Prevodi sa estonskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na ruski jezik

Za online prevod sa estonskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na ruski jezik

Da bi svim onim klijentima, kojima je prevod u ovoj varijanti jezika potreban obezbedili najprofesionalniji moguću uslugu, prevodioci i sudski tumači je primenjuju u obe varijante. A to znači da su dostupni prevodi sa estonskog jezika na ruski pisanim putem, ali i usluga koja podrazumeva usmeno prevođenje.

Osnovna informacija koja se odnosi na obradu sadržaja u pisanoj formi, jeste da ovi stručnjaci mogu svaki materijal koji je propisno dostavljen da obrade. Svakako su specijalizovani za kompletnu obradu svih dokumenata, uzevši u obzir da rade i overu uz njihov prevod.

Zahvaljujući prisustvu i jednih i drugih stručnjaka, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje svakome ko želi da dobije prevod dokumenata u konkretnoj kombinaciji da na jednom mestu dobije kompletno obrađene materijale, to jest sadržaje koji su sa zakonskog i pravnog aspekta priznati kao apsolutno validni. Pečat ovlašćenog sudskog tumača im pruža upravo važnost sa zakonskog stanovišta, jer se njime potvrđuje da je preveden dokument i njegova sadržina potpuno ista kao i sadržina originala.Prevođenje sa estonskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na estonski

Obavezan je vlasnik dokumenata da se pridržava predviđene procedure, odnosno da pošalje preko kurirske službe originale na uvid sudskom tumaču ili da ih u poslovnicu ove institucije lično donese, a ako želi može ih i poslati preporučenom poštanskom pošiljkom.

Preuzimanje dostavljenih dokumenata, a nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili njihovu obradu prema pravilima, će biti u predstavništvu navedene institucije, a u koje bi trebalo klijent lično da dođe. Svakako mogu kompletno obrađena dokumenta vlasniku biti poslata i na određenu adresu, ali je to usluga koja se mora dodatno platiti, s tim da će kurirska služba odrediti njenu cenu i klijenta svakako o tome obavestiti.

Iako ovi stručnjaci bilo koja dokumenta obrađuju u prilično kratkom roku, može da se javi potreba za brzom izradom prevoda. Budući da hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na ruski iziskuje dodatno angažovanje ovih stručnjaka i brzinu, to je vrlo važno da se originali dostave kasnije na uvid, a da se odmah sadržaji skeniraju i na mejl navedene institucije pošalju, jer će jedino tako sudski tumač i prevodilac biti u prilici da zaista odgovore adekvatno na zahteve klijenata, te da ih kompletno obrade u kratkom roku.

Što se tiče samog postupka obrade bilo kog dokumenta, sve što je navedeno je u većini slučajeva sasvim dovoljno da bi klijent mogao da se njima služi, ali ipak ima situacija kada je neophodno da bude takozvana nadovera izvršena. Taj postupak uključuje stavljanje Haškog pečata na dokumenta, ali Apostille, kako ga drugačije nazivaju, u ovoj instituciji ne može da bude stavljen ni na jedan dokument. Razlog za to leži u činjenici da njeni zaposleni ne poseduju dozvole za izvršenje postupka nadovere. Samim tim što informacije o tome značajno utiču na postupak obrade, zato što se Haški pečat ne stavlja na sva dokumenta i postoje dva načina overen njime (posle prevoda i overe ili na samom početku postupka obrade dokumenta), to će svaki klijent podatke o tome samostalno da dobije. Napominjemo da se u osnovnim sudovima Republike Srbije nalaze namenska odeljenja, u čijoj nadležnosti je overa Apostille pečatom.

Pored sadržine medicinske dokumentacije, ali i građevinske, zatim tenderske i poslovne, kao i tehničke, prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i direktan prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na ruski. U zavisnosti od potreba klijenata, oni mogu da pristupe kompletnoj obradi i dokumenata iz domena nauke i obrazovanja, odnosno sudstva i prava, a prevešće, pa overiti i ona dokumenta koja se nadležnim institucijama naše zemlje podnose (sve vrste saglasnosti, izjava, uverenje i potvrda), to jest bilo koji dokument koji klijent bude u skladu sa pravilima na obradu i dostavio.

Osim dokumenata, stalni članovi tima svakog predstavništva pomenute institucije propisno obrađuju i tekstualne materijale, zatim udžbenike i dela književnosti, kao i časopise, te članke iz novina.

Naravno da mogu biti izrađeni i prevodi marketinških materijala sa estonskog jezika na ruski, što se odnosi kako na plakate, brošure i PR tekstove, tako i na reklamne letke, flajere i kataloge, odnosno na vizit kartice i druge.

Budući da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno i znanja i iskustva u primeni sva tri tipa usmenog prevoda, to jest šapatnog, simultanog i konsekutivnog, te da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nudi klijentima ove institucije, jasno je da će oni dobiti maksimalno profesionalnu uslugu.

Kada je u pitanju direktno prevođenje filmova sa estonskog jezika na ruski, a bez obzira da li se radi o igranim ili crtanim, odnosno animiranim ili dokumentarnim, u poslovnicama te institucije su dostupne i usluge kako sinhronizacije, isto tako i njihovog stručnog titlovanja. A navedene usluge se primenjuju i kada klijent zahteva prevod za serije, odnosno zabavne i dečije, kao i informativne i obrazovne emisije, te reklamne poruke i generalno rečeno sve vrste audio, odnosno video sadržaja.

S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci znaju kako treba implementirati pravila SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će vlasnici različitih internet materijala, a za koje se prevođenje u datoj jezičkoj varijanti zahteva, praktično dobiti i uslugu njihovog optimizovanje u skladu sa zahtevima web pregledača. Pored toga što će ovi stručnjaci prevesti aplikacije, web sajtove i internet prodavnice, oni mogu odgovoriti profesionalno i na zahteve vlasnika online kataloga, odnosno programa i svih ostalih materijala koji su vezani kako za računare, tako i za globalnu mrežu.

Moramo napomenuti da se originalni sadržaji ovog tipa ne moraju dostaviti na obradu, budući da se overa sudskog tumača vrši samo za dokumenta. Zato je predviđeno da svaki klijent značajno uštedi na vremenu, naravno ako mu takav način slanja materijala na prevod najviše odgovara, jer je omogućen elektronski vid komunikacije. Jednostavnije rečeno, vlasnici će sadržaje kako poslati na mejl navedene institucije, tako ih i dobiti, a nakon što prevodioci i sudski tumači budu njihov prevod u toj varijanti jezika izvršili. Bude li se desilo da nekome odgovara drugačiji način bilo slanja, bilo preuzimanja, trebalo bi da zatraži podatke o ostalim mogućnostima u onoj poslovnici koja mu je fizički najbliža.

Prevodi medicinske dokumentacije sa estonskog na ruski jezik

Kako je postupak obrade bilo kog dokumenta, a bez obzira da li se isključivo radi o sadržini medicinske dokumentacije ili ne, usaglašen sa važećim pravilima, to znači da je neophodno izvršiti i overu, a pre toga svakako izraditi prevod dokumenata sa estonskog jezika na ruski.

Navedenu uslugu primenjuju upravo sudski tumači i prevodioci, te na zahtev klijenata obrađuju kompletno kako lekarske nalaze, tako i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja su u taj tip dokumentacije svrstana u skladu sa aktuelnim pravilima.

Bitno je da napomenemo vrlo važnu informaciju, a to je da postupak overe iziskuje prilaganje originalnih dokumenata od strane vlasnika, koje će baš sudski tumač koristiti kada bude overavao prevedene sadržaje. Takođe klijenti moraju znati da takozvana nadovera, koja podrazumeva stavljanje Haškog, to jest Apostille pečata dokumenta za koja to navodi zakon, u poslovnicama ove institucije ne može da bude izvršena, zato što potrebna ovlašćenja nisu data njenim zaposlenima.

Celokupnu sadržinu i poslovne dokumentacije će prevodilac i sudski tumač da prevedu, ali i overe (revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i druga), ali će takođe kompletno obraditi i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji je svrstan kako u tehničku i tendersku, tako i u građevinsku dokumentaciju.

Sem toga, biće izvršeni i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa estonskog jezika na ruski, ali i svakog drugog ličnog dokumenta. Uz to što će pasoš, potvrdu o prebivalištu i vozačku dozvolu kompletno obraditi, prevodioci i sudski tumači će prevesti, pa overiti i sve izvode iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), kao i dozvolu za boravak, zatim ličnu kartu i radnu dozvolu, kao i saobraćajnu i druga lična dokumenta, a koja će biti dostavljena u skladu sa propisima.

Naravno da kada bude bilo zahtevano, zaposleni ove institucije prema pravilima obrađuju i sva ona dokumenta, to jest različite materijale koji su vezani najpre za oblast nauke (naučni patenti, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja i druga), a onda i one koji se tiču obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju i sva ostala koje nisu navedena).

Dokumenta koja brojne državne institucije zahtevaju, takođe mogu da budu obrađena onako kako navodi zakon, tako da će klijenti najpre dobiti prevod uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa estonskog jezika na ruski, ali i potvrde o visini primanja, potom potvrde o stalnom zaposlenju i saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stanju računa u banci i svih ostalih tipova ovih dokumenata.

Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a svakako posle toga i overe svaki onaj dokument koji je smatran pravnim aktom, to jest koji se tiče kako prava, tako i sudstva (tekovine Evropske unije, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, ugovori, licence, presude o razvodu braka, sudske tužbe i mnoga druga).

Prevođenje zabavnih emisija sa estonskog na ruski jezik

Bilo da je njihov karakter zabavan ili da se radi o obrazovnim, odnosno dečijim i informativnim emisijama, svakako u skladu sa zahtevima klijenata one mogu da budu u datoj varijanti jezika prevedene. Uz to, može biti izrađen i prevod reklamnih poruka sa estonskog jezika na ruski, ali i crtanih, te animiranih i dokumentarnih, kao i igranih filmova, potom serija i uopšteno rečeno, svakog audio, odnosno video sadržaja. Navedenu uslugu pružaju prevodioci i sudski tumači, a posle toga bi vlasnik prevedenih materijala trebalo, pod uslovom da mu to odgovara, da se odluči između ponuđenih dodatnih usluga. Preciznije govoreći, u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest u poslovnicama te institucije u svim gradovima se u opticaju nalaze i usluge sinhronizacije takvih sadržaja, kao i njihovo titlovanje.

Izuzev navedenih materijala, svako ko je zainteresovan će dobiti mogućnost da zaposlene u bilo kom predstavništvu angažuje, a ukoliko su mu potrebni direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na ruski. Naime, ne samo da ovim stručnjacima nije važno kojom tačno temom se takvi sadržaji bave, pošto su osposobljeni za obradu tekstova svake tematike, već im ne smeta ni ako su oni nešto duži, odnosno kompleksniji. Razlog za to treba svakako tražiti u činjenici da sudski tumač i prevodilac, već godinama pored ostalih sadržaja prevode i tekstove, tako da će pružiti maksimalno profesionalan odgovor i na takve zahteve klijenata. A izuzev turističkih, marketinških i političkih, odnosno medicinskih i ekonomskih tekstova, oni mogu po potrebi da prevedu i one koji su vezani za oblast bankarstva, prava i finansija, zatim obrazovanja, farmacije i nauke, ali i menadžmenta i filozofije. Osim na pomenute oblasti, tekstovi koje pojedinac bude dostavio se mogu odnositi i na oblast kako ekologije i zaštite životne sredine, potom sociologije i informacionih tehnologija, tako i na komunikologiju, odnosno građevinsku industriju, ali i na svaku drugu društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu.

Osnovni uslov koji se u potpunosti mora ispoštovati, a da bi prevod različitih marketinških materijala u datoj varijanti jezika mogao da bude smatran profesionalnim, jeste da njegova sadržina, tačnije reklamna poruka koju nosi bude svakako prema pravilima ciljanog jezika, ali i samog marketinga u potpunosti oblikovana. A baš zato što prevodilac i sudski tumač poznaju i pravila koja važe u toj oblasti, to oni mogu da izvrše profesionalno prevođenje flajera i letaka sa estonskog jezika na ruski, ali i PR tekstova i brošura, te vizit kartica, kataloga i plakata, kao i drugih reklamnih materijala.

Prevod softvera sa estonskog jezika na ruski

Apsolutno svaki program, kao i aplikaciju će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu iznetih zahteva u datoj jezičkoj varijanti da prevedu. Mogu, isto tako da budu izrađeni i profesionalni prevodi sajtova sa estonskog na ruski jezik, a po potrebi i online kataloga, zatim web prodavnica i svakog drugog sadržaja koji je na određeni način za kompjutere vezan ili se može na internetu videti. Uzevši u obzir da je optimizovanje takvih materijala od izuzetnog značaja, to pomenuti stručnjaci svakako u skladu sa vrstom sadržaja primenjuju i pravila koja uključuje optimizacija, to jest tokom postupka njihove obrade se primarno rukovode smernicama koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation).

Uz profesionalnu korekturu, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford, vrše i lekturu, te na taj način usklađuju ne tako dobro prevedene materijale i to apsolutno bilo koje vrste, sa njihovim originalima, ali i sa svim onim pravilima koja u ruskom jeziku važe. Podrazumeva se da će lektori i korektori, u čijoj nadležnosti je izvršenje redakture, da se pobrinu u potpunosti da isprave sve greške, koje budu primetili.

Tek jedna od usluga, koje navedena institucija nudi jeste i konsekutivni, odnosno šapatni i simultani prevod sa estonskog na ruski jezik. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač imaju sasvim dovoljno kako znanja, tako i iskustva u primeni svih pomenutih tipova usmenog prevoda, to je jasno da će događaj bilo koje vrste imati odgovarajuću uslugu, koja će sve zahteve kako učesnika, tako isto i organizatora zadovoljiti. Ipak moramo naglasiti da je svako, ko je za navedenu uslugu zainteresovan, u obavezi da ove stručnjake vrlo detaljno informiše o samoj manifestaciji, odnosno o tačnom broju učesnika, trajanju i o mestu održavanja primarno, a dobro bi bilo da dostavi i podatke koji se same organizacije tiču. U skladu sa njima će ponuda za usmeni prevod biti kreirana, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će se u njoj sigurno naći, ukoliko tom prilikom bude procenjeno da je taj tip usluge najprimereniji za konkretnu manifestaciju.

Uz sve ostale sadržaje, u pisanoj formi navedeni stručnjaci mogu da obrade kako različite književna dela, tako i udžbenike. A specijalizovani su i za direktno prevođenje novinskih članaka sa estonskog na ruski jezik, s tim da u slučaju potrebe mogu da prevedu profesionalno i dečije, kao i stručne i ilustrovane časopise, a ma kojom tematikom da se bave.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje