Prevodi sa estonskog na albanski jezik

Prevodi sa estonskog na albanski jezik

Prilikom prevoda dokumenata se u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, stalni članovi tima obavezuju da poštuju zakon, što znači da primenjuju i postupak overe. Jednostavnije rečeno prvo će uraditi prevod dokumenata sa estonskog jezika na albanski, a posle toga će ovlašćeni sudski tumač da ih uporedi sa originalima i overi, ukoliko utvrdi da se radi o istovetnim sadržajima.

Zahteva se od vlasnika dokumenata da donese originale na uvid ovom stručnjaku, a može ih i poslati ili preporučeno preko "Pošte Srbije" ili zadužiti bilo koju kurirsku službu da ih donese na adresu određene poslovnice.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika mogu da obrade i druge sadržaje, tom prilikom nije neophodno priložiti na uvid i originale, pa je dozvoljeno da ih vlasnik na ejil pošalje. Svakako će i preuzimanje izvršiti elektronski, a onaj klijent kome ne bude odgovarao takav princip će dobiti sve dodatne informacije ostalim načinima slanja i preuzimanja takvih sadržaja direktno u poslovnici.Prevođenje sa estonskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na estonski

Kada je u pitanju preuzimanje dokumenata za koja je izrađen prevod i overa sudskog tumača, klijent može da dođe direktno u poslovnicu i preuzme ih, a mogu mu i na željenu adresu biti isporučena. Tom prilikom isporuku vrši kurirska služba i usluga se prema njenom cenovniku naplaćuje, jer u cenu obrade dokumenata nije uračunata.

Ne samo da će biti izrađeni direktni prevodi ličnih dokumenata sa estonskog jezika na albanski (radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), već će u skladu sa zahtevima klijenata sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade kako tehničku, tako i tendersku i građevinsku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja u njihov sastav ulaze (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga ).

Podrazumeva se da zainteresovana lica mogu ove stručnjake da zaduže i kako bi dobili kompletno obrađena pravna akta (presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske tužbe, licence, sudske odluke i sva ostala dokumenta koja su vezana za pravo ili sudstvo). Takođe će oni izvršiti i prevod, a posle i overu kako za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za svaki dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije.

Moramo naglasiti da se overavanje takozvanim Apostille pečatom, a koji je poznat još i pod nazivom Haški, ne može u navedenoj instituciji izvršiti. Osnovni razlog za to jeste što prevodioci i sudski tumači, koji su u njoj zaposleni, nisu i zvanično ovlašćena lica za postupak takozvane nadovere. S obzirom na to da se navedeni pečat na neka dokumenta stavlja, a na neka ne, što je u potpunosti usklađeno sa zakonom, to je potrebno informacije dobiti na vreme. Zapravo bi bilo dobro da vlasnik dokumenata najpre kontaktira odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije, u okviru kojih se pomenuti tip overe vrši, te da sazna i da li je Apostille pečat za konkretna dokumenta obavezan i kada se stavlja. Preciznije govoreći, overa Haškim pečatom se za tačno definisana dokumenta vrši tek nakon što bude izrađen njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a onda i overa sudskog tumača, a ne neka dokumenta se taj pečat stavlja na samom početku obrade, kada se mora prevesti i sam pečat i sadržina tog dokumenta, pa se tek posle toga pristupa overi od strane pomenutog stručnjaka.

Potvrdu o redovnom školovanju, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i uverenje o položenim ispitima, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske radove, zatim prepis ocena i diplomske radove, ali i svaki drugi sadržaj koji je za obrazovanje vezan će pomenuti stručnjaci, onda kada to klijent bude zahtevao kompletno da obrade, to jest da izrade prvo njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga da pristupe i postupku overavanja sudskog tumača.

Napominjemo da su oni specijalizovani i za prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa estonskog jezika na albanski, a da shodno zahtevima mogu prevesti i naučne radove različite sadržine, ali i naučne patente i uopšteno rečeno, sve ostale materijale koji su na određeni način vezani za oblast nauke.

Moramo naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i osnivački akt preduzeća, zatim revizorske i godišnje poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, kao i fakture i poslovne odluke, te finansijske poslovne izveštaje, to jest svaki dokument koji je vezan za poslovanje i svrstan u poslovnu dokumentaciju.

Preostalo nam je da kažemo i to da će biti izrađeni prevodi svih vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja u navedenoj kombinaciji jezika, a što su zapravo dokumenta koja vlasnici moraju podneti nekoj državnoj službi. Pored potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, kompletno može da bude obrađeno i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrda o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje i mnoga druga dokumenta koja u konkretnom grupu spadaju.

Svakako se podrazumeva da će profesionalni prevodioci i sudski tumači izraditi hitan prevod dokumenata po zahtevu klijenata, ali da bi celokupan postupak bio maksimalno ubrzan, neophodno je da vlasnik skenira dokumenta i na mejl bilo koje poslovnice ove institucije ih pošalje. Podrazumeva se da će on u skladu sa navedenim pravilima naknadno dostaviti originalne sadržaje na uvid. Ističemo da mogu biti izrađeni i prevodi audio i video materijala sa estonskog jezika na albanski, a u sklopu te usluge će zainteresovanima biti ponuđena i sinhronizacija svih tih sadržaja, kao i njihovo profesionalno titlovanje. Zapravo će najpre biti izrađen prevod za serije, potom obrazovne i dečije emisije, odnosno reklamne poruke i igrane filmove, a po potrebi se prevode i informativne, kao i zabavne i druge vrste emisija, potom animirani, crtani i dokumentarni filmovi, ali i svi ostali video i audio sadržaji, te se nakon toga primenjuje jedna od navedenih dodatnih usluga.

Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će obraditi i sve one sadržaje koji su na određeni način vezani za oblast marketinga, kao što su na primer vizit kartice i PR tekstovi, odnosno brošure i katalozi, zatim plakati, reklamni flajeri i mnogi drugi.

Uz simultano, može da bude izvršeno i konsekutivno i šapatno prevođenje sa estonskog jezika na albanski, a klijentima kojima bude odgovarala ta vrsta usluge će biti omogućeno da po izuzetno pristupačnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svaka poslovnica ove institucije zapošljava korektore, tako i lekttore, što znači da se po zahtevu pojedinaca može izvršiti i usluga koja podrazumeva redakturu. Naravno da je potpuno svejedno o kojoj vrsti sadržaje se radi, zato što se korektura i lektura mogu primeniti na bilo koje materijale, a za koje prevod nije urađen u skladu sa pravilima.

Bude li to bilo zahtevano, ovi stručnjaci će izraditi i prevod tekstova sa estonskog jezika na albanski, a njihova tematika se može odnositi na bilo koju kako društvenu naučnu disciplinu, ali i prirodnu. Takođe mogu da prevedu i časopise i to bilo koje vrste, zatim književna dela i članke iz novina, kao i udžbenike.

Kada se zahteva prevod za bilo koju vrstu internet sadržaja u toj kombinaciji jezika, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač nastojati i da ih optimizuju. Preciznije govoreći, oni će implementirati pravila SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi maksimalno kvalitetno prilagodili sadržinu kako internet prodavnica i sajtova, tako i različitih aplikacija, zatim online kataloga, ali i mnogih drugih materijala zahtevima pregledača.

Prevođenje vizit kartica sa estonskog jezika na albanski

U izuzetno kratkom roku će zaposleni navedene institucije prevesti kako vizit kartice u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako isto i plakate i reklamne letke. Naravno da će biti izrađeni i direktni prevodi kataloga i brošura sa estonskog na albanski jezik, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač stručno obraditi PR tekstove i flajere, te svaki drugi sadržaj čija je osnovna funkcija reklamiranje kako firmi, tako i usluga, zatim događaja i različitih proizvoda. Uzevši u obzir da oni imaju relevantno radno iskustvo, ali i da poznaju pravila marketinga, sa sigurnošću možemo da kažemo da će klijenti dobiti profesionalno prevedene sve sadržaje tog tipa.

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford u okviru svake poslovnice, izuzev pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore, ali i lektore, napominjemo da je usluga profesionalne redakture bilo koje vrste materijala dostupna na zahtev klijenta. Preciznije rečeno, oni će prvo uraditi analizu prevedenih sadržaja, a kako bi ustanovili da li ima grešaka u njima i koje su to. Odmah posle toga će pristupiti ispravljanju uočenih propusta, sa ciljem njihovog prilagođavanja i originalima i albanskom jeziku, te će tako vlasnicima biti pružena mogućnost da dobiju kvalitetno obrađene materijale.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i direktno prevođenje knjiga sa estonskog na albanski jezik, a što se odnosi i na književna dela iz domena poezije, odnosno proze i na udžbenike različite tematike. Ako to bude bilo zahtevano, oni će prevesti i članke iz novina, kao i sadržinu bilo dečijih ili ilustrovanih, bilo stručnih časopisa.

Dostupan je i direktan prevod filmova u toj varijanti jezika, a što se odnosi i na igrane, odnosno dokumentarne i na crtane, kao i animirane. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika prevesti i serije, kao i dokumentarne i obrazovne, odnosno dečije i zabavne emisije, potom reklamne poruke i druge vrste što video, što audio materijala. Da bi klijent koji je zainteresovan za njihovu obradu uštedeo svoje vreme, navedena institucija će mu omogućiti i dodatne usluge, u vidu sinhronizacije svih tih materijala, kao i njihovog stručnog titlovanja.

Prevod radne dozvole sa estonskog na albanski jezik

Izuzev ove dozvole, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu prevesti i dozvolu za boravak, kao i vozačku, odnosno saobraćajnu, ali i svaki drugi lični dokument, koji klijent bude u skladu sa pravilima dostavio na obradu. Podrazumeva se da će oni izvršiti i prevod pasoša i lične karte sa estonskog jezika na albanski, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih i rođenih, potom uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige venčanih, te potvrde o prebivalištu i drugih.

Svakako moramo naglasiti da je postupak obrade bilo kog dokumenta, koji se u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford primenjuje, maksimalno usklađen sa pravilima i važećim zakonom, pa pomenuti stručnjaci nakon prevoda, konkretni dokument i overavaju. Zapravo, pre nego što svoj pečat bude stavio ovlašćeni sudski tumač, moraće da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, tako da će vlasnik morati u potpunosti da se pridržava pravila i da prethodno na propisani način originale na uvid dostavi.

Opšta je preporuka da svaki klijent pojedinačno nastoji da dobije relevantne podatke o postupku okarakterisanom kao nadovera, što znači da će biti potrebno da se obrati nadležnim institucijama u našoj zemlji, te da sazna sve što se tiče haškog ili Apostille pečata, a vezano za konkretna dokumenta.

Apsolutno bilo koji dokument ili neki materijal, koji se odnosi na oblast obrazovanja, ali i nauke, klijent može na obradu ovim stručnjacima da dostavi. Uz direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na albanski, odnosno rezultata naučnih istraživanja i diplome i dodatka diplomi, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i seminarske radove, kao i uverenje o položenim ispitima, te naučne radove i druge sadržaje iz te grupe.

Izuzev svih vrsta potvrda, ovi stručnjaci kompletno prevode i različite tipove izjava, zatim saglasnosti i uverenja, to jest upravo ona dokumenta koja bi klijent, u skladu sa pravilima trebalo da nekoj državnoj instituciji preda. Tako će zainteresovani dobiti prevedenu kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta, koja budu prethodno dostavljena ovim stručnjacima na obradu u skladu sa pravilima.

Sve vrste pravnih akata će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade (tekovine Evropske Unije, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, sudska rešenja, presude o razvodu braka i ostale sudske presude, licence, sudske tužbe, ugovori svih vrsta i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava), a biće izvšen i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na albanski (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnoga druga).

Sem laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zainteresovani mogu da dobiju kompletno obrađeno i uputstvo za rukovanje, ali i građevinske projekte i deklaracije proizvoda, to jest svaki onaj dokument koji je svrstan prema pravilima bilo u tehničku ili građevinsku, bilo u dokumentaciju za tendere.

Podrazumeva se da će u potpunosti profesionalno biti ostvareni i zahtevi pojedinaca vezano za obradu poslovne dokumentacije u navedenoj varijanti jezika. Tako će prevodilac i sudski tumač, pored ostalog izraditi prevod poslovnih izveštaja sa estonskog jezika na albanski, a što se primarno odnosi na revizorske i finansijske, odnosno godišnje izveštaje. Takođe će oni kompletno obraditi i osnivački akt preduzeća, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, kao i statut preduzeća, odnosno poslovne odluke i generalno rečeno, svaki dokument koji se poslovnog procesa bilo kog pravnog lica, ali i preduzetnika tiče.

Profesionalni prevodi programa i aplikacija sa estonskog na albanski jezik

Bilo koji softver da je u pitanju, klijent mora biti uveren da će sudski tumači i prevodioci njegovoj obradi pristupiti profesionalno, te da će u optimalnom roku izraditi prevod aplikacija i programa sa estonskog jezika na albanski. Sem toga, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obrađuju i ostale sadržaje, koji se tiču kako računara, tako i interneta, a što podrazumeva izradu prevoda za online kataloge, potom web sajtove i internet prodavnice, ali i za bilo koju drugu vrstu sadržaja tog tipa, koji bude u skladu sa pravilima dostavljen. S obzirom na to da su ovi stručnjaci u potpunosti ovladali i pravilima, koja zvanično podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), to zapravo znači da oni uz prevod svih prethodno pomenutih materijala, rade i njegovu stručnu optimizaciju, to jest prilagođavaju ih pretraživačima i pravilima koja u okviru njih važe.

Ukoliko bude bilo potrebno, biće izrađeni i prevodi političkih, pravnih i ekonomskih tekstova sa estonskog jezika na albanski, ali i onih koji su vezani za oblast bankarstva i finansija, odnosno sociologije, turizma i obrazovanja. Svakako će u toj varijanti jezika, a shodno zahtevima prevodilac i sudski tumač da prevedu i stručne, odnosno popularne tekstove, koji obrađuju različite teme iz domena ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i medicine, ali i menadžmenta, građevinske industrije i komunikologije, kao i one tekstove koji se bave tematikom iz oblasti psihologije, farmacije i marketinga, ali i informacionih tehnologija i ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka.

Budući da navedeni stručnjaci mogu da primene svaku od tri vrste usmenog prevoda, a da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to znači da će manifestacija apsolutno bilo koje vrste biti sprovedena bez poteškoća, jer će njeni učesnici kojima su ovo maternji jezici, sasvim sigurno dobiti odgovarajuću uslugu. Uz simultano prevođenje sa estonskog jezika na albanski, može biti primenjen i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, a izbor se vrši u skladu sa zahtevima same manifestacije. Tačnije, utvrđeno je kada se koja usluga primenjuje, to jest koliko bi lica trebalo da bude prisutno, odnosno koliko treba određeni događaj da traje i uopšteno rečeno, kog tipa je ta manifestacija, to jest kako je organizovana i gde, pa se dostavljanje baš tih informacija i zahteva od zainteresovanih


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje