Prevodi sa estonskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na turski jezik

Za online prevod sa estonskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa estonskog na turski jezik

Najbitnije je da svi koji su zainteresovani za prevod različitih sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika, imaju na umu činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni.

U skladu sa zahtevima pojedinaca oni će izvršiti kako prevod stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na turski, tako i članaka iz novina. Takođe mogu klijentima da ponude i profesionalnu obradu udžbenika bilo koje tematike, kao i književnih dela, a nevezano za to da li se radi o poeziji ili prozi.

One materijale koji su prevashodno usmereni na reklamiranje i to ne samo usluga i proizvoda, nego i kompanija, ali i događaja različite vrste, će takođe pomenuti stručnjaci prevesti i prilagoditi njihovu sadržinu govornicima turskog jezika.Prevođenje sa estonskog na turski
Prevođenje sa turskog na estonski

Ukoliko to bude bilo potrebno nekom klijentu, sudski tumač i prevodilac će stručno obraditi i sve vrste online sadržaja. Osim veb sajtova, biće izrađeni i direktni prevodi online kataloga i prodavnica sa estonskog jezika na turski, a svakako oni mogu da prevedu profesionalno i sve tipove aplikacija i programa, odnosno softver. Činjenica je da su oni ovladali primenom alata SEO (Search Engine Optimisation), tako da će zahvaljujući njihovoj implementaciji ujedno izvršiti i optimizovanje svih pomenutih materijala. Kada vlasnik bude dobio tako obrađene web sadržaje, te nakon što ih bude na mrežu postavio, njih će pretraživač vrlo brzo posle toga prepoznati kao apsolutno originalne i dobro optimizovane, pa će ih i navesti kao osnovne rezultate pretrage, a za one izraze i reči koje se u konkretnom slučaju smatraju ključnim.

Pored pomenutih sadržaja, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje serija sa estonskog jezika na turski, a na osnovu zahteva pojedinaca obrađuju i crtane, igrane i animirane filmove, potom reklamne poruke, ali i zabavne i informativne emisije, odnosno one koje su namenjene mališanima ili imaju obrazovni karakter, kao i dokumentarne filmove i sve ostale kako audio materijale, tako i video. Uzevši u obzir da svako predstavništvo navedene institucije, pored već pomenutih stručnjaka zapošljava i one koji klijentima pružaju usluge sinhronizovanja i titlovanja pomenutih sadržaja, to oni praktično govoreći na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu svih tih materijala i mogu ih odmah prezentovati gledaocima, odnosno slušaocima.

Posebno moramo istaći da sudski tumač i prevodilac mogu primeniti i usmeno prevođenje u datoj kombinaciji jezika, a što se odnosi kako na simultani i šapatni, tako i na konsekutivni prevod sa estonskog jezika na turski. Takođe je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja može da zadovolji i najzahtevnije događaje.

Usluge korekture i lekture će biti izvršene ako je to potrebno, to jest ako neko ima bilo koju vrstu materijala prevedenu u zadatoj jezičkoj kombinaciji, a neophodno je da lektori i korektori izvrše adekvatne ispravke tokom redakture, te da prilagode njihovu sadržinu svim onim pravilima koja su prisutna u turskom jeziku, odnosno da ih sa originalima usklade.

Od izuzetnog je značaja za sve pojedince, kojima je u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potrebna obrada različitih dokumenata, da budu obavešteni da ih u poslovnicama ove institucije očekuje njihova kompletna obrada, budući da dobijaju i overu sudskog tumača uz prevod bilo kog dokumenta. Takav način obrađivanja je usklađen sa pravilima, odnosno sa zakonom i podrazumeva da je vlasnicima obezbeđen pravno važeći dokument.

Neophodno je da ovlašćeni sudski tumač, a pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument, izvrši proveru njegove sadržine, to jest da uporedi prevod i original. Zato vlasnik dokumenata mora na uvid da donese originale ili da ih pošalje preporučeno preko "Pošte Srbije", a može i da se obrati bilo kojoj kurirskoj službi, koja će umesto njega izvršiti dostavu na adresu određenog predstavništva.

Izuzev svih ličnih dokumenata, mogu da budu izrađeni i prevodi poslovne i medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na turski. Svakako će sudski tumač i prevodilac, u potpunosti ispoštovati zahtev klijenata vezano za prevođenje i overu građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije, a mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest različite tipove kako izjava i potvrda, tako isto i uverenja, odnosno saglasnosti.

Pored pomenutih, ovi stručnjaci mogu biti angažovani i ukoliko neko zahteva prevođenje u datoj varijanti jezika za različite sadržaje iz domena obrazovanja i prava, ali i nauke.

Činjenica da je svaki klijent u obavezi originalna dokumenta da na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču dostavi, jasno ukazuje na to da on mora doći u odabranu poslovnicu lično, a kako bi preuzeo kompletno obrađenu dokumentaciju. Naravno, to je samo jedna opcija za preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, a dostupna je i ona koja uključuje njihovo dostavljanje na adresu koju klijent navede. Ipak, ta usluga se naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenata, a njenu cenu ima pravo isključivo služba koja vrši dostavu da definiše.

Što se tiče svih ostalih sadržaja koje smo prethodno pomenuli, a za koje je neophodno izraditi direktan prevod sa estonskog jezika na turski, mnogo je jednostavniji postupak i preuzimanja i dostavljanja na obradu. Zapravo, nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili prevod takvih materijala, klijent ih može elektronski preuzeti, a isto tako će ih prethodno na obradu i poslati. Ističemo da postoje i nešto drugačije opcije za oba postupka, pa pojedinac kome ne odgovara slanje i preuzimanje preko mejl adrese, treba da zatraži dodatne informacije od članova tima konkretnog predstavništva.

Ostalo nam je da naglasimo i to da overa Apostille pečatom, a čiji je još i naziv Haški, nije dostupna u okviru navedene institucije, ali samo zato što njeni zaposleni nisu propisno ovlašćeni za izvršenje postupka koji je poznat kao nadovera. Kako se taj pečat stavlja samo na neka dokumenta koja se prevode, a zakonom je definisano da li se mora staviti posle obrade pomenutih stručnjaka ili pre, to je neophodno da vlasnik dokumenata apsolutno sve podatke o tome prethodno dobije. Napominjemo da u okviru osnovnih sudova funkcionišu specijalna odeljenja, u čijoj zvaničnoj nadležnosti se nalazi i postupak nadovere, pa njih klijenti i treba prvo da kontaktiraju.

Uzevši u obzir da se u pojedinim slučajevima može javiti potreba da bude izvršeno hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na turski, to je neophodno da u potpunosti bude ispoštovana procedura i tom prilikom, to jest da originali budu dostavljeni na uvid. Međutim, da bi sudski tumač i prevodilac navedeni zahtev u potpunosti ostvarili, važno je da skenirana dokumenta prvo budu poslata na mejl, posle čega će se klijent obavezati da priloži i originale na uvid, ali svakako mora izabrati onaj način koji je u datom momentu i najbrži.

Prevod pasoša i lične karte sa estonskog jezika na turski

Isključivo u skladu sa pravilima odnosno odredbama važećeg zakona mogu da budu izvršeni direktni prevodi lične karte i pasoša sa estonskog na turski jezik. Ustvari svaki klijent u tom slučaju u okviru konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademija Oxford uz prevod pomenuti to je svih ostalih dokumenata dobija i uslugu koju vrši ovlašćeni sudski tumač i koja podrazumeva overu prevedenog dokumenta. Kada klijent dobije tako obrađeni sadržaj automatski ima pravo da ga kao i bilo koji drugi originalan dokument primenjuje jer je on sa stanovišta zakona potpuno važeći.

Inače je postupak overe onog stručnjaka u potpunosti određen pravilima i podrazumeva da se predstavljanja njegovog pečata mora izvršiti fizičko upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim. A kako prevodilac i sudski tumač u potpunosti poštuju pravila to znači da se njih i klijenti moraju pridržavati pa je posebno bitno da pošalju originale na uvid ili ih donesu.

Kako važeći zakon podrazumeva isključivo za tačno definisana dokumenta obavezu nad overe odnosno stavljanje posebnog tipa pečata (Haški ili Apostille) a to svakako ne mogu pomenuti stručnjaci da izvrše neophodno je da vlasnik dokumenata podatke o tome prethodno dobije od zaposlenih u specijalnim odeljenjima osnovnih sudova na teritoriji cele zemlje.

Sem pomenutih ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači ove institucije mogu da obrade i izvod iz matične knjige umrlih, radnu i vozačku dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, te saobraćajnu dozvolu za boravak, ali i uverenje o državljanstvu i svaki drugi lični dokument, koji prethodno pojedinac bude na propisan način dostavio ovim stručnjacima.

pobrinuće se, takođe da izvrše i prevođenje presuda o razvodu braka sa estonskog na turski jezik, kao i drugih vrsta ne samo presuda, već i sudskih rešenja, žalbe i odluka, odnosno tužbi, ali i licence i sertifikate, potom tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, ugovore i druga pravna akta.

Ukoliko se od njih bude zahtevalo, zaposleni konkretne institucije vrše i kompletnu obradu svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, a po potrebi prevode i sve ostale sadržaje koji su za obrazovanje na neki način vezeni (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i druga).

isto tako može da bude izrađen i prevod uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa estonskog na turski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koja u skladu sa pravilima ulaze u sastav medicinske dokumentacije, kao što su na primer lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacija farmaceutskih proizvoda.

Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade kako naučne radove bilo koje tematike, odnosno naučne patente, tako isto i rezultate naučnih istraživanja, kao i sva ostala dokumenta koja se mogu ti dati nauke.

Zainteresovani mogu zadužiti pomenute stručnjake i kako bi dobili prevedena i overene sve vrste saglasnosti, zatim izjava i potvrda, odnosno uverenje. Uz to što će kompletno obraditi potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, oni mogu pristupiti obradi i potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, ali i saglasnosti za zastupanje, to jest apsolutno svih dokumenata koja se moraju podneti nadležnim službama.

Celokupnu sadržinu najpre poslovne dokumentacije će ovi stručnjaci obraditi, što znači da će uz rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i poslovne odluke, oni prevesti i overiti godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, ali i osnivački akt preduzeća, kao i fakture, to jest svaki drugi dokument koji se poslovanja tiče, a bez obzira da li je u pitanju određena firma ili preduzetnik. Isto tako će izraditi profesionalan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog na turski jezik, te po potrebi kompletno obraditi i uputstvo za rukovanje, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i bilo koji ne pomenuti dokument koji čini ili građevinsku ili tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju.

Prevodi vizit kartica sa estonskog na turski jezik

U posebno kratkom roku svi koji su zainteresovani mogu da dobiju profesionalno prevedene vizit karte u toj jezičkoj kombinaciji, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci shodno njihovom zahtevu izraditi prevod reklamnih flajera i brošura sa estonskog jezika na turski, odnosno kataloga, plakata i letaka, kao i PR tekstova, te svih ostalih marketinških materijala. Budući da je vrlo važno pravilno prevesti reklamnu poruku, a koja se u sadržajima tog tipa nalazi, to podrazumeva da će oni primaran fokus staviti upravo na njenu obradu.

Takođe moramo informisati sve one klijente, koji eventualno imaju izrađen prevod za različite materijale u ovoj varijanti jezika, ali njegovim kvalitetom nisu u potpunosti zadovoljni, da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava kako korektore, tako isto i lektore. Dakle u slučaju potrebe, upravo ti stručnjaci mogu da obrade takve sadržaje i primene pravila koja podrazumeva redaktura.

Prema zahtevima klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu isto tako da izvrše i direktno prevođenje serija sa estonskog jezika na turski, a po potrebi obrađuju i igrane filmove, reklamne poruke i obrazovne emisije, kao i dokumentarne, odnosno animirane i crtane filmove, zatim informativne, dečije i zabavne kako radijske, tako i televizijske emisije, ali i sve ostale audio, te video materijal. U okviru svakog predstavništva te institucije su, pored ostalih stručnjaka, zaposleni i oni čija je specijalnost titlovanjeodnosno sinhronizacija prethodno pomenutih sadržaja, tako da će praktično govoreći, klijenti na jednom mestu da dobiju kompletno obrađene sve te materijale.

Svakako ovi stručnjaci mogu ispuniti i zahteve, koji se odnose na obradu bilo popularnih tekstova različite tematike, bilo stručnih, to jest naučnih. Slobodni smo da kažemo i to da prevodioci i sudski tumači, izuzev tekstualnih materijala koji su vezani za društvene nauke, mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i tekstove čija tema je isključivo vezana za neku prirodnu nauku. U skladu sa njihovim zahtevima, mogu da budu izrađeni direktni prevodi tekstova iz oblasti sociologije, psihologije i filozofije sa estonskog jezika na turski, kao i onih sadržaja čija tema je vezana bilo za oblast građevinske industrije, odnosno farmacije, menadžmenta i medicine, bilo za informacione tehnologije. Bude li to bilo zahtevano, ovi stručnjaci mogu izraditi prevod i onih tekstova koji se bave tematikom iz domena kako finansija, komunikologije i ekonomije, odnosno marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, tako i obrazovanja, zatim prava i nauke, odnosno politike i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevodi dela beletristike sa estonskog na turski jezik

Podrazumeva se, naravno da zaposleni u ovoj instituciji izuzev onih književnih dela, koja su svrstana u domen beletristike, mogu da izvrše i direktno prevođenje romana sa estonskog jezika na turski, ali i ostalih kako proznih, tako isto i poetskih književnih dela. Profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu adekvatno da odgovore i na zahteve pojedinaca, kojima su u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potrebni prevodi kako za novinske članke, tako i za udžbenike, ali prevode profesionalno i sadržinu stručnih, dečijih ili ilustrovanih časopisa.

Pored ostalog, oni takođe mogu da prevedu i sve vrste internet sadržaja u zadatoj varijanti jezika, a u zavisnosti od toga da li je to primereno, mogu i da izvrše njihovu optimizaciju. Kada budu izrađivani, recimo direktni prevodi sajtova sa estonskog jezika na turski, odnosno online prodavnica ili internet kataloga, podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac implementirati sva ona pravila koja uključuje SEO, odnosno Search Engine Optimisation. Da bismo malo pojasnili zbog čega je optimizacija važna, napomenućemo da samo sadržaji koji su usklađeni sa pravilima i zahtevima pretrage, bivaju pozicionirani u samom vrhu, to jest nalaze se među prvim rezultatima za odabrane reči i izraze. Upravo iz tog razloga ovi stručnjaci nastoje da sve pomenute, ali i mnoge druge internet sadržaje usklade sa tim zahtevima, a kako bi oni brzo pošto se izradi njihov prevod i postave na web bili značajno bolje pozicionirani. Takođe, ukoliko bude bilo potrebno, zaposleni u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu profesionalno da prevedu i softver, a što se odnosi na apsolutno svaku aplikaciju, odnosno program koji bude pojedinac zahtevao.

Prilikom organizacije događaja bilo koje vrste, odnosno manifestacije, a kada je predviđeno da učešće uzmu govornici oba pomenuta jezika, klijenti mogu zadužiti zaposlene ove institucije kako bi izvršili usmeno prevođenje u datoj jezičkoj kombinaciji. Ipak, da bi oni obezbedili maksimalno profesionalnu uslugu, biće neophodno da dobiju apsolutno sve podatke o događaju, uzevši u obzir da mogu primeniti kako konsekutivno i simultano prevođenje sa estonskog jezika na turski, tako i šapatno, a svakako klijentima može biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ističemo da se vrši analiza informacija kako o trajanju manifestacije i o tačnom broju učesnika, tako i uopšteno onih podataka koji su vezani za njenu organizaciju, odnosno tačnu lokaciju održavanja, a kako bi bila izabrana najbolja moguća usluga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje