Prevod sa srpskog jezika na estonski

Besplatni online prevod sa srpskog na estonski jezik

Za online prevod sa srpskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog jezika na estonski

Kako bi svim klijentima pružili mogućnost da dobiju profesionalno prevođenje dokumenata sa srpskog na francuski jezik, prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da njihovoj obradi pristupe maksimalno profesionalno. Radi se o tome da oni poseduju neophodna ovlašćenja i za postupak koji se odnosi na overu dokumenata, što ustvari znači da će klijent imati obezbeđen celokupan proces obrade, tako da dobijaju sadržaje koji su spremni za dalje korišćenje. Tačnije, svaki dokument koji prvo bude preveden u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a posle i overen pečatom sudskog tumača se smatra važećim sa pravnog i zakonskog stanovišta.

Svako će pojedinačno odabrati kako želi dokumenta da pošalje na obradu i preuzme po njenom završetku, ali tom prilikom mora da ispoštuje pravilo vezano za prilaganje originalnih sadržaja na uvid tom stručnjaku, jer se prvo mora izvršiti njihovo upoređivanje sa prevodima, kako bi postupak overe bio sproveden u skladu sa odredbama zakona.

Dakle, dostupna je opcija slanja originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom i preko kurirske službe, kao i ona koja uključuje njihovo lično donošenje u bilo koju poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.Prevođenje sa srpskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na srpski

Isključivo onda kada se zahtevaju hitni prevodi dokumenata sa srpskog na estonski jezik je dozvoljeno njihovo slanje na mejl, a potom i dostavljanje originala, s tim što mora biti izabran najbrži od svih ponuđenih načina.

Klijenti će moći da dođu u predstavništvo ove institucije i lično izvrše preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a isto tako je u ponudi i usluga njihovog dostavljanja preko određene kurirske službe. U pitanju je dodatna usluga, koju zainteresovani plaća odvojeno od obrade materijala, a u tom slučaju cenu određuje upravo služba za dostavu.

Samim tim što je postupak obrade dokumenata usaglašen sa zakonom, se podrazumeva da na neka od njih mora biti stavljena posebna vrsta pečata, što nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Tačnije, sudski tumači i prevodioci ne mogu Apostille ili takozvani Haški pečat ni na jedan dokument da stave, pa se preporučuje baš iz tog razloga da klijenti pribave sve neophodne podatke o postupku koji je poznat kao nadovera. Potrebno je da oni kontaktiraju ovlašćene institucije Republike Srbije i raspitaju se da li je pomenuti pečat na njihov dokument potrebno staviti, odnosno da saznaju kada se tačno ta vrsta overe vrši. Preciznije rečeno, Haški pečat u većini slučajeva biva stavljen na dokumenta pošto se izradi njihov prevod i overa, ali svakako postoje i oni sadržaji gde se prvo mora staviti Apostille pečat, nakon čega stručnjaci vrše prevod i njegove sadržine i sadržine celokupnog dokumenta, a onda ga i overavaju. Samim tim što se postupak overe tim pečatom razlikuje i usklađen je sa zakonom, potrebno je da svaki klijent zatraži relevantne informacije, budući da će na taj način značajno dobiti na vremenu i kroz postupak obrade bilo kog dokumenta relativno lako proći.Ne samo da će zaposleni u konkretnoj instituciji izraditi prevod ličnih dokumenata sa srpskog na estonski jezik (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, venčani list i ostala), nego će na osnovu zahteva da obrade i sva ona dokumenta koja su primarno vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja (naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi i mnoga druga).

Sve vrste dokumentacija, to jest ona dokumenta koja u njihov sastav ulaze će prevodilac i sudski tumač svakako da kompletno obrade, ukoliko to neko od njih bude zahtevao. Uz sadržinu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), biće kompletno obrađena i sadržina poslovne dokumentacije (finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća godišnji poslovni izveštaji osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja ulaze u njen sastav).

Isto tako pomenuti stručnjaci mogu propisno odgovoriti i na one zahteve, koji uključuju prevođenje građevinske tenderske i tehničke dokumentacije sa srpskog na estonski jezik, a u tom slučaju oni pored građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, vrše kompletnu obradu i deklaracija proizvoda, zatim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uopšteno govoreći, svakog drugog dokumenta koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulazi.

Izuzev potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, kao i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i svaki drugi dokument iz ove grupe, koji klijent na propisan način bude dostavio na obradu.

Dodaćemo i to da su u ponudi profesionalni prevodi tekovina Evropske Unije sa srpskog na estonski jezik, ali da će članovi tima u određenoj poslovnici pomenute institucije, naravno obraditi i sve ostale vrste pravnih akata (ugovori, sudska rešenja, presude o razvodu braka, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, licence, sudske tužbe, sertifikati svih vrsta i druga dokumenta koja su isključivo za pravo, odnosno za oblast sudstva na neki način vezana).

Ako u okviru manifestacije bilo koje vrste treba da budu prisutni govornici oba jezika, onda je neophodno da se primeni usluga koja uključuje usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji. Važno je da klijenti koji su za nju zainteresovani znaju da sudski tumač i prevodilac, na osnovu osobenosti samog događaja mogu da primene kako konsekutivni, tako i simultani prevod, a po potrebi i takozvani šapatni. Generalno rečeno, ponuda za pomenutu uslugu se isključivo može formirati nakon što zaposleni u određenoj poslovnici budu bili precizno informisani o tome o kakvoj vrsti manifestacije se radi, odnosno koliko osoba bi trebalo da joj prisustvuje i gde će tačno biti održana, kao i koliko će trajati. Svi ti podaci se moraju precizno analizirati da bi bila izabrana najbolja moguća opcija, a klijentima će po potrebi biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, pomenuti stručnjaci mogu da budu angažovani i ako se zahteva prevod tekstova sa srpskog jezika na estonski, a bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, odnosno kojom tačno tematikom se bave.

Podrazumeva se da će prevesti i kataloge, flajere i reklamne letke, zatim PR tekstove i plakate, kao i brošure, odnosno sve vrste reklamnih materijala. Pored toga, oni mogu da prevedu i članke iz novina, kao i udžbenike, ali i časopise i književna dela, kako iz domena poezije, tako i različita prozna.

U toku obrade video i audio sadržaja, zainteresovanima će biti ponuđena i usluga koja podrazumeva njihovo profesionalno titlovanje, odnosno sinhronizovanje. Upravo zahvaljujući tim dodatnim uslugama, apsolutno svako kome je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban kako za informativne i obrazovne, odnosno dečije i zabavne emisije, kao i igrane i crtane filmove, tako i za serije, potom dokumentarne filmove, reklamne poruke i animirane filmove, ali i ostale audio i video materijale, praktično u okviru konkretne poslovnice dobija njihovu profesionalnu i kompletnu obradu, to jest sadržaje koje može da pušta slušaocima ili gledaocima odmah po preuzimanju.

Ako se zahteva prevođenje web sajtova sa srpskog na estonski jezik ili bilo kog drugog internet materijala, prevodilac i sudski tumač će primeniti i ona pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju, to jest implementiraće alate SEO (Search Engine Optimisation). Takav postupak je vrlo važan za kvalitet obrade, zato što će konkretni web sajt ili neki drugi sadržaj koji se prevodi, biti vidljiv među prvim i osnovnim rezultatima pretrage za tačno definisanu reč, odnosno izraz. Svakako pomenuti stručnjaci mogu da obrade i internet prodavnice, zatim programe, kao i aplikacije, ali i online kataloge i generalno rečeno, sve ostale sadržaje koji su ili vidljivi na internetu ili se na određeni način tiču računara.

Nije neophodno da onaj klijent, koji zahteva prevod svih materijala koje smo naveli do ovog trenutka, dostavi originale na uvid, jer se tom prilikom ne radi overa, pa je i celokupan postupak njihovog slanja pojednostavljen. Zapravo je zainteresovanim pojedincima dopušteno ne samo da ih pošalju, nego i da ih nakon završetka prevoda preuzmu elektronski, to jest preko mejl adrese. Naravno ova institucija omogućuje i drugačije načine što slanja, što dostavljanja ovakvih sadržaja, a o konkretnim detaljima će se svaki pojedinac dodatno raspitati u jednoj od poslovnica.

Izuzev svih usluga koje se odnose na prevod sa srpskog na estonski jezik u pisanoj ili usmenoj formi, ovaj institucija u ponudi ima i uslugu kako profesionalne lekture, tako i korekture. Moramo napomenuti da se takozvana redaktura isključivo vrši u slučaju da prevodi materijala u navedenoj varijanti jezika nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, a kojom prilikom korektori i lektori moraju izvršiti neophodne ispravke u skladu sa pravilima struke i estonskog jezika.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na estonski

Svakako će klijenti, koji su zainteresovani za obradu navedenog dokumenta u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, bez obzira u kom gradu, da dobiju kompletnu obradu uverenja o državljanstvu, kao i svakog drugog dokumenta. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač maksimalno poštuju pravila, pa nakon prevoda vrše i overu.

Zahvaljujući takvom pristupu, klijenti u optimalnom roku dobijaju pravno, odnosno zakonski važeći bilo koji dokument i imaju apsolutno pravo da ga predaju svakoj nadležnoj instituciji, to jest da ga koriste u različitim prilikama.

Njihova je obaveza na uvid da donesu originalna dokumenta ili da ih pošalju na predviđene načine, a podrazumeva se da će uzeti na sebe pribavljanje podataka o postupku okarakterisanom kao nadovera, to jest da će se detaljno raspitati o overavanju Haškim ili Apostille pečatom.

Shodno zahtevima biće izvršeno i profesionalno prevođenje pasoša i lične karte sa srpskog na estonski jezik, kao i kompletna obrada potvrde o prebivalištu, vozačke, radne i saobraćajne, odnosno dozvole za boravak, te krštenice, izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, ali i svakog drugog ličnog dokumenta.

Sve tipove potvrda, kao i uverenja i izjava, odnosno saglasnosti će sudski tumači i prevodioci najpre prevesti u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga u skladu sa pravilima i overiti. Izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i uverenja o nekažnjavanju, oni mogu da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i svaki drugi dokument koji bi klijent kasnije trebalo određenoj državnoj instituciji da preda.

Isto tako se podrazumeva da će biti izrađeni prevodi presuda o razvodu braka sa srpskog na estonski jezik, odnosno svih ostalih vrsta presuda, a svakako će zaposleni u konkretnoj poslovnici kompletno da obrade i sudske žalbe, sertifikate i tekovine Evropske Unije, kao i sudske tužbe, potom licence i sudska rešenja, ali i sudske odluke, punomoćje za zastupanje i sva ostala pravna akta.

Pored ostalog, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu pristupiti i kompletnoj obradi kako rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, odnosno svih dokumenata iz domena nauke, tako isto i onih sadržaja koji su primarno za oblast obrazovanja vezani. Pod tim mislimo ne samo na diplomu i dodatak diplomi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, već i na seminarske radove, potvrde o redovnom školovanju i prepis ocena, ali i na uverenje o položenim ispitima, diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, s tim što će naravno pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i sve ostale sadržaje koje pojedinac na propisan način bude dostavio.

Naravno da može biti urađen i prevod medicinske dokumentacije sa srpskog na estonski jezik, a kojom prilikom ovi stručnjaci obrađuju ne samo lekarske nalaze, nego i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i bilo koji drugi nepomenuti dokument koji se smatra zvanično delom medicinske dokumentacije.

Napominjemo da, u slučaju potrebe profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i građevinske projekte, odnosno celokupnu sadržinu kako građevinske, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Bilo koji dokument koji se odnosi na poslovni proces određenog preduzetnika ili neke firme može da bude u skladu sa aktuelnim propisima preveden i overen. A osim svih vrsta poslovnih izveštaja, odnosno finansijskih, godišnjih i revizorskih, ovi stručnjaci vrše i prevođenje statuta i osnivačkog akta preduzeća sa srpskog na estonski jezik, te propisno obrađuju i poslovne odluke, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, odnosno svaki drugi dokument koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju.

Prevodi reklamnih sadržaja sa srpskog na estonski jezik

Da bi bilo koji marketinški materijal mogao pravilno da bude preveden u pomenutoj varijanti jezika, pobrinuće se profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu. Svakako će izraditi stručan prevod reklamnih flajera i letaka sa srpskog jezika na engleski, odnosno kataloga i PR tekstova, ali i brošura vizit kartica i plakata, to jest svih onih sadržaja koji su na određeni način za reklamiranje i marketing vezani. Većina takvih materijala u sebi sadrži i određenu poruku, koja bi trebalo da pronađe put do potencijalnih korisnika određene usluge ili kupaca nekog proizvoda, a kojima je maternji jezik estonski. Baš njom će se na prvom mestu i pozabaviti pomenuti stručnjaci, te će se sasvim sigurno potruditi da je na što bolji način prevedu i usklade je sa pravilima ciljanog jezika, a kako bi sadržina konkretnih materijala bila što bliža svim njegovim izvornim govornicima.

Ukoliko to bude bilo potrebno, lektori i korektori koje Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj poslovnici, takođe zapošljava će izvršiti redakturu. Zapravo se ta usluga primenjuje na sadržaje različite vrste, a za koje je prevod urađen u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali osoba koja je obrađivala taj materijal nije poštovala pravila estonskog jezika i samog prevođenja. U toku procesa lekture i korekture, navedeni stručnjaci ispravljaju načinjene greške i usklađuju sadržinu konkretnih materijala sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku.

Uz konsekutivno i simultano prevođenje sa srpskog jezika na estonski, sudski tumač i prevodilac mogu primeniti i takozvani prevod uz pomoć šapata, a ova institucija omogućuje svojim klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ističemo da je u pitanju oprema najnovije generacije, koja može da zadovolji i najzahtevnije događaje, a dostupna je to vrlo povoljnim uslovima. Podrazumeva se da svaki klijent, koji želi pomenute stručnjake da zaduži kako bi primenili usmeni prevod u konkretnoj varijanti jezika, treba prvo da informacije o samoj manifestaciji dostavi. Generalno govoreći, potrebno je da bude sprovedena adekvatna analiza podataka o broju učesnika, odnosno o tačnom mestu održavanja te manifestacije i njenom trajanju, kako bi bila izabrana najbolja moguća vrsta usmenog prevoda, to jest ona koja će u potpunosti adekvatno i profesionalno odgovoriti na zahteve ne samo učesnika, već i posetilaca događaja i organizatora.

Pored ostalog, zaposleni u brojnim poslovnicama ove institucije mogu da obrade i tekstualne sadržaje i to kako one koji su primarno vezani za prirodne nauke, tako isto i one čija tema se bavi različitim društvenim naukama. Svakako će profesionalni prevodilac i sudski tumač prevesti i stručne tekstove i popularne, a svejedno koje dužine i složenosti su ti sadržaji. Uz prevod onih čija tema je usko vezano za oblasti nauke, psihologije, farmacije i obrazovanja, odnosno medicine, sociologije i filozofije, oni mogu da prevedu i sve one tekstualne materijale koji se bave tematikom iz domena finansija, politike i komunikologije, kao i prava, menadžmenta i bankarstva, te ekonomije i marketinga. Isto tako se podrazumeva da će biti izrađeni prevodi turističkih tekstova sa srpskog jezika na estonski, ali i onih koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, potom ekologije i zaštite životne sredine, kao i građevinske industrije i ostalih nepomenutih naučnih disciplina.

Prevod informativnih emisija sa srpskog na estonski jezik

Izuzev stručne obrade onih emisija, čiji karakter je informativni, profesionalni sudski tumači i prevodioci su takođe specijalizovani i za prevođenje zabavnih i dečijih emisija sa srpskog jezika na estonski, a po potrebi mogu obraditi i obrazovne emisije, kao i sve ostale vrste što video sadržaja, što audio. Primarno mislimo na igrane filmove i to bilo kog žanra, zatim na reklamne poruke, kao i na dokumentarne i animirane filmove, potom serije, crtane filmove i ostale materijale koje klijent bude zahtevao. Uzevši u obzir da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i one profesionalne titlere, to je i usluga titlovanja dostupna na zahtev klijenata, a svakako im je omogućena i stručna sinhronizacija apsolutno svih sadržaja ovog tipa.

Ako to bude bilo zahtevano, zaposleni u određenom predstavništvu navedene institucije mogu da izrade i prevod roman sa srpskog jezika na estonski, ali i svih ostalih književnih dela, zatim časopisa, članaka iz novina i udžbenika.

U skladu sa pravilima koja podrazumeva profesionalna optimizacija će prevodilac i sudski tumač obraditi sve vrste internet sadržaja. Preciznije govoreći, oni će tom prilikom primenjivati alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će sadržinu ne samo online prodavnica i web sajtova, već i internet kataloga, te svih ostalih sadržaja koji su na internetu dostupni, prilagoditi pravilima pretrage. Vrlo brzo pošto zvanično budu bili dostupni na mreži, ti materijali će biti visokopozicionirani i to u globalnoj pretrazi, a za prethodno precizno i pravilno definisane izraze i reči. Takođe mogu da budu izrađeni i prevodi softvera sa srpskog jezika na estonski, a kojom prilikom zaposleni u konkretnoj poslovnici stručno obrađuju sve vrste i programa i aplikacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje