Prevodi sa estonskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na bosanski jezik

Za online prevod sa estonskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na bosanski jezik

Bude li bilo potrebe za tim, prevodioci i sudski tumači će izvršiti kako direktno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na bosanski, tako i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi. Oni su isto tako specijalizovani i da u bilo kom trenutku, a na zahtev klijenata izvrše u pomenutoj kombinaciji jezika usmeni prevod. Moramo naglasiti da pored simultanog, primenjuju i takozvani prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je isto tako uvršteno u ponudu brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Pored tekstova, kako stručnih, tako i popularnih, a nevezano za to da li se bave tematikom iz domena prirodnih ili društvenih nauka, klijenti navedene institucije mogu u datoj varijanti jezika dobiti i prevod video i audio materijala. Da bi njihova obrada bila kompletna, biće im ponuđena i sinhronizacija kako svih vrsta filmova, tako i reklamnih poruka i serija, ali i emisija različite namene i karakteristika, te mogu da se odluče i za uslugu titlovanja tih materijala.

Svi oni sadržaji koji su primarno vezani za internet, to jest koji se tiču kompjutera će biti prevedeni, ako to nekom bude bilo potrebno. Pored toga što će prevodilac i sudski tumač da izvrše direktan prevod online prodavnica i web kataloga sa estonskog jezika na bosanski, oni će na zahtev prevesti i sajtove, ali i softver, a kojom prilikom će svaki program i aplikaciju propisno obraditi. Uzevši u obzir da se radi o specifičnim sadržajima, te da neki od njih zahtevaju i uslugu optimizacije, to podrazumeva da će biti shodno pravilima implementirani alati SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način će svi pomenuti, ali i mnogi drugi internet materijali i njihova celokupna sadržina biti usklađeni sa zahtevima samog pretraživača.Prevođenje sa estonskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na estonski

Podrazumeva se, isto tako da klijenti mogu ove stručnjake angažovati kako bi dobili profesionalan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za novinske članke, časopise i udžbenike, ali i za sva dela književnosti, bez obzira da li su vezana za poeziju ili prozu.

Svakako mogu da budu izgrađeni i prevodi kataloga i brošura sa estonskog jezika na bosanski, ali i flajera, PR tekstova i plakata, odnosno vizit kartica i reklamnih letaka, te svih ostalih marketinških materijala.

Na najprostiji mogući način, svi koji su zainteresovani za obradu bilo kog od navedenih materijala treba da ih dostave na obradu, a to se odnosi na elektronski način dostave. Svakako na mejl klijenti dobijaju i obrađene sadržaje ovog tipa, a dostupne su i druge mogućnosti, sa kojima će po zahtevu svaki pojedinac biti upoznat.

Potrebno je da naglasimo i to da se u okviru ove institucije može izvršiti i direktno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na bosanski, a što se odnosi kako na pravna akta i lična dokumenta, tako i na sadržinu poslovne, tehničke i medicinske, odnosno tenderske i građevinske dokumentacije.

Osim njih, sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zakonskim pravilima vrše i kompletnu obradu svih onih dokumenata koja su primarno vezana kako za oblast obrazovanja, tako i nauke, ali i onih koja bi u različitim situacijama trebalo da budu predata nadležnim institucijama, kao što su recimo svi tipovi izjava, potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja.

Svaki će klijent imati obavezu da na uvid donese originalna dokumenta, a koja se koriste u toku postupka overe pečatom sudskog tumača. Naravno da je moguće dostavu izvršiti na drugačiji način, te je dozvoljeno da sadržaji budu poslati ili preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije” ili preko neke kurirske službe.

Samo kada se zahtevaju hitni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na bosanski, vlasnik ima pravo da ih kasnije na uvid priloži, a svakako pre toga treba da ih na mejl navedene institucije, odnosno najbliže poslovnice dostavi.

Predviđeno je da nakon što prevodioci i sudski tumači sprovedu celokupan postupak obrade dostavljenih dokumenata, klijent odluči da li mu odgovara da u poslovnici izvrši njihovo lično preuzimanje ili će zahtevati dostavu na adresu. Za izvršenje druge ponuđene opcije, moraće da bude angažovana eksterna služba za dostavu, a ona će upravo direktno od klijenta izvršiti i naplatu te usluge, s tim da jedina ima pravo i njenu visinu da definiše.

U obavezi smo da istaknemo podatak da je nadovera potrebna za pojedina dokumenta, koja se u pomenutoj kombinaciji jezika prevode. Taj postupak je vezan za stavljanje Haškog pečata, koji je poznat i pod nazivom Apostille, a overa njime se nalazi u nadležnosti određenih odeljenja osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje. Važno je da svaki klijent prvo uspostavi kontakt sa zaposlenima u tim službama, te da dobije informaciju da li se navedena overa vrši za njegova dokumenta i kada se konkretni pečat na njih stavlja. Pribavljanjem tih informacija će sasvim sigurno vlasnik biti na dobitku, te će značajno uštedeti i vreme i novac, a istovremeno i dobiti informacije o toku postupka obrade konkretnih dokumenata.

Izuzev usluge prevoda u pisanoj i usmenoj formi, navedena institucija može da ponudi i stručnu redakturu, odnosno korekturu i lekturu. Moramo naglasiti da se taj postupak vrši ako izrađen prevod sa estonskog jezika na bosanski za bilo koju vrstu sadržaja nije pravilan, pa je potrebno da ih korektori i lektori profesionalno obrade.

Konsekutivni i simultani prevod sa estonskog na bosanski jezik

Sem pomenute usluge usmenog prevoda, stručnjaci navedene institucije su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog jezika na bosanski. Svakako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu iznetih zahteva vezano za sam događaj odlučiti koju konkretno vrstu usmenog prevoda će primeniti. Zapravo je izuzetno važno da apsolutno svaki klijent, koji je zainteresovan za njihovo angažovanje u okviru neke manifestacije, priloži podatke o njenoj organizaciji, zatim o trajanju i o tačnom mestu održavanja, kao i o broju učesnika, budući da se na osnovu njih definiše koja usluga se primenjuje. Ističemo da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da će se shodno odluci o tipu usluge i to svakako biti svrstano u ponudu.

Može da bude izvršen i prevod u toj varijanti jezika za sve vrste književnih dela, a što se odnosi ne samo na dela beletristike i romane, odnosno na različita prozna dela književnosti, već i na pesme i uopšteno na poeziju. Naravno da prevodilac i sudski tumač mogu da izrade i direktan prevod udžbenika sa estonskog jezika na bosanski, s tim što po zahtevu klijenata oni prevode kako članke iz novina, tako isto i časopise, a bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni, odnosno dečiji ili neki drugi.

Konkretna usluga može da bude primenjena i tokom obrade reklamnih materijala, te se podrazumeva da su u ponudi kako direktni prevodi vizit kartica, plakata i kataloga sa estonskog jezika na bosanski, tako i PR tekstova, brošura i flajera, ali i reklamnih letaka i drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac u tom slučaju vode računa kako o pravilima bosanskog jezika, tako isto i o pravilima samog reklamiranja, te se trude što bolje da usklade konkretnu poruku sa ciljanim jezikom, odnosno da izvornim govornicima bosanskog omoguće lako upoznavanje sa njihovom sadržinom.

Prevođenje uverenja o položenim ispitima sa estonskog na bosanski jezik

Kada se klijent obrati zaposlenima ove institucije, te iznese zahtev da dobije prevedeno pomenuto uverenje, podrazumeva se da će mu biti pružena i usluga overe tog dokumenta, što se svakako odnosi i na prevod svakog drugog dokumenta. A ovlašćeni sudski tumač je zadužen za njeno izvršenje, te nakon što stavi pečat na preveden dokument, on se smatra pravno validnim, jer je na taj način potvrđeno da je istovetan originalu.

Zainteresovani za obradu bilo kog dokumenta će morati da pošalju originale njemu na uvid ili da ih donesu, jer tako predviđa važeća procedura.

Svakako sudski tumači i prevodioci nemaju pravo da izvrše dodatnu overu, odnosno da Haški pečat ili takozvani Apostille stave na dokumenta, a pod uslovom da za tim postoji potreba. Kako se u nadležnosti drugih državnih institucija nalazi ovaj postupak, te njihovi zaposleni poseduju i sve potrebne informacije o tome da li navedeni pečat mora da bude stavljen na neki dokument i kada, to bi klijent trebalo svakako da ih prvo kontaktira i raspita se.

Izuzev pomenutog uverenja, zainteresovani u svakog poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa estonskog jezika na bosanski, ali i kompletno obrađenu potvrdu o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i prepis ocena, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te svaki drugi dokument koji se odnosi na obrazovanje. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, a ukoliko to nekome bude bilo potrebno u pomenutoj varijanti jezika da prevedu kako diplomske radove i to ma koje tematike, tako isto i seminarske.

Sadržinu poslovne dokumentacije zainteresovani isto mogu u skladu sa pravilima da dobiju obrađenu, što ustvari znači da će pomenuti stručnjaci izraditi prvo prevod za sva dokumenta koja ulaze u njen sastav, a onda ih i overiti. Izuzev faktura, revizorskih izveštaja i statuta preduzeća, dostupna je i kompletna obrada godišnjih poslovnih izveštaja, zatim poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća, kao i rešenja o osnivanju pravnog lica. te finansijskih poslovnih izveštaja i uopšteno rečeno, apsolutno svih dokumenata koja u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulaze.

Navedeni stručnjaci prevode i naučne radove, a njihova tema se može ticati bilo koje oblasti, te po potrebi obrađuju i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, to jest svaki materijal koji se na nauku odnosi.

Jasno je da prevodilac i sudski tumač vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog jezika na bosanski, a primarno se misli na potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih i ličnu kartu, odnosno na pasoš i uverenje o državljanstvu, te na venčani list, dozvolu za boravak i vozačku, odnosno na radnu i saobraćajnu dozvolu, ali i na umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i na sva ostala dokumenta koja klijent treba da dobije prevedena u toj varijanti jezika.

Ako to bude bilo izneto kao zvaničan zahtev, zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije će kompletno obraditi kako celokupnu medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja je čine), a isto tako će prevesti i overiti sva ona dokumenta koja se nadležnim institucijama Republike Srbije moraju predati (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja).

Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa estonskog jezika na bosanski, s tim što moramo naglasiti da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sva ostala pravna akta. Zapravo to znači da će oni kompletno obraditi sva dokumenta koja su na neki način za oblast sudstva ili prava vezana, kao što su na primer sudske žalbe i rešenja, zatim punomoćje za zastupanje i sertifikati, kao i sudske tužbe, licence i sudske odluke, potom tekovine Evropske Unije, ali i ugovori različitih vrsta i mnoga druga.

Pored građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, klijenti mogu angažovati ove stručnjake i ako im je potrebno da bude u skladu sa pravilima prevedeno uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest bilo koji dokument koji se nalazi u okviru kako građevinske i tenderske, tako isto i tehničke dokumentacije.

Prevodi kataloga i brošura sa estonskog jezika na bosanski

S obzirom na to da stručnjaci, čija specijalnost je direktno prevođenje reklamnih materijala sa estonskog na bosanski jezik svakako imaju potrebno iskustvo, a istovremeno su dobro upoznati sa pravilima marketinga, podrazumeva se da će oni klijentima omogućiti profesionalan prevod ne samo kataloga i brošura, već i PR tekstova, zatim flajera i plakata, kao i vizit kartica i reklamnih letaka, ali i svih drugih marketinških sadržaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade da implementiraju i pravila reklamiranja, te će sadržinu svih pomenutih, kao i mnogi drugih materijala uskladiti sa pravilima koja podrazumeva ciljani jezik.

Naravno da nisu samo ti stručnjaci zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, već i mnogi drugi, a među njima se posebno izdvajaju korektori i lektori. Njihova specijalnost jeste izvršenje redakture, a ta usluga se u tačno određenim slučajevima primenjuje. Naime, da bi se nekvalitetno prevedeni sadržaji uskladili sa pravilima bosanskog jezika, odnosno sa njihovim originalima, ali i sa pravilima samog prevođenja, potrebno je da ovi stručnjaci izvrše kako lekturu, tako isto i korekturu takvih materijala.

Ukoliko bude bilo potrebno, klijenti mogu da zahtevaju i direktno prevođenje tekstova sa estonskog na bosanski jezik. A pod tim mislimo ne samo na one koji su popularni, te dostupni većem broju čitalaca, već i na one koji se smatraju stručnim, budući da su namenjeni samo užem krugu ljudi specijalizovanih za određene oblasti. Uz to što mogu da izrade prevod u navedenoj varijanti jezika za ekonomske, filozofske i turističke, odnosno medicinske, političke i pravne tekstove, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i tekstove čija sadržina se odnosi na oblasti građevinske industrije, farmacije i menadžmenta, kao i obrazovanja, informacionih tehnologija i ekologije i zaštita životne sredine, ali i one koji su vezani za oblasti marketinga, bankarstva i komunikologije, te finansija, kao i mnogih drugih nauka, a potpuno svejedno da li se radi o društvenim ili o prirodnim.

Naglašavamo da ova institucija pored svih do sada navedenih stručnjaka zapošljava i one, koji su zaduženi za pružanje usluge sinhronizovanja različitih video i audio materijala, kao i one koji će klijentima omogućiti da dobiju uslugu njihovog titlovanja. Sa tim u vezi je dobro pomenuti da će biti izvršeni prevodi zabavnih, obrazovnih i informativnih emisija sa estonskog na bosanski jezik, ali i dečijih, odnosno reklamnih poruka i igranih filmova, a prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade i dokumentarne filmove, kao i animirane, potom serije i crtane filmove, te svaku drugu vrstu audio ili video sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje