Prevodi sa estonskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na bugarski jezik

Za online prevod sa estonskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na bugarski jezik

Kako je dobro poznato da zaposleni u ovoj instituciji maksimalno profesionalno odgovaraju zahtevima klijenata, to ne čudi što su u ponudi i direktni prevodi sa estonskog jezika na bugarski.

Konkretnu uslugu će profesionalni sudski tumač i prevodilac i izvršiti u obe varijante, što znači da će moći klijentima da pruže i usmeni prevod, ali i obradu sadržaja različite vrste pisanim putem.

Da se najpre osvrnemo na varijantu usmenog prevođenja, koja podrazumeva primenu kako pravila konsekutivnog i šapatnog, tako i simultanog prevoda. Shodno karakteristikama samog događaja se i definiše koja od svih tih usluga može ostvariti zahteve na najbolji mogući način, a klijentima je na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji su vrlo pristupačni.Prevođenje sa estonskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na estonski

Svakako prevodilac i sudski tumač u datoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i književna dela, zatim članke iz novina i udžbenike, ali i tekstove različite složenosti, tematike i dužine, odnosno sadržinu svih vrsta časopisa.

U ponudi je i prevođenje reklamnih materijala sa estonskog jezika na bugarski, a u kom slučaju navedeni stručnjaci izuzev PR tekstova, reklamnih flajera, odnosno letaka, obrađuju i brošure, kataloge i plakate, ali i sve ostale marketinške sadržaje.

Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za stručnu obradu svih video i audio materijala, a izuzev dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova, sudski tumač i prevodilac mogu da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu i reklamne poruke, zatim dečije, informativne i obrazovne, odnosno zabavne emisije, kao i serije i ostale materijale tog tipa. Kako navedena institucija zapošljava i ona stručna lica, koja vrše uslugu sinhronizacije svih tih materijala i njihovo titlovanje, to podrazumeva da klijent praktično rečeno dobija kompletno obrađene sadržaje ove vrste, te ih može odmah prikazivati i u bioskopu i na televiziji, ali i na internetu, odnosno puštati na radiju.

Takođe u okviru ove institucije rade i korektori, kao i profesionalni lektori, što znači da svi koji imaju za tim potrebu mogu njih zadužiti kako bi izvršili redakturu ma koje vrste materijala.

Omogućena je svim klijentima, kojima je potrebna obrada do sada navedenih materijala da ih na mejl pošalju, a ukoliko žele na isti takav način ih mogu i preuzeti. Pojedinci kojima ne bude odgovarao taj princip, mogu izabrati neku drugu ponuđenu varijantu, a članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije će im izaći u susret tom prilikom i objasniti na koji način još mogu da preuzmu obrađene sadržaje ove vrste, odnosno da ih pošalju na obradu.

Od izuzetnog značaja je informacija da prevodioci i sudski tumači imaju iskustva u pravilnoj primeni alata koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), jer klijenti kojima su potrebni direktni prevodi internet materijala sa estonskog jezika na bugarski, zapravo dobijaju njihovu stručnu optimizaciju. Očekivano je da web sajtovi, odnosno programi i internet prodavnice, kao i aplikacije različitih vrsta, te online katalozi i drugi slični materijali, dostignu mnogo bolju poziciju po završetku prevođenja i optimizovanja nego ranije, pošto će zahvaljujući implementaciji tih alata oni biti usklađeni sa zahtevima pretrage.

Kod obrade različitih vrsta dokumenata se primenjuju sva pravila, tako da se konkretni postupak ipak razlikuje u odnosu na prevod drugih sadržaja. Ustvari će sudski tumači i prevodioci u tom slučaju izvršiti kako prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na bugarski, tako i njihovu overu, čime će obezbediti pravno validne sadržaje.

U obavezi je apsolutno svaki klijent da originalna dokumenta donese u poslovnicu ove institucije i to lično, a ako želi može ih poslati putem "Pošte Srbije" preporučeno ili preko bilo koje kurirske službe. Napominjemo da je dostavljanje originala obavezno zato što sudski tumač mora uporediti njihovu sadržinu sa prevodima, jer kada stavi svoj pečat on potvrđuje da je prevod veran originalu.

Zaposleni ove institucije pored svih pravnih akata, kompletno obrađuju i sadržinu građevinske dokumentacije, zatim poslovne i tehničke, ali i tenderske i medicinske. Svakako prevode, pa overavaju i dokumenta koja se predaju državnim službama, to jest potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja svih vrsta, ali i lična i dokumenta koja se tiču i oblasti obrazovanja i oblasti nauke, te mnoge druge sadržaje koje pojedinci budu dostavili.

Može, naravno da bude izvršen i hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na bugarski, samo što se originali u tom slučaju kasnije šalju, a prvo vlasnik mora željena dokumenta da pošalje elektronski.

Ponuđene su dve opcije preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste, tako da klijent ima mogućnost da zahteva njihovu isporuku na određenu adresu ili da njihovo preuzimanje izvrši direktno u prostorijama odabranog predstavništva navedene institucije. kako mora da bude angažovana služba za dostavu, tako je klijent obavezan i plaćanje konkretne usluge da izvrši lično kuriru, a navedena služba tom prilikom jedina ima pravo da definiše cenu.

Da bi vlasnik dokumenata za koja zahteva prevod izbegao dodatne peripetije i gubljenje vremena, savetuje mu se da podatke o overi Apostille pečatom na vreme pribavi. A to znači da bi trebalo da kontaktira zaposlene u državnim institucijama, čija je obaveza stavljanje Haškog pečata na dokumenta za koja je to određuje zakon, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač navedene institucije nemaju obavezu te podatke klijentima da daju, pošto nisu zvanično ovlašćeni za tu vrstu overe. Važno je da klijent sazna da li je Apostille pečat za njegova dokumenta obavezan, a zatim i da dobije sve podatke o tome kada se on na te sadržaje stavlja, budući da postoji pravilo i o tome, te u većini slučajeva uključuje overu Haškim pečatom po završetku obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili neposredno pre toga. Od svega toga zavisi i koliko će postupak obrade da traje, ali i gde će klijent morati prvo da dostavi određeni dokument.

Prevod pravnih akata sa estonskog na bugarski jezik i overa ovlašćenog sudskog tumača

Sasvim je jasno zbog čega navodimo da klijentima omogućujemo profesionalno prevođenje pravnih akata sa estonskog jezika na bugarski, a tu informaciju potkrepljujemo činjenicom da naši prevodioci i sudski tumači obradu i ovih, ali i svih ostalih dokumenata vrše isključivo prema pravilima.

Pored usluge prevoda, oni će se pobrinuti i da overe konkretni dokument, a kako bi mu pružili zakonsku validnost. Klijenti se obavezuju da poštuju pravila, te da originalna dokumenta na jedan od ponuđenih načina prilože, a njih će koristiti u toku postupka overe upravo sudski tumač.

Dobro bi bilo i da vlasnik sadržaja, a pre nego što ih na obradu ovim stručnjacima dostavi, pokuša podatke o Haškom, to jest takozvanom Apostille pečatu od nadležnih da dobije, jer taj tip overe ne može u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford da bude izvršen.

U pravna akta, pored svih vrsta ugovora, presuda o razvodu braka i sudskih rešenja, odnosno odluka, spadaju i tekovine Evropske Unije, zatim licence i sudske žalbe, ali i sudske tužbe, kao i sertifikati i sudska rešenja, te punomoćje za zastupanje i mnoga druga nepomenuta dokumenta, koje su striktno za pravo ili za oblast sudstva vezana, a sve njih će ovi stručnjaci propisno obraditi kada je potrebno.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu odgovoriti i na zahteve koji se odnose na direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na bugarski, ali i svih ostalih dokumenata koja su vezana za obrazovanje (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i druga). Biće omogućeno zainteresovanima da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji dobiju prevedene, a potom i overene naučne patente, kao i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, ali i sve ostale sadržaje koji se na ma koji način nauke tiču.

Zaposleni ove institucije omogućuju klijentima i kompletnu obradu svih ličnih dokumenata, a u koja izuzev potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige rođenih i lične karte, svakako spadaju i pasoš, zatim izvod iz matične knjige venčanih i vozačka dozvola, potom dozvola za boravak i uverenje o državljanstvu, ali i radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i saobraćajna dozvola, s tim što pomenuti stručnjaci mogu da obrade i svaki drugi lični dokument, a koji u skladu sa pravilima bude poslat na prevod.

Klijenti mogu angažovati ove stručnjake i ukoliko su im potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na bugarski (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga), a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi i sadržinu kako tenderske i građevinske, tako i tehničke i medicinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i bilo koji drugi dokument koji se smatra sastavnim delom konkretnog tipa dokumentacije).

U većini slučajeva se klijenti obraćaju zaposlenima u konkretnom predstavništvu navedene institucije sa zahtevom da dobiju profesionalan prevod svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. A u tom slučaju se primarno misli kako na potvrde svih vrsta, tako i na različite tipove izjava, odnosno saglasnosti i uverenja, to jest na dokumenta poput recimo potvrde o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i saglasnosti za zastupanje, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju računa u banci, ali i na sva ostala dokumenta ovog tipa.

Profesionalno prevođenje serija sa estonskog jezika na bugarski

S obzirom na to da se kao stalni članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford navode titleri, ali i osobe koje su zadužene za izvršenje sinhronizacije, to podrazumeva da klijenti kojima su potrebni prevodi audio i video materijala sa estonskog na bugarski jezik, imaju priliku da odaberu jednu od tih usluga. Svakako osim serija, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i animirane filmove, reklamne poruke i emisije zabavnog karaktera, ali i igrane, te crtane i dokumentarne filmove, kao i obrazovne emisije, odnosno apsolutno sve sadržaje koji bi trebalo da budu emitovani kako na različitim vrstama medija, tako i u bioskopu. Naravno da će klijentima biti omogućena i jedna od pomenutih dodatnih usluga, te će tako u optimalnom roku da dobiju sadržaje spremne za prezentovanje.

Za izvršenje usluge stručne redakture, koju mogu zahtevati klijenti će se pobrinuti korektori i lektori. Naravno i njih ova institucija zapošljava, a osnovna uloga koju korektura i lektura imaju jeste da se klijentima sa nekvalitetno obrađeni materijalima omogući njihovo usaglašavanje sa pravilima ciljanog jezika, kako bi oni mogli u praksi bez ikakvih smetnji da ih koriste. Takođe moramo napomenuti da se usluga redakture može primeniti na apsolutno svaki sadržaj koji nije propisno preveden.

Među brojnim uslugama koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači, nalazi se i usmeni prevod sa estonskog na bugarski jezik. Ističemo da članovi tima svakog predstavništva navedene institucije mogu primeniti pravila koja važe za sve tri vrste usmenog prevoda, tako da je klijentima na raspolaganju kako šapatno, tako i simultano, ali i konsekutivno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika. Da bi ovi stručnjaci mogli najbolju moguću vrstu usluge da primene, biće potrebno da sprovedu adekvatnu analizu svih dostupnih informacija. Tačnije, od zainteresovanih se zahteva da dostave kako podatke o mestu na kome će manifestacija biti održana, tako i one koje se odnose na ukupan broj učesnika, te svakako na predviđeno trajanje događaja. U skladu sa tim podacima se priprema ponuda, a po potrebi će i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u nju biti uneto.

Direktni prevodi filozofskih tekstova sa estonskog na bugarski jezik

Sve popularne, ali i stručne, odnosno naučne sadržaje sa tematikom iz domena filozofije mogu, na osnovu zahteva pojedinaca prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Pored toga, oni su specijalizovani i za prevođenje ekonomskih, turističkih i političkih tekstova sa estonskog jezika na bugarski, ali i onih koji se bave temama iz domena bankarstva i finansija, odnosno sociologije i psihologije, kao i građevinske industrije. Naravno da će propisno prevesti i tekstove koji su usmereni na oblast informacionih tehnologija, zatim ekologije i zaštite životne sredine i marketinga, ali i obrazovanja, menadžmenta i farmacije, kao i medicine i komunikologije, te nauke, obrazovanja i ostalih prirodnih i društvenih disciplina.

Kada je potrebno, članovi tima konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i obradu književnih dela svih vrsta, bez obzira da li su u pitanju pesme, odnosno dela poezije ili romani, kao i ostala prozna književna dela. Sadržinu stručnih i ilustrovanih, kao i dečijih, te mnogih drugih vrsta časopisa, ali i novinske članke će oni po potrebi u datoj kombinaciji jezika da prevedu.

Podrazumeva se da zainteresovana lica mogu zadužiti pomenute stručnjake i u koliko su im potrebni direktni prevodi web sajtova sa estonskog jezika na bugarski, ali i mnogih drugih materijala koji su primarno vezani za internet i računare. Klijenti mogu da dobiju profesionalnu obradu i aplikacija različite vrste, zatim online prodavnica i programa, a sudski tumači i prevodioci obrađuju i internet kataloge i sve ostale sadržaje, koji se mogu upravo na mreži videti ili se utiču na bilo koji način kompjutera. Tom prilikom se primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja su od izuzetnog značaja za pozicioniranje tih materijala, budući da pretraživač kao najbolje rezultate pretrage za određenu reč ili neki izraz isključivo prepoznaje one sadržaje za koje je izvršena optimizacija.

Svi oni materijali čija je osnovna uloga reklamiranje kako proizvoda i firmi, tako i usluga, ali i prezentovanje određenog događaja, mogu po zahtevu da budu prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Pored toga što mogu obraditi PR tekstove, vizit kartice i kataloge, prevodioci i sudski tumači će izraditi i direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa estonskog jezika na bugarski, odnosno brošura i ostalih marketinških materijala. Uzevši u obzir da poseduju adekvatno iskustvo u obradi sadržaja tog tipa, a da u poznaju i na koji način funkcioniše marketing, podrazumeva se da će izraditi maksimalno profesionalan prevod svih tih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje