Prevodi sa estonskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na srpski jezik

Za online prevod sa estonskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na srpski jezik

Pomenuta usluga se primenjuje za sve vrste sadržaja u pisanom obliku, ali su svakako prevodioci i sudski tumači specijalizovani da primene i usmeno prevođenje sa estonskog jezika na srpski.

Kako oni poznaju pravila i šapatnog i simultanog, ali i konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj varijanti, to je moguće da za određenu manifestaciju primene bilo koju od tih usluga. Biće neophodno da lice, koje zanima usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti, dostavi sve relevantne informacije o samom događaju, što znači da će pored podataka o njegovom trajanju, morati da obavesti ove stručnjake i o mestu na kome će događaj da bude održan, kao i o tome kako bi trebalo da funkcioniše njegova organizacija i koliko osoba bi tom prilikom trebalo da bude prisutno. Prema svim tim informacijama se i određuje koja od navedenih usluga će biti primenjena, a u skladu sa tim se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnu ponudu unosi.

Zaposleni u određenoj poslovnici mogu da izrade i prevod vizit kartica sa estonskog jezika na srpski, odnosno PR tekstova, reklamnih brošura i plakata, kao i flajera, kataloga i letaka, to jest svih ostalih marketinških materijala.Prevođenje sa estonskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na estonski

Isto tako su prevodilac i sudski tumač osposobljeni i za maksimalno profesionalnu obradu svih onih sadržaja, koji se tiču računara, odnosno koji su na internetu dostupni. Kada kažemo da oni vrše njihovu profesionalnu obradu, to znači da implementiraju alate znane kao SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način online kataloge i prodavnice, odnosno aplikacije, web sajtove i programe, kao i mnoge druge internet materijale, stručno optimizuju, te ih tako prilagođavaju zahtevima veb pretrage, a kako bi bila poboljšana njihova pozicija na internetu.

U skladu sa zahtevima pojedinaca, biće izrađeni i prevodi udžbenika sa estonskog jezika na srpski, a podrazumeva se da članovi tima određene poslovnice mogu da prevedu i stručne, odnosno popularne tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, kao i namene. Uz to, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i svako književno delo koje klijent bude dostavio, odnosno novinski članak, ali i časopis bilo koje vrste.

Dodatne usluge koje podrazumevaju sinhronizaciju i titlovanje kako video, tako i audio materijala različitog tipa, su dostupne u okviru poslovnica ove institucije u svakom gradu naše zemlje. Zahvaljujući njima, klijenti mogu da dobiju kompletno obrađene serije, te animirane, crtane i dokumentarne, kao i igrane filmove, ali i zabavne, obrazovne, informativne i dečije emisije, kao i reklamne poruke, te mnoge druge vrste audio i video sadržaja.

Svako predstavništvo navedene institucije zapošljava i korektore, odnosno lektore, koji ostvaruju zahtev klijenata vezano za stručnu redakturu, a bez obzira koji sadržaji da su u pitanju.

Pravilnikom je predviđeno da onaj klijent, koji je zainteresovan za obradu svih materijala koji su do sada navedeni, može da ih elektronski pošalje na mejl adresu odabranog predstavništva, te da ih po istom principu i preuzme, a nakon što njihovo prevođenje bude bilo završeno. U slučaju da mu takav princip u potpunosti ne odgovara, trebalo bi da kontaktira zaposlene u najbližoj poslovnici i raspita se o ostalim načinima slanja, odnosno preuzimanja takvih sadržaja.

Naročito je važno da istaknemo informaciju da je prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na srpski, takođe dostupno u okviru svih poslovnica ove institucije i da se njihovoj obradi isključivo pristupa sa stanovišta zakona. A to znači da svaki klijent dobija kako prevod dostavljenog dokumenta, tako isto i njegovu overu, za čije izvršenje se u ovom slučaju brine zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač. Vlasnik dokumenata na taj način, u relativno kratkom roku dobija sadržaj koji je u potpunosti zakonski validan i koji se može bez ikakvih smetnji koristiti.

Pored svih onih dokumenata, koja bi trebalo od strane vlasnika da budu predata nekoj državnoj instituciji, kao što su na primer saglasnosti različitih vrsta, ali i potvrde, izjave i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta iz te grupe), sudski tumač i prevodilac će obraditi kompletno kako tendersku dokumentaciju, tako isto i tehničku i građevinsku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i bilo koji drugi dokument koji u njihov sastav ulazi).

Najbitnije je da svaki klijent ispoštuje u potpunosti proceduru, te da sudskom tumaču na uvid donese originalna dokumenta, a ima pravo isto tako i da ih pošalje ili preko ” Pošte Srbije”, ali isključivo preporučenom pošiljkom ili da to prepusti nekoj kurirskoj službi.

Biće izrađeni i prevodi uverenja o državljanstvu sa estonskog jezika na srpski, kao i svih ostalih ličnih dokumenata, počev od pasoša i lične karte, preko krštenice, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, pa do vozačke i saobraćajne dozvole, zatim radne i dozvole za boravak, odnosno potvrde o prebivalištu.

S obzirom na to da se zahteva obavezno dostavljanje originala, klijentu će kompletno obrađen bilo koji dokument biti predat lično u prostorijama konkretne poslovnice navedene institucije. Ako nekome takav način preuzimanja ne bude odgovarao, biće mu ponuđena opcija koja podrazumeva dostavljanje sadržaja preko kurirske službe, a što je tretirano kao dodatna usluga i podleže naplati prema cenovniku dostavljača.

Izuzev pomenutih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja se tiču ili oblasti sudstva i prava (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, licence, ugovori, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske Unije i druga) ili obrazovanja, odnosno nauke (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, prepis ocena, diplomski radovi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima i ostala nepomenuta dokumenta, koja se tiču konkretnih oblasti).

Obavezni smo da istaknemo i podatak koji se odnosi na proces nadovere, a kada se na dokumenta stavlja pečat koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako i kao Apostille. Shodno aktuelnim pravilima, zaposleni u ovoj instituciji ne smeju izvršiti tu vrstu overe, pa bi bilo poželjno da vlasnik dokumenata zatraži informacije o njoj od službi Republike Srbije, koje u tom slučaju imaju nadležnost. Svakako je od izuzetnog značaja dobijanje podataka o nadoveri, jer nije predviđeno stavljanje konkretnog pečata na svaki dokument koji se prevodi, a nadležni imaju sve neophodne informacije o tome da li se Apostille pečat na dokumenta stavlja i kada (pre zvaničnog početka prevoda, odnosno overe od strane sudskog tumača ili tek posle završenog prevođenja i overe).

Ukoliko bude bilo potrebno, klijenti mogu zahtevati i prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa estonskog jezika na srpski, odnosno svih ostalih dokumenata koja se delom medicinske dokumentacije smatraju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala dokumenta), a pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, pa overe i celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije. Izuzev faktura, statuta preduzeća i godišnjih poslovnih izveštaja, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i revizorske izveštaje, odnosno poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske poslovne izveštaje i svaki drugi dokument, koji na propisan način bude dostavljen, a tiče se poslovanja.

Ističemo da ovi stručnjaci mogu prevesti, odnosno overiti apsolutno bilo koji dokument u roku koji je znatno kraći od predviđenog, ali se prilikom zahtevanja hitnog prevoda moraju prvo skenirana dokumenta dostaviti elektronski, a klijent je obavezan u najkraćem mogućem roku da priloži na uvid i originale.

Prevođenje internet prodavnica sa estonskog na srpski jezik

Samim tim što stručnjaci, koje svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava imaju zavidan nivoi znanja i iskustva u primeni alata SEO (Search Engine Optimisation), to znači da klijenti kojima su potrebni prevodi internet sadržaja sa estonskog jezika na srpski, u sklopu te usluge dobijaju i optimizaciju. Preciznije rečeno, kada sudski tumači i prevodioci obrađuju kako online prodavnice i aplikacije, odnosno sajtove, te programe i web kataloge, kao i mnoge druge sadržaje koji su na internetu dostupni, oni istovremeno prilagođavaju njihovu sadržinu svim onim pravilima koja podrazumeva pretraživač. Takav princip obrade je vrlo važan za mesto, koje konkretni materijali zauzimaju u globalnoj pretrazi, tako da će njihovi vlasnici vrlo brzo ustanoviti zbog čega je važno da prevedeni sadržaji budu i optimizovani u skladu sa pravilima.

Dostupna je, isto tako i usluga koja uključuje kako profesionalnu korekturu, tako i lekturu, a što se primenjuje kada klijent dostavi nekorektno prevedene materijale. Zapravo je predviđeno da u toku postupka takozvane redakture, lektori i korektori sa adekvatnim iskustvom u praksi, izvrše sve neophodne promene u tako obrađenim sadržajima i usklade ih sad ciljanim jezikom, što je srpski u ovom slučaju.

Bude li za tim bilo potrebe, prevodilac i sudski tumač će da izvrše i prevođenje knjiga sa estonskog jezika na srpski, a kojom prilikom će ostvariti zahteve klijenata vezano za obradu kako poetskih i proznih književnih dela, tako i udžbenika. Naravno da oni mogu, u skladu sa zahtevima da prevedu i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako i stručnih, a po potrebi će prevesti i članke iz novina, apsolutno bilo kakve tematike.

Dodaćemo i to da klijenti ove institucije mogu dobiti i profesionalnu obradu materijala iz domena marketinga, budući da članovi tima svakog njenog predstavništva iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju upravo takvih sadržaja. A pod tim mislimo na činjenicu da oni poznaju ne samo pravila koja važe u srpskom jeziku i koja se odnosi na prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, već i da su upoznati sa marketingom, odnosno sa načinom prenošenja reklamne poruke potencijalnim klijentima. Svakako će sudski tumač i prevodilac, osim vizit kartica, plakata i kataloga, izraditi i stručan prevod reklamnih flajera i letaka sa estonskog jezika na srpski, a mogu obraditi i PR tekstove, odnosno brošure i sve ostale sadržaje koji se na neki način odnose na marketing.

Prevod tekstova sa estonskog jezika na srpski

Tematika tekstova za koje klijenti budu zahtevali prevođenje u navedenoj varijanti jezika može da se odnosi zaista na bilo koju granu i društvenih, ali i prirodnih nauka, a njihova sadržina može biti i više i manje kompleksna, jer prevodilac i sudski tumač, koji su u svim poslovnicama ove institucije zaposleni imaju zadovoljavajući nivo i iskustva i znanja. Osim obrade onih tekstova koji se odnose na oblasti politike, finansija i prava, odnosno bankarstva, psihologije i ekonomije, oni su specijalizovani i za prevođenje filozofskih tekstova sa estonskog na srpski jezik. Svakako mogu da obrade i one sadržaje, čija je osnovna tema usmerena bilo na oblasti turizma, sociologije i medicine, odnosno komunikologije, građevinske industrije i menadžmenta, bilo na oblasti farmacije, marketinga i informacionih tehnologija, ali i one koji su vezani za obrazovanje, ekologiju i zaštitu životne sredine i nauku, te na mnoge druge oblasti.

Prema zahtevima i željama klijenata biće izrađen i profesionalan prevod za svaki video i audio sadržaj, a omogućena je i usluga kako titlovanja, isto tako i profesionalne sinhronizacije za sve materijale te vrste. Pored toga što sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu igrane filmove svih žanrova i informativne emisije, klijentima će biti omogućeni i prevodi serija i reklamnih poruka sa estonskog na srpski jezik, ali i dečijih i obrazovnih, odnosno emisija koje su zabavne, kao i dokumentarnih, odnosno animiranih i crtanih filmova, te svih ostalih kako audio, tako i video materijala.

Bilo koja vrsta događaja koja uključuje prisustvo govornika ova dva jezika iziskuje i usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A svaki pojedinac koji želi pomenute stručnjake da zaduži za sprovođenje te usluge će biti informisan da prevodioci i sudski tumači, uz konsekutivni prevod sa estonskog na srpski jezik vrše i šapatni, kao i simultani. Pre nego što zvanično budu pripremili ponudu za tu uslugu, ovi stručnjaci moraju dobiti sve informacije o manifestaciji koja se organizuje, a to podrazumeva da će zainteresovani klijent dostaviti ne samo podatke o mestu njenog održavanja i o tačnom trajanju, nego i u samoj organizaciji i o broju učesnika. Prema tim informacijama se i određuje koju vrstu usmenog prevoda tačno će zaposleni konkretne poslovnice primeniti, a u skladu sa time se klijentima može ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa estonskog jezika na srpski

Pored konkretnog dokumenta, stalni članovi tima svake poslovnice ove specijalizovane institucije mogu ne samo da prevedu, nego i da overe svaki drugi dokument koji je primarno fokusiran na oblast obrazovanja. Tako će, pored ostalog klijentima biti omogućeni prevodi svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa estonskog na srpski jezik, odnosno potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, ali će prevodioci i sudski tumači pristupiti kompletnoj obradi kako seminarskih, tako i diplomskih radova svakojake tematike, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i ostalih dokumenata koja su za tu oblast primarno vezana.

Budući da uz prevod sadržaja vrše i overu, neophodno je da se u potpunosti svaki klijent pridržava pravila, te da na uvid ovlašćenom sudskom tumaču pošalje na propisan način ili da donese originalna dokumenta.

Posebno se naglašava zainteresovanima za obradu ovakvih sadržaja da je poželjno podatke o postupku koji je označen kao nadovera, samostalno da pribave. Stvar je u tome da overavanje Apostille, to jest pečatom koji nosi naziv i Haški, nije zvanično u nadležnosti tih stručnjaka, pa se zato i očekuje da klijent konkretne informacije dobije od državnih institucija, odnosno od njihovih zaposlenih koji su zaduženi za tu vrstu overe.

Sva ona dokumenta i druge materijale, koji se prvenstveno tiču nauke, kao što su recimo naučni patenti, te rezultati naučnih istraživanja, ali i naučni radovi različite tematike i kompleksnosti, će na osnovu zahteva klijenata sudski tumač i prevodilac i prevesti u datoj varijanti jezika i overiti u skladu sa pravilima.

Pored ostalog, oni su specijalizovani i za prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa estonskog na srpski jezik, a mogu prevesti, pa overiti i mnoge druge vrste kako potvrda, tako i izjava, odnosno saglasnosti i uverenja. Zapravo se misli na ona dokumenta koja pojedinačni klijent mora iz nekog razloga predati određenoj državnoj instituciji, a u koja između ostalih spadaju uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o visini primanja, kao i saglasnost za zastupanje, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, s tim da pomenuti stručnjaci mogu kompletno obraditi i sva dokumenta iz ove grupe, a koja će njihov vlasnik u skladu sa pravilima na obradu da dostavi.

Bilo koji dokument koji je zakonski svrstan u pravna akta, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade, što znači da će klijenti dobiti i preveden i overen ugovor bilo koje vrste, zatim sudsko rešenje, tužbu ili odluku, odnosno žalbu i presudu, kao i tekovine Evropske Unije, potom punomoćje za zastupanje i sertifikate, ali i različite vrste licenci i svaki drugi pravni akt.

Izuzev njih, prevodilac i sudski tumač vrše kako prevod poslovne dokumentacije sa estonskog na srpski jezik (poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga dokumenta koja su za poslovanje kompanije vezana), tako i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i mnoga druga dokumenta, koja navedeni tip dokumentacije čine).

Podrazumeva se isto tako da ovi stručnjaci mogu kompletno i prema aktuelnim pravilima da obrade ne samo građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, nego i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav bilo građevinske ili tehničke, bilo dokumentacije za tendere.

U skladu sa iznetim zahtevima, sudski tumači i prevodioci mogu obraditi i sve vrste ličnih dokumenata, budući da su pored ostalog specijalizovani za prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa estonskog na srpski jezik, kao i uverenja o državljanstvu, odnosno potvrde o prebivalištu, radne i dozvole za boravak, te izvoda iz svih matičnih knjiga (umrlih, rođenih i venčanih), ali i pasoša, lične karte i svih ostalih nepomenutih ličnih dokumenata.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje