Prevodi sa estonskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na portugalski jezik

Za online prevod sa estonskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na portugalski jezik

Usluga prevoda u ovoj varijanti jezika je u svakom gradu, u kome Prevodilački centar Akademije Oxford posluje dostupna u dve varijante, jer su zaposleni te institucije osposobljeni kako za obradu sadržaja u pisanoj formi, tako i za usmeni prevod sa estonskog jezika na portugalski.

Onaj klijent kome je obrada dokumenata potrebna, u toj instituciji dobija i overavanje pečatom sudskog tumača, te mu je tako omogućeno pribavljanje dokumenta koji je preveden u skladu sa pravilima.

Uz to što će prevodilac i sudski tumač da obrade svaki dokument koji je svrstan u lična, oni će prevod u datoj kombinaciji jezika izraditi i za sadržinu kako građevinske, poslovne i tehničke dokumentacije, tako i tenderske i medicinske.Prevođenje sa estonskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskega na estonski

Prema zahtevima se izrađuju i direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na portugalski, a obrađuju se i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno nauke. Takođe će pomenuti stručnjaci izvršiti i kompletnu obradu svake potvrde, zatim izjave i saglasnosti i, kao i uverenja, tako da će klijentima ponuditi propisno obrađen onaj dokument koji bi trebalo da bude podnet nekoj državnoj službi.

Overa pečatom pomenutog stručnjaka se vrši isključivo za dokumenta,a kako bi se njihova istovetnost sa originalima potvrdila. Stoga klijent originale donosi u izabrano predstavništvo, a ima pravo i da ih pošalje ili poštanskom pošiljkom (preporučenom) ili preko kurirske službe. Originalna dokumenta će sudski tumači koristiti prilikom postupka overe, a kako bi ih uporedili sa originalima, te da bi se sasvim uverili da se radi o istovetnim sadržajima.

Budući da ova institucija omogućuje svojim klijentima i samo uslugu overe, to ponekad dolazi do odstupanja između prevedenih dokumenata i njihovih originala, pa se tada vrše lektura i korektura, to jest usluga koja je poznata kao takozvana redaktura. profesionalni korektori, kao i lektori bivaju angažovani u tom slučaju, a kako bi ispravili načinjene propuste, te sadržinu i dokumenata i svih drugih prevedenih materijala uskladili sa originalima.

Može biti izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na portugalski, a tada je pred vlasnike stavljen zahtev da ih na mejl pošalju, pa da originale dostave naknadno, ali to moraju učiniti u što kraćem roku.

Nakon što sudski tumač i prevodilac obrade prethodno donešen ili poslat dokument, odnosno konkretnu vrstu dokumentacije, klijent može da dođe u poslovnicu i preuzme ih. Naravno, omogućeno je i slanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu vlasnika, a usluga se naplaćuje prema cenovniku službe za dostavu.

Samo neka dokumenta moraju biti overena posebnom vrstom pečata, koji je dobro poznat kao Apostille, odnosno Haški, ali nažalost ta vrsta overe nije dostupna u okviru poslovnica konkretne institucije. Zapravo jedino državne službe, koje su za to specijalizovane, izvršavaju takozvanu nadoveru, pa svaki klijent pojedinačno njima i treba da se obrati, sa ciljem dobijanja adekvatnih informacija. Najbitnije je da prvo dobije podatak o tome da li je Haški pečat neophodno na njegov dokument staviti, a u slučaju da odgovor bude potvrdan, mora da sazna i kada se taj pečat stavlja. Naime, Apostille pečat na određena dokumenta treba da bude stavljen pošto se izradi njihov prevod u zadatoj varijanti jezika, kao i overa sudskog tumača, a na neka se haški pečat stavlja pre svega toga.

Ako bude bilo potrebe, prevodioci i sudski tumači izrađuju i prevod audio i video materijala sa estonskog jezika na portugalski, te u tom slučaju obrađuju kako serije, animirane i dokumentarne, odnosno crtane i igrane filmove, tako i reklamne poruke, ali i emisije, bilo da su u pitanju dečije, informativne, zabavne ili obrazovne. Vlasnik tih sadržaja u konkretnoj poslovnici može da dobije i dodatnu uslugu, budući da se u ponudi nalazi kako sinhronizacija svih tih materijala, tako i njihovo titlovanje.

Mogu da budu prevedeni i svi marketinški materijali (vizit kartice, reklamni flajeri, brošure, plakati, katalozi, PR tekstovi i drugi), a podrazumeva se da zainteresovani prevod u navedenoj varijanti jezika mogu zahtevati i za književna dela, potom novinske članke i udžbenike, te za bilo koju vrstu časopisa, kao i tekstove.

Već smo pomenuli da je usmeno prevođenje sa estonskog jezika na portugalski dostupno u toj instituciji, ali se klijenti obaveštavaju da sudski tumači i prevodioci uz simultani, mogu izvršiti i takozvani šapatni, kao i konsekutivni prevod. Svakako će biti izabrana najprimerenija usluga, a na osnovu informacija o događaju, koje će svaki zainteresovani morati da dostavi. Uz samu uslugu usmenog prevoda, konkretna institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je najnovije generacije.

Moramo posebno istaći informaciju da su članovi tima svakog predstavništva pomenute institucije u mogućnosti da klijentima ponude i uslugu optimizovanja internet sadržaja, a koja uključuje primenu specijalnih alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation). Tako će svi oni pojedinci kojima su prevodi web sajtova sa estonskog jezika na portugalski, odnosno internet kataloga, programa i web prodavnica, kao i aplikacija i drugih sličnih materijala potrebni, zapravo biti na dobitku, jer će prevodilac i sudski tumač njih u potpunosti prilagoditi pretraživačima. Sve to će u relativno kratkom vremenskom periodu dovesti do toga da prevedeni online sadržaji budu viđeni na glavnoj strani pretrage, a u skladu sa tačno određenim izrazima i rečima.

Što se tiče slanja svih tih materijala na prevod, nije neophodno da budu poslati i originali, kao što to važi za prevod dokumenata, pa klijenti imaju mogućnost da ih pošalju putem elektronske pošte. Predviđeno je da na potpuno isti način bude izvršeno i njihovo preuzimanje, a ako nekome odgovara možda drugačiji princip, trebalo bi da kontaktira zaposlene u najbližem predstavništvu ove institucije i informiše se o drugim opcijama.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa estonskog jezika na portugalski

Sva ona dokumenta koja su primarno za oblast nauke vezana, će prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika prvo da prevedu, a na osnovu ovlašćenja koja poseduju, posle toga da izvrše i overu. Svakako će klijenti dobiti prevod naučnih radova sa estonskog na portugalski jezik, ali i pomenutih dokumenata, te naučnih patenata i ostalih koji su za tu oblast vezani.

Činjenica je da je postupak overe usklađen sa zakonskim aktima, tako da se obavezuje vlasnik dokumenata njihove originale da na propisan način dostavi tim stručnjacima, koji će ih koristiti kada budu izvršavali overu.

Ukoliko postoji potreba da se na neki dokument stavi takozvani Apostille pečat, a koji je i kao Haški poznat, klijenti moraju znati da nije obaveza pomenutih stručnjaka podatke o tome da im daju. Tačnije, oni nemaju neophodna ovlašćenja da bi taj pečat stavili na ma koji dokument, pa bi svakako bilo dobro da se upravo klijent o detaljima raspita, to jest da kontaktira institucije naše zemlje, koje poseduju ovlašćenja za tu vrstu overe.

Svakako mogu biti izvršeni i prevodi diplomskih i seminarskih radova sa estonskog na portugalski jezik, ali i svih ostalih sadržaja iz oblasti obrazovanja, kao što su na primer uverenje o položenim ispitima, potom diploma i dodatak diplomi, te nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i potvrda o redovnom školovanju, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i mnoga druga.

Kompletna obrada poslovne dokumentacije isto može biti izvršena ako se zahteva, a u tom slučaju sudski tumač i prevodilac mogu kompletno obraditi kako fakture, statut preduzeća i finansijske poslovne izveštaje, tako i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, kao i godišnje i revizorske izveštaje, to jest ma koji dokument koji se poslovanja bilo preduzetnika ili neke firme tiče.

Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde visini primanja, pomenuti stručnjaci vrše i direktno prevođenje potvrde o stanju računa u banci sa estonskog na portugalski jezik, te uverenja o nekažnjavanju i ostalih vrsta ovih dokumenata, a koja će njihovi vlasnici u skladu sa potrebama kasnije morati da podnesu konkretnoj državnoj instituciji.

Podrazumeva se da svako ko ima potrebu, može zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u okviru bilo koje poslovnice te institucije, da angažuje kako bi izradili prevod ličnih dokumenata. Pored pasoša i lične karte, oni će prevesti uverenje o državljanstvu, a onda i overiti preveden dokument, ali će takođe kompletno obraditi i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i potvrdu o prebivalištu, kao i umrlicu i radnu dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, odnosno svaki lični dokument.

Sadržinu građevinske, ali i tenderske i tehničke dokumentacije, sudski tumači i prevodioci i isto tako obrađuju ako se zahteva, a to podrazumeva da su dostupni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa estonskog na portugalski jezik, kao i lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i drugih dokumenata, koja trenutno nisu navedena, a tiču se ove vrste dokumentacije.

Sem toga zainteresovani mogu u poslovnicama ove institucije zahtevati i kompletnu obradu za različita pravna akta, a što se odnosi kako na tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i rešenja, odnosno licence i punomoćje za zastupanje, tako i na sve tipove sertifikata, zatim na sudske tužbe i ugovore, kao i na sudske odluke, te na presude o razvodu braka i na sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti sudstva ili prava.

Prevodi časopisa sa estonskog na portugalski jezik

Uz dečije i ilustrovane, zaposleni ove institucije prevode isto tako i stručne časopise, a specijalizovani su i za prevod članaka iz novina sa estonskog jezika na portugalski takođe. Sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata mogu da obrade i svako književno delo, kao i udžbenik.

Prvo moramo napomenuti da su članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford osposobljeni za primenu alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), a što je od izuzetnog značaja kada se vrše direktni prevodi internet materijala sa estonskog jezika na portugalski. Preiznije rečeno, u tom slučaju će oni prvo da izrade prevod kako aplikacija i web sajtova, tako i online prodavnica, zatim programa svih vrsta i internet kataloga, to jest svih sadržaja koji su za kompjutere ili internet vezani. Uz to će primeniti pomenute alate, a kako bi ih na što bolji način uskladili sa zahtevima pretraživača. Svrha takvog načina obrade jeste da se svim tim materijalima, a pošto budu bili na mrežu postavljeni zvanično, omogući prepoznavanje od strane pretraživača, što će vremenom da dovede i do značajnog poboljšanja mesta koje oni u pretrazi zauzimaju.

Bilo koji događaj ili manifestacija, u okviru koje se očekuje da učešće uzmu izvorni govornici i jednog i drugog jezika, svakako zahteva i usmeno prevođenje sa estonskog jezika na portugalski. Naravno da tu uslugu prevodioci i sudski tumači navedene institucije mogu da primene, a isključivo u zavisnosti od toga o kojoj vrsti manifestacije se radi, oni primenjuju šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti. ustvari je vrlo važno da se dobro formira ponuda. Najpre je potrebno da se analiziraju podaci koje će klijent dostaviti, a vezano kako za organizaciju same manifestacije, tako i za mesto njenog održavanja, odnosno trajanje i broj učesnika. Ističemo, takođe da će biti ponuđeno onim osobama, a za čiji događaj bude upravo taj tip usmenog prevoda predviđen, iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koja je u ovoj instituciji dostupna po odličnoj ceni.

Prevod reklamnih letaka i brošura sa estonskog jezika na portugalski

Kako je vrlo važno da sadržina svih reklamnih materijala, pa i pomenutih bude usklađena sa pravilima koja podrazumeva portugalski jezik, to znači da se upravo stručnom oblikovanju reklamne poruke i posvećuju pažnju sudski tumači i prevodioci. Pored brošura i letaka, biće izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa estonskog na portugalski jezik, ali i kataloga, zatim plakata, kataloga i vizit kartica, kao i svih ostalih materijala čija je osnovna svrha prezentovanje nekog proizvoda ili događaja, zatim rada konkretne firme ili usluge.

Od izuzetnog značaja za klijente, koji nisu imali prilike ove stručnjake da zaduže kako bi preveli određene sadržaje, a već su od nekog drugog zahtevali tu uslugu, jeste informacija da Prevodilački centar Akademije Oxford, u okviru svih poslovnica, zapošljava i korektore i lektore. Kada bude bilo potrebno da propusti budu ispravljeni u takvim sadržajima, oni primenjuju pravila svoje struke, te kroz redakturu usaglašavaju njihovu sadržinu kako sa originalom, tako isto i sa portugalski jezikom.

Bude li izneo zahtev bilo koji klijent da dobije uslugu, koja uključuje direktno prevođenje serija i reklamnih poruka sa estonskog na portugalski, u svakoj poslovnici navedene institucije će moći da zahteva kako njihovo titlovanje, tako i sinhronizovanje. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu ne samo igrane filmove, nego i dokumentarne, ali i animirane i crtane, kao i emisiju bilo koje vrste, a bez obzira da li je njen karakter informativni, obrazovni ili zabavni.

Naglasićemo i to da pojedinci koji žele da u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiju preveden kako stručni tekstualni materijal, tako i onaj koji bi trebalo da bude dostupan široj čitalačkoj publici, nemaju razloga za zabrinutost ukoliko je njihova tematika nešto složenija. Najjednostavnije rečeno, sudski tumač i prevodilac u toj varijanti jezika mogu prevesti tekstove čija tema se tiče svake naučne discipline, a svejedno da li je ona prvenstveno vezana za neku društvenu ili prirodnu nauku. Psihologija, sociologija i farmacija, odnosno nauka, filozofija i bankarstvo, kao i medicina i obrazovanje predstavljaju samo neke od oblasti, na koje bi mogla tema tekstova da se odnosi. A ukoliko bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će izraditi i prevod političkih i turističkih tekstova sa estonskog na portugalski jezik, kao i onih čija tema je isključivo za oblast ekologije i zaštite životne sredine vezana, odnosno onih koji se tiču informacionih tehnologija, zatim prava i komunikologije, ali i marketinga i građevinske industrije, kao i menadžmenta, te svih drugih nepomenutih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje