Prevod sa estonskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa estonskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa estonskog na pakistanski jezik

Kako usmeni prevod u datoj varijanti jezika, tako isto i različite sadržaje u pisanoj formi mogu da obrade na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači.

Vrlo je važno naglasiti da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše direktno prevođenje reklamnih materijala sa estonskog jezika na pakistanski, ali i svih vrsta časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali).

Naravno da oni mogu po zahtevu klijenata prevesti i udžbenike, ali i bilo koje književno delo, sasvim svejedno da li je vezano za poeziju ili prozu.Prevođenje sa estonskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na estonski

Novinske članke različite tematike će sudski tumači i prevodioci, takođe profesionalno obraditi, a na zahtev pojedinaca mogu da budu izvršeni i direktni prevodi tekstova sa estonskog jezika na pakistanski. U tom slučaju ovi stručnjaci mogu da obrade kako naučne, tako isto i popularne tekstove, bez obzira koliko je njihova tematika kompleksna i koliko su obimni.

A izuzev pomenutih sadržaja, shodno iznetim zahtevima, prevod u datoj jezičkoj kombinaciji može biti izvršen i za bilo koji internet materijal. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac obraditi web sajtove, nego i programe, odnosno aplikacije, to jest ma koji softver, ali i internet kataloge, zatim onlajn prodavnice i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje koji su na internetu vidljivi ili se na neki način odnose na računare. Uzevši u obzir da je optimizacija takvih materijala izuzetno značajna za njihovo pozicioniranje na celokupnom internetu, to će klijentima ove institucije biti omogućeno da dobiju i tu uslugu. Radi se o tome da ovi stručnjaci vrše implementaciju takozvanih alata SEO (Search Engine Optimisation), te na taj način utiču na pozicioniranje bilo kog prevedenog materijala. Naime, zahvaljujući primeni pravila SEO, internet pretraživač upravo te sadržaje prepoznaje kao originalne, odnosno kao adekvatne rezultate za definisane izraze i reči, posle čega ih i pozicionira u sam vrh pretrage.

Audio i video materijale će članovi tima svake poslovnice ove institucije obraditi, a uz prevođenje dokumentarnih i crtanih filmova sa estonskog na pakistanski jezik, oni su specijalizovani i za obradu reklamnih poruka, zatim animiranih i igranih filmova, ali i informativnih emisija, serija i obrazovnih, te zabavnih emisija i mnogih drugih audio i video sadržaja. A da bi u potpunosti ostvarili očekivanja svakog klijenta, zaposleni u ovoj instituciji će se pobrinuti i da izvrše sinhronizaciju takvih materijala, ali i titlovanje, a kako bi klijenti maksimalno uštedeli vreme, te u samoj poslovnici kompletnu obradu takvih materijala dobili.

Trebalo bi da na mejl adresu najbližeg predstavništva te specijalizovane institucije klijent dostavi ovakve sadržaja na prevod, a podrazumeva se da bi na takav isti način mogao i da ih preuzme. Svakako da postoje i mnoge druge mogućnosti i to ne samo za preuzimanje, nego i za donošenje sadržaja ovog tipa za obradu, a detaljne informacije o tome su na raspolaganju klijentima direktno u poslovnici.

S obzirom na to da samo prevod dokumenata sa estonskog jezika na pakistanski nije dovoljan da bi ona bila zakonski priznata, neophodno je da bude izvršena i overa. A samim tim što sudski tumači i prevodioci čine tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije, to se klijentima nudi kompletna i zakonom propisana obrada kako ličnih dokumenata i pravnih akata, tako isto i svih onih koja će biti predata nadležnim institucijama (izjave svih vrsta, potvrde, saglasnosti, uverenja i mnoga druga).

Valjalo bi istaći i to da će biti izvršeni i prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na pakistanski, odnosno svih onih dokumenata koja su vezana za nauku ili obrazovanje, te koja se smatraju sastavnim delom građevinske i poslovne, odnosno tenderske i tehničke, ali i medicinske dokumentacije.

Postupak obrade dokumenata je definisan precizno zakonskim odredbama i podrazumeva da nakon izvršenog prevoda, sudski tumač mora sadržinu tog dokumenta da uporedi sa originalom i utvrdi da li ima bilo kakve razlike među njima. Naravno da ako bude došao do zaključka da razlika postoji, mora biti izvršena usluga poznata kao redaktura, a u svakoj poslovnici navedene specijalizovane institucije nju izvršavaju profesionalni korektori i lektori.

Inače je postupak obrade bilo kog dokumenta, odnosno celokupne dokumentacije ma koje vrste vrlo jednostavan i podrazumeva da će nakon utvrđivanja istovetnosti originala i prevoda, sudski tumač izvršiti overu, odnosno staviće svoj pečat na prevedena dokumenta i tako potvrditi da nema nikakve razlike između njih i originala.

S obzirom na to da mora imati i originalna dokumenta zvanično ovlašćeni sudski tumač priliko postupkva overe, njih će klijenti dostaviti ili preko "Pošte Srbije" preporučenom pošiljkom ili će ih poslati preko kurirske službe, a imaju pravo i da ih lično u najbližu poslovnicu ove institucije donesu.

U slučaju da neko od klijenata zahteva hitan prevod dokumenata sa estonskog na pakistanski jezik, mora znati da je tada postupak dostavljanja sadržaja nešto drugačiji. Naime, samo se u tom slučaju dozvoljava vlasnicima dokumenata da kasnije na uvid prilože originale, a da prethodno i to u što kraćem roku na mejl najbliže poslovnice ove institucije pošalju skenirana dokumenta.

Podrazumeva se da je i postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata drugačiji baš zbog obaveza dostavljanja originala, tako da će se vlasnici opredeliti između toga da li im više odgovara da im prevedena i overena dokumenta budu isporučena na željenu adresu preko kurirske službe ili će se odlučiti za varijantu da u samu poslovnicu ove institucije lično dođu i preuzmu ih.

Ko god se za prvu ponuđenu opciju bude opredelio, moraće uslugu dostavljanja da plati prema cenovniku kurirske službe. Biće svaki klijent ponaosob obavešten o detaljima vezano za isporuku i o ceni usluge.

Shodno pravilima, na određena dokumenta mora biti stavljen Apostille pečat, poznat još i pod nazivom Haški. Međutim, prevodioci i sudski tumači ove institucije nemaju pravo pomenutu vrstu overe da izvrše, odnosno od strane nadležnih nisu dobili neophodna ovlašćenja. A upravo iz tog razloga se savetuje vlasnicima dokumenata da se obrate nadležnima u osnovnim sudovima Republike Srbije, pa da sve neophodne informacije o toj vrsti overe za konkretna dokumenta potpuno samostalno dobiju. Kada budu saznali da li Haški pečat treba da bude stavljen na njihova dokumenta i u kom trenutku (pre postupka prevoda i overe sudskog tumača ili tek kada te usluge budu bile kompletno završene). Tek kada sve te informacije budu dobili, imaće potpuno jasnu sliku o tome koliko bi otprilike trebalo obrada dokumenata da traje i gde će ih prvo odneti, odnosno da li u poslovnicu ove institucije ili u nadležni sud.

Direktno prevođenje udžbenika sa estonskog jezika na pakistanski

Uz to što će udžbenike ne samo različite tematike, nego i obimnosti i kompleksnosti da prevedu u konkretnoj varijanti jezika, članovi tima bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izraditi i direktan prevod romana sa estonskog na pakistanski jezik. Naravno da mogu prevesti i sva ostala prozna književna dela, ali i ona koja spadaju u poeziju, te će se pobrinuti da na zahtev klijenata obrade kako naučne tekstove različite tematike, tako isto i popularne.

A ovi stručnjaci će izvršiti prevod u konkretnoj varijanti jezika i za članke iz novina, ali i za naučne, zatim ilustrovane i stručne časopise, kao i za mnoge druge sadržaje.

Usluga optimizacije će biti izvršena prilikom prevoda web sadržaja u toj varijanti jezika, zato što sudski tumači i prevodioci imaju adekvatno iskustvo u implementaciji alata, poznatih kao Search Engine Optimisation, odnosno skraćeno SEO. Takav postupak obrade je posebno važan za njihovu buduću pozicioniranost na internetu, zato što će ih konkretni pretraživač kao najbolje rezultate prepoznati i to za precizno definisane i reči i izraze. Na taj način će klijenti dobiti profesionalno obrađene onlajn prodavnice i web kataloge, ali i različite vrste aplikacija i programa, to jest softvere, kao i web sajtove i sve ostale materijale, koji su vezani bilo za računare direktno, bilo za internet.

Uzevši u obzir da ova specijalizovana institucija zapošljava i mnoge druge stručnjake, a među njima i korektore i lektore, to će oni pomoći onim klijentima, koji imaju potrebu za određenim ispravkama u ranije prevedenim materijalima i to zaista bilo koje vrste. Da preciziramo, oni su zaduženi za izvršenje takozvane redakture sadržaja, što znači da upoređuju prevedene materijale sa njihovim originalima, te ih onda maksimalno profesionalno i u najkraćem mogućem roku usklađuju i sa pravilima pakistanskog jezika i prevođenja, a da bi njihovi vlasnici mogli bez prepreka da ih koriste u praksi.

Direktni prevodi filmova sa estonskog na pakistanski jezik su dostupni u svim poslovnicama navedene institucije, a kojom prilikom će sudski tumači i prevodioci osim igranih filmova, da u najkraćem roku obrade i animirane, potom dokumentarne i crtane filmove, ali i sve ostale vrste audio i video materijala (informativne emisije, serije, zabavne emisije, reklamne poruke, dečije emisije, obrazovne emisije i ostali sadržaji tog tipa). Da bi zainteresovanima za obradu tih materijala bila omogućena ne samo profesionalna, nego i kompletna usluga, biće im ponuđena sinhronizacija takvih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje, jer su i stručnjaci za njihovo izvršenje, članovi tima svih poslovnica pomenute institucije.

Uz to što vrše po zahtevu klijenata prevođenje uz pomoć šapata sa estonskog na pakistanski jezik, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i simultani, ali i konsekutivni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Sve to unosi određenu zabunu kod klijenata, ali za tim nema potrebe, jer je tačno određeno kada se koja vrsta usluge mora primeniti. A da ne bi bilo nikakve greške, zahteva se da klijent informacije o organizaciji samog događaja na vreme dostavi zaposlenima ove institucije. Pored toga što ih mora informisati o mestu održavanja manifestacije, a u smislu da navede tačne karakteristike lokacije, klijent je u obavezi da podatke o tačnom broju lica, koja ću uzeti učešće, ali i o predviđenom trajanju događaja blagovremeno dostavi, kako bi bila formirana ponuda za navedenu uslugu. U slučaju da bude izabran simultani prevod u toj varijanti jezika, klijentima će biti po najpovoljnijim uslovima ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Naglasili bismo i to da su za direktno prevođenje reklamnih materijala sa estonskog na pakistanski jezik ovi stručnjaci takođe specijalizovani. A isto tako oni omogućuju klijentima da dobiju profesionalno obrađene i plakate i brošure, ali i PR tekstove, zatim vizit kartice i flajere, kao i reklamne letke, odnosno kataloge i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje koji su za marketing vezani.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa estonskog na pakistanski jezik

Potpuno je svejedno da li neko zahteva obradu uverenja o državljanstvu ili bilo kog drugog ličnog dokumenta, zato što prevodilac i sudski tumač u tom slučaju postupaju na potpuno isti način. A to znači da najpre izrađuju direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na pakistanski, posle čega pristupaju postupku njihovog overavanja, budući da tako trenutno aktuelni zakon predviđa. Sve to može biti izvršeno na zahtev klijenata, a za bilo koji dokument.

Izuzetno je važna informacija da članovi tima bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju dozvolu da izvrše postupak nadovere, pa samim tim i nije njihova dužnost da podatke o tome klijentima pružaju. Bitno je iz tog razloga da vlasnici dokumenata kontaktiraju nadležne službe Republike Srbije, a što su zapravo osnovni sudovi, te da se raspitaju o tome da li konkretni postupak za njihova dokumenta mora biti izvršen. Stavljanje Haškog pečata na dokumenta, a koji je poznati pod nazivom Apostille, je zapravo postupak koji se naziva nadovera. Trebalo bi da klijenti zahtevaju kako informacije o tome da li navedeni pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen, tako isto i o tome kada će biti potrebno da ta vrsta overe bude izvršena, s obzirom na to da zakon predviđa stavljanje navedenog pečata kako neposredno pre prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i nakon toga, a što sve zavisi od odredbi zakona, koji to sve definiše.

Posebno moramo napomenuti i to da osim uverenja o državljanstvu, članovi tima svake poslovnice pomenute specijalizovane institucije u navedenoj varijanti jezika prevode i ličnu kartu, zatim potvrdu o prebivalištu i sve vrste dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do radne i dozvole za boravak. Naravno da će oni ispoštovati zahtev klijenata i vezano za obradu uverenja o državljanstvu u toj jezičkoj kombinaciji, ali će isto tako prevesti, te shodno aktuelnim pravilima overiti i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga (umrlih, venčanih i rođenih).

Ako klijent treba određenu potvrdu ili saglasnost, kao i uverenje i izjavu da preda nadležnoj instituciji, te mu je potrebno da taj dokument bude obrađen u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, može se obratiti zaposlenima ove institucije. Pored toga što će izvršiti direktno prevođenje potvrde o stanju računa u banci sa estonskog jezika na pakistanski, oni će kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, zatim saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i mnoga druga dokumenta koja u skladu sa aktuelnim zahtevima klijenti moraju predati nadležnim institucijama.

Bilo koju dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci u skladu sa iznetim zahtevima i trenutno važećim pravilima prevesti u datoj varijanti jezika, a onda će i izvršiti overu. Najpre mislimo na poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koja su za poslovanje vezana), a zatim i na sadržinu kako građevinske i tehničke, tako isto i dokumentacije za tendere, odnosno medicinske. A pored toga što će biti izrađeni direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa estonskog jezika na pakistanski, ovi stručnjaci će kompletno obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, te lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji se prema aktuelnim pravilima svrstava u konkretni tip dokumentacije.

Naročito moramo napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i to uz maksimalno poštovanje pravila sva ona dokumenta, koja su vezana kako za oblasti prava i obrazovanja, tako isto i za nauku i sudstvo. Shodno zahtevima pojedinaca, biće izvršen prevod sudskih tužbi i žalbi sa estonskog jezika na pakistanski, ali i sudskih odluka, zatim rezultata naučnih istraživanja i sudskih rešenja, odnosno presuda o razvodu braka.

Svakako da će ovi stručnjaci maksimalno profesionalno obraditi i naučne radove, zatim naučne patente i seminarske, kao i diplomske radove, ali isto tako i prepis ocena, potom tekovine Evropske Unije i ugovore, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i svaki drugi dokument koji je za prethodno navedene oblasti na bilo koji način vezan.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje