Prevodi sa estonskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na švedski jezik

Za online prevod sa estonskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na švedski jezik

Klijenti kojima je konkretna usluga potrebna za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi, mogu zadužiti zaposlene ove institucije kako bi im pružili profesionalnu obradu sadržaja na taj način. Takođe prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtevima mogu da izvrše i usmeni prevod sa estonskog jezika na švedski. Klijenti kojima je obrada potrebna za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi, mogu zadužiti zaposlene ove institucije kako bi im pružili profesionalan prevod sadržaja na taj način, a u skladu sa zahtevima mogu da izvrše i usmeni prevod sa estonskog jezika na švedski.

Ipak moramo prvo naglasiti da oni izuzev usluge simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a koja se najčešće i primenjuje, svakako mogu klijentima ponuditi i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, podrazumeva se da će ta usluga biti ponuđena klijentima, za čiju manifestaciju bude predviđena primena tog tipa usmenog prevoda.

Što se tiče obrade sadržaja u pisanoj formi, pomenuti stručnjaci izuzev tekstova različite vrste, ali i tematike, dužine i složenosti, svakako mogu da prevedu i sve vrste internet materijala (veb sajtovi, online prodavnice, programi svih vrsta, internet katalozi, aplikacije i svi ostali koji su vidljivi na internetu). U želji da klijentima omoguće maksimalno profesionalnu obradu, oni će shodno tipu materijala implementirati i pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime će ih na najbolji mogući način sa zahtevima samog pretraživača uskladiti.Prevođenje sa estonskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na estonski

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci vrše i direktno prevođenje audio i video materijala sa estonskog jezika na švedski, a kojom prilikom pored svih vrsta emisija, obrađuju i reklamne poruke, zatim filmove različitog žanra i namene, kao i serije i mnoge druge sadržaje. U okviru te usluge se zainteresovani mogu opredeliti i za jednu od dodatnih, koje uključuju titlovanje ili sinhronizaciju navedenih sadržaja.

Biće propisno obrađena i književna dela, kako iz domena poezije, tako i sva prozna, a klijenti mogu zahtevati i profesionalnu obradu članaka iz novina, potom udžbenika i sadržine različitih vrsta časopisa.

Kod obrade dokumenata u zadatoj varijanti jezika se ovi stručnjaci maksimalno pridržavaju pravila, tako da klijentima obezbeđuju dokument koji je sa zakonskog stanovišta validan, jer će biti i preveden i overen pečatom sudskog tumača. Međutim sam postupak overavanja prevedenog bilo kog dokumenta mora biti izvršen u skladu sa pravilima, što znači da ovaj stručnjak pri sebi mora imati originalni sadržaj.Zato i navodimo da se postupak dostavljanja materijala na prevod razlikuje u zavisnosti od toga da li su u pitanju dokumenta ili ne, zato što sve ostale sadržaje klijente može ne samo poslati na obradu, već i preuzeti i nakon njenog završetka elektronski. Budući da mora originalne sadržaje da dostavi, dokumenta može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili zadužiti bilo koju kurirsku službu da to uradi umesto njega, a ako mu odgovara može i lično doneti u jednu od poslovnica konkretne institucije.

Postoji samo jedna situacija kada je i za dokumenta dozvoljeno slanje na mejl, a to je ako klijent zahteva da on bude preveden u roku koji je mnogo kraći od ponuđenog. Da bi hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na švedski mogao da bude izvršen, nakon slanja skeniranih sadržaja na mejl, klijent mora što je brže moguće originale da priloži na uvid.

Bude li se dogodilo da tokom postupka overe sudski tumač primeti odstupanja između prevedenog i originalnog sadržaja, o tome će vlasnik biti obavešten, a biće mu predočeno da ova institucija vrši i uslugu redakture. Stručni korektori i lektori će tom prilikom da greške u prevedenim dokumentima, kao i o bilo kojoj drugoj vrsti materijala isprave, a nakon toga će izvršiti u skladu sa pravilima overu.

Podrazumeva se da sudski tumači i prevodioci osim svih vrsta dokumentacija (tehnička, medicinska, tenderska, poslovna, građevinska i druge), mogu kompletno da obrade različite tipove saglasnosti, zatim potvrda i uverenja, odnosno izjava, a što se primarno odnosi na ona dokumenta koja vlasnici predaju određenoj instituciji Republike Srbije.

Svakako ako to neko bude zahtevao, oni mogu najpre da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a odmah iza toga i da overe svaki lični dokument, odnosno različita pravna akta, s tim što kompletno obrađuju i sadržaje koji su vezani primarno za oblasti obrazovanja i nauke.

Uzevši u obzir da se zahteva obavezna dostava originalnih dokumenata, jasno je da ona po završetku obrade ne mogu biti poslata elektronskim putem, što važi za sve ostale sadržaje. Zato bi klijent trebalo da se odluči hoće li ih lično u jednoj od poslovnica preuzeti ili će zahtevati isporuku na adresu. Kurirska služba sa kojom ova institucija sarađuje će da izvrši dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta, a u skladu sa sopstvenim cenovnikom će tu uslugu od njega i da naplati.

Pored celokupnog postupka obrade dokumenata koji je prethodno opisan, postoje sadržaji za koje se zahteva izvršenje dodatne overe, a koja je okarakterisan kao nadovera. Reč je, zapravo o overi posebnoim tipom pečata, koji je poznat kako kao Haški, tako i kao Apostille. Međutim sve informacije o toj vrsti overe klijenti neće moći da dobiju u ovoj instituciji, primarno zato što prevodilac i sudski tumač nisu u grupi onih stručnjaka koji su zaduženi za davanje tih informacija, to jest nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje te vrste overe. A kako podaci o tome mogu uticati na trajanje celokupnog postupka, to bi svakako bilo dobro da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne, te da od njih dobije relevantne podatke o navedenom tipu overe. Posebno je važno da dobiju informaciju da li se taj pečat na njihova dokumenta stavlja na samom početku obrade, to jest pre nego što se izvrši prevod i overa od strane sudskog tumača ili je neophodno da prvo bude sproveden taj postupak, a da se kasnije dokument odnese, kako bi na njega bio stavljen Apostille pečat.

Prevođenje PR tekstova sa estonskog na švedski jezik

Shodno zahtevima koje podrazumeva oblast marketinga, a i onima koji su vezani za švedski jezik će biti izrađeni direktni prevodi reklamnih sadržaja sa estonskog jezika na švedski. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač tom prilikom profesionalno obraditi PR tekstove, već će prevesti i flajere, vizit kartice i brošure, zatim plakate, kataloge i reklamne letke, kao i ostale sadržaje koji su za konkretnu oblast vezani.

Profesionalni korektori i lektori koje Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj poslovnici zapošljava, mogu klijentima da pruže uslugu koja je poznata kao redaktura. Njena primena je vezana za one sadržaje koji je su prevedeni u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali u kojima istovremeno ima propusta i grešaka, pa će tokom postupka korekture i lekture oni biti ispravljeni, a materijali usklađeni sa ciljanim jezikom.

Tokom obrade različitih internet sadržaja, sudski tumač i prevodilac istovremeno primenjuju i alate, koji su znani kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da konkretne materijale i optimizuju. Zapravo, kada vrše prevod online kataloga i prodavnica sa estonskog jezika na švedski, ali i aplikacija, odnosno programa i web sajtova, te ostalih sadržaja tog tipa, oni ih u potpunosti prilagođavaju svim pravilima koja podrazumeva konkretni pretraživač. Osnovna svrha takvog pristupa jeste obezbeđivanje odlične pozicije za te materijale, što dovodi do boljitka u poslovanju, jer brojni potencijalni klijenti lako dolaze do željenih informacija.

Prema navedenim zahtevima, zaposleni ove institucije vrše i direktno prevođenje filmova sa estonskog jezika na švedski, a nevezano za to da li su u pitanju igrani, dokumentarni ili animirani, odnosno crtani filmovi. Takođe će prevodioci i sudski tumači u datoj kombinaciji jezika prevesti i reklamne poruke, serije i emisije kako obrazovnog i informativnog, tako i zabavnog karaktera, kao i bilo koji drugi video ili audio sadržaj. Ističemo da navedena institucija, pored pomenutih zapošljava i stručnjake, koji će na zahtev klijenata izvršiti sinhronizaciju svih tih materijala ili njihovo titlovanje.

Direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa estonskog jezika na švedski

Da bi prevod konkretne potvrde, odnosno ma kog drugog dokumenta u navedenoj varijanti jezika bio izrađen onako kako to propisuje zakon, neophodno je da prevodioci i sudski tumači overe preveden dokument. A upravo tako se i vrši prevođenje dokumenata sa estonskog na švedski jezik u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Svakako je postupak overavanja od strane sudskog tumača usaglašen sa zakonom, pa shodno tome se i zahteva od svakog klijenta da originalna dokumenta na vreme pošalje ili donese, pošto ovaj stručnjak njih upoređuje sa prevodima i to neposredno pre nego što svoj pečat na njih stavi.

Isto tako bi trebalo i da se apsolutno svaki vlasnik dokumenata potpuno samostalno raspita i to u okviru tačno određenih državnih institucija, o tome da li je takozvana nadovera neophodna za konkretne sadržaje. Pod tim mislimo na overavanje posebnom vrstom pečata, a čiji dobro poznati nazivi su Haški ili Apostille. Ističemo da navedena vrsta overe u okviru predstavništva ove institucije ne može da bude izvršena, zato što pomenuti stručnjaci ne poseduju adekvatne dozvole za to.

Ma koji lični dokument, osim potvrde o prebivalištu će zaposleni u konkretnoj instituciji u skladu sa aktuelnim zakonskim aktima da obrade. A to podrazumeva da će klijenti dobiti prevedenu i overenu kako ličnu kartu, pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, tako isto i dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu i radnu, kao i vozačku te mnoga druga lična dokumenta, uz uslov da ih propisno dostave na prevod.

Na osnovu zahteva klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da izrade i direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog na švedski jezik, odnosno građevinskih projekata, ali i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje, to jest celokupne sadržine kako tehničke dokumentacije, tako i građevinske, ali i dokumentacije za tendere.

Podrazumeva se da zaposleni navedene institucije mogu biti zaduženi i za izradu prevoda onih dokumenata, koja bi njihovi vlasnici kasnije trebalo određenoj državnoj instituciji da predaju, a što se na prvom mestu odnosi na različite tipove uverenja i potvrda, zatim izjava, kao i saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i ostale vrste ovih dokumenata).

Direktni prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na švedski jezik će, naravno biti izrađeni kada to pojedinac bude zahtevao. A u tom slučaju će sudski tumači i prevodioci, pored lekarskih nalaza kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji nije naveden, a tretira se kao deo konkretnog tipa dokumentacije.

Sadržinu poslovne dokumentacije klijenti takođe mogu dobiti prevedenu, a posle toga i overenu, što znači da će se pomenuti stručnjaci pobrinuti kompletno da obrade sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih i revizorskih, pa do finansijskih. Takođe će u skladu sa trenutno važećim pravilima obraditi i osnivački akt, odnosno statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i poslovne odluke, fakture i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze.

Shodno zahtevima će sudski tumači i prevodioci pristupiti profesionalnoj obradi kako svih onih dokumenata koja su vezana za oblast sudstva i prava (sudska rešenja, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, punomoći za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, ugovori, sudske žalbe, presude o razvodu braka, i druga), tako i onih koja se tiču primarno oblasti obrazovanja ili nauke. Jednostavnije govoreći, klijenti mogu da ih zaduže kako bi izradili profesionalan prevod rezultata naučnih istraživanja sa estonskog na švedski jezik, ali i potvrde o redovnom školovanju. Takođe, oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, zatim naučne radove i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i naučne patente, zatim diplomske i seminarske radove, ali i uverenje o položenim ispitima, te diplomu i dodatak diplomi, to jest ma koji materijal koji je striktno za konkretne oblasti vezan.

Prevod književnih dela sa estonskog jezika na švedski

Uz to što će profesionalni prevodilac i sudski tumači da u datoj varijanti jezika prevedu dela beletristike i romane, odnosno različita prozna književna dela, oni će po zahtevu klijenata izvršiti i prevođenje pesama sa estonskog na švedski jezik, ali i svih ostalih dela iz domena poezije. Takođe će klijentima omogućiti da dobiju profesionalan prevod sadržine bilo ilustrovanih ili dečijih, bilo stručnih časopisa, odnosno novinskih članaka ma koje kompleksnosti i tematike.

Sem toga, zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom predstavništvu ove institucije, imaju višegodišnje iskustvo u primeni usmenog prevoda u datoj kombinaciji jezika. Ne samo da mogu izvršiti simultani, već i konsekutivni, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata sa estonskog na švedski jezik. Najpre moramo naglasiti da je vrlo važan podatak da sudski tumači i prevodioci primenjuju konkretne vrste usmenog prevoda, zato što isključivo od samog događaja i njegovih glavnih karakteristika i zavisi koja od njih će biti u datom momentu primenjena. Zapravo je vrlo važno da klijent propisno obavesti ove stručnjake o organizaciji same manifestacije, za koju bi trebalo primeniti usmeni prevod u konkretnoj varijanti jezika, a što podrazumeva da mora podatke o njenom trajanju, odnosno o lokaciji održavanja i o preciznom broju učesnika da na za to propisan način dostavi. Ponuda za navedenu uslugu može da bude kreirana isključivo nakon njihovog dostavljanja i pošto oni budu bili analizirani pažljivo, a svakako je omogućeno izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je u skladu sa tipom usluge koja se preporučuje.

Ističemo da u navedenoj varijanti jezika ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekstove, a u principu je potpuno nevažno kojom tematikom se oni bave, koliko su obimni i u kojoj meri je izlaganje složeno. Zapravo, slobodno možemo reći da prevodioci i sudski tumači prevode tekstove koji su vezani za apsolutno bilo koju temu, što podrazumeva svaku prirodnu ili društvenu nauku. Svakako mogu da budu izgrađeni profesionalni prevodi medicinskih tekstova sa estonskog na švedski jezik, ali i onih koje su vezani za oblasti marketinga, filozofije i nauke, odnosno farmacije, komunikologije i obrazovanja, kao i građevinske industrije potom turizma i sociologije, te psihologije i informacionih tehnologija. Naravno, u skladu sa zahtevima oni obrađuju i tekstove iz domena politike, zatim ekologije i zaštite životne sredine, ali i prava, bankarstva i ekonomije, odnosno finansija, to jest svih ostalih naučnih disciplina koje u ovom trenutku nisu pomenute.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje