Prevodi sa estonskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na slovački jezik

Za online prevod sa estonskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na slovački jezik

Vrlo je važno da napomenemo informaciju, koja se primarno odnosi na direktno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na slovački, jer je i usluga overe pečatom sudskog tumača u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima na raspolaganju.

Da pojednostavimo, oni će na jednom mestu dobiti dokument koji je sa zakonskog stanovišta validan, s obzirom na to da je overen od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Zapravo taj pečat potvrđuje da je sadržina prevedenog dokumenta potpuno ista kao i u originalnom.

Sa ciljem da se u potpunosti ispoštuju pravila, koja su vezana za obradu dokumenata, te da prevodioci i sudski tumači mogu svoj posao da urade onako kako to podrazumeva zakon, zahteva se od svakog klijenta da priloži originalna dokumenta na uvid.Prevođenje sa estonskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na estonski

Podrazumeva se da je najjednostavnije da klijenti originalna dokumenta donesu u najbližu poslovnicu pomenute institucije, a ukoliko im takav način ne odgovara, mogu ih poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Postupak koji se odnosi na preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može biti dvojak, to jest svako će da izabere jednu od dve ponuđene varijante. Svakako imaju opciju da u predstavništvo lično dođu i da izvrše preuzimanje na taj način, a kompletno obrađena dokumenta mogu biti poslata i na određenu adresu. Međutim, u pitanju je usluga, koja nije u konkretnu cenu obrade dokumenata uračunata, pa se shodno važećem cenovniku u toj službi i naplaćuje, a direktno od klijenata. Naravno da će svi oni na vreme dobiti informacije o ceni, a njihova obaveza je da plate dostavljaču direktno.

Pored ostalog, mogu da budu izrađeni direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa estonskog jezika na slovački, ali i svih ostalih vrsta kako saglasnosti, tako i potvrda i izjava, odnosno uverenja (potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama ).

Isto tako će prevodilac i sudski tumač, u slučaju da neko to zahteva u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu kako ličnu dokumentaciju (uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i druga), a takođe se podrazumeva da će prevesti i celokupnu poslovnu dokumentaciju (fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su za poslovanje vezana na bilo koji način).

Ističemo da overu Apostille pečatom klijenti ne mogu da dobiju u okviru poslovnica pomenute institucije, a razlog je vrlo jednostavan. Naime, ovi stručnjaci nisu zvanično za stavljanje takozvanog Haškog pečata, kako je njegov drugačiji naziv, ovlašćeni. A s obzirom na to da je vrlo važna informacija da li je pomenuti pečat potrebno staviti na neki dokument koji se prevodi u datoj varijanti jezika ili ne, potrebno je da se svaki klijent potrudi te informacije da dobije. Da bi poštedeo sebe nepotrebnog gubitka vremena, te da bi obrada konkretnog dokumenta bila u potpunosti u skladu sa pravilima, trebalo bi da pita ne samo da li je pomenuti pečat obavezan, nego i kada se on stavlja. Ustvari je to izuzetno važna informacija, zato što je zakonom regulisano da li se pomenuti pečat na dokumenta stavlja pre nego što bude izrađen njegov prevod i overa sudskog tumača ili tek posle toga, pa od toga primarno i zavisi gde će on ta dokumenta da odnese prvo na obradu.

Treba pomenuti da može biti izrađen i prevod medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na slovački, u kom slučaju prevodioci i sudski tumači izuzev lekarskih nalaza mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju oom medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji u njen sastav prema pravilima ulazi.

Takođe će obraditi i sva dokumenta koja se odnose kako na oblasti sudstva i prava (presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudske odluke, ugovori, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati i druga), tako i ona koja se oblasti obrazovanja i nauke primarno tiču (diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena i mnoga druga).

Dokumenta koja zvanično ulaze u sastav najpre dokumentacije za tendere, a zatim i tehničke i građevinske, na osnovu zahteva klijenata zaposleni ove institucije mogu propisno da obrade. U tom slučaju klijenti mogu dobiti ne samo kompletnu obradu deklaracije proizvoda i građevinskih projekata, već i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, potom uputstava za rukovanje, kao i svakog drugog dokumenta koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulazi.

Pošto postupak obrade bude bio sproveden u skladu sa aktuelnim pravilima, klijenti mogu kompletno obrađena dokumenta da dobiju ili isporukom na adresu, a uz korišćenje usluge kurirske službe ili će im biti data dokumenta u poslovnici ove institucije, u koju bi trebalo lično da dođu. Ko god bude želeo da mu sadržaji budu isporučeni na adresu, obavezuje se da laćanje usluge izvrši svakako u trenutku preuzimanja, s tim što isključivo dostavljačka služba tom prilikom definiše i cenu.

Za obradu tih sadtžaja je vrlo važno i to da se mogu izvršiti hitni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na slovački, ali se tada dozvoljavaju izmene u postupku dostave. Naime, tom prilikom će sudski tumači i prevodioci svakako nastojati da u najkraćem mogućem roku obrade dostavljena dokumenta, pa je zato vrlo važno da ih vlasnik prvo elektronski pošalje, a odmah nakon što skenirana dokumenta prosledi na mejl najbliže poslovnice, trebalo bi da donese na uvid originale.

Na zahtev klijenata članovi tima svake poslovnice ove institucije vrše i usmeno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, odnosno primenjuju kako konsekutivno i simultano, tako i šapatno prevođenje, a omogućeno će biti zainteresovanima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Onda kada to bude bilo potrebno, profesionalni korektori i lektori, koji su isto u okviru svakog predstavništva navedene institucije zaposleni će primeniti sva neophodna pravila, a kako bi izvršili stručnu redakturu. Zapravo će oni da se rukovode najpre zahtevima slovačkog jezika, a zatim i onim pravilima koja podrazumeva prevodilačka struka, te će se svakako potruditi da sve one sadržaje koji nisu pravilno prevedeni usklade sa njihovim originalima i ciljani jezikom.

Sem toga, oni mogu da izvrše i direktan prevod naučnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na slovački, s tim da slobodno možemo reći da se na bilo koju oblast njihova tema može odnositi. Ako bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade u pomenutoj varijanti jezika i novinske članke, ali i sadržinu ilustrovanih, dečijih i stručnih časopisa, a po potrebi prevode i književna dela, bez obzira da li su u pitanju prozna ili poetska, kao i udžbenike.

U skladu sa zahtevima klijenata obrađuju se i sve vrste reklamnih materijala (katalozi, plakati, reklamni flajeri, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i drugi), ali i oni sadržaji koji se mogu na internetu videti ili se odnose na neki način na kompjutere. Primarno mislimo na direktno prevođenje sajtova sa estonskog jezika na slovački, a naravno da pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i internet prodavnice, kao i programe svih vrsta i onlajn kataloge, ali i aplikacije i druge web materijale. Isključivo u zavisnosti od toga koji tačno sadržaji se obrađuju, vrši se i optimizacija, to jest implementiraju se alati poznati kao SEO (Search Engine Optimisation).

Prilikom prevoda svih audio i video materijala će njihovim vlasnicima biti ponuđena usluga kako sinhronizacije, tako i titlovanja, a sa ciljem njihove kompletne obrade. Praktično govoreći, odmah nakon što bude bio izvršen prevod u toj varijanti jezika za različite tipove emisija, odnosno za filmove, reklamne poruke i serije, odnosno sve ostale sadržaje iz te grupe, njihov vlasnik će izabrati da li želi da oni budu sinhronizovani ili titlovani, tako da će dobiti sadržaje spremne za dalje plasiranje.

Drugačiji je način dostavljanja svih navedenih materijala, nego kada je potrebno izvršiti prevod dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti, zato što klijent nije obavezan u tom slučaju da dostavi na uvid originale. Svakako mu je dozvoljeno da ih pošalje na mejl i to ma koje poslovnice pomenute institucije, s tim da će mu isto tako biti poslati prevedeni sadržaji tog tipa. Napominjemo da dostavljanje materijala na obradu, ali i njihovo preuzimanje može da bude izvršeno i na neki drugi način, tako da bi svaki pojedinac kome ne odgovara slanje na mejl trebalo informacije o ostalim principima da zatraži u okviru izabranog predstavništva te institucije.

Prevod uverenja o državljanstvu sa estonskog jezika na slovački

Kako je vrlo važno da ne bude izvršen samo prevod nekog dokumenta u ovoj varijanti jezika, već i njegova overa, a od strane lica koje je za nju i zvanično ovlašćeno, odnosno sudskog tumača, to se podrazumeva da se tim principom rukovode i zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Na taj način klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa estonskog na slovački jezik, u okviru brojnih poslovnica te institucije dobijaju kompletnu i zakonom propisanu uslugu.

Uslov za njeno izvršenje, jeste dostavljanje, odnosno lično donošenje originalnih sadržaja, a koje će sudski tumač isključivo morati da koristi kada bude izvršavao overu, odnosno da bi mogao da stavi na prevedena sadržaje svoj pečat.

Moramo naglasiti da bi svaki klijent, kome je upravo obrada dokumenata u ovoj varijanti jezika potrebna, trebalo da se raspita o postupku nadovere, a koji se odnosi na takozvani Haški pečat, poznatiji kao Apostille. Naglašavamo da prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva pomenute institucije, ne poseduju adekvatne dozvole za izvršenje te vrste overe, a pribavljanje neophodnih informacija o njoj je vrlo važno, pa zato to i preporučujemo klijentima.

Uz uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih i rođenih, klijenti ove institucije mogu da dobiju i prevod, kao i overu za saobraćajnu i dozvolu za boravak, ali i za vozačku i radnu, potom za ličnu kartu, pasoš i svaki drugi lični dokument.

Ističemo da će sudski tumači i prevodioci, a u slučaju da se to iznese od strane nekog klijenta kao zvaničan zahtev, svakako da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa estonskog na slovački jezik (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, presude o razvodu braka, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, licence, ugovori, sudska rešenja i sva ostala dokumenta koja se na pravo, odnosno sudstvo odnose), a podrazumeva se da će klijentima omogućiti i kompletnu obradu apsolutno svih dokumenata koja se podnose državnim službama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i sve druge vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda).

S obzirom na to da su zaposleni ove institucije specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog na slovački jezik, to znači da će zainteresovani moći u bilo kojoj poslovnici da dobiju kompletno obrađene specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument, koji je shodno pravilima svrstan u konkretni tip dokumentacije.

Ističemo da prevodilac i sudski tumač ispunjavaju i zahteve pojedinaca vezano za obradu građevinskih projekata, ali i ostalih dokumenata koja ulaze ne samo u sastav građevinske dokumentacije, nego i tehničke, kao i tenderske, a što se odnosi pored ostalog i na deklaracije proizvoda, zatim na uputstvo za rukovanje te na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i na mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav jedne od njih.

Podrazumeva se, naravno da pomenuti stručnjaci mogu prevesti, a posle toga i overiti kako osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, tako i fakture, kao i statut preduzeća i svaki drugi dokument koji čini poslovnu dokumentaciju.

Pored seminarskih i diplomskih, odnosno naučnih radova, a bilo koje tematike, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i mnoga dokumenta koja se tiču i obrazovanja i nauke. Najpre naglašavamo da će biti izvršeni prevodi diplome i dodatka diplomi sa estonskog jezika na slovački, ali i naučnih patenata i prepisa ocena, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, a svakako svi koji su zainteresovani mogu dobiti kompletnu obradu i nastavnih planova i programa fakulteta, potom uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, ali i potvrde o redovnom školovanju, te mnogih drugih dokumenata koja se na navedene oblasti odnose.

Prevođenje crtanih filmova sa estonskog na slovački jezik

Dodatna usluga u ovom slučaju se odnosi na sinhronizaciju crtanih filmova, ali i svih ostalih video i audio sadržaja, kao i na njihovo titlovanje. Na taj način će svi kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa estonskog jezika na slovački, bez obzira da li su u pitanju crtani, igrani, dokumentarni ili animirani, praktično govoreći dobiti njihovu kompletnu obradu. Svakako moramo naglasiti da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda kada se to zahteva obraditi i reklamne poruke, informativne emisije i one koje su zabavnog ili obrazovnog karaktera, kao i serije, te dečije emisije i sve ostale vrste video ili audio materijala.

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford, izuzev pomenutih stručnjaka zapošljava i one koji pružaju usluge korekture i lekture, to znači da svako kome je neophodna redaktura sadržaja može i njih zadužiti za izvršenje te usluge. Jednostavnije rečeno, lektori i korektori će u skladu sa pravilima struke i ciljanog jezika, odnosno na osnovu originalnih materijala, biti u mogućnosti da isprave greške u prevodima, a kako bi klijentima omogućili da dobiju propisno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Ako bude bilo zahtevano, zaposleni ove institucije vrše i prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na slovački, kojom prilikom obrađuju sadržaje bilo koje tematike. Osim onih koji se tiču oblasti obrazovanja, marketinga i turizma, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstove iz domena informacionih tehnologija, finansija i sociologije, odnosno komunikologije i građevinske industrije, ali i one koji su vezani za menadžment, farmaciju i ekonomiju, te pravo, ekologiju i zaštitu životne sredine, filozofiju i psihologiju, to jest apsolutno bilo koju naučnu disciplinu. Napominjemo da oni imaju dugogodišnje iskustvo u obradi sadržaja tog tipa, tako da će sasvim sigurno omogućiti klijentima da dobiju profesionalno obrađene tekstove, a bez obzira da li je njihova tema primarno vezano za neku prirodnu nauku ili društvenu.

Shodno pravilima koja važe u oblasti marketinga, a istovremeno i uz maksimalno prilagođavanje sadržine reklamnih materijala slovačkom jeziku će biti izrađen njihov prevod u toj varijanti jezika. Zapravo se radi o tome da prevodioci i sudski tumači poznaju pravila koja važe u oblasti marketinga, pa se njima primarno i rukovode kada vrše direktan prevod reklamnih materijala sa estonskog jezika na slovački. Klijenti ih, svakako mogu zadužiti ukoliko im je potrebna profesionalna obrada kako plakata i PR tekstova, odnosno kataloga i vizit kartica, tako i reklamnih flajera, brošura i letaka, ali i svih ostalih sadržaja koji se odnose na reklamiranje firmi, proizvoda i događaja, kao i različitih vrsta usluga.

Usmeni prevod sa estonskog jezika na slovački

Na samom početku moramo istaći činjenicu da su prevodioci i sudski tumači u potpunosti kvalifikovani da primene svaku od tri vrste ove usluge, što znači da se u ponudi nalazi kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje sa estonskog na slovački jezik. Isto tako smo obavezni da obavestimo zainteresovane i da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi. Pošto klijent bude sve relevantne informacije o nekom događaju dostavio, moći će da bude kreirana ponuda, uzevši u obzir da se tip ove usluge bira primarno na osnovu karakteristika lokacije održavanja, te u skladu sa predviđenim trajanjem i brojem učesnika.

Ako neko bude zahtevao prevod članaka iz novina sa estonskog na slovački jezik, svakako mora znati da prevodilac i sudski tumač mogu obraditi njihovu sadržinu, a bez obzira koliko je kompleksna i kakvom tačno tematikom se bavi. Isto tako će izraditi prevod u navedenoj varijanti jezika i za udžbenike i časopise svih vrsta, a shodno potrebama prevode i poetska, ali i prozna književna dela.

S obzirom na to da članovi tima ove specijalizovane institucije znaju kako se primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), to slobodno možemo reći da su direktni prevodi web materijala sa estonskog na slovački jezik, koje oni izrađuju izuzetno profesionalni. Radi se o tome da je klijentima koji žele da dobiju preveden ili sajt ili neki program, odnosno online prodavnicu ili web katalog, te neku aplikaciju ili drugi internet sadržaj, to jest onaj koji je vezan za računare, automatski obezbeđena usluga njihovog optimizovanja. Zahvaljujući primeni pomenutih alata, biće obezbeđeno svim tim materijalima značajno bolje pozicioniranje u okviru glavne pretrage, a pomenuti stručnjaci će svakako tada definisati takozvane ključne reči i izraze, po kojima će ih pretraživač i prepoznavati.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje