Prevodi sa estonskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na mađarski jezik

Za online prevod sa estonskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na mađarski jezik

Kompletna usluga obrade svih video i audio materijala je na raspolaganju zainteresovanima i to na više od 20 lokacija u zemlji, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u mnogim gradovima posluje. Zainteresovani će dobiti direktno prevođenje obrazovnih i informativnih emisija sa estonskog jezika na mađarski, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci na njihov zahtev obraditi i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, kao i igrane, te serije, ali i reklamne poruke i mnoge druge materijale tog tipa. Svakako odmah posle toga može da bude izvršeno kako njihovo titlovanje, tako isto i sinhronizovanje, a da bi njihova obrada bila kompletna i maksimalno profesionalna.

Na osnovu iznetih zahteva, ovi stručnjaci mogu pružiti i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a ona uključuje primenu kako šapatnog i simultanog, tako isto i konsekutivnog prevoda. Osim pomenute usluge, svaki klijent ove institucije ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje na raspolaganju.

Profesionalna lektura može da bude izvršena na zahtev klijenata, s tim da je otvorena mogućnost i za izvršenje usluge korekture, što je primenljivo za bilo koju vrstu materijala. Preciznije rečeno, potrebno je da lektori i korektori pristupe takozvanoj redakturi materijala, a ako je osoba koja ih je prevodila napravila greške, pa će oni tokom tog postupka da ih isprave i konkretne sadržaje usklade sa svim onim pravilima koja važe u ciljanom, to jest u mađarskom jeziku.Prevođenje sa estonskog na madjarski
Prevođenje sa mađarskog na estonski

Naglašavamo da će prevodilac i sudski tumač, ako bude bilo potrebno da izrade i direktan prevod popularnih tekstova sa estonskog jezika na mađarski, a mogu da prevedu i stručne tekstualne sadržaje i to bez obzira za koju oblast da je njihova tematika vezana.

Takođe, zaposleni navedene institucije u toj jezičkoj kombinaciji prevode i članke iz novina, zatim stručne, ilustrovane i dečije časopise, kao i udžbenike, te dela književnosti, koja su svrstana u poeziju ili prozu.

Ukoliko je potrebno da budu izrađeni direktni prevodi online sadržaja sa estonskog na mađarski jezik, a pod uslovom da je to u skladu sa njihovom sadržinom, prevodioci i sudski tumači će pravilno implementirati i takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), te će ih tako uskladiti sa pravilima, koja u okviru konkretnog pregledača važe. Bez obzira da li se prevod zahteva za prodavnice koje su dostupne na internetu ili web sajtove, odnosno programe, kao i aplikacije, te online kataloge ili neke druge sadržaje koji se računara i interneta tiču, klijenti će svakako da dobiju i uslugu njihovog stručnog optimizovanja.

Marketinške materijale svih vrsta, isto tako klijenti mogu da dobiju profesionalno obrađene, a izuzev vizit kartica, kataloga i PR tekstova, pomenuti stručnjaci mogu, pored ostalog da obrade i brošure, reklamne letke i plakate, kao i reklamne flajere i mnoge druge.

Da bi u što kraćem roku dobili prevedene sve sadržaje koji su prethodno pomenuti, klijenti imaju mogućnost da ih na mejl pošalju, a biće im omogućeno da ih po istom takvom principu i preuzmu, pošto pomenuti stručnjaci budu njihovu kompletnu obradu završili. Moramo naglasiti da su dostupne i druge mogućnosti kako za preuzimanje prevedenih sadržaja, tako isto i za njihovo slanje na obradu, pa ukoliko klijentu pomenuti način ne odgovara, trebalo bi da zatraži podatke o dodatnim opcijama.

Posebno moramo istaći informaciju da se uz direktno prevođenje dokumenata sa estonskog na mađarski jezik, a u svakom predstavništvu ove institucije vrši i profesionalna overa prethodno prevedenih dokumenata različite vrste. Takav princip je usklađen sa zakonom, te se sprovodi sa ciljem obezbeđivanja validnog dokumenta sa pravnog aspekta, uzevši u obzir da se kao veran originalu tretira svaki dokument koji poseduje pečat ovlašćenog sudskog tumača.

Biće omogućeno klijentima da dobiju profesionalno, odnosno kompletno obrađena sva ona dokumenta koja se prvenstveno tiču oblasti obrazovanja, ali i nauke (potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga), a u skladu sa zahtevima će prevodioci i sudski tumači obraditi i sva pravna akta (sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske žalbe, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, licence, sudske odluke i bilo koji drugi dokument koji je vezan za sudstvo ili pravo).

Samim tim što je postupak overe pečatom ovog stručnjaka propisan zakonom, iznet je zahtev pred baš svakog zainteresovanog da originalna dokumenta njemu dostavi, a samo na uvid. Dostupne su tri mogućnosti za slanje sadržaja na prevod, što znači da svaki klijent ima pravo da se odluči za onu koja mu najviše odgovara u tom momentu. Ne samo da ih mogu poslati preko neke kurirske službe, već originalna dokumenta mogu dostaviti i lično ili preporučenom pošiljkom, a preko "Pošte Srbije".

Podrazumeva se da klijenti mogu zadužiti i ove stručnjake, a ukoliko im je potrebno direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog na mađarski jezik, to jest ako su zainteresovani za kompletnu obradu bilo kog dokumenta koji se odnosi na poslovni proces kako nekog preduzetnika, tako isto i firme (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala).

Isto tako će sudski tumači i prevodioci, a onda kada se to od njih zahteva u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da izrade prevod, odnosno overu za sva dokumenta koja klijenti treba da podnesu nadležnim institucijama. Pored uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, oni će kompletno obraditi kako uverenje o neosuđivanosti, tako i potvrdu o visini primanja, ali i svaku drugu vrstu izjava, potvrda i saglasnosti, kao i uverenja.

Ne samo da klijent može lično u konkretnoj poslovnici kompletno obrađena dokumenta da preuzme, već isto tako ima potpuno pravo da zahteva dostavu prevedenih sadržaja na svoju adresu. Jedino što tada mora znati jeste da se ta usluga potpuno odvojeno od prevoda, to jest overe dokumenata naplaćuje. Podrazumeva se da će služba koja je za dostavu zadužena, obavestiti klijenta o ceni, a on će u trenutku preuzimanja pošiljke plaćanje i da izvrši.

Apsolutno svaki dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, može u skladu sa važećim pravilima da bude preveden i overen, tako da će prevodioci i sudski tumači izuzev lekarskih nalaza, da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, potom dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji se delom konkretnog tipa dokumentacije smatra.

Biće izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog jezika na mađarski (radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i mnoga druga), a svakako će navedeni stručnjaci ispuniti očekivanja i onih klijenata kojima je u navedenoj varijanti jezika potreban prevod za sadržinu tenderske, odnosno tehničke i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga dokumenta koja u njihov sastav u skladu sa pravilima ulaze).

Naglašavamo da članovi tima svih poslovnica ove institucije ne spadaju u grupu stručnjaka, u čijoj nadležnosti se nalazi postupak poznat kao nadovera, to jest da nemaju pravo Apostille pečat ili takozvani Haški na dokumenta da stavljaju. Iz tog razloga i navodimo da se informacije o konkretnom tipu overe moraju pribaviti neposredno pre dostavljanja sadržaja tim stručnjacima na obradu, a za to će se pobrinuti vlasnici dokumenata. Najvažnije je da pitaju kada tačno se Haški pečat na njihova dokumenta mora staviti, a ukoliko budu dobili informacije da je ta vrsta overe neophodna, pošto je zakonom predviđeno na koja tačno dokumenta se Apostille pečat stavlja.

Svakako može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na mađarski, a što se odnosi na njihovu kompletnu obradu u posebno kratkom vremenskom periodu. Samim tim što je vrlo važno odreagovati brzo, dozvoljeno je svakome ko je zainteresovan za takav način obrade da kasnije na propisan način dostavi originalna dokumenta, a prvo će ih skenirana na mejl adresu ove institucije, to jest one poslovnice koja mu je najbliža poslati.

Prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na mađarski

Uzevši u obzir da postoje pravila kojom prilikom se primenjuje šapatni, a kojom simultani, te konsekutivni prevod sa estonskog na mađarski jezik, to je vrlo važno da članovi tima izabranog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford sa svim neophodnim detaljima u vezi sa organizacijom manifestacije prvo budu upoznati. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači, mogu maksimalno profesionalno pružiti svaku od pomenutih usluga, pa je potrebno da saznaju na kom mestu će događaj biti organizovan, koliko ljudi će doći i koliko će trajati. Sve te informacije imaju uticaja na izbor usluge, pa će odmah biti pristupljeno njihovoj detaljnoj analizi, kako bi bio načinjen pravi izbor. Napominjemo da se klijentima ove institucije nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja može da zadovolji u potpunosti potrebe manifestacije bilo koje vrste.

Ukoliko se zahtevaju direktni prevodi filmskih ostvarenja sa estonskog na mađarski jezik, a nevezano za to da li su u pitanju igrani ili animirani, te crtani ili dokumentarni filmovi, biće ponuđeno klijentima kako sinhronizovanje, tako isto i njihovo profesionalno titlovanje. Podrazumeva se da će ta usluga biti primenjena i ako neko bude zahtevao obradu informativnih televizijskih ili radijskih emisija, odnosno onih koje su zabavnog ili obrazovnog karaktera, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i reklamne poruke, ali i serije u toj jezičkoj varijanti, kao i mnoge druge ne samo video materijale, nego i audio.

Pomenuti stručnjaci mogu, isto tako da ostvare zahtev koji se odnosi na obradu tekstualnih materijala, a njihova tematika, dužina i složenost mogu biti različite. Uz to što će prevesti tekstove, koji se bave ma kojom temom iz domena obrazovanja, finansija i nauke, odnosno komunikologije, bankarstva i građevinske industrije, izvršiće i prevođenje pravnih, političkih i ekonomskih tekstova sa estonskog na mađarski jezik, ali i onih koji su vezani kako za oblasti marketinga, sociologije i menadžmenta, tako i informacionih tehnologija, filozofije i ekologije i zaštite životne sredine, te sociologije, farmacije i turizma, ali i medicine i svih ostalih bilo društvenih naučnih disciplina, bilo prirodnih.

Direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa estonskog na mađarski jezik

Shodno zahtevima pojedinaca, stalni članovi tima svih poslovnica ove institucije vrše kako direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na mađarski, tako isto i overu za koju poseduju adekvatne dozvole. A izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, u nju spadaju i poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i revizorski, odnosno godišnji i finansijski izveštaji, kao i fakture, te statut preduzeća i uopšteno rečeno, apsolutno sva dokumenta koja se poslovanja tiču, potpuno svejedno da li je u pitanju pravno lice ili preduzetnik.

Moramo naglasiti da u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford overa Apostille pečatom, odnosno onim koji je znan i kao Haški ne sme da bude izvršena, zato što prevodioci i sudski tumači koji su tu zaposleni, nisu za pomenutu uslugu zvanično ovlašćeni. A taj pečat se svakako mora staviti na sva ona dokumenta, za koja to određuje zakon i prema tačno utvrđenom principu, tako da bi vlasnik konkretnih sadržaja podatke o celokupnom postupku overe tim pečatom samostalno morao da dobije i to isključivo od zaposlenih, u onim službama Republike Srbije u čijoj nadležnosti je ta vrsta overe.

Svakako je najbitnije da se zainteresovani klijent maksimalno pridržava pravila, to jest da na uvid sudskom tumaču pošalje originalna dokumenta ili da ih donese.

Osim poslovne, vrši se na zahtev klijenata kako prevod lične dokumentacije sa estonskog jezika na mađarski (izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i ostala), tako isto i medicinske (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga), ali može da bude kompletno obrađena i sadržina građevinske, tehničke i dokumentacije za tendere (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i sva ostala koja u sastav tih vrsta dokumentacija ulaze).

Takođe su dostupni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na mađarski, ali je važno naglasiti da će prevodilac i sudski tumač po potrebi obraditi i mnoge druge sadržaje koji su primarno vezani za oblast obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i druga), ali i one materijale koji se odnose na nauku, kao što su recimo naučni patenti, odnosno naučni radovi i rezultati naučnih istraživanja, ali i mnogi drugi.

Izuzev svih pomenutih sadržaja, svako ko za tim bude imao potrebu će u okviru konkretnog predstavništva navedene institucije moći da dobije prevod u toj varijanti jezika za bilo koji dokument, koji će njegov vlasnik konkretnoj državnoj instituciji da preda. Pored svih tipova potvrda, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade, odnosno prevedu i overe kako različite vrste izjava, tako i saglasnosti i uverenja. A pod tim mislimo prvenstveno na potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o stalnom zaposlenju, potom na uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, kao i na uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, s tim što se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači propisno da obrade i sve ostale sadržaje ovog tipa.

Uz tekovine Evropske Unije, oni mogu da izvrše i direktno prevođenje sudski žalbi i tužbi sa estonskog jezika na mađarski, ali će svakako po potrebi kompletno da obrade kako punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, odnosno sudske odluke i ugovore, tako i sertifikate svih vrsta, kao i presude o razvodu braka, te sve vrste sudskih presuda, odnosno licence i uopšteno rečeno, sva ostala pravna akta, to jest dokumenta koja su za sudstvo i pravo vezana.

Prevod plakata sa estonskog jezika na mađarski

Obrada marketinških materijala, a u koje pored ostalih spadaju i plakati se, takođe nalazi među uslugama, za čije izvršenje će se pobrinuti prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu konkretne institucije zaposleni. Uzevši u obzir da oni odlično poznaju svoj posao, ali i marketinška pravila, sasvim sigurno tvrdimo da su direktni prevodi reklamnih materijala sa estonskog na mađarski jezik, koje će oni po zahtevu izvršiti maksimalno profesionalni. A uz plakate, klijente očekuje i stručna obrada reklamnih letaka i flajera, kao i vizit kartica, potom brošura, PR tekstova i kataloga, ali i drugih sadržaja iz te grupe.

Ukoliko to bude nekome potrebno, korektori i lektori koji su u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom gradu zaposleni, izvršavaju uslugu koja je poznata pod nazivom redaktura, a ona zapravo uključuje lekturu i korekturu. Preciznije govoreći, ovi stručnjaci moraju biti angažovani ukoliko sadržaji koji su u pomenutoj varijanti jezika prevedeni ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta, to jest ako u njima ima grešaka, koje svakako moraju biti u skladu sa pravilima ispravljene.

Isto tako se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci mogu izraditi profesionalan prevod udžbenika sa estonskog na mađarski jezik, ali i svih vrsta časopisa i književnih dela, s tim da mogu odgovoriti i na one na zahteve, koji se odnose na obradu kako ilustrovanih časopisa, tako i stručnih, odnosno dečijih i mnogih drugih sadržaja.

Ako bude bio iznet zahtev za prevođenje bilo kog onlajn sadržaja, verujemo da će vlasnik biti prijatno iznenađen informacijom da zaposleni ove institucije poznaju pravila optimizacije takvih materijala za web pregledače. Da pojednostavimo, oni znaju kako se primenjuju alati SEO (Search Engine Optimisation), tako da vlasnicima različitih internet sadržaja, odnosno onih koji se tiču računara pružaju i uslugu njihovog prilagođavanja polju pretrage, a kako bi njihova pozicija na celokupnom web - u bila još bolja. Pored toga što može da bude izvršeno direktno prevođenje web sajtova sa estonskog na mađarski jezik, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i softvere, a što se odnosi na bilo koji program ili aplikaciju. Naravno da će, ako to bude bilo zahtevano prevesti i internet kataloge, kao i web prodavnice, te mnoge druge materijale koji su vezani za računare ili, pak vidljivi na internetu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje