Prevodi sa estonskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na norveški jezik

Za online prevod sa estonskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa estonskog na norveški jezik

Pored toga što sudski tumači i prevodioci, zvanično zaposleni u apsolutno svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše prevod dokumenata sa estonskog jezika na norveški, oni će obraditi i sve ostale sadržaje koje klijent bude dostavio, a po potrebi i pružiti uslugu usmenog prevoda u datoj varijanti jezika.

Napominjemo da je postupak prevođenja dokumenata, svakako drugačiji od obrade ostalih sadržaja, prvenstveno zato što se mora izvršiti i overa prevoda, a od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Taj postupak uključuje prvo upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, a tek posle toga pomenuti stručnjak stiče pravo svoj pečat na prevod da stavi, pod uslovom da je potpuno siguran u istovetnosti sadržaja. Naravno, ukoliko ima grešaka u prevedenim dokumentima, on je dužan klijenta o tome da obavesti i preporuči izvršenje redakture. Napominjemo da je i ta usluga u poslovnicama ove institucije dostupna, budući da su korektori i lektori u okviru njih takođe zaposleni.

Dakle, važno je da sudski tumač uz sebe ima originalna dokumenta, a klijent će njih ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko određene kurirske službe ili doneti lično. Za apsolutno bilo koje druge sadržaje, za koje se budu zahtevali prevodi sa estonskog jezika na norveški, postupak dostave je znatno jednostavniji, jer je klijentima dozvoljeno da ih pošalju na mejl, a i preuzimanje može biti izvršeno na isti način.Prevođenje sa estonskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na estonski

Prilikom obrade dokumenata se razlikuje i postupak preuzimanja, a baš zbog obaveza dostavljanja originala, pa klijent bira da li će mu biti isporučena na adresu ili će u poslovnicu lično doći, te tako izvršiti preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Ako se odluči za prvu opciju koja je pomenuta, on mora uslugu dostave da plati direktno kuriru, a cenu u tom slučaju jedino ima pravo kurirska služba da formira.

Ko god bude zahtevao hitnu obradu dokumenata, moraće kasnije originale da dostavi na uvid pomenutom stručnjaku, a prvo će poslati skenirana dokumenta na mejl konkretne poslovnice. Jedino tako će sudski tumači i prevodioci biti u prilici da odgovore na zahteve klijenata, te da zaista izrade prevod određenog dokumenta u kraćem roku od predviđenog, a odmah zatim i njegovu overu.

Napominjemo da ovi stručnjaci mogu da urade kako profesionalan prevod pravnih akata sa estonskog jezika na norveški, tako i da izvrše kompletnu obradu svih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne, zatim građevinske i medicinske, ali i lične, odnosno tehničke i tenderske dokumentacije. Svakako će oni prevesti i overiti svaki dokument, koji bi trebalo da bude predat bilo kojoj nadležnoj instituciji (sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti ), ali i ona dokumenta koja su svrstana kako u oblast obrazovanja, tako i u oblast nauke.Apsolutno svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata različite vrste u datoj kombinaciji jezika, mora biti informisan i o postupku nadovere, ali sudski tumači i prevodioci konkretne institucije nisu u obavezi te podatke da mu daju. jednostavno govoreći, navedeni postupak uključuje stavljanje Apostille pečata na dokumenta, a njegov drugačiji naziv jeste Haški. U nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, odnosno određenih odeljenja te institucije se nalazi izvršenje te overe, a koja je maksimalno u skladu sa zakonom. Baš zato što zaposleni ove institucije nemaju obavezu da vrše nadoveru, a Haški pečat treba da bude stavljen ili posle prevoda i overe dokumenta ili pre toga, što opet sve zavisi od zakona, to je svakako opšta preporuka klijentima da navedene informacije blagovremeno dobiju, jer će tako izbeći dodatne komplikacije.

Naravno da se i usmeno prevođenje sa estonskog jezika na norveški nalazi u ponudi konkretne institucije, a tom prilikom sudski tumači i prevodioci pružaju kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni prevod, ali i simultani. U zavisnosti od tipa ove usluge koji će biti primenjen za određenu manifestaciju, zainteresovanima može biti ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Izuzev toga, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i sve vrste tekstova, zatim marketinške materijale ( vizit kartice, katalozi, reklamni flajeri, PR tekstovi, plakati, brošure i drugi ), ali i udžbenike i časopise. Takođe, klijenti mogu zadužiti navedene stručnjake i ukoliko žele da dobiju profesionalno prevedeno bilo koje književno delo ili članak iz novina.

Budući da je dostupna i usluga sinhronizovanja, odnosno profesionalnog titlovanja u okviru svake poslovnice pomenute institucije, to svi klijenti kojima su potrebni bilo prevodi filmova sa estonskog jezika na norveški, bilo reklamnih poruka, odnosno emisija i serija, ali i drugih video i audio sadržaja, zapravo na jednom mestu Imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu.

Posebno je važno da istaknemo informaciju, kojA će biti od koristi onim klijentima kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za web materijale. Naime, prevodioci i sudski tumači imaju potrebno znanje vezano za implementaciju alata SEO (Search Engine Optimisation), što znači da oni klijentima uz profesionalan prevod onlajn sadržaja omogućuju i uslugu njihovog optimizovanja. Tako se konkretni web sajtovi, odnosno programi i aplikacije, kao i internet prodavnice, katalozi i drugi online materijali usklađuju sa pravilima koja podrazumeva internet pretraživač, te se samim tim vremenom i njihova pozicija u polju pretrage značajno poboljšava.

Prevodi članaka iz novina sa estonskog na norveški jezik

Podrazumeva se da je potpuno nebitno kojom tematikom se bave novinski članci, jer će zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford njihov prevod izraditi svakako profesionalno. Isto tako se u ovoj instituciji vrši i prevođenje časopisa sa estonskog jezika na norveški, a što je usluga koja se primenjuje i kada su u pitanju ilustrovani, odnosno stručni, ali i dečiji, te ostale vrste časopisa. Takođe se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci, koje pomenuta institucije zapošljava mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i udžbenike i književna dela, kako prozna, tako i poetska.

Ukoliko se bude javila potreba za vršenje ispravki u materijalima, za koje je neko uradio prevod u toj jezičkoj varijanti, klijentima će biti ponuđeno da korektori i lektori primene takozvanu redakturu. U tom slučaju je predviđeno da oni prvo ustanove koje greške postoje u tim sadržajima, a da ih onda isprave, kako bi sadržina prevedenog materijala bila ista kao i u originalnom, te kako bi istovremeno bila ispoštovana pravila norveškog jezika.

Na osnovu potreba zainteresovanih, vrše se i profesionalni prevodi reklamnih materijala sa estonskog jezika na norveški. A u njih su uvršteni, pored ostalih katalozi, flajeri i brošure, odnosno vizit kartice i PR tekstovi, kao i plakati i ostali. Bitno je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač svakako poznaju pravila reklamiranja, te tokom obrade svih ovih i ostalih marketinških materijala upravo njih i primenjuju, tako da ih oblikuju sa ciljem što boljeg razumevanja od strane izvornih govornika norveškog jezika.

Podatak da navedena institucija omogućuje apsolutno svakom klijentu kako uslugu sinhronizacije bilo video, bilo audio materijala različite vrste, tako isto i stručno titlovanje svih tih sadržaja je od izuzetnog značaja. Naime, upravo na taj način svaki klijent koji zahteva kako prevod animiranih i igranih filmova sa estonskog jezika na norveški, tako i dokumentarnih i crtanih, ali i reklamnih poruka, potom emisija različite tematike (informativne, edukativne, dečije, zabavne i druge), kao i serija i ostalih sadržaja tog tipa, značajno štede na vremenu. Stvar je u tome da odmah nakon što prevodioci i sudski tumači ostvare zahtev pojedinaca, te prevedu dostavljene sadržaje, pomenuti stručnjaci će pristupiti izvršenju izabrane uslue, tako da će vlasnik tih materijala u relativno kratkom vremenskom periodu da ih potpuno obrađene dobije, te će moći potencijalnim slušaocima, kao i gledaocima odmah da ih prezentuje.

Prevod deklaracija proizvoda sa estonskog na norveški jezik

S obzirom na to da tim svakog predstavništva ove specijalizovane institucije, između ostalih čine i prevodioci i sudski tumači i to sa dugogodišnjim iskustvom, to je svim klijentima dostupno direktno prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa estonskog jezika na norveški, ali i svake druge, odnosno pojedinačnih dokumenata. Međutim, to je samo jedan deo usluge koju ovi stručnjaci pružaju zainteresovanima, budući da su oni i za overu prevedenih dokumenata ovlašćeni.

Kada već pominjemo overu, moramo obavestiti sve potencijalne klijente da oni, praktično govoreći imaju dve obaveze, uzevši u obzir da je vrlo važno da svaki dokument bude obrađen onako kako to navodi zakon. Najpre bi trebalo da samostalno kontaktiraju institucije, koje su na teritoriji naše zemlje za postupak nadovere ovlašćene, jer obavezu stavljanja Apostille, to jest takozvanog Haškog pečata pomenuti stručnjaci nemaju. Stoga je neophodno da sve potrebne informacije o postupku, koji je poznat kao nadovera, upravo vlasnici dokumenata pribave od nadležnih. Druga obaveza koju klijenti u ovom slučaju imaju, jeste da se pridržavaju smernica o dostavljanju željenih dokumenata na prevod, budući da se zahteva obavezno prilaganje originalnih sadržaja, koji se zarad overe koriste.

Naravno da moramo napomenuti i to da se vrši direktan prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na norveški (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala), a podrazumeva se i da će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obraditi po zahtevu i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze, te ma koji drugi dokument koji je upravo u medicinsku dokumentaciju svrstan prema pravilima.

Takođe su oni osposobljeni i za kompletnu obradu kako rešenja o osnivanju pravnog lica, te godišnjih i revizorskih izveštaja, tako i faktura, potom statuta i osnivačkog akta preduzeća, ali i finansijskih izveštaja, poslovnih odluka i svakako svih onih dokumenata koja su zakonski svrstana u poslovnu dokumentaciju, uzevši u obzir da se na poslovanje nekog preduzetnika odnose ili se, pak tiču poslovnog procesa bilo koje kompanije.

Mogu da budu izrađeni i profesionalni prevodi potvrde o visini primanja sa estonskog jezika na norveški, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, s tim što se podrazumeva da će zaposleni ove institucije svakako prevesti i druge vrste kako potvrda, uverenja i saglasnosti, tako i izjava, a što su zapravo dokumenta koja se državnim službama u većini slučajeva podnose.

Izvršiće prevodilac i sudski tumač kompletnu obradu uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrde o redovnom školovanju, ali će prevesti, pa onda i overiti svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena, to jest svaki dokument koji se primarno na oblast obrazovanja odnosi. Isto tako mogu da prevedu i sadržaje iz domena nauke, a prvenstveno mislimo na naučne radove, naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, mada pomenuti stručnjaci mogu propisno da obrade i druge materijale koji se odnose na navedenu oblast. Posebno moramo istaći da će se oni pobrinuti da ostvare zahtev i onih pojedinaca, kojima je prevod u datoj varijanti jezika potreban kako za seminarske, tako i za diplomske radove, a bez obzira kojom tačno tematikom da se oni bave.

Ako to bilo koji klijent bude zahtevao, prevodioci i sudski tumači, a na osnovu ovlašćenja koja su im data mogu kompletnu obradu da izvrše i za sva pravna akta. Radi se o onim dokumentima koja su vezana najpre za oblast prava, a onda i sudstva, što znači da je dostupno kako prevođenje sudskih presuda, žalbi, rešenja, tužbi i odluka sa estonskog jezika na norveški, tako i ugovora, punomoćja za zastupanje i sertifikata, odnosno licenci, ali i tekovina Evropske Unije i svih ostalih pravnih akata.

Prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na norveški

Ovaj tip usmenog prevoda, zapravo predstavlja samo jednu od usluga, koje na osnovu zahteva klijenata vrše sudski tumači i prevodioci, zvanično zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu naše zemlje. Preciznije govoreći, oni mogu primeniti i šapatni i simultani, ali i konsekutivni prevod sa estonskog na norveški jezik, a u okviru pomenute institucije je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo, ipak naglasiti da je vrlo važna za izradu ponude sagledati sve detalje koji se odnose na organizaciju, bilo da je u pitanju događaj ili neka manifestacija. Zato bi lice koje je zainteresovano za pomenutu uslugu moralo da dostavi podatke kako o mestu održavanja, tako i o samoj organizaciji, ali i o trajanju i o tačnom broju osoba koje bi trebalo da učestvuju. Posle toga se mora izvršiti vrlo detaljna analiza tih informacija, a kako bi se utvrdilo da li simultano, konsekutivno ili šapatno prevođenje može na sve te zahteve da odgovori onako kako bi trebalo.

Svakako može da bude izvršeno u datoj varijanti jezika i prevođenje tekstualnih materijala, a što se odnosi i na popularne sadržaje, a i na stručne, to jest naučne. Tematika tekstova može da se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka, a njihova kompleksnost i dužina takođe mogu biti potpuno različite, pošto prevodilac i sudski tumač svakako imaju potrebno iskustvo u obradi tekstova različitog tipa i tematike. Marketing, obrazovanje, komunikologija i nauka, odnosno građevinska industrija, finansije i sociologija, kao i ekonomija, politika, bankarstvo i pravo, te informacione tehnologije, menadžment i turizam, kao i ekologija i zaštita životne sredine, predstavljaju samo neke od oblasti, na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijent zahteva prevod u toj varijanti jezika. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da obrade tekstove i drugačije tematike, tako da klijenti nikakvog razloga za zabrinutost nemaju, ukoliko su u pitanju nešto složeniji sadržaji.

Isto tako mora biti napomenuto da će, na osnovu zahteva biti izvršeni i direktni prevodi softvera sa estonskog na norveški jezik, a što uključuje profesionalnu obradu kako različitih tipova aplikacija, tako i bilo kog programa. Osim toga, prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj varijanti da prevedu i sajtove, ali i internet prodavnice, te online kataloge i uopšteno rečeno, bilo koju vrstu materijala koja se odnosi na računare, to jest koja je dostupna na internetu. Isključivo u zavisnosti od toga za koje tačno sadržaje klijent zahteva prevod, će zavisiti i da li je potrebno izvršiti njihovu optimizaciju ili ne, tako da će pomenuti stručnjaci alate SEO (Search Engine Optimisation) primeniti onda kada to konkretni sadržaji zahtevaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje