Prevodi sa estonskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na nemački jezik

Za online prevod sa estonskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na nemački jezik

Pored toga što su specijalizovani za kompletnu obradu dokumenata različite vrste, profesionalni sudski tumači i prevodioci, koje konkretna institucija zapošljava u svakoj poslovnici imaju iskustva i u obradi svih ostalih sadržaja pisanim putem, ali i u pružanju usluge usmenog prevoda.

Najpre da se osvrnemo na direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na nemački, te da posebno istaknemo činjenicu da je overa sudskog tumača uvrštena u usluge, koje su dostupne u Prevodilačkom centru Akademije Oxford. Svakako je taj princip obrade dokumenata u potpunosti usaglašen sa slovom zakona, pa shodno tome je klijentima obezbeđen pravno validan sadržaj, koji se sme u praksi koristiti kao i bilo koji drugi važeći materijal.

Postupak uključuje prvo prevod dokumenata, zatim upoređivanje tog sadržaja sa originalnim i na kraju stavljanje pečata propisno ovlašćenog lica, a kako bi se potvrdilo da je on potpuno istovetan kao i izvorni dokument. Jasno je da sudski tumač mora pri sebi imati isto tako i originalan dokument, što automatski znači da je klijent obavezan da ga dostavi.Prevođenje sa estonskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na estonski

Naravno da će se on odlučiti samostalno da li će dokumenta poslati putem neke kurirske službe ili će ih u izabranu poslovnicu lično dostaviti, a na raspolaganju mu je i mogućnost slanja sadržaja preporučenom poštanskom pošiljkom.

Pomenuti stručnjaci, između ostalih mogu da kompletno obrade sva dokumenta koja zvanično ulaze u sastav poslovne dokumentacije, tako da su klijentima obezbeđeni prevodi osnivačkog akta preduzeća sa estonskog jezika na nemački, zatim poslovnih odluka, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i statuta preduzeća, ali i faktura, revizorskih izveštaja i drugih dokumenata koja se odnose na poslovanje.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o nekažnjavanju, kao i ostale vrste tih dokumenata, to jest sva ona koja moraju nekoj državnoj instituciji da budu predata.

Svima kojima je obrada bilo kog dokumenta potrebna u znatno kraćem roku nego što je ponuđen, je na raspolaganju njihov hitan prevod, a tada je vlasnik obavezan da obezbedi najpre skenirane sadržaje, koje će poslati na elektronsku adresu ove institucije, dok će originale na uvid dostaviti u najkraćem roku posle toga.

Pomenućemo i to da može biti izvršeno direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog jezika na nemački, što uključuje kompletnu obradu kako izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu i pasoša, odnosno lične karte i uverenja o državljanstvu, tako i radne dozvole, zatim izvoda iz matične knjige umrlih, vozačke i dozvole za boravak, ali i venčanog lista, te saobraćajne dozvole i drugih.

S obzirom na to da postoji obaveza izvršenja nadovere, ali isključivo za ona dokumenta za koja to podrazumeva zakon, a taj postupak ne može da bude izvršen od strane zaposlenih u ovoj instituciji, pošto im neophodna ovlašćenja za to nisu data, svaki će klijent ponaosob zatražiti informacije o tome. Ističemo da je u pitanju takozvani Haški pečat, čiji je poznatiji naziv Apostille, a samo službenici osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje, tačnije njihovih namenskih odeljenja, imaju pravo taj pečat na dokumenta da stave. Moramo naglasiti i to da se taj pečat stavlja po tačno ustaljenom principu i to najčešće na dva načina, a koji podrazumevaju overu njime pre izvršenja prevoda i overe od strane sudskog tumača ili po završetku tog procesa, pa je vrlo važno da klijent dobije tačne informacije o trenutku u kome se pristupa nadoveri za određena dokumenta.

Celokupnu sadržinu kako građevinske dokumentacije, tako i tehničke i tenderske će sudski tumači i prevodioci najpre u navedenoj varijanti jezika profesionalno da prevedu, a zatim i overe. U skladu sa zahtevima pojedinaca vrši se prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog jezika na nemački, kao i uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, zatim deklaracija proizvoda i ostalih dokumenata iz te grupe.

Uz mogućnost da kompletno obrađen bilo koji dokument ili dostavljenu dokumentaciju klijent lično preuzme, otvorena je i ona koja podrazumeva da će mu kurirska služba takve sadržaje doneti na adresu koju bude naveo. Ko god da je zainteresovan za tu vrstu preuzimanja, moraće i da uslugu plati direktno dostavljaču, koji je zadužen za kreiranje cene u tom slučaju.

Bilo koji dokument koji je primarno vezan za oblasti prava i sudstva će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi, ukoliko pojedinačni klijent bude zahtevao. A to znači da će biti izrađeni direktni prevodi presuda o razvodu braka sa estonskog jezika na nemački, kao i sudskih žalbi, rešenja, odluka i tužbi, odnosno punomoćja za zastupanje, sertifikata i ugovora, zatim licenci, tekovina Evropske Unije i ostalih pravnih akata.

Svakako će ovi stručnjaci obraditi i celokupnu medicinsku dokumentaciju, a koja izuzev lekarskih nalaza uključuje i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te druga nepomenuta dokumenta.

Uz kompletnu obradu potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja i diplome i dodatka diplomi, a na osnovu zahteva klijenata, zaposleni konkretne institucije prevode i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, potom naučne patente i prepis ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno seminarske radove i ostala dokumenta, to jest različite vrste materijala koji se tiču kako nauke, tako i obrazovanja.

Sve one sadržaje koji se mogu videti na internetu ili su vezani za računare će, na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj varijanti jezika prevedu. Pored ostalih izvršiće prevođenje web sajtova sa estonskog jezika na nemački i to u skladu sa pravilima koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će omogućiti klijentima da dobiju pravilno optimizovane materijale. Isto tako će obraditi i aplikacije, odnosno internet prodavnice, kao i bilo koju vrstu programa, odnosno online kataloge i sve ostale sadržaje, to jest one koji su vezani za kompjutere primarno.

Prema iznetim zahtevima može da bude pružena i usluga koja uključuje usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a tom prilikom članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije mogu primeniti kako šapatni i konsekutivni, tako i simultani prevod. Takođe je dostupna i usluga, koja uključuje iznajmljivanje kvalitetne i profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Svima koji koji su prethodno navedenu uslugu zatražili od pojedinaca ili je dobili u nekoj drugoj instituciji, ali ipak njenim kvalitetom nisu u potpunosti zadovoljni, na raspolaganju je redaktura. Profesionalni korektori i lektori će nju izvršiti, a kako bi na taj način ispravili greške koje su učinjene, to jest kako bi vlasnicima tako obrađenih sadržaja omogućili njihovo nesmetano korišćenje.

Profesionalni prevodi udžbenika i književnih dela sa estonskog jezika na nemački su isto dostupni u poslovnicama navedene institucije, a ukoliko je to nekome potrebno, sudski tumači i prevodioci će obraditi i novinske članke i časopise, kao i stručne, odnosno popularne tekstove, svejedno kojom tematikom se bave.

Posebno ističemo činjenicu da će biti omogućeno svakom klijentu, kome je prevod u datoj varijanti jezika potreban ili za reklamne poruke, odnosno dečije, informativne, zabavne i obrazovne emisije, ili za serije, te crtane, igrane, dokumentarne i animirane filmove, to jest za bilo koju vrstu video i audio materijala, omogućeno korišćenje jedne od dodatnih usluga. Zapravo im je na raspolaganju opcija da se opredele za sinhronizaciju prevedenih materijala ovog tipa ili za njihovo titlovanje, a kako bi dobili kompletno i profesionalno obrađene sadržaje.

Podrazumeva se, takođe da će prevodioci i sudski tumači u najkraćem mogućem roku, a kada to klijenti zahtevaju obraditi i sve vrste marketinških materijala (vizit kartice, reklamni flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure i ostali).

U većini slučajeva se klijenti kojima su potrebni prevodi nekih od pomenutih materijala odlučuju da ih na obradu dostave elektronski, te da ih isto tako i preuzmu. Bude li se desilo da im takav princip ne odgovara, mogu odabrati neke druge varijante koje su isto dostupne, a o kojima će sve potrebne informacije da dobiju od nadležnih u onoj poslovnici koju prethodno budu kontaktirali.

Prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa estonskog na nemački jezik

Ne samo da će izvršiti prevod konkretne potvrde, već će zaposleni ove specijalizovane institucije da primene i sva pravila koja uključuje overa prevedenog dokumenta. A to, zapravo znači da će vlasnik imati propisno obrađene sadržaje, koji su potpuno ispravni i važeći sa zakonskog stanovišta.

Neophodno je da naglasimo i to da prevodioci i sudski tumači nemaju pravo Apostille, odnosno Haški pečat na bilo koji dokument da stave, a taj postupak mora biti sproveden ukoliko je zakonom određeno. Samo to i jeste razlog zašto svim našim klijentima predlažemo i da kontaktiraju nadležne, te da se detaljno raspitaju o overi navedenim pečatom.

Samim tim što je postupak overe dokumenata apsolutno usaglašen sa slovom zakona, zahteva se od klijenata da prilikom slanja sadržaja na obradu obavezno dostave i originale, a koje će ovlašćeni sudski tumač koristiti kada bude vršio overu.

Podrazumeva se da će biti izrađeni direktni prevodi potvrde o visini primanja sa estonskog jezika na nemački, ali i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i uverenjA o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje i ostalih vrsta navedenih dokumenata, to jest svih onih koja moraju nekoj instituciji Republike Srbije da budu predata.

Svaki tip dokumentacije će, na zahtev klijenata takođe Sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade, to jest izradiće najpre njihov prevod u zadatoj jezičkoj kombinaciji, a odmah posle toga i overu. Izuzev lične (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i druga ), oni mogu kompletno da obrade i sadržinu kako tenderske dokumentacije, tako i tehničke i građevinske (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i ostala dokumenta koja konkretni tip dokumentacije čine ).

Pojedinci kojima bude bilo potrebno direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na nemački, tom prilikom mogu između ostalih da dobiju kompletno obrađene kako lekarske nalaze, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest svaki dokument koji prema pravilima može da se smatra njenim sastavnim delom.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač omogućiti klijentima i da u optimalnom roku dobiju kompletno obrađene kako tekovine Evropske Unije, odnosno sudske žalbe i punomoćje za zastupanje, tako i sertifikate, zatim sudske tužbe i rešenja, odnosno licence i sudske odluke, ali i ugovore i presude o razvodu braka, odnosno svaki drugi pravni akt.

Sve sadržaje koji su prvenstveno za oblast nauke vezani, kao što su na primer naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, odnosno naučni radovi, klijenti isto tako mogu da dobiju i prevedene u ovoj varijanti jezika i overene. A članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i materijale koji se obrazovanja tiču, te da izrade i njihov prevod i overu. Svakako su klijentima na raspolaganju prevodi diplomskih i seminarskih radova sa estonskog jezika na nemački, kao i potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, a po potrebi kompletno obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, zatim svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i mnoga druga dokumenta koja se na navedenu oblast odnose.

Sadržinu poslovne dokumentacije, to jest sva dokumenta koja se poslovnog procesa nekog pravnog lica ili preduzetnika tiču, će sudski tumač i prevodilac shodno pravilima obraditi, a ukoliko to njihov vlasnik bude zahtevao. U tom slučaju će se oni pobrinuti da prevedu kako rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i poslovne odluke, tako i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, ali i fakture i sva ostala dokumenta koja zvanično u sastav poslovne dokumentacije ulaze.

Direktan prevod serija sa estonskog jezika na nemački

Apsolutno svako ko u konkretnoj jezičkoj varijanti ima potrebu da dobije prevedenu seriju će, svakako moći u izabranoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobije i jednu od ponuđenih dodatnih usluga. A ustvari to znači da će prvo biti izrađeni prevodi video i audio materijala sa estonskog na nemački jezik, a nakon toga će stručnjaci, na osnovu zahteva klijenata izvršiti ili sinhronizaciju tih sadržaja ili njihovo titlovanje. Naravno da će prevodioci i sudski tumači, osim serija, propisno da prevedu i dokumentarne, odnosno igrane filmove različitih žanrova, kao i zabavne i obrazovne emisije, ali i animirane filmove, potom informativne emisije i reklamne poruke, kao i crtane filmove, te mnoge druge sadržaje koji bi trebalo da budu prezentovani kako u bioskopu, tako i na različitim medijima.

A sve one sadržaje koji se na određeni način odnose na kompjutere, ali i one koji su na internetu vidljivi će stalni članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije, u skladu sa zahtevima pojedinaca ne samo da prevedu u zadatoj kombinaciji jezika, već će izvršiti i njihovo profesionalno optimizovanje. Dakle, kada se zahteva prevod web prodavnica i sajtova sa estonskog na nemački jezik, odnosno programa ili određenih aplikacija, kao i internet kataloga i ostalih online sadržaja, sudski tumač i prevodilac implementiraju specijalnu vrstu alata, poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation). Uz njihovu pomoć se svi prethodno pomenuti i ostali online sadržaji usklađuju sa pravilima koja važe u okviru konkretnog pregledača, pa tako biva ostvaren vrlo pozitivan uticaj na mesto koje oni u opštoj pretrazi zauzimaju. Da budemo malo precizniji, gotovo sigurno će na prvoj strani pretrage biti pozicionirani svi ti materijali i to ne naročito dugo nakon što budu na internet postavljeni.

Budući da zaposleni ove institucije imaju kako znanje potrebno za obradu različitih sadržaja u predviđenoj varijanti jezika, tako i prilično visok nivo opšte kulture, to znači da klijenti koji zahtevaju prevođenje tekstova sa estonskog na nemački jezik ne moraju da brinu ako je u pitanju nesto kompleksniji sadržaj, to jest ako je tema ređe obrađivana. Zapravo će prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev prevesti kako popularne tekstove zaista bilo koje tematike, tako isto i one koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim. Veliki je broj oblasti na koje se ti sadržaji mogu odnositi, pa ćemo sada pomenuti tek neke od njih, a klijenti mogu biti sigurni da će ovi stručnjaci propisno prevesti svaki tekst koji bude bio dostavljen. Izuzev onih koji su vezani za oblasti komunikologije, finansija, obrazovanja i bankarstva, zatim menadžmenta, ekonomije i prava, odnosno marketinga i politike, klijenti mogu da ih zaduže i ukoliko im je prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti potreban za turističke, ali i medicinske tekstove, te one koji su vezani za specifične oblasti, poput recimo informacionih tehnologija, filozofije i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, to jest svih grana ne samo društvenih nauka, nego i prirodnih.

Prevođenje knjiga sa estonskog jezika na nemački

Kada kažemo da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslanici širom zemlje zapošljava stručnjake koji mogu da prevedu knjige u toj jezičkoj kombinaciji, mi mislimo zapravo da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani kako za direktan prevod udžbenika sa estonskog na nemački jezik, tako i za stručnu obradu dela poezije ili proze, a bez obzira koliko su ti sadržaji kompleksni i obimni. Na zahtev klijenata oni mogu da prevedu i stručne časopise, zatim sadržinu ilustrovanih i dečijih časopisa, a mogu propisno obraditi i novinske članke, s tim da je potpuno svejedno kojom tematikom se oni bave.

Navedena institucija, pored pomenutih stručnjaka, zapošljava i one čija su specijalnost i isključivo lektura i korektura različitih vrsta materijala. A tu uslugu je jedino moguće izvršiti kada se radi o nepropisno prevedenim sadržajima, tako da postupak redakture, koji primenjuju lektori i korektori ove institucije ima za cilj da ih uskladi sa pravilima koja su važeća u nemačkom jeziku, a kako bi njihovi vlasnici bili u mogućnosti da ih koriste.

Svakako su dostupni i direktni prevodi reklamnih poruka i serija sa estonskog na nemački jezik, ali i svih vrsta filmova (animirani, igrani, crtani i dokumentarni), te emisija kako informativnog i zabavnog, tako i obrazovnog karaktera, odnosno svih onih materijala koji bi trebalo da budu prikazivani u bioskopima, zatim na televiziji ili internetu, ali i puštani na radiju. Uzevši u obzir da su titleri, odnosno stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju svih materijala ovog tipa, takođe zaposleni u poslovnicama konkretne institucije, to znači da klijenti mogu njih zadužiti, a kako bi dobili stručno titlovane ili sinhronizovane sadržaje.

Kada neko organizuje bilo manifestaciju bilo pojedinačni događaj, a predviđeno je da učešće uzmu govornici oba pomenuta jezika, podrazumeva se da može ove stručnjake zadužiti kako bi izvršili ili konsekutivno prevođenje sa estonskog na nemački jezik ili simultano, odnosno takozvano šapatno. Neophodno je da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumač isključivo primenjuju onu vrstu usluge, koja omogućuje svim učesnicima, kao i organizatoru da određeni događaj bez ikakvih smetnji prati. Zato se i zahteva od svakog klijenta da ih informiše o tačnom broju osoba koje će prisustvovati događaju, zatim o tome koliko je organizator predvideo da traje i svakako o mestu na kome će da bude održan. Prilikom kreiranja ponude za navedenu uslugu, ovi stručnjaci će sa puno pažnje analizirati dostupne podatke i odrediti koja od navedenih usluga može u skladu sa pravilima da odgovori na zahteve samog događaja, to jest svih njegovih učesnika. U aktuelnoj ponudi navedene institucije je dostupna i mogućnost, koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje