Prevodi sa estonskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa estonskog na poljski jezik

Za online prevod sa estonskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa estonskog na poljski jezik

Neophodno je prvo da naglasimo da zaposleni u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvršio kako simultani i šapatni, tako isto i konsekutivni prevod sa estonskog jezika na poljski. Zapravo će prevodilac i sudski tumač u okviru određenog događaja primeniti onu uslugu, koja u potpunosti može njegovim učesnicima, kao i organizatorima, odnosno njihovim zahtevima i potrebama da odgovori. U ponudi navedene institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je vrhunskog kvaliteta, a klijentima se nudi i po odličnim uslovima.

Marketinške materijale, će ovi stručnjaci takođe prevesti, te klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađene kako vizit kartice i PR tekstove, tako isto i kataloge, potom reklamne letke i brošure, ali i plakate, flajere i mnoge druge sadržaje iz te grupe.

Svakako oni mogu biti zaduženi i ukoliko se zahtevaju direktni prevodi članaka iz novina sa estonskog jezika na poljski, ali i udžbenika različite tematike. Sem toga, prevode i stručne tekstualne materijale, kao i popularne, zatim sadržinu svih vrsta časopisa i dela književnosti.Prevođenje sa estonskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na estonski

Naglašavamo da je postupak obrade web sadržaja drugačiji i specifičan u tom smislu što se klijentima uz osnovnu uslugu, omogućuje i njihovo optimizovanje. Preciznije govoreći, sudski tumači i prevodioci primenjuju one alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation) i koriste se zarad prilagođavanja sadržine kako internet prodavnica i web sajtova, odnosno online kataloga, tako i različitih programa i aplikacija, zahtevima konkretnog pretraživača, a sa osnovnim ciljem da oni u budućnosti zauzmu odličnu poziciju u polju pretrage.

Na mejl ovi sadržaji mogu biti poslati, a klijent koji ne bude želeo tako da ih pošalje na obradu se može odlučiti i za neku drugu varijantu, s tim što će morati dodatno da se informiše o svemu tome u konkretnoj poslovnici ove institucije. Svakako je predviđeno da postupak preuzimanja bude elektronski, a dostupne su i druge opcije.

Usluge profesionalne korekture i lekture, u skladu sa zahtevima klijenata pružaju zaposleni ove institucije, to jest profesionalni korektori i lektori koji praktično rečeno vrše redakturu i to svih onih materijala, koji nisu propisno prevedeni u datoj varijanti jezika.

Posebno moramo istaći činjenicu da ova institucija, izuzev pomenutih stručnjaka zapošljava i one čija je dužnost izvršenje usluga titlovanja i sinhronizovanja svih video i audio materijala. Zahvaljujući njima će svaki klijent kome je potrebno prevođenje filmova i serija sa estonskog na poljski jezik, ali i emisija različite tematike i namene, odnosno reklamnih poruka i drugih sličnih materijala, imati priliku da na jednom mestu dobije njihovu kompletnu obradu, to jest sadržaje koji su odmah spremni za plasiranje kako gledaocima, tako i slušaocima.

Kompletna i profesionalna obrada dokumenata je još jedna usluga koju će, na osnovu zahteva klijenata izvršiti prevodioci i sudski tumači i to u svakom predstavništvu konkretne institucije. Uz direktan prevod ličnih dokumenata sa estonskog jezika na poljski, oni mogu da obrade i sve vrste izjava, saglasnosti i potvrda kao i uverenja, to jest različita dokumenta koja njihovi vlasnici moraju predati konkretnoj državnoj instituciji.

Potrudiće se da ispune očekivanja i onih klijenata, kojima je u ovoj varijanti jezika potreban prevod kako za sadržinu poslovne, tako i tenderske i građevinske dokumentacije, s tim što će obraditi i celokupnu tehničku i medicinsku dokumentaciju.

Ukoliko bude bilo potrebno, zaposleni u konkretnom predstavništvu te institucije u pomenutoj varijanti jezika mogu da prevedu, a posle toga i overe kako različite vrste pravnih akata, odnosno dokumenta koja su na određeni način za oblast prava vezana, tako i sve one materijale koji se tiču bilo obrazovanja ili nauke. Jednostavnije rečeno, apsolutno bilo koji dokument da klijent želi da dobije u ovoj varijanti jezika preveden, pomenuti stručnjaci će ga obraditi u skladu sa pravilima.

A to znači da će izvršiti prvo direktno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na poljski, pa odmah posle toga će pružiti i uslugu njihove profesionalne overe. Zapravo će prvo sudski tumač sadržinu prevedenog dokumenta morati da uporedi sa originalima, jer svoj pečat ima pravo da stavi samo ukoliko su oni potpuno isti.

Podrazumeva se da će klijenti ispoštovati obavezu, koja se odnosi na postupak dostavljanja dokumenata na prevod, te i originale tom prilikom priložiti. Svakako ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, doneti lično ili dostavu prepustiti kurirskoj službi.

Po završetku prevoda dostavljenih dokumenata i njihove overe, vlasnici će biti obavešteni da mogu doći u izabranu poslovnicu, kako bi ih lično preuzeli. Kome takav princip ne bude odgovarao, biće mu ponuđena opcija slanja sadržaja na adresu vlasnika, a usluga se naplaćuje u skladu sa cenovnikom službe za dostavu. U tom slučaju je obaveza klijenta da licu koje mu isporuči dokumenta konkretni iznos plati.

Ako bude bilo potrebno nekome da dobije hitan prevod dokumenata sa estonskog jezika na poljski, moraće kasnije na uvid originalne sadržaje da dostavi, a najpre da ih skenira i na mejl adresu izabranog predstavništva pošalje.

Posle svega navedenog je ostalo da naglasimo i to da onaj postupak, koji je poznat kao nadovera, zaposleni ove institucije ne vrše, pošto nemaju prava. Pod tim mislimo na overu dokumenata Haškim pečatom, koji je mnogo poznatiji kao Apostille, a srećom nije obavezan za sva dokumenta. Kako prevodilac i sudski tumač nemaju dozvolu za izvršenje te vrste overe, to je neophodno da klijentu uzme na sebe dobijanje informacija o njoj. A to u stvari znači da prvo mora kontaktirati nadležne državne institucije u našoj zemlji, te saznati detaljno sve što je vezano za stavljanje Haškog pečata na određena dokumenta. Pod tim mislimo na pribavljanje informacija vezano za obavezu nadovere, odnosno na one podatke koji se odnose na trenutak stavljanja Haškog pečata na konkretne sadržaje.

Prevođenje igranih filmova sa estonskog jezika na poljski

U želji da svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi filmova sa estonskog na poljski jezik, a bez obzira da li su u pitanju crtani, dokumentarni ili animirani, odnosno igrani, celokupan postupak njihove obrade bude u velikoj meri olakšan, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu koja uključuje njihovo titlovanje. Po potrebi može biti izvršena i sinhronizacija, a svakako će prevodilac i sudski tumač osim filmova, u toj varijanti jezika prevesti i reklamne poruke, dečije i zabavne emisije, odnosno serije, kao i emisije što obrazovnog, što informativnog karaktera, te sve ostale vrste i video i audio sadržaja.

Posebno moramo naglasiti da svako ko je prevod u toj varijanti jezika, a potpuno svejedno za koju vrstu sadržaja, prethodno dobio ili od strane nekog pojedinca ili u određenoj instituciji, te eventualno nije zadovoljan kvalitetom prevedenih sadržaja, ima mogućnost da dobije njihovu korekturu i lekturu. U pitanju je usluga takozvane redakture, a njeno izvršenje se nalazi u nadležnosti korektora i lektora, inače stalnih članova tima svakog predstavništva konkretne institucije. Budući da oni imaju višegodišnje iskustvo u ovom poslu, to smo sasvim sigurni da će uspeti loše prevedene sadržaje svake vrste da usklade sa zahtevima ciljanog jezika, odnosno sa originalnim materijalima, a bez obzira koliko loše da su oni prethodno prevedeni.

Naravno da se ostvaruju zahtevi i onih pojedinaca, kojima je potrebno direktno prevođenje tekstova sa estonskog na poljski jezik, s tim što se njihova osnovna tematika može ticati bilo koje oblasti. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi kako tekstove iz domena turizma, obrazovanja i nauke, odnosno bankarstva, prava i ekonomije, tako i one koji su vezani za sociologiju, politiku i finansije, ali i medicinu, komunikologiju i ekologiju i zaštitu životne sredine. Napominjemo da ovi stručnjaci mogu, svakako profesionalno prevesti i filozofske tekstove, ali i one koji su vezani za oblasti menadžmenta, informacionih tehnologija i marketinga, kao i farmacije, sociologije i građevinske industrije, te svake druge naučne discipline. Uopšteno govoreći, sasvim je svejedno da li se radi o sadržajima koji su popularni ili stručni, jer će tekstove različite dužine i kompleksnosti, odnosno tematike i namene ovi stručnjaci maksimalno profesionalno prevesti.

Pored ostalog, oni su specijalizovani i za direktno prevođenje online kataloga sa estonskog na poljski jezik, a u datoj varijanti jezika, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sajtove, potom aplikacije, kao i internet prodavnice, te sve vrste programa i ostale sadržaje koji su na internetu vidljivi ili su na određeni način vezani za kompjutere. Samim tim što je optimizovanje tih materijala izuzetno važno za njihovo pozicioniranje na celokupnom internetu, podrazumeva se da ovi stručnjaci primenjuju, a samo onda kada je potrebno i ona pravila, koja su svima dobro poznata kao SEO (Search Engine Optimisation).

Prevod romana sa estonskog na poljski jezik

Bilo da su romani kraći ili duži, te klasični ili moderni, prevodioci i sudski tumači koji su u svakom predstavništvu navedene institucije zaposleni će, svakako profesionalno njihovu obradu da izvrše. Sem toga, oni omogućuju klijentima da dobiju i prevedena dela beletristike, kao i sva ostala ne samo prazna, nego i poetska književna dela. Svakako mogu biti izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa estonskog jezika na poljski, a u skladu sa zahtevima će biti stručno obrađeni i časopisi različite tematike i namene.

Ako će na nekoj manifestaciji učestvovati izvorni govornici ova dva jezika, gotovo sigurno će biti neophodno izvršenje usluge usmenog prevoda u datoj varijanti jezika. A naročito je važno da klijenti, koji su zainteresovani za nju znaju da sudski tumači i prevodioci vrše kako simultano i konsekutivno, isto tako i šapatno prevođenje sa estonskog jezika na poljski, kao i da je usluga koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje dostupna u navedenoj instituciji. Pomenuti podatak je bitan da bi se opravdao zahtev iznet pred sve klijente, a koji podrazumeva da su obavezni podatke o organizaciji konkretne manifestacije da dostave, kako bi se u skladu sa njima izvršio odabir one vrste usmenog prevoda, koja će moći da pruži adekvatan odgovor. Preciznije govoreći, klijent treba najpre informacije o tačnom mestu na kome će događaj biti održan da dostavi, a potom i one koji se odnose kako na broj učesnika, tako isto i na trajanje događaja.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu svih onih sadržaja, koji se koriste kada je potrebno reklamirati neki proizvod ili uslugu, te prezentovati rad neke firme ili reklamirati određenu manifestaciju, odnosno događaju. Uz to što mogu da izrade direktan prevod plakata i PR tekstova sa estonskog jezika na poljski, oni će se pobrinuti da profesionalno prevedu i reklamne flajere, vizit kartice i brošure, ali isto tako i reklamne letke, potom kataloge i ostale marketinške materijale. Ne samo da će tom prilikom sudski tumač i prevodilac ispoštovati pravila ciljanog jezika, nego će implementirati i ona koja se direktno tiču marketinga, tako da će sasvim sigurno svako ko govori poljski jezik, a ko bude imao prilike da vidi prevedene materijale ovog tipa, lako razumeti šta se kroz njih reklamira.

Prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa estonskog jezika na poljski

Ko god bude konkretnu potvrdu zahtevao da dobije prevedenu u toj varijanti jezika, na raspolaganju će u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford imati svakako i uslugu overe, a koju će ovlašćena lica izvršiti prema pravilima.

Takođe, profesionalni prevodioci i sudski tumači će izraditi i direktan prevod potvrde o visini primanja sa estonskog na poljski jezik, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te će kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti i sve ostale tipove kako potvrda i saglasnosti, tako i izjava i uverenja, odnosno ona dokumenta koja se shodno zahtevima predaju brojnim nadležnim službama.

Celokupan proces obrade dokumenata je, kao što smo već naveli usklađen sa zakonom, tako da zainteresovani klijent treba originalne sadržaje na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da dostavi, a informacije o nadoveri, to jest o stavljanju Haškog (Apostille) pečata on samostalno pribavlja, jer ovi stručnjaci nemaju neophodne dozvole za izvršenje tog tipa overe.

Na osnovu zahteva klijenata može biti urađeno i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog na poljski jezik, tako da će zainteresovani dobiti propisno obrađene specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja ulaze u njen sastav. Svakako će prevodilac i sudski tumač obraditi i sva pravna akta (sudska rešenja, licence, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sertifikati, sudske žalbe, presude o razvodu braka i mnoga druga dokumenta iz sfere prava), te može biti kompletno obrađena i sadržina tehničke, građevinske i poslovne, kao i dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, građevinski projekti, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, fakture, osnivački akt preduzeća, deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i ostala nenavedena dokumenta koja u sastav konkretne vrste dokumentacije ulaze).

Pod uslovom da sadržaje u skladu sa pravilima dostavi na obradu, klijentu će biti omogućeni i direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih sa estonskog na poljski jezik, odnosno krštenice, a svakako će prevodilac i sudski tumač u datoj jezičkoj kombinaciji propisno obraditi i sva ostala lična dokumenta. Klijenti mogu očekivati kompletnu obradu kako za izvod iz matične knjige venčanih i potvrdu o prebivalištu, te za radnu, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako isto i za pasoš, ali i dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige umrlih, odnosno ličnu kartu, vozačku dozvolu i bilo koji dokument iz te grupe, a koji je potrebno prevesti i overiti.

Bitno je istaći i to da se ostvaruju zahtevi pojedinaca vezano za obradu sadržaja iz domena obrazovanja i nauke. Ne samo da će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije da prevedu diplomske i seminarske radove, nego i naučne, a svakako će omogućiti klijentima da dobiju profesionalnu obradu i za dokumenta koja se navedenih oblasti tiču. Uz direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa estonskog na poljski jezik, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade prema slovu zakona i uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, kao i potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, to jest ma koji dokument ili određeni sadržaj koji se na prethodno navedene oblasti odnosi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na estonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje