Prevodi sa estonskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na engleski jezik

Za online prevod sa estonskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na engleski jezik

Osnovni uslov za kvalitetan prevod dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji jeste poštovanje pravila, a što se primarno odnosi na overavanje prevedenih sadržaja. Svakako je potrebno da malo pojasnimo sve ovo, jer postoje klijenti koji nisu informisani o tome da sam prevod dokumenata sa estonskog jezika na engleski nije sa pravnog aspekta validan, ukoliko ne poseduje pečat sudskog tumača. Takav postupak se podrazumeva u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, s obzirom na to da su i prevodioci i sudski tumači u timu svake od njih zaposleni, te naravno oni maksimalno poštuju važeća pravila.

Dakle, klijent između ostalog ove stručnjake može angažovati i ako želi da dobije kompletnu obrađenu sadržinu lične dokumentacije (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i ostala), kao i poslovne (godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze).

Bilo koju vrstu pravnog akta će sudski tumači i prevodioci prvo da u navedenoj varijanti jezika prevedu, a onda i izvrše propisnu overu. Izuzev presuda o razvodu braka, svih vrsta sertifikata i tekovina Evropske Unije, vrše se i direktni prevodi sudskih žalbi i tužbi sa estonskog jezika na engleski, ali i sudskih rešenja, potom punomoćja za zastupanje i licenci, odnosno svih tipova sudskih odluka, te ostalih dokumenata koja imaju veze kako sa oblašću prava, tako i sa oblašću sudstva, pa se shodno tome tretiraju kao pravna akta.Prevođenje sa estonskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na estonski

Neophodno je da svako ko je za obradu različitih tipova dokumentacija, odnosno bilo kog dokumenta zainteresovan, poštuje pravila koje se tiče dostavljanja tih materijala na obradu. Reč je o tome da ovlašćeni sudski tumač mora, neposredno pre nego što overu izvrši, da zvanično uporedi preveden dokument sa sadržinom originala, pa se iz tog razloga i zahteva da klijent njemu na uvid originale i priloži. Postoje tri opcije za dostavljanje te vrste materijala, tako da pojedinac bira da li će zadužiti neku kurirsku službu, odnosno da li će ih poslati preporučenom pošiljkom preko “ Pošte Srbije” ili će, ipak lično da dođe u jednu od poslovnica i donese originale.

Postupak preuzimanja može biti izvršen na jedan od dva dostupna načina, a jasno je da će vlasnik dokumenata imati apsolutnu slobodu da izabere onaj koji mu više odgovara. Ako želi, prevedena i overena dokumenta može preuzeti u predstavništvu navedene institucije lično, a isto tako može da traži dostavu na adresu. Uzevši u obzir da će određena kurirska služba tu uslugu pružiti, sasvim je jasno da svaki klijent ima obavezu upravo dostavljaču i to prema njegovom cenovniku konkretnu uslugu i da plati.

Klijenti mogu zahtevati i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na engleski, a u tom slučaju će prevodilac i sudski tumač pored lekarskih nalaza, kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i generalno rečeno, svaki drugi dokument koji u sastav pomenutog tipa dokumentacije ulazi.

Kada se za tim javi potreba, zaposleni ove institucije prevode u datoj varijanti jezika, a odmah zatim vrše i overu za različita dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, isto tako i za oblast obrazovanja. A pod tim mislimo na rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i diplomske radove, ali i na nastavne planove i programe fakulteta, diplomu i dodatak diplomi, odnosno na prepis ocena i seminarske, kao i naučne radove, te na uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja se prethodno pomenutih oblasti tiču na određeni način.

Izuzetno je važno istaći informaciju o hitnom prevodu različitih dokumenata, jer zaposleni u okviru pomenute institucije mogu adekvatno odgovoriti i na takve zahteve. Ali da bi zaista klijent kompletno obrađen bilo koji dokument dobio u kratkom roku, važno je da sadržaje skenira i na mejl izabranog predstavništva pošalje, a originale na uvid će svakako dostaviti naknadno.

Na osnovu izrečenih zahteva, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i svaku drugu vrstu saglasnosti, izjave ili uverenja, to jest potvrde, a što se primarno odnosi na dokumenta koja od pojedinaca zahtevaju brojne državne institucije.

Stručnjaci koji su zaposleni u ovoj instituciji mogu izraditi i profesionalan prevod tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije sa estonskog jezika na engleski. Uz to što će kompletno da obrade deklaracije proizvoda i građevinske projekte, oni će na osnovu zahteva pojedinaca prevesti, pa overiti uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest svaki onaj dokument koji se zvanično tretira kao sastavni deo jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Želeći da svakome, kome je prevod različitih dokumenata ili neke dokumentacije neophodan u ovoj varijanti, olakšamo celokupan postupak obrade, naglasićemo i to da sudski tumači i prevodioci, koje mi zapošljavamo nemaju dozvolu Apostille pečat da stave. Zapravo se overa takozvanim Haškim pečatom, kako glasi njegov drugačiji naziv, nalazi u nadležnosti državnih službenika, koji su zaposleni u okviru namenskih odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije. Upravo njih prvo treba da kontaktira vlasnik dokumenata i dozna da li se navedeni pečat na njegova dokumenta mora staviti, a ukoliko to jeste slučaj, vrlo je važno da dobije relevantne podatke o trenutku kada se overa Apostille pečatom vrši u datom slučaju. Ističemo da se overavanje tim pečatom za pojedina dokumenta mora izvršiti tek po prevođenju i overi, od strane ovlašćenog lica, dok postoje i oni sadržaji za koje se prvo zahteva stavljanje Haškog pečata, a tek nakon toga navedeni stručnjaci imaju obavezu da izrade prevod kako sadržine dokumenta, tako i samog pečata, nakon čega je neophodno da sudski tumač uradi overu. Jasno je da se radi o specifičnim informacijama, koje imaju uticaja na celokupan postupak obrade, pa zato i iznosimo preporuku svim našim klijentima da ih prvo zatraže, a onda i da u potpunosti ispoštuju predviđenu proceduru.

Da ne bismo potencijalne klijente dodatno zbunili, te da ne pomisle da naši stručnjaci mogu prevod u ovoj varijanti jezika da izvrše samo za različita dokumenta, napomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu pružiti i uslugu, koja podrazumeva kako prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na engleski, tako i onu koja je vezana za konsekutivno ili simultano prevođenje u datoj jezičkoj kombinaciji. Baš zahvaljujući činjenici da su oni specijalizovani za sve te usluge, od zainteresovanih zahtevamo da sve podatke o samoj manifestaciji ili o određenom događaju, za koji je neophodno primeniti usmeni prevod, blagovremeno dostave. Važno je na prvom mestu da ih informišu o broju osoba koje će biti prisutne, a potom i o mestu na kome će ta manifestacija da se održi, te o tome koliko će trajati i kako je predviđeno da bude organizovana. Svakako se na osnovu datih podataka kreira ponuda i u nju, shodno potrebama unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je i ta usluga dostupna u okviru konkretne institucije.

Celokupna obrada kako serija i emisija različite tematike i namene, odnosno svih vrsta filmova i reklamnih poruka, ali i drugih video i audio sadržaja, je takođe usluga koju zaposleni ove institucije pružaju klijentima. A to zapravo znači da će prvo biti izrađen prevod u pomenutoj varijanti jezika za takve materijale, posle čega će njihov vlasnik odabrati između usluga titlovanja i sinhronizovanja.

Između ostalog, biće izrađeni i prevodi članaka iz novina sa estonskog jezika na engleski, odnosno svih vrsta časopisa (dečiji, naučni, ilustrovani i drugi), a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac maksimalno korektno i profesionalno da prevedu kako PR tekstove i kataloge, tako isto i reklamne letke, zatim vizit kartice, brošure i flajere, ali i plakate i sve ostale sadržaje koji su za oblast marketinga striktno vezani i namenjeni reklamiranju kako događaja i određenih usluga, tako i proizvoda, te različitih firmi.

Obrada svih vrsta tekstova takođe spada u domen rada ovih stručnjaka, a što podrazumeva da oni pored popularnih sadržaja, obrađuju i stručne, s tim da njihova dužina, tematika i složenost svakako mogu biti potpuno različite. Bude li to bilo potrebno, oni će profesionalno da prevedu i udžbenike, ali i pesme, dela beletristike i romane, to jest apsolutno svako književno delo.

Osobe koje interesuje stručna obrada bilo tekstova, knjiga ili marketinških materijala, te ostalih sadržaja koji su pomenuti, bi trebalo da ih na prevod dostave elektronskim putem, ali isključivo ako im takav princip odgovara. Naravno postoje i druge opcije, a zaposleni u konkretnoj poslovnici su dužni da obaveste klijente na zahtev o svakoj od njih, s tim da to isto važi i za preuzimanje obrađenih sadržaja ovog tipa, ali se obično za elektronski način većina klijenata odlučuje.

Takođe će prevodilac i sudski tumač ispoštovati u potpunosti zahteve svakoga ko želi da dobije prevod internet materijala sa estonskog jezika na engleski, a što se na prvom mestu odnosi na sajtove i programe bilo koje vrste, odnosno na web prodavnice i aplikacije, kao i na online kataloge, te mnoge druge sadržaje koji se odnose na računare ili internet. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci imaju zavidan nivo iskustva vezano za optimizovanje svih tih materijala za internet pretragu, to se podrazumeva da će klijentima uz njihov prevod u ovoj varijanti jezika biti pružena i usluga optimizacije, jer će oni maksimalno korektno implementirati one alate, koji su poznati pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation).

Direktan prevod sudskih odluka sa estonskog na engleski jezik

Izuzev konkretnih dokumenata, klijenti mogu zaposlene u bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zadužiti i ukoliko im je potrebno direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa estonskog jezika na engleski, odnosno svakog drugog pravnog akta. Svakako će sudski tumači i prevodioci u to jezičkoj kombinaciji, a na njihov zahtev da prevedu, odnosno overe i presude o razvodu braka, zatim sudska rešenja i ugovore, odnosno sertifikate i sudske žalbe, kao i licence, te sudske tužbe i punomoćje za zastupanje, to jest svaki drugi dokument koji je za oblast sudstva ili prava vezan.

Već smo pomenuli da klijente konkretne institucije očekuje i prevod i overa apsolutno svakog dokumenta ili čak kompletne dokumentacije, pa je samim tim omogućeno vlasnicima tih sadržaja da na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu.

Samim tim što je postupak overavanja dokumenata usaglašen sa slovom zakona, se podrazumeva da originalna dokumenta na uvid pomenutom stručnjaku mora da dostavi svaki klijent i to na jedan od načina koji su u ponudi.

Sem toga, svako od njih bi trebalo, a pre nego što sadržaje pošalje na obradu ili donese, da zatraži od nadležnih državnih službenika podatke o postupku koji je označen kao nadovera, a odnosi se na stavljanje takozvanog Haškog pečata iliti Apostille na ona dokumenta za koja se prevod u pomenutoj varijanti jezika izrađuje.

Dobro je reći i to da prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva klijenata izvršavaju i prevod diplome i dodatka diplomi sa estonskog jezika na engleski, ali da obrađuju i sva ostala dokumenta, odnosno materijale koji su primarno za oblast obrazovanja vezani. Tako je zainteresovanima omogućeno da dobiju kompletno obrađene kako seminarske, tako i diplomske radove, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i ostala dokumenta iz te grupe.

Javili se potreba, zaposleni u određenoj poslovnici mogu izvršiti i kompletnu obradu svih onih dokumenata koja ulaze najpre u sastav poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaji i druga), a zatim i ona koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku, medicinsku i građevinsku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji zvanično u sastav jedne od tih dokumentacija ulazi).

Zaposleni ove institucije su zaduženi i za prevođenje potvrde o prebivalištu sa estonskog jezika na engleski, ali će naravno odgovoriti propisno i na zahteve svih onih pojedinaca, koji žele da dobiju kompletno obrađene pasoš i ličnu kartu, zatim uverenje o državljanstvu i radnu, odnosno saobraćajnu, vozačku i dozvolu za boravak, a svakako kompletno obrađuju i venčani list, krštenicu i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, te bilo koji drugi lični dokument.

Nakon svega navedenog, nama je preostalo da pomenemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji kako da prevedu, tako i overe sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, kao što su recimo naučni patenti, odnosno rezultati naučnih istraživanja, ali i naučni radovi i druga. A izuzev toga, zainteresovanima je na raspolaganju i kompletna obrada za sve tipove što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja. Preciznije govoreći, ovi stručnjaci pored ostalog mogu da pristupe kako prevođenju, tako i overi za potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, te će svakako biti izrađeni i prevodi uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa estonskog jezika na engleski, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, a ako bude bilo potrebno, oni će propisno obraditi i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Usmeno prevođenje sa estonskog jezika na engleski

Ova usluga je dostupna u sve tri varijante, budući da prevodioci i sudski tumači vrše kako konsekutivni prevod sa estonskog na engleski jezik, tako i simultani, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata. Takođe, svaka poslovnica te institucije omogućuje svojim klijentima da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cena te usluge važi za izuzetno povoljnu. Predviđeno je da prvo ovi stručnjaci izrade propisnu analizu podataka o događaju, da bi mogli klijentima da ponude upravo onaj tip usmenog prevoda koji će moći pravilno da pruži odgovor na zahteve svih učesnika i samog organizatora. Stoga je potrebno da budu dostavljeni podaci kako u trajanju manifestacije, tako i o njenoj organizaciji, odnosno o broju učesnika i lokaciji, a na osnovu čega će biti određeno koju vrstu usluge će pomenuti stručnjaci tada primenjivati.

S obzirom na to da ima i onih klijenata, koji su prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji zatražili na nekom drugom mestu, a tom prilikom dobili nepropisno obrađene sadržaje, ova institucija njima omogućuje uslugu poznatu kao redaktura. Preciznije rečeno, ona uključuje kako lekturu, tako i korekturu svih sadržaja za koje je prevod loše urađen, a podrazumeva se da će isključivo lektori i korektori, iza kojih je dugogodišnje iskustvo u radu, primeniti pravila svoje struke, odnosno engleskog jezika i uskladiti sadržinu tih materijala sa originalima.

Ako se zahtevaju direktni prevodi web sajtova sa estonskog na engleski jezik, to podrazumeva da sudski tumač i prevodilac primenjuju i pravila koja se tiču njihovog optimizovanja za internet pregledače. U tom slučaju oni se primarno rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation) i usklađuju sadržinu kako sajtova, tako i internet kataloga, odnosno web prodavnica, ali i aplikacija i različitih vrsta programa, te mnogih drugih online materijala sa zahtevima samog pregledača i tako utiču na poboljšanje pozicije svih prevedenih sadržaja.

Svakako klijenti ne moraju biti zabrinuti ukoliko je tematika tekstova, za koje im je potreban prevod u toj varijanti jezika nešto složenija ili vezana za oblast koja se ređe obrađuje, jer prevodilac i sudski tumač sasvim sigurno mogu adekvatno da odgovore na te zahteve. A uz direktno prevođenje ekonomskih i političkih tekstova sa estonskog na engleski jezik, oni mogu da obrade i one sadržaje koji su vezani za oblasti ekologije i zaštite životne sredine, finansija i psihologije, odnosno bankarstva, prava i turizma. Takođe će prevesti i popularne, odnosno naučne tekstove koji su vezani kako za oblasti sociologije, medicine i farmacije, tako i filozofije, marketinga i nauke, odnosno komunikologije i građevinske industrije, zatim obrazovanja, informacionih tehnologija i menadžmenta, te mnogih drugih naučnih disciplina, a bez obzira da li su primarno vezane za društvene nauke ili prirodne.

Prevodi PR tekstova sa estonskog na engleski jezik

Ukoliko neko od stalnih članova tima ma koje od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zahteva obradu navedenih marketinških materijala, mora znati da sudski tumači i prevodioci osim PR tekstova, mogu izraditi i direktan prevod kataloga i brošura sa estonskog jezika na engleski, ali će takođe po potrebi obraditi i flajere i letke, odnosno vizit kartice, zatim plakate i sve ostale marketinške materijale. Maksimalno će tom prilikom poštovati kako pravila koja važe u engleskom jeziku, tako i sva ona koja se primenjuju u oblasti marketinga, a kako bi klijentima omogućili da dobiju maksimalno profesionalnu uslugu.

Napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu u datoj varijanti da prevedu i romane različite tematike i kompleksnosti, kao i književna dela iz domena beletristike, ali i pesme, to jest svako prozno književno delo ili poetsko. Obradiće prevodilac i sudski tumač i udžbenike, ali i naučne časopise, kao i ilustrovane i dečije, s tim da adekvatno odgovaraju na zahteve vezano za obradu i članaka iz novina, a sve njih će klijenti morati na tačno propisan način da dostave, kako bi ovi stručnjaci izradili prevod.

Svakako lica koja žele da dobiju preveden bilo koji video ili audio materijal u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, treba da budu informisana o tome da svako predstavništvo ove specijalizovane institucije, pored ostalih zapošljava i profesionalce koji vrše sinhronizaciju i titlovanje takvih sadržaja. Zapravo se svakom klijentu omogućuje da vrlo brzo dobije kompletno obrađene materijale tog tipa, to jest da ih gotovo odmah nakon toga pušta slušaocima ili prezentuje gledaocima. Naravno da će biti izrađeni i direktni prevodi crtanih i animiranih filmova sa estonskog jezika na engleski, a sem toga sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da prevedu i reklamne poruke u navedenoj varijanti jezika, ali i igrane filmove, odnosno obrazovne i informativne emisije, kao i zabavne, te serije i ostale ne samo video materijale, već isto tako i audio.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje