na japanski jezik, a ukoliko bude bilo potrebno prevodioci i sudski tumači će obraditi i sadržaje koji se bave tematikom iz domena menadžmenta, farmacije i bankarstva, kao i sociologije i nauke, odnosno medicine, filozofije i ekologije i zaštite životne sredine, te bilo koje druge nauke.

Direktni prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na japanski jezik

Kako je vrlo važno da svaki dokument, koji je svrstan u medicinsku dokumentaciju, ali i apsolutno bilo koji drugi dokument, ne bude samo preveden u datoj jezičkoj varijanti, već i overen od strane ovlašćenog lica (sudski tumač), to se podrazumeva da je celokupna obrada dostupna u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Svakako će prevodilac i sudski tumač najpre izraditi direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa estonskog jezika na japanski, odnosno lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svakog dokumenta koji u sastav navedene vrste dokumentacija ulazi, a onda će uraditi i njegovu overu, uz maksimalno poštovanje zakona.

Generalno govoreći, overa podrazumeva prvo upoređivanje sadržine bilo kog prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, pa tek nakon utvrđivanja istovetnosti tih materijala, zvanično ovlašćeni sudski tumač sme svoj pečat na preveden dokument da stavi. Upravo to i jeste razlog zašto svaki klijent mora da se pridržava pravila, te da njemu na uvid dostavi i originale.

Samo za neka dokumenta važeći zakon predviđa obavezu nadovere, koja uključuje stavljanje Haškog pečata na ta dokumenta. Moramo istaći da takozvani Apostille pečat, kako ga još nazivaju, nemaju pravo ovi stručnjaci da stave ni na jedan dokument, prosto zato što im adekvatna ovlašćenja nisu data, pa će sve neophodne podatke o nadoveri pribaviti svaki klijent samostalno za svoja dokumenta.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci će izvršiti i direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa estonskog jezika na japanski, te će obraditi i mnoga druga lična dokumenta, počev od potvrde o prebivalištu, pasoša i lične karte, preko izvoda iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, pa do svih vrsta dozvola, a primarno radne, saobraćajne i vozačke, odnosno dozvole za boravak.

Prema zahtevima klijenata, navedeni stručnjaci mogu kompletno da obrade kako sudske tužbe i žalbe, tako i punomoćje za zastupanje, potom tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i sertifikate, ali i sudske odluke, sve vrste licenci i ugovore, te presude o razvodu braka i mnoge druge tipove sudskih presuda, kao i svaki drugi pravni akt.

Direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na japanski se, isto tako vrši kada pojedinac zahteva, a izuzev faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkog akta preduzeća, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u skladu sa važećim zakonom da obrade kompletno i godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, kao i statut preduzeća, te poslovne odluke i ostala dokumenta koja se poslovnog procesa neke kompanije tiču ili se odnose na poslovanje preduzetnika.

Celokupnu sadržinu tenderske dokumentacije, ali i tehničke i građevinske, će onda kada je to potrebno ovi stručnjaci obraditi, tako da će klijenti pored ostalog dobiti i prevod i overu najpre za građevinske projekte, a bez obzira koliko su oni kompleksni, a potom i za deklaracije proizvoda, zatim za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te za svaki drugi dokument koji je u jednu od pomenutih dokumentacija svrstan.

Bitno je da naglasimo i to da može biti izvršen direktan prevod saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava sa estonskog jezika na japanski, a na prvom mestu mislimo na ona dokumenta, koja bi njihovi vlasnici trebalo određenoj državnoj instituciji da predaju. Pored potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, najčešće se zahteva obrada uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, ali i potvrde o visini primanja, te uverenja o nekažnjavanju, s tim da će sudski tumač i prevodilac, naravno kompletno da obrade i sve ostale vrste ne samo potvrda, odnosno uverenja, nego i saglasnosti, a po potrebi i izjava svih vrsta.

Ako to bude bila izneto kao zvaničan zahtev, biće izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na japanski, ali i mnogih drugih dokumenata koje su vezana kako za oblast obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i druga), tako i za oblast nauke, kao što su recimo naučni patenti i rezultati naučnih istraživanja, odnosno naučni radovi. Dobro je napomenuti i to da zaposleni u ma kojoj poslovnici navedene institucije mogu da obrade u konkretnoj jezičkoj kombinaciji kako diplomske radove i to bilo koje tematike, tako isto i seminarske, te mnoge druge nenavedene sadržaje koji se obrazovanja, ali i nauke tiču


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje