Prevodi sa estonskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na korejski jezik

Za online prevod sa estonskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na korejski jezik

Najvažnije jeste da pomenemo činjenicu da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da primene i usmeni prevod sa estonskog jezika na korejski, kao i da izrade prevod svih sadržaja pisanim putem.

Pored toga što mogu da izvrše simultano prevođenje u navedenoj varijanti jezika, oni mogu na zahtev klijenata da primene i onu uslugu koja uključuje šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, a i da ponude klijentima po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako se bira ona usluga koja odgovara zahtevima same manifestacije, odnosno vrši se analiza podataka o organizaciji, trajanju i broju učesnika, kao i o mestu održavanja, koje će morati klijent prethodno da dostavi na propisan način.

Sve vrste tekstova, kako popularne, tako i one stručne će sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika da prevedu, a tema tih sadržaja se može ticati različitih i prirodnih i društvenih naučnih disciplina. Ukoliko bude bilo potrebno, oni profesionalno obrađuju i novinske članke, zatim udžbenike i časopise, kao i književna dela, a bez obzira da li se radi o proznim ili poetskim.Prevođenje sa estonskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na estonski

Svakako mogu da prevedu i PR tekstove, zatim reklamne brošure i plakate, odnosno vizit kartice, flajere, kataloge i letke, kao i sve ostale sadržaje iz domena marketinga, to jest one čija je svrha reklamiranje.

Na osnovu zahteva se vrše i prevodi emisija svih vrsta sa estonskog jezika na korejski, ali i dokumentarnih filmova, serija i reklamnih poruka, kao i igranih filmova bilo kog žanra, s tim da se prevode i crtani filmovi, ali i animiranih i ostali video i audio materijali. Isključivo na zahtev klijenata se tom prilikom može izvršiti kako njihova sinhronizacija, tako isto i titlovanje.

Uz navedene sadržaje, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste online materijala, počev od sajtova, preko internet prodavnica i kataloga, pa do softvera, a kojom prilikom vrše prevođenje svih programa i aplikacija koje klijent bude zahtevao. Posebno je važno da naglasimo da će klijenti, koji su za obradu navedenih materijala zainteresovani zapravo dobiti i uslugu njihove stručne optimizacije. Da budemo precizni, u toku prevođenja pomenuti stručnjaci primenjuju alate SEO (Search Engine Optimisation), to jest pomenute sadržaje usklađuju sa pravilima pretrage, a sa osnovnim ciljem da im bude obezbeđena bolja pozicija na pretraživaču.

Usluge lekture i profesionalne korekture se takođe vrše na zahtev, a primarna svrha takozvane redakture jeste ispravljanje propusta u bilo kojoj vrsti materijala, za koju postoji urađen prevod u datoj jezičkoj kombinaciji. Obavezni smo da naglasimo i to da se za navedenu uslugu isključivo angažuju korektori i lektori, a i njih takođe svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava.

Elektronski je moguće da klijenti sve navedene materijale dostavi na obradu, a predviđen je potpuno istovetan postupak njihovog preuzimanja, nakon što prevođenje bude bilo završeno. Ističemo da ova institucija nudi i druge opcije, a sa njima se shodno zahtevima klijenti upoznaju direktno u predstavništvu.

Specijalnost ovih stručnjaka jesu i direktni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na korejski, budući da su sudski tumači i prevodioci kvalifikovani za njihovu kompletnu obradu. Mislimo, zapravo na činjenicu da oni klijentima obezbeđuju kako prevod bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako i njegovu profesionalnu overu, a sa ciljem iznošenja zvanične potvrde da su originalan i preveden dokument, odnosno njihove sadržine potpuno iste.

Shodno aktuelnim pravilima je neophodno da ovlašćeni sudski tumač ima pri sebi originalan dokument, pa će klijent morati ili da ga pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe, a ako želi može i lično sadržaje na obradu da donese u najbližu poslovnicu.

Podrazumeva se da zaintresovani mogu dobiti kompletno obrađenu celokupnu ličnu dokumentaciju (pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, lična karta i druga lična dokumenta), a svakako će na osnovu iznetih zahteva prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sadržinu tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji u sastav ma koje od navedenih vrsta dokumentacija ulazi).

Naravno da zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije mogu da izrade kako prevod, tako i overu za različita pravna akta, odnosno za sudske žalbe i presude, kao i sudska rešenja, odluke i tužbe, s tim da kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, sertifikate i ugovore svih vrsta, ali i punomoćje za zastupanje, zatim licence i uopšteno rečeno, apsolutno svaki dokument koji se na sudstvo i pravo odnosi, te se tretira kao pravni akt.

Napomenućemo i to da može da bude izvršeno i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa estonskog jezika na korejski, ali i ostalih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, kao što su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim dokumentacija o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi nepomenuti dokument koji se njenim delom smatra.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač, onda kada to neki klijent zahteva da pristupe kompletnoj obradi svih onih dokumenata koja su vezana kako za oblast nauke, tako i za obrazovanje. Pored naučnih radova, nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, oni prevode, a onda i vrše overu kako za svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i seminarske radove, tako i za potvrdu o redovnom školovanju, potom za diplomu i dodatak diplomi, ali iza ma koji drugi sadržaj koji se na navedene oblasti odnosi.

Trebalo bi obavestiti zainteresovane da može da bude izvršen i direktan prevod poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na korejski, a što pored ostalog uključuje kompletnu obradu svih vrsta poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji, revizorski i drugi), kao i rešenja o osnivanju pravnog lica, zatim poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća i faktura, ali i statuta preduzeća i svih drugih dokumenata koja se tretiraju kao deo pomenutog tipa dokumentacije, budući da se tiču poslovanja, a nevezano za to da li se radi o nekoj kompaniji ili o preduzetniku.

Kada se bude zahtevalo, zaposleni u ovoj instituciji će prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti izraditi i za sve tipove saglasnosti, zatim izjava i uverenja, ali i potvrda. Primarno će kompletno obraditi potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti i još mnogo drugih dokumenata koja će kasnije njihovi vlasnici, shodno zahtevima predavati različitim institucijama Republike Srbije.

S obzirom na to da je iznet zahtev za dostavljanje originala na uvid, to znači da će klijent nakon što prevodioci i sudski tumači budu izvršili kompletnu obradu tih dokumenata, lično da dođe u onu poslovnicu koju odabere, a kako bi izvršio njihovo preuzimanje. Isto tako mu je na raspolaganju i mogućnost da zahteva dostavu kompletno obrađenih dokumenata na adresu, ali mora znati da će tu uslugu platiti odvojeno od prevoda i overe sadržaja. Isključivo kurirska služba ima dozvolu da odredi cenu dostave, a podrazumeva se da će direktno kuriru, kada bude pošiljku preuzimao klijent navedeni iznos i da plati.

Dostupni su i hitni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na korejski, a mora biti istaknuta informacija da klijent samo u tom slučaju ima dozvolu na mejl adresu da pošalje skenirane materijale. Podrazumeva se da se navedena obaveza mora ispoštovati i tom prilikom, ali je dozvoljeno da naknadno na uvid sudskom tumaču budu dostavljeni originali, s tim što je izuzetno važno da to bude u najkraćem roku.

Ko god želi da dobije preveden bilo koji dokument u pomenutoj kombinaciji jezika, mora znati da sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije ne mogu da izvrše uslugu overe dokumenta Haškim (Apostille) pečatom. U pitanju je postupak koji je nazvan nadovera, a nalazi se u nadležnosti osnovnih sudova naše zemlje, tačnije specijalnih odeljenja koja u toj instituciji funkcionišu. Trebalo bi vlasnik dokumenata, neposredno pre nego što ih dostavi pomenutim stručnjacima na obradu relevantne podatke o toj overi da dobije i to od institucija, u čijoj zvaničnoj nadležnosti se ona nalazi. Napominjemo da svako ko dobije informaciju da se Haški pečat na dokumenta mora staviti, treba da pita i po kom principu, to jest da li se dokument overava njime nakon izvršenog prevoda i overe ovlašćenog sudskog tumača ili pre nego što se njegovom prevođenju pristupi. Upravo od tih podataka primarno zavisi koliko će obrada trajati, a najvažnije je to što će klijent znati gde treba sadržaje najpre da pošalje, odnosno odnese na obradu.

Prevođenje igranih i dokumentarnih filmova sa estonskog jezika na korejski

Da bi klijentima kojima su potrebni direktni prevodi svih vrsta filmova sa estonskog na korejski jezik bila pružena kompletna usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje kako njihovu sinhronizaciju, tako i titlovanje. Naravno da se ta usluga primenjuje ne samo kod igranih i dokumentarnih, već i kod animiranih, kao i crtanih filmova, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i serije, potom emisije zabavnog, informativnog i obrazovnog karaktera, kao i one koje su namenjene deci, ali i reklamne poruke i sve ostale nepomenute video i audio materijale.

Još jedna u nizu usluga koje pomenuti stručnjaci vrše uključuje kako simultano i konsekutivno prevođenje sa estonskog na korejski jezik, tako i takozvani prevod uz pomoć šapata, a omogućeno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ovde posebno moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci primjenjuju isključivo onu vrstu usluge, koja je u potpunosti u skladu sa zahtevima i učesnika i organizatora konkretne manifestacije. Zato se podrazumeva da klijent ima obavezu podatke o mestu njenog održavanja da dostavi, te da informiše zaposlene ove institucije u trajanju događaja, kao i o tačnom broju lica koja će prisustvovati, odnosno o samoj organizaciji. A kada svi ti podaci budu na propisan način njima dostavljeni, biće izvršena podrobna analiza, kako bi bila izabrana adekvatna usluga.

Podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati i prevod u datoj varijanti jezika za tekstualne sadržaje, a što se odnosi i na one čija je tema iz domena prirodnih nauka, ali i na one koji su vezani za neku društvenu nauku. Svakako će prevodioci i sudski tumači da izrade direktan prevod tekstova iz oblasti sociologije i filozofije sa estonskog na korejski jezik, ali i onih čija tema je vezana za oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i psihologije, kao i turizma, medicine i komunikologije, odnosno farmacije, marketinga i informacionih tehnologija. Sem toga, oni mogu da prevedu i popularne, kao i stručne tekstualne materijale, koji se bave različitim temama iz oblasti ekonomije, bankarstva i prava, kao i nauke, građevinske industrije i finansija, odnosno politike i bilo koje druge naučne discipline.

Prevodi internet prodavnica sa estonskog na korejski jezik

Tokom obrade online prodavnica će prevodioci i sudski tumači implementirati i ona pravila, koja su vezana za optimizovanje za internet pregledače. Zahvaljujući njima će se web prodavnice, ali i mnogi drugi sadržaji mnogo bolje kotirati u pretrazi nego ranije. Naravno da će biti izrađeni i direktni prevodi aplikacija i programa sa estonskog jezika na korejski, kao i web sajtova i internet kataloga, ali i svih drugih sadržaja koji su vezani kako za web, tako i za računare.

Kada to bude bilo potrebno, profesionalni korektori koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava, kao i lektori će primeniti pravila koja su vezana za redakturu sadržaja. A to znači da će izvršiti njihovu korekturu i lekture, kako bi na najbolji način ispravili greške, koje je neko pre njih načinio.

Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje književnih dela sa estonskog jezika na korejski, a što se odnosi i na poeziju i na prozu. Isto tako mogu da prevedu i udžbenike, nevezano za to kojom temom se bave, a po potrebi će obraditi i časopise svih vrsta (ilustrovani, stručni, dečiji i mnogi drugi), kao i članke iz novina različite tematike i dužine.

Svakako će sudski tumač i prevodilac obraditi, ako to neko bude zahtevao i sve marketinške materijale. A uz direktan prevod brošura i reklamnih letaka sa estonskog jezika na korejski, izvršiće i obradu PR tekstova, vizit kartica i kataloga, kao i plakata i reklamnih flajera, te svih ostalih sadržaja koji su za marketing na neki način vezani. U skladu sa pravilima reklamiranja, ali i ciljanog jezika će oni obraditi i sve sadržaje ovog tipa, te tako izvornim govornicima korejskog pružiti priliku da se što bolje upoznaju sa njihovom sadržinom.

Prevod rezultata naučnih istraživanja sa estonskog jezika na korejski

Svakako klijenti mogu zaposlene i to u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u ma kom gradu, da zaduže kako bi izradili prevod i ovih, a i mnogih drugih sadržaja koji se tiču nauke, kao što su recimo naučni patenti ili radovi.

Napominjemo da prevodioci i sudski tumači direktno prevođenje dokumenata sa estonskog na korejski jezik isključivo vrše u skladu sa pravilima, a to podrazumeva da klijent dobija kompletno obrađen dokument. Tačnije, odmah posle prevoda će izvršiti i overu, te će tako potvrditi da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta sasvim ista kao i u originalu.

Jasno je da sudski tumač tokom postupka overe vrši upoređivanje ova dva dokumenta, pa svaki klijent treba originale ili da donese ili da pošalje na propisani način.

Moramo posebno istaći činjenicu da onaj postupak, koji je poznat kao nadovera, a tiče se Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečata nije dostupan u poslovnicama ove institucije. Zapravo je razlog što njeni zaposleni ne spadaju u lica, koja poseduje ovlašćenja za nadoveru, pa bi zato trebalo klijenti podatke koji se na nju odnose, prethodno da pribave od državnih institucija, u okviru kojih se Haški pečat stavlja.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci izraditi i direktan prevod pravnih akata sa estonskog na korejski jezik (sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, ugovori, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, licence, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostala dokumenta iz domena prava), a takođe će po zahtevu klijenata da prevedu i sve one materijale, koji su usmereni na oblast obrazovanja. Na prvom mestu se misli da će kompletno da obrade kako svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, tako i seminarske radove, potom diplomu i dodatak diplomi i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske radove i uopšteno rečeno, apsolutno bilo koji materijal koji se konkretne oblasti tiče.

Onda kada to bude bilo potrebno, biće izvršeni i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa estonskog na korejski jezik, ali i svakog drugog ličnog dokumenta. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači svakako kompletno da obrade krštenicu, ličnu kartu i pasoš, zatim venčani list i potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak, te vozačku, radnu i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, ali i ma koji drugi dokument koji klijent bude zahtevao.

Bez obzira da li je nekom potrebna obrada određene saglasnosti ili potvrde, kao i izjave ili uverenja, može biti siguran da će zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije njegov zahtev u potpunosti ispoštovati, te mu obezbediti kompletno obrađena dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, to se odnosi i na obradu potvrde o stanju računa u banci, te potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju i svih ostalih tipova navedenih dokumenata.

Osim građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci prevode i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, s tim da mogu izraditi i direktan prevod deklaracija proizvoda sa estonskog na korejski jezik, odnosno uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i mnogih drugih dokumenata koja ulaze i u njen, ali i u sastav tehničke, odnosno dokumentacije za tendere.

Svakako klijenti mogu dobiti i kompletno obrađenu sadržinu poslovne dokumentacije (statut preduzeća,  godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture i ostala), a u ponudi je i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog na korejski jezik. Sem lekarskih nalaza, sudski tumač i prevodilac mogu odgovoriti na zahteve klijenata vezano kako za prevod, tako i za overu dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnogih drugih, ovog puta nenavedenih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske dokumentacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje