Prevodi sa estonskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa estonskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa estonskog na hrvatski jezik

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakom svom predstavništvu ima zaposlene vrhunske stručnjake, čija specijalnost je direktno prevođenje sa estonskog jezika na hrvatski, to klijenti navedenu uslugu mogu da dobiju i u usmenoj i u pisanoj varijanti.

Najpre ćemo naglasiti da prevodilac i sudski tumač mogu prevod u datoj varijanti jezika da izvrše za apsolutno bilo koji dokument, a kojom prilikom oni pristupaju i postupku overe. Klijenti na taj način dobijaju kompletno obrađenu sadržinu kako poslovne, tako i tenderske, odnosno medicinske, tehničke i građevinske dokumentacije. Isto tako ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve sadržaje koji su vezani za oblasti nauke i obrazovanja, ali i pravna akta, kao i bilo koji lični dokument.

Takođe će se pobrinuti da prevedu i svaku vrstu što potvrde i izjave, što saglasnosti i uverenja, budući da na zahtev klijenata oni prevode sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.Prevođenje sa estonskog na hrvatski
Prevođenje sa francuskog na estonski

Podrazumeva se da će biti izrađeni direktni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na hrvatski u skladu sa propisima, to jest biće urađena i njihova overa, a nju u toj situaciji isključivo ima pravo da izvrši zvanično ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač. Nakon što on bude izvršio upoređivanje sadržine prevedenog dokumenta sa originalom, staviće svoj pečat na prevod i tako potvrditi zvanično da je on potpuno istovetan kao i originalan sadržaj.

A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci konkretna pravila u potpunosti poštuju, to se od svakog pojedinačnog klijenta zahteva da originalna dokumenta, zarad postupka overe na uvid pomenutim stručnjacima i dostavi. Naglašavamo da postoje tri opcije za slanje dokumenata na obradu, a podrazumeva se da pojedinac bira jedan od njih. Svakako je najjednostavnije da ih donese u poslovnicu ove institucije koje mu je najbliža, a ako mu to u datom trenutku, ipak ne odgovara može ih poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Vlasnici dokumenata će dobiti obaveštenje kada bude bila završena kompletna obrada dostavljenih dokumenata, pa tada mogu doći lično po njih, a mogu im biti isporučena i na željenu adresu. Ipak, moramo istaći da usluga koja uključuje dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta mora da bude dodatno plaćena, pošto u cenu prevoda, odnosno overe nije uračunata. Direktno će dostavljaču vlasnik dokumenata izvršiti plaćanje, a za formiranje cene je kurirska služba odgovorna.

Da bi u potpunosti bio ispoštovan zahtev koji podrazumeva hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na hrvatski, bitno je da klijent prvo njih skenira i na mejl bilo koje poslovnice ove institucije pošalje. Podrazumeva se da i u tom slučaju procedura maksimalno mora biti ispoštovana, što znači da će originali na uvid od strane klijenta biti naknadno dostavljeni.

Kako zakon uključuje i postupak nadovere, a za tačno definisana dokumenta, s tim da sudski tumač i prevodilac taj tip overe nemaju pravo i ovlašćenja da izvrše, to je potrebno da klijent pribavi o tome sve neophodne informacije. A to znači da se mora obratiti zaposlenima u osnovnim sudovima, to jest njihovim specijalnim odeljenjima, koji su za stavljanje Haškog, odnosno Apostille pečata zaduženi. Pored informacije o tome da li se navedeni pečat uopšte na ta dokumenta mora staviti, trebalo bi da dobiju i one koje su vezane za celokupnu proceduru, što znači da moraju pitati i da li se Haški pečat na njihova dokumenta prvo stavlja, a onda se vrši prevod i overa sudskog tumača ili je neophodno Apostille pečat na te sadržaje staviti nakon prevođenja i overavanja.

Isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac, pored obrade različitih dokumenata i celokupnih dokumentacija, omogućiti klijentima da dobiju i prevod audio i video materijala sa estonskog jezika na hrvatski. Pod tim mislimo kako na obradu serija i dokumentarnih, odnosno animiranih, igranih i crtanih filmova, tako i na prevod reklamnih poruka, odnosno emisija različitih vrsta, ali i svih ostalih sadržaja koji treba da budu prezentovani u bioskopu, na televiziji, internetu ili radiju. Konkretna institucija zapošljava kako profesionalne titlere, koji na zahtev klijenata vrše titlovanje svih tih materijala, tako i lica koje će pružiti uslugu profesionalne sinhronizacije.

Kada bude bilo potrebno pojedincima, zaposleni ove institucije obrađuju i stručne tekstualne materijale apsolutno bilo koje kompleksnosti, sadržine i obimnosti, ali i književna dela, potom udžbenike i novinske članke, kao i sve vrste časopisa.

Zainteresovanima su dostupni i prevodi softvera sa estonskog na hrvatski jezik, a kojom prilikom prevodilac i sudski tumač uz programe različitih vrsta, obrađuju i bilo koju aplikaciju. Pored toga, oni mogu stručno da prevedu i online prodavnice, zatim web sajtove i internet kataloge, ali i sve ostale sadržaje koji su na neki način za kompjutere ili internet vezani. Ističemo da oni poznaju i sva pravila koja su vezana za optimizaciju tih materijala, što znači da tokom postupka prevođenja primenjuju i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), te tako usaglašavaju sadržinu sa zahtevima pretraživača, a što dovodi do zauzimanja boljeg mesta u globalnoj pretrazi.

Za manifestaciju ili bilo koju vrstu događaja pomenuti stručnjaci mogu da primene i konsekutivni, zatim šapatni i simultani prevod u navedenoj varijanti jezika, a biće ponuđeno zainteresovanima i da po posebno povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Isto tako je na raspolaganju klijentima pomenute institucije i usluga redakture, a koja uključuje i lekturu i korekturu, te se primenjuje kada moraju biti urađene ispravke u prethodno neprofesionalno prevedenim sadržajima. U tom slučaju lektori i korektori nastoje da usklade sadržinu prevedenih materijala sa njihovim originalima, a ujedno i sa pravilima koja važe u hrvatskom jeziku, kako bi vlasnici mogli da ih koriste.

Reklamne sadržaje će isto tako prevodioci i sudski tumači obraditi kada se zahteva, a uz direktan prevod flajera, kataloga i brošura sa estonskog jezika na hrvatski, oni vrše i obradu PR tekstova, potom vizit kartica i reklamnih letaka, ali i plakata i svih ostalih materijala koji su vezani za marketing.

Postupak dostavljanja svih tih sadržaja na obradu uključuje njihovo slanje na mejl i to bilo koje poslovnice ove institucije, uzevši u obzir da ne važi pravilo kao za obradu dokumenata, pa klijent ne mora originale da dostavlja. Svakako se razlikuje i način njihovog preuzimanja, a u većini slučajeva vlasnici se odlučuju da on bude isti kao i postupak dostavljanja. Ističemo da konkretna institucija nudi i druge opcije, tako da svaki pojedinac treba da odluči kako mu najviše odgovara i da preuzme i da pošalje ovakve materijale na obradu.

Konsekutivni prevod sa estonskog na hrvatski jezik

Navedena vrsta usmenog prevoda predstavlja, zapravo tek jednu od usluga koje prevodioci i sudski tumači, zaposleni u poslovnicama ove institucije u svakom gradu mogu da pruže klijentima. Pored toga, oni vrše i simultano prevođenje sa estonskog jezika na hrvatski, ali pružaju i onu uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Sasvim je jasno zašto se od zainteresovanih za usmeni prevod u toj varijanti jezika zahteva da informišu ove stručnjake o samom događaju, to jest primarno o njegovoj organizaciji. Neophodno je da oni dobiju podatke o broju učesnika, potom o mestu održavanja i na kraju o trajanju te manifestacije, jer su upravo to detalji koji će im pomoći da odrede onu uslugu koja će zahteve samog događaja u potpunosti ispoštovati. Uzevši u obzir da se u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se podrazumeva da će i ta usluga biti navedena u ponudi, a ukoliko bude odlučeno da se upravo simultani prevod u datoj jezičkoj kombinaciji tada primenjuje.

Sem toga sudski tumač i prevodilac mogu izraditi i profesionalan prevod knjiga sa estonskog jezika na hrvatski, a u kom slučaju se misli kako na književna dela i to i prozna i poetska, tako i na udžbenike. Naravno oni će, u skladu sa zahtevima da prevedu i ilustrovane časopise, ali i dečije i naučne, a ukoliko bude bilo potrebno obradiće i članke iz novina i to bilo koje tematike.

Na raspolaganju je klijentima konkretne institucije i usluga koju pružaju korektori i lektori, a vezana je za takozvanu redakturu sadržaja različite vrste. Podrazumeva se da će oni u tom slučaju sve propuste, koje je pre njih neko načinio prilikom prevođenja, ispraviti u skladu sa pravilima ne samo svoje struke, već i samog hrvatskog jezika, te tako uskladiti prevedene materijale sa njihovim originalima.

Uz uslugu koja se odnosi na prevod svih video i audio materijala u datoj varijanti jezika, navedena institucija svim potencijalnim klijentima pruža mogućnost da dobiju i sinhronizovane sadržaje tog tipa, odnosno titlovane. Svakako će prevodilac i sudski tumač izaći u susret zahtevima svih pojedinaca kojima su potrebni ne samo prevodi igranih filmova sa estonskog jezika na hrvatski, nego i reklamnih poruka, obrazovnih, informativnih, zabavnih i dečijih emisija, kao i serija, te animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, to jest svih audio i video materijala. Podrazumeva se da će svaki klijent posle toga moći da se opredeli između dve prethodno pomenute usluge, a kako bi dobio kompletno obrađene sadržaje ovog tipa.

Prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa estonskog na hrvatski jezik

Prilikom obrade celokupne medicinske dokumentacije, a koja pored pomenutih uključuje i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta, profesionalni sudski tumači i prevodioci primenjuju i pravila koja se odnose na overu prevoda. Tačnije, tada ovlašćeno lice stavlja svoj pečat na preveden bilo koji dokument i iznosi zvaničnu potvrdu da je njegova sadržina potpuno ista kao i sadržina originalnog dokumenta.

A želeći da svim klijentima, kojima je obrada bilo kog dokumenta u navedenoj varijanti jezika potrebna, u velikoj meri olakšamo taj postupak, ističemo da on treba da kontaktira samostalno nadležne institucije Republike Srbije, a kako bi se informisao o postupku nadovere. Reč je o stavljanju Apostille pečata na određena dokumenta, a on je poznat još i kao Haški. Inače, ovo se preporučuje samo zato što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu u grupi stručnjaka kojima su data neophodna ovlašćenja za postupak takozvane nadovere.

Apsolutno bilo koji dokument, koji bi klijent trebalo da preda nekoj nadležnoj instituciji će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade u skladu sa pravilima. Uz direktan prevod potvrda o slobodnom bračnom stanju sa estonskog jezika na hrvatski, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrda o stanju računa u banci, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i uverenje o nekažnjavanju, potom potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja i svaki drugi dokument koji treba da bude podnet određenoj državnoj službi.

Isto tako, zainteresovani mogu ove stručnjake da zaduže i ukoliko žele da dobiju kompletno obrađeno uverenje o državljanstvu, odnosno bilo koji lični dokument. A pored pasoša, radne dozvole i potvrde o prebivalištu, pod tim se misli na dozvolu za boravak, zatim izvod iz matične knjige umrlih i pasoš, kao i na vozačku dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, ali i na saobraćajnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim, a nismo ih ovom prilikom pomenuli.

Podrazumeva se, takođe da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade kako naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne radove, ali i bilo koji drugi sadržaj koji je primarno vezan za nauku.

Kompletno će biti obrađene i deklaracije proizvoda, ali će biti izrađeni i prevodi građevinskih projekata sa estonskog jezika na hrvatski, s tim da pomenuti stručnjaci u skladu sa zahtevima klijenata obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje, ali i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav kako građevinske dokumentacije, tako i tenderske i tehničke.

Izuzev pomenutih dokumenata, zainteresovani mogu zahtevati i kompletnu obradu sadržine poslovne dokumentacije (godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), a na osnovu njihovih zahteva će prevodioci i sudski tumači da kompletno obrade i apsolutno sve vrste pravnih akata (sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, licence, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, sudske presude, sudske odluke i ostala dokumenta koja su za sudstvo ili pravo vezana).

Uz direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa estonskog jezika na hrvatski, a potom i overu prevedenog dokumenta, sudski tumači i prevodioci će kompletno obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno seminarske radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomu i dodatak diplomi, te prepis ocena i diplomske radove, kao i uverenje o položenim ispitima, to jest svaki dokument koji se obrazovanja na određeni način tiče.

Prevodi tekstova iz oblasti psihologije sa estonskog na hrvatski jezik

Bez obzira da li je tema tekstova za koje klijent zahteva prevođenje u konkretnoj varijanti jezika vezana isključivo za psihologiju ili neku drugu naučnu disciplinu, sa sigurnošću možemo da kažemo da prevodioci i sudski tumači njihov prevod izrađuju maksimalno profesionalno i stručno. Svakako će oni na zahtev izraditi i direktan prevod tekstova iz oblasti filozofije i sociologije sa estonskog jezika na hrvatski, ali i onih koji su vezani kako za oblasti marketinga, obrazovanja i ekonomije, odnosno menadžmenta, finansija i nauke, tako i one koji se tiču oblasti komunikologije, medicine i bankarstva, ali i politike, potom građevinske industrije, informacionih tehnologija i turizma, te ekologije i zaštite životne sredine i drugih naučnih disciplina.

Izuzev toga, klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zaposlene zadužiti i ukoliko su im potrebni prevodi internet prodavnica i web kataloga sa estonskog jezika na hrvatski, odnosno sajtova i programa, kao i aplikacija različitih vrsta, te svih ostalih online sadržaja i onih koji se tiču racunara. U zavisnosti od toga koji od pomenutih materijala se obrađuje, zavisi i da li će sudski tumač i prevodilac primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation), jer će oni proceniti da li je neophodno izvršiti propisnu optimizaciju tih materijala ili ne. Stvar je u tome da primena pomenutih alata ima osnovni cilj da konkretne materijale i njihovu sadržinu uskladi sa zahtevima pretraživača, a što će vremenom dovesti do poboljšanja i njihove pozicije u okviru interneta, a za tačno definisane izraze i reči.

Moramo napomenuti da zaposleni ove institucije odlično poznaju pravila koja važe u oblasti marketinga, te da se iza njih nalazi više godina radnog iskustva u obradi sadržaja koji su namenjeni reklamiranju. Baš iz tog razloga svi klijenti kojima je potrebno bilo direktno prevođenje brošura i kataloga sa estonskog jezika na hrvatski, bilo PR tekstova, odnosno reklamnih letaka i flajera, ali i vizit kartica i plakata, te mnogih drugih marketinških materijala, dobijaju njihovu profesionalnu obradu. A u ovom slučaju se kvalitet prevoda ogleda u činjenici da prevodilac i sudski tumač najpre primenjuju marketinška pravila, te da usaglašavaju konkretnu poruku koju ovi materijali nose sa smernicama koje važe u hrvatskom jeziku. Na taj način oni svim klijentima, koji budu došli u dodir sa prevedenim sadržajima ove vrste, a kojima je baš taj jezik maternji, pružaju mogućnost da vrlo lako razumeju šta se reklamira, te je očekivano da konkretnu uslugu počnu i da koriste, odnosno da kupuju reklamirani proizvod ili, pak posete tako prezentovan događaj.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje