Prevodi sa estonskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na slovenački jezik

Za online prevod sa estonskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa estonskog na slovenački jezik

Bez obzira da li su klijenti zainteresovani u ovoj varijanti jezika da dobiju prevod za sadržaje u pisanom obliku ili im je neophodno usmeno prevođenje sa estonskog jezika na slovenački, sasvim sigurno će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u okviru svih poslovnica, svaki njihov zahtev maksimalno profesionalno ispuniti.

Kod pružanja usluge usmenog prevoda u datoj varijanti jezika je važno naglasiti da prevodioci i sudski tumači izuzev simultanog, omogućuju i primenu takozvanog prevoda uz pomoć šapata, kao i konsekutivnog, a na spisku usluga koje su na raspolaganju klijentima se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ovi stručnjaci će po potrebi prevesti i sve vrste internet materijala, a na prvom mestu se misli kako na sajtove i sadržinu internet prodavnica, odnosno web kataloga, tako i na sve programe i aplikacije, koje neko želi da dobije prevedene. Ipak, tu se ova usluga ne završava, zato što se za pojedine sadržaje, za koje je to predviđeno vrši i optimizovanje. Da budemo precizni, sudski tumači i prevodioci će na pravilan način implementirati alate, koji su poznati kao Search Engine Optimisation ili skraćeno SEO. Na taj način sve pomenute materijale i njihovu celokupnu sadržinu uskladiti sa zahtevima, koje nameće pregledač, a kako bi pozicija koje zauzimaju bila još bolja.Prevođenje sa estonskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na estonski

U ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi kataloga i brošura sa estonskog jezika na slovenački, ali isto tako mogu da budu prevedeni i plakati, reklamni flajeri i vizit kartice, kao i PR tekstovi i ostali marketinški materijali.

Kod usluge koja podrazumeva direktno prevođenje video i audio materijala u konkretnoj varijanti jezika se nudi i dodatna obrada, a koja uključuje njihovo titlovanje ili profesionalno sinhronizovanje. Time se klijentima omogućuje da dobiju ne samo serije, animirane, dokumentarne i igrane filmove kompletno obrađene, već i obrazovne emisije, informativne i zabavne, kao i crtane filmove, reklamne poruke i sve ostale materijale iz te grupe, koje će moći da vrlo brzo prikazuju u bioskopu ili na različitim medijima.

Bude li to bilo potrebno, korektori i lektori navedene institucije će izvršiti sve neophodne ispravke, a u materijalima koje je neko preveo u toj varijanti jezika, što znači da će zainteresovanima biti omogućena usluga njihove stručne redakture.

Može da bude izvršeno i direktno prevođenje časopisa sa estonskog na slovenački jezik, a u kom slučaju prevodilac i sudski tumač izuzev dečijih i ilustrovanih, profesionalno mogu da prevedu i celokupnu sadržinu različitih stručnih časopisa. Sem toga, klijenti mogu od njih zahtevati i u navedenoj varijanti jezika da prevedu kako novinske članke, tako isto i udžbenike i tekstove, a nevezano za to ko je njihova osnovna tema, te će biti izrađen prevod i za bilo koje književno delo.

Napominjemo da je moguće konkretne materijale na obradu ovim stručnjacima dostaviti elektronski, a njihovo preuzimanje može biti izvršeno na isti takav način. Ukoliko neko ne želi ili mu ne odgovara da pošalje na mejl sadržaje, te isto tako ih i primi posle izvršene obrade, moći će da dobije dodatne informacije o ostalim načinima koji su na raspolaganju.

Svakako se vrše i direktni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na slovenački, ali ovi stručnjaci uz tu uslugu pružaju i onu koja se odnosi na njihovu overu. U pitanju je postupak za koji je sudski tumač zadužen, čija je obaveza da posle upoređivanja prevedenih i originalnih materijala, svoj pečat stavi na prethodno obrađene sadržaje i tako potvrdi da su oni potpuno isti kao i originalni.

Od svakoga ko želi da dobije profesionalnu obradu bilo kog dokumenta, odnosno njegov prevod u datoj varijanti jezika i overu pečatom pomenutog stručnjaka, se zahteva da se vrlo važnog pravila o dostavljanju materijala u potpunosti pridržava. A to znači da će originalna dokumenta poslati ili preko kurirske službe na adresu izabrane poslovnice ili preporučenom pošiljkom, a preko “Pošte Srbije”, te ih naravno može i lično u konkretno predstavništvo doneti.

Svakako se očekuje da prilikom dostavljanja sadržaja na obradu, svaki klijent sa zaposlenima ove institucije precizira da li će nakon što dokumenta budu obrađena on doći u poslovnicu, te ih na taj način preuzeti ili će, ipak zahtevati da mu sadržaji budu isporučeni na željenu adresu. Samim tim što isporuka obrađenih sadržaja nije uračunata u cenu prevoda i overe, podrazumeva se da će biti obavezan pojedinac da je plati odvojeno od njih. Moramo naglasiti da samo služba za dostavu zadržava pravo da definiše visinu nadoknade tom prilikom, tako da će upravo kuriru, a prilikom preuzimanja pošiljke klijent platiti dogovoreni iznos.

Uz direktan prevod poslovne dokumentacije sa estonskog jezika na slovenački (statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke i druga ), prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i različite vrste dokumenata, koja se podnose državnim institucijama (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i sve ostale vrste što potvrda i uverenja, što saglasnosti i izjava .

Kome god to bude bilo potrebno, moći će u poslovnicama ove institucije da dobije kako prevod za različita dokumenta iz oblasti i obrazovanja i nauke, tako isto i njihovu stručnu overu. Zapravo će se članovi tima konkretnog predstavništva pobrinuti da u skladu sa pravilima, pored ostalog obrade kako rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta i diplomu i dodatak diplomi, tako i naučne patente, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske radove, te uverenje o položenim ispitima, kao i naučne i diplomske radove, to jest sve ostale sadržaje koji se tiču jedne od pomenutih oblasti.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog jezika na slovenački, te će po zahtevu klijenata kompletno da obrade ne samo izvode iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), već i saobraćajnu i vozačku dozvolu, potom uverenje o državljanstvu i pasoš, kao i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i dozvolu za boravak, ali i radnu, to jest svaki lični dokument, a koji prethodno na obradu bude dostavljen u skladu sa navedenim pravilima.

Izuzev sadržine tehničke dokumentacije, sudski tumač i prevodilac mogu obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i dokumentacije za tendere, a što podrazumeva primarno kompletnu obradu građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i uputstava za rukovanje i mnogih drugih dokumenata.

Svakako može da bude izrađen i direktan prevod pravnih akata sa estonskog jezika na slovenački (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, licence, sudska rešenja, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske tužbe, sudske odluke i druga dokumenta koja se tiču primarno oblasti prava, ali i sudstva ), a prevodioci i sudski tumači mogu da odgovore maksimalno profesionalno i na zahteve klijenata, koji se odnose na kompletnu obradu medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja je čine ).

Stavljanje Haškog pečata na dokumenta, a koga još znamo pod nazivom Apostille je usklađeno sa važećim zakonom, te nije obavezno za sve sadržaje. Samim tim što lica, koja su zaposlena u okviru ove specijalizovane institucije nemaju potrebne dozvole da izvrše tu vrstu overe, valjalo bi da vlasnik dokumenata neposredno pre nego što ih dostavi na obradu, svakako pokuša informacije o njoj da dobije. Ističemo da je najbolje da kontaktira upravo nadležne službe Republike Srbije, odnosno namenska odeljenja osnovnih sudova, pa da od njih zatraži sve neophodne podatke.

Pored svih navedenih usluga, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na slovenački, što znači da će ih prevesti i overiti u roku koji je znatno kraći od predviđenog. Iako se postupak obrade ni malo ne razlikuje od prethodno navedenog, činjenica je da konkretna dokumenta moraju biti dostavljena u što kraćem roku ovim stručnjacima na obradu, pa je zato dopušteno da ih klijent skenirane elektronski pošalje. Napominjemo da navedeni postupak, koji se odnosi na dostavljanje originala na uvid, svakako mora i u tom slučaju da bude u potpunosti ispoštovan, pa se savetuje da klijent u najkraćem roku posle slanja skeniranih dokumenata, priloži na uvid i originale.

Prevodi reklamnih letaka i plakata sa estonskog jezika na slovenački

Bez obzira da li se kroz ovu vrstu marketinških materijala prezentuje neka usluga ili proizvod, odnosno rad određene firme ili događaj, prevodioci i sudski tumači će ih svakako profesionalno obraditi. Mogu da budu izvršeni i prevodi kataloga i brošura sa estonskog na slovenački jezik, ali i vizit kartica, PR tekstova i flajera, te mnogih drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Prevashodno sa aspekta reklamiranja će biti urađena njihova obrada, tako da će klijenti dobiti na najbolji mogući način prevedenu reklamnu poruku, a koja se u svakome od njih nalazi.

Zahtevali se profesionalan prevod filmova u toj kombinaciji, pomenuti stručnjaci će obraditi kako igrane i animirane, tako i crtane i dokumentarne. Isto tako će sudski tumač i prevodilac, a na osnovu iznetih zahteva da izrade direktan prevod serija sa estonskog na slovenački jezik , a obradiće i informativne emisije, kao i one čiji karakter je obrazovni ili zabavan, ali i reklamne poruke i uopšteno rečeno sve vrste video i audio sadržaja. U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford se može izvršiti i profesionalno sinhronizovanje svih tih materijala, a biće propisno odgovoreno i na zahteve onih klijenata koji žele da dobiju uslugu njihovog titlovanja.

Osnovni uslov da bi se moglo reći da je direktno prevođenje online sadržaja sa estonskog na slovenački jezik profesionalno, jeste izvršenje njihovog optimizovana za internet pregledače. Upravo u skladu sa pravilima koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation) će prevodioci i sudski tumači i da obrade najpre sajtove, a zatim i internet prodavnice, kao i programe, te aplikacije različitih vrsta, ali i online kataloge i sve one sadržaje koji se na internetu mogu videti, kao i one koji se tiču kompjutera. Postupak optimizacije, to jest pravilnog prilagođavanja tih materijala je posebno značajan za mesto, koje svaki od njih zauzima u polju pretrage, tako da bi trebalo u optimalnom roku po završetku prevoda i postavljanju tih sadržaja na mrežu, da oni budu od pretraživača i prepoznati kao najbolji rezultati.

Prevod presuda o razvodu braka sa estonskog jezika na slovenački

Uz navedenu uslugu, zaposleni ove institucije vrše i overu kako prevedenih presuda o razvodu braka, tako i svih ostalih pravnih akata. Na taj način će klijent dobiti kompletnu obradu sudskih tužbi, ugovora i sudskih odluka, zatim tekovina Evropske Unije i licenci svih vrsta, ali i žalbi, sertifikata i sudskih rešenja, odnosno punomoćja za zastupanje i ostalih dokumenata koja su u navedenu grupu svrstana.

Napominjemo da se direktni prevodi dokumenata sa estonskog na slovenački jezik, a u okviru apsolutno svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše onako kako to nalaže zakon. Preciznije, prevodioci i sudski tumači odmah nakon njegovog prevoda, rade i takozvanu overu, a kojom prilikom se potvrđuje da je sadržina prevedenog i originalnog dokumenta sasvim ista.

Kako ovlašćeni sudski tumač mora, a pre nego što uradi overu da uporedi originalan dokument sa prevedenim, to je sasvim jasno da klijent mora da se maksimalno pridržava pravila, te da prilikom dostavljanja dokumenata na prevod, obavezno priloži i originale.

Biće potrebno i da podatke o nadoveri vlasnik dokumenata dobije samostalno, što znači da će u okviru nadležnih institucija morati da se raspita o potrebi stavljanja Haškog, odnosno Apostille pečata, te o celokupnom postupku overe njime.

Sve tipove kako potvrda, tako isto i saglasnosti, ali i izjava i uverenja će sudski tumači i prevodioci, onda kada to bude bilo zahtevano da prevedu u datoj kombinaciji jezika, pa onda i overe. Uz potvrdu o visini primanja, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, biće izrađen i prevod uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju sa estonskog na slovenački jezik, ali i saglasnosti za zastupanje i mnogih drugih tipova ovih dokumenata.

Naravno da zainteresovani mogu navedene stručnjake da zaduže i kako bi dobili profesionalnu obradu različitih vrsta dokumentacija. Pored celokupne sadržine tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i druga), biće im obezbeđena i usluga koja se odnosi na kompletnu obradu sadržine poslovne i medicinske dokumentacije (fakture, godišnji poslovni izveštaji, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, statut preduzeća, dokumentacija o medicinskim proizvodima, revizorski izveštaji, lekarski nalazi, godišnji poslovni izveštaji, specifikacije farmaceutskih proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji u jednu od njih spada).

Usluga koja se odnosi na direktno prevođenje ličnih dokumenata sa estonskog na slovenački jezik se, isto tako po zahtevu klijenata može izvršiti. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači pasoš i ličnu kartu da prevedu, te overe u tom slučaju, već će odgovoriti profesionalno i na zahteve klijenata, koji se odnose na kompletnu obradu kako izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole i uverenja o državljanstvu, tako isto i venčanog lista, saobraćajne i radne dozvole, ali i potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih i dozvole za boravak, to jest bilo kog drugog dokumenta koji se smatra ličnim, a koji će u skladu sa propisima klijent da pošalje ili donese ovim stručnjacima.

Ukoliko to u bilo kom trenutku bude potrebno, prevodioci i sudski tumači će profesionalno obraditi i različite sadržaje, a primarno dokumenta iz domena nauke ili obrazovanja. Uz diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, prevešče, pa potom i overiti shodno pravilima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta. Svakako vrše i direktno prevođenje seminarskih i diplomskih radova sa estonskog na slovenački jezik, a po potrebi obrađuju i naučne radove, kao i patente, te rezultate naučnih istraživanja, ali i ostale materijale koji su za navedene oblasti vezani na određeni način.

Prevođenje tekstova sa estonskog na slovenački jezik

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, koji su inače stalni članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, imaju bogato radno iskustvo, a ujedno su upoznati i sa različitim temama, to su dostupni i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na slovenački, koji se bave tematikom iz bilo koje oblasti. Potpuno je svejedno da li je tema usmerena primarno na društvene ili na prirodne nauke, jer će pored ostalih ovi stručnjaci obraditi tekstove koji se odnose kako na oblasti obrazovanja, sociologije i filozofije, zatim psihologije, farmacije i komunikologije, tako i one koji su vezani za oblasti medicine, građevinske industrije i menadžmenta, potom marketinga i informacionih tehnologija. Napominjemo da oni mogu i to maksimalno profesionalno da prevedu i političke tekstove u datoj varijanti jezika, ali i one koji su vezani bilo za oblasti ekonomije, finansija i ekologije i zaštite životne sredine, bilo za turizam, bankarstvo i politiku, kao i za pravo i svaku drugu naučnu disciplinu.

Čak će biti omogućeno zainteresovanima, a koji preveden bilo koji sadržaj u ovoj varijanti jezika već imaju, da u okviru poslovnica pomenute institucije angažuju korektore i lektore, koji će izvršiti njihovu profesionalnu redakturu. Da malo pojasnimo sve ovo, ako je reč o neprofesionalnim prevodima, svejedno koja vrsta sadržaja je u pitanju, biće potrebno da se utvrđene greške isprave, te da se ti materijali usklade ne samo sa pravilima slovenačkog jezika, nego i sa originalnim sadržajima.

Napominjemo da može biti izvršeno i konsekutivno prevođenje sa estonskog jezika na slovenački, s tim što će prevodilac i sudski tumač, a na osnovu same manifestacije i njenih karakteristika primeniti i takozvani šapatni ili simultani prevod u toj varijanti jezika. Od svakog klijenta koji je za konkretnu uslugu zainteresovan se zahteva informisanje ovih stručnjaka na vreme, a primarno o samoj organizaciji manifestacije, te o tačnom broju učesnika i svakako, o mestu njenog održavanja, odnosno o trajanju. Upravo to su informacije na osnovu kojih se određuje da li je bolje primeniti simultani ili šapatni, odnosno konsekutivni prevod u toj varijanti jezika. Svakako će oni klijenti, kojima bude preporučeno prevođenje tog tipa, na raspolaganju imati i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Udžbenike bilo koje tematike će profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su u navedenoj instituciji zaposleni da prevedu u toj varijanti jezika, a može da bude izvršen i direktan prevod književnih dela sa estonskog jezika na slovenački. Tu mislimo ne samo na različita prozna dela, već i na bilo koje poetsko. Isto tako će se pomenuti stručnjaci potruditi da u što kraćem roku, a istovremeno po povoljnim uslovima prevedu i ilustrovane časopise, kao i sadržinu stručnih i dečijih, s tim što po potrebi oni prevode i članke iz novina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje