Prevodi sa estonskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na danski jezik

Za online prevod sa estonskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa estonskog na danski jezik

Ne samo da će klijenti imati prilike da od stalnih članova tima i to svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, zahtevaju direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na danski, već će isto tako moći da ih zaduže i za obradu drugih sadržaja u pisanoj formi, ali i ukoliko im je potrebno usmeno prevođenje u toj varijanti jezika.

Najbitnije je naglasiti da prevodioci i sudski tumači, a u zavisnosti od toga koji tip manifestacije se organizuje, mogu da primene najpre konsekutivni, zatim simultani, te šapatni prevod. Takođe klijenti, koje ta usluga interesuje moraju imati na umu činjenicu da je prvo potrebno izvršiti analizu dostupnih informacija, pa tek nakon toga zvanično odlučiti koja usluga za njihov događaj treba da bude korišćena. Najbitnije je da zaposleni ove institucije budu obavešteni o tome koliko će konkretna manifestacija trajati i gde će se tačno održati, ali i koliko osoba će biti prisutno, to jest da zainteresovani dostave sve dostupne podatke o samoj organizaciji. Usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je u zvaničnoj ponudi, će biti omogućena takođe klijentima.

Moramo se prvenstveno osvrnuti na obradu dokumenata, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije mogu njihovu kompletnu obradu da izvrše, to jest da primene pravila koja su aktuelna i pruže klijentu preveden dokument, potpuno validan sa zakonskog stanovišta.Prevođenje sa estonskog na danski
Prevođenje sa danskog na estonski

Direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na danski se mogu izvršiti po zahtevu, a izuzev različitih vrsta ugovora, licenci i sertifikata, odnosno tekovina Evropske Unije i sudskih rešenja, kao i žalbi i odluka, te presuda o razvodu braka, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i punomoćje za zastupanje, ali i sudske tužbe, to jest svaki onaj dokument koji se zvanično tretira kao pravni akt, uzevši u obzir da se oblasti sudstva ili prava tiče na određeni način.

Sem toga, klijentima će biti ponuđena i profesionalna obrada medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja su u nju svrstana), a na njihov zahtev će biti izrađen na prvom mestu prevod poslovne dokumentacije u ovoj varijanti jezika, te odmah posle toga izvršena i overa. Pored poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnog lica i finansijskih, odnosno revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, pomenuti stručnjaci shodno pravilima i zahtevima obrađuju i statut preduzeća i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji se delom poslovne dokumentacije smatra.

Ako se to od njih bude zahtevalo, vrše i direktno prevođenje lične karte sa estonskog jezika na danski, odnosno uverenja o državljanstvu i pasoša, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, zatim potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige venčanih. Naravno da će prevesti i ostala lična dokumenta, a pod tim primarno mislimo kako na dozvolu za boravak, tako i na vozačku i radnu, zatim na izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajnu dozvolu i ostala.

Profesionalni prevodilac i sudski tumač ostvaruju i zahteve koji se odnose na prevod potvrda i saglasnosti različitih vrsta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i uverenja, odnosno izjava. Zapravo se radi o onim dokumentima, koja bi njihov vlasnik u skladu sa iznetim zahtevima trebalo da nekoj državnoj instituciji podnese, a u većini slučajeva se traži kompletna obrada kako uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, tako i potvrde o slobodnom bračnom stanju, potom saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, ali i potvrde o visini primanja, te mnogih sada nenavedenih dokumenata koja mogu biti zahtevana od strane institucija naše zemlje.

Klijenti kojima je potreban direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na danski treba da se pridržavaju aktuelnog pravila, te da originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču obavezno dostave. A to znači da imaju nekoliko mogućnosti, pa biraju onu koja im odgovara najviše u određenom momentu. Svakako mogu da se opredele za varijantu slanja originala preko "Pošte Srbije", ali to mora da bude preporučena pošiljka, a dostupna im je i mogućnost da ih pošalju preko kurirske službe, kao i da ih lično u konkretnu poslovnicu donesu.

Valjalo bi reći i to da će sudski tumač i prevodilac, izvršiti kompletnu obradu za svaki sadržaj, odnosno dokument koji je primarno vezan za oblast nauke, kao i obrazovanja. U tom slučaju klijenti dobijaju kako prevod, tako isto i overu ovlašćenog lica ne samo za diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, već i za prepis ocena, seminarske i naučne, odnosno diplomske radove, te za nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, odnosno za svaki drugi materijal koji je vezan za jednu od tih oblasti.

Pored toga što su ovi stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog jezika na danski, podrazumeva se da će oni na zahtev obraditi i sva ostala dokumenta koja čine tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, kao što su na primer uputstvo za rukovanje i građevinski projekti, odnosno deklaracije proizvoda i druga.

Moramo istaći vrlo bitnu informaciju, a ona se tiče postupka koji uključuje stavljanje Apostille pečata na bilo koji dokument. Ustvari se radi o pečatu koji je poznat pod drugačijim nazivom Haški, a obavezu njegovog stavljanja na određena dokumenta nemaju zaposleni ove institucije. Preciznije rečeno samo državni službenici, a koji su u specijalnim odeljenjima u okviru osnovnih sudova zaposleni imaju upravo taj tip overe da izvrše. Upravo zato i navodimo da samo oni poseduju tačne informacije o tome da li se na neki dokument Apostille pečat stavlja ili ne, odnosno kada, zato što je zakonom precizno definisano po kom principu se koji dokument overava Haškim pečatom. Kako sudski tumači i prevodioci ne rade tu overu, podrazumeva se da nije njihova obaveza konkretne informacije da poseduju, te da ih prosleđuju klijentima ove institucije, pa bi njih trebalo da pribavi vlasnik dokumenata lično.

Preostalo nam je da informišemo zainteresovane i o postupku preuzimanja prevedenih, odnosno overenih dokumenata, jer su i tu dostupne dve opcije, a podrazumeva se da oni biraju onu koja im više odgovara tom prilikom. Svakako mogu da dođu u prostorije određene poslovnice i tako preuzmu prethodno dostavljena dokumenta, a može i ih isporučiti i kurirska služba. U slučaju da im više odgovara opcija slanja na adresu, imaće obavezu i da tu uslugu plate, a cenu će upravo služba za dostavu definisati, te ih prethodno informisati o detaljima.

Kome god bude bilo potrebno hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na danski, moraće svakako da ispoštuje pravilo o dostavljanju originalnih sadržaja na uvid pomenutom stručnjaku, ali će to moći da učini naknadno. Naime, samo tom prilikom se dozvoljava zainteresovanima da konkretne sadržaje pošalju na mejl, s tim što im je svakako obaveza da se prethodno pomenutog pravila pridržavaju i originale u najkraćem roku posle toga dostave.

Neophodno je da svi koji su zainteresovani znaju i to da će prevodilac i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji obraditi i sve tipove tekstova, a potpuno svejedno i kojom se tematikom bave i koliko su dugi, odnosno kompleksni. Takođe oni mogu da izrade i direktan prevod časopisa, ali i da ostvare zahtev koji se odnosi na prevođenje književnih dela, novinskih članaka i udžbenika u toj varijanti jezika.

Kako vizit kartice, tako i plakate, flajere i brošure, odnosno reklamne letke i PR tekstove, ali i kataloge i druge marketinške materijale će oni naravno prevesti, a ako to neko bude zahtevao.

Isto tako će u skladu sa iznetim zahtevima klijenata biti izrađeni i direktni prevodi web sajtova sa estonskog jezika na danski, ali i programa različite vrste, zatim online prodavnica i aplikacija, kao i internet kataloga i drugih materijala koji su ili vezani za globalnu mrežu ili se odnose na kompjutere. Verujemo da će svi klijenti kojima je potrebna obrada baš tih sadržaja biti oduševljeni činjenicom da sudski tumači i prevodioci vrše i njihovu optimizaciju, budući da tokom postupka njihovog prevođenja implementiraju i alate SEO (Search Engine Optimisation).

Pravilo koje uključuje obavezu dostavljanja originala ne važi za sve sadržaje koji su pomenuti, tako da njih klijenti mogu da pošalju na obradu elektronski. Podrazumeva se da će im zaposleni ove institucije isto tako isporučiti prevedene materijale tog tipa, ali će onima koji ne žele tako da šalju, odnosno preuzimaju sadržaje biti ponuđene i druge opcije.

Samim tim što ova institucija u okviru tima svake svoje poslovnice u zemlji zapošljava i stručnjake, čija je osnovna specijalnost titlovanje i sinhronizacija bilo kog video ili audio materijala, to podrazumeva da klijenti kojima je neophodan prevod kako reklamnih poruka i serija, tako i različitih emisija i filmova, odnosno mnogih drugih sadržaja te vrste, zapravo na jednom mestu imaju priliku da ih dobiju kompletno obrađene.

Kada se javi potreba za tim, korektori i lektori, koji su takođe u svakom predstavništvu te institucije zaposleni će izvršiti redakturu sadržaja. Usluge korekture, odnosno lekture se primenjuju u slučaju da osoba koja je prevodila bilo koji materijal, nije poštovala aktuelna pravila ni ciljanog jezika ni sam i prevodilačke struke, pa je neophodno da ovi stručnjaci izvrše prilagođavanje tih sadržaja, odnosno da njihovim vlasnicima pruže profesionalno obrađena ili dokumenta ili bilo koju drugu vrstu materijala.

Konsekutivno prevođenje sa estonskog na danski jezik

Tek jedna od vrsta usmenog prevoda koja je u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste i ovo, s tim da prevodioci i sudski tumači mogu u zavisnosti od tipa događaja, da izvrše i simultano i šapatno prevođenje sa estonskog jezika na danski. Moramo istaći da se zahteva od svakoga a ko je zainteresovan za tu uslugu da apsolutno sve podatke o samom događaju dostavi, to jest da ove stručnjake informiše ne samo o njegovom trajanju, već i o lokaciji održavanja, ali i o broju osoba koje će biti prisutne. Posle pribavljanja tih podataka će oni da pristupe profesionalnoj analizi, a kako bi utvrdili koja od navedenih usluga je odgovarajuća. Svakako će se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvrstiti u ponudu, pod uslovom da ta usluga najviše odgovara zahtevima same manifestacije.

Na osnovu iznetih zahteva se vrše i direktni prevodi marketinških materijala sa estonskog jezika na danski, a to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač profesionalno obraditi kako reklamne letke, plakate i kataloge, odnosno PR tekstove i vizit kartice, tako isto i brošure, ali i reklamne flajere, odnosno bilo koju vrstu sadržaja čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje. U principu je potpuno svejedno da li se reklamira neki događaj ili proizvod, odnosno da li se prezentuje određena firma ili usluga, jer pomenuti stručnjaci tom prilikom maksimalno poštuju pravila marketinga, te istovremeno usklađuju sadržinu sa danskim jezikom.

Profesionalni prevod tekstova u navedenoj varijanti jezika se može primeniti na sadržaje različite tematike, odnosno kompleksnosti, ali i namene, što podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac osim popularnih sadržaja, da obrade i stručne po potrebi. Svakako mogu da prevedu tekstove iz domena ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i građevinske industrije, ali i obrazovanja i medicine, odnosno turizma, filozofije i informacionih tehnologija, kao i nauke, komunikologije i politike. Klijentima će biti omogućen i prevod tekstova iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije sa estonskog jezika na danski, ali i onih čija tema je primarno fokusirana na oblast bankarstva, kao i marketinga i finansija, odnosno politike, te svih ostalih kako prirodnih naučnih disciplina, tako i društvenih.

Prevodi programa i aplikacija sa estonskog jezika na danski i usluga njihove optimizacije

Svaki softver će profesionalni prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika da prevedu, a dostupno je i direktno prevođenje internet prodavnica sa estonskog na danski jezik, ali i web kataloga i sajtova, to jest svih online materijala. Ističemo da u sklopu te usluge oni vrše i optimizovanje sadržaja, a prema zahtevima pregledača na internetu. Tačnije, primenjuju pravila koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation), te ih tako usklađuju sa aktuelnim zahtevima pretrage i vrlo brzo će oni posle postavljanja na web biti mnogo bolje i pozicionirani.

Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici okuplja vrhunske stručnjake, to će zainteresovanima biti omogućena i usluga koja podrazumeva redakturu materijala različite vrste. Reč je o korekturi i lekturi, a te usluge isključivo pružaju stručnjaci sa adekvatnim radnim iskustvom. Tokom postupka redakture će korektori i lektori izvršiti neophodne izmene, a kako bi sadržaje koji su neprofesionalno u toj varijanti jezika prevedeni, maksimalno uskladili najpre sa njihovim originalima, a zatim i sa pravilima danskog jezika.

Ako za tim bude bilo potrebe, biće izvršeni i prevodi knjiga sa estonskog na danski jezik, kojom prilikom će prevodilac i sudski tumač osim različitih poetskih i proznih književnih dela da obrade i udžbenike. Specijalizovani su i za prevod članaka iz novina u datoj kombinaciji jezika, a shodno potrebama prevode i sadržinu različitih časopisa, kao na primer stručnih, ilustrovanih, dečijih i drugih.

Onaj klijent koji bude zahtevao prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti za bilo koji audio i video sadržaj, u konkretnoj poslovnici ima mogućnost da izabere između dodatnih usluga, budući da je i titlovanje, odnosno sinhronizacija tih materijala u ponudi ove institucije. Ne samo da će sudski tumači i prevodioci izvršiti prevod reklamnih poruka sa estonskog na danski jezik, odnosno dokumentarnih i crtanih filmova, te informativnih i obrazovnih emisija, već će isto tako prevesti i igrane filmove, a bez obzira kom žanru da pripadaju, kao i animirane, te zabavne emisije, serije i dečije emisije, to jest svaku vrstu video i audio sadržaja koja bude bila dostavljena na obradu.

Prevod ličnih dokumenata sa estonskog na danski jezik i overa sudskog tumača

Ukoliko nekome bude bio potreban direktan prevod ma kog ličnog dokumenta u konkretnoj varijanti jezika, mora znati da kompletnu obradu pružaju prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici ove institucije. A pod tim mislimo na to da će biti izvršeno najpre prevođenje pasoša i lične karte sa estonskog jezika na danski, ali i uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, odnosno potvrde o prebivalištu i radne dozvole, kao i vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak, te izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno bilo kog ličnog dokumenta, posle čega sledi overa stručnjaka.

Ističemo da ovlašćeni sudski tumač jedino ima pravo da overi preveden dokument, ali to mora učiniti tek nakon upoređivanja njegove sadržine sa originalom. Zato i jeste svaki klijent obavezan u tom slučaju da njemu na uvid donese originale ili ih pošalje na tačno definisani način (preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe).

Dodatna overa koja uključuje stavljanje Haškog pečata, to jest onoga koji je daleko poznatiji kao Apostille se u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne sme izvršiti, zato što prevodioci i sudski tumači koje ta institucija zapošljava, ne poseduju potrebne dozvole za sprovođenje pomenutog postupka. Klijentima se upravo iz tog razloga i predočava ova informacija, te iznosi preporuka da navedene podatke dobiju samostalno, a od institucija Republike Srbije koje su nadležne.

Pored svih ličnih dokumenata, zaposleni ove institucije mogu da prevedu i sva ona koja su vezana kako za oblasti obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga), tako i one koji su striktno vezani za oblast sudstva ali i prava (sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sudska rešenja, ugovori, licence, sudske odluke, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije i sva ostala pravna akta).

Celokupna sadržina poslovne dokumentacije, isto tako na osnovu zahteva klijenata može da bude prevedena i overena. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači da izvrše kako prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa estonskog jezika na danski, odnosno overu tog dokumenta, tako će isto kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, zatim revizorske i godišnje izveštaje, odnosno statut preduzeća i poslovne odluke, kao i finansijske izveštaje, te fakture i ostala dokumenta koja su u poslovnu dokumentaciju svrstana prema pravilima.

Bude li se to zahtevalo, u optimalnom roku će biti izrađen kako prevod, tako isto i overa pečatom zvanično ovlašćenog lica za apsolutno sva ona dokumenta, koja se u različitim situacijama moraju nadležnim institucijama naše zemlje predati, kao što su recimo saglasnosti svih vrsta, zatim uverenja i izjave, odnosno potvrde (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta iz te grupe).

Svakako će prevodilac i sudski tumač, a ako bilo ko to bude zahtevao da izrade i direktan prevod građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa estonskog jezika na danski (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala), te će po potrebi kompletno da obrade i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji se smatra njenim sastavnim delom).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje