Prevod sa slovačkog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na bosanski jezik

Za online prevod sa slovačkog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Najbolji način da dobijete direktan prevod sa slovačkog jezika na bosanski za ma koju vrstu sadržaja jeste da ostvarite kontakt sa zaposlenima u najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Naglašavamo da su članovi našeg tima na prvom mestu prevodioci i sudski tumači za oba jezika, a zatim i lektori i korektori koji mogu da izvrše redakturu prevedenih sadržaja, odnosno oni stručnjaci koji su usmereni na sinhronizovanje i titlovanje obrađenih video i audio materijala. Ovde je vrlo važno naglasiti da naši stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu bilo koje vrste kako audio, tako i video sadržaja, odnosno da prvo urade prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski za različite žanrove filmova i reklamne poruke, te sve vrste emisija, serije i druge slične materijale, a zatim i da pristupe njihovom titlovanju, to jest sinhronizovanju.

Pored toga, naši stručnjaci mogu da vam ponude i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nudimo i opciju za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je da znate da sudski tumač i prevodilac mogu da vam pruže kako uslugu prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te je vrlo bitno da nas na vreme informišete o svim detaljima koji se odnose na događaj za koji vam je potrebna ova usluga, jer samo od njih zavisi koji tip usmenog prevoda će naši stručnjaci tom prilikom da primene.Prevođenje sa slovačkog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na slovački

Možemo, takođe da vam ponudimo i obradu kako internet sajtova i softvera, tako i online prodavnica, odnosno web kataloga i ostalih sadržaja iz oblasti interneta. A prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev rade i prevod sa slovačkog jezika na bosanski kako za književna dela, tako i za sve vrste časopisa, odnosno tekstove, udžbenike i članke iz novina, te za reklamne materijale (flajeri, brošure, vizit karte, PR tekstovi, katalozi, plakati i drugo).

U prilici smo i da na vaš zahtev izvršimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na bosanski kako za lična, tako i za dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku i poslovnu, odnosno tendersku, medicinsku i tehničku, a da zatim uradimo i njihovu overu. Overu u ovom slučaju vrše sudski tumači, te u slučaju da postoji potreba za stavljanjem haškog, to jest pečata koji se naziva još i Apostille, klijenti imaju obavezu da samostalno saznaju sve u vezi sa tim. Zapravo se radi o tome da haški pečat nije u nadležnosti stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford, već određenih državnih institucija koje rade u okviru osnovnih sudova naše zemlje, pa je samo iz tog razloga vrlo važno da klijenti saznaju da li je Apostille pečat obavezno staviti i na ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa slovačkog jezika na bosanski. A u slučaju da na ovo pitanje dobiju potvrdan odgovor, klijenti moraju da pitaju i da li se ova vrsta overe mora izvršiti pre nego što prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla vezano za taj dokument ili tek kada oni budu završili i to najpre prevođenje, a zatim i overu prevoda pečatom sudskog tumača.

Vrlo je važno i to da klijenti koji zahtevaju prevođenje dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji moraju da prilikom slanja sadržaja za koje zahtevaju prevod prilože i na uvid originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da ih uporedi pre nego što stavi svoj pečat na prevod. A ako prilikom upoređivanja on bude ustanovio da ima određenih odstupanja koje treba ispraviti, predložiće klijentima izvršenje lekture, odnosno uslugu korekture, koju će da urade stručnjaci, takođe zaposleni u našem timu (korektor i lektor).Dostavljanje sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na bosanski možete da izvršite lično u jednoj od naših poslovnica, a postoji i mogućnost da ih pošaljete preporučeno i to putem “Pošte Srbije”, to jest da ovaj zadatak poverite nekoj kurirskoj službi.

Prevodilac i sudski tumač će da obrade i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što na prvom mestu podrazumeva prevod svih vrsta potvrda i uverenja, odnosno izjava, kao i različitih tipova saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta ovog tipa). Sem toga, možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu svih pravnih akata, kao i onih dokumenata koja imaju veze bilo sa oblašću obrazovanja ili nauke.

A po završetku prevoda, odnosno overe pečatom sudskog tumača, možemo da vam dokumenta isporučimo na određenu adresu ili imate mogućnost da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Ukoliko se budete odlučili za prvu od ponuđenih varijanti dostavljanja obrađenih materijala, morate znati da cena ove usluge nije uračunata u obradu dokumenata, te da je neophodno da izvršite plaćanje kada budete preuzimali pošiljku, a cenu ove usluge formira isključivo ta kurirska služba.

Ukoliko vam je prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski za dokumenta neophodno u posebno kratkom roku, dozvoljeno je da nam prvo sadržaje pošaljete skenirane elektronskim putem, kako bi prevodilac i sudski tumač bili u mogućnosti da zaista i ispune vaša očekivanja i izvrše obradu konkretnih dokumenata u zadatom roku. Odmah posle toga bi trebalo i da se pridržavate pravila o dostavljanju originala na uvid, te da odaberete najbrži od svih načina koje smo prethodno opisali.

Kada je u pitanju dostavljanje ostalih sadržaja za koje nije neophodno izvršiti overu sudskog tumača, njih možete da pošaljete skenirane preko mejla, a imate istu mogućnost i za preuzimanje obrađenih sadržaja, naravno pod uslovom da vam tako najviše odgovara.

Prevod reklamnih sadržaja sa slovačkog na bosanski jezik

Jedna od mnogobrojnih usluga koje klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru Akademije Oxford je usmerena i na direktno prevođenje reklamnih materijala sa slovačkog jezika na bosanski. A pored obrade reklamnih plakata, odnosno flajera i letaka, te brošura, naši stručnjaci obrađuju i PR tekstove i vizit karte, ali i kataloge, kao i sve ostale sadržaje vezane za oblast reklamiranja. U toku obrade ovih materijala, oni posebno vode računa o primeni marketinških pravila, sa kojima su naravno dobro upoznati, tako da i reklamnu poruku iz originalnih sadržaja u potpunosti prilagođavaju duhu ciljanog jezika. Zahvaljujući takvom postupku obrade će svi potencijalni klijenti, a koji se služe bosanskim jezikom moći da se upoznaju sa onim što se reklamira i to potpuno isto kao da su reklamni materijali pisani na tom jeziku.

Klijentima, pored toga omogućujemo i obradu udžbenika, odnosno književnih dela, te u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i beletristiku i romane, ali i dela poezije, kao i prozna i mnoga druga. Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na bosanski kako za stručne časopise, tako i za popularne, ali i za novinske članke.

U svim onim situacijama kada organizujete neki događaj, na kome će biti prisutni izvorni govornici slovačkog, odnosno bosanskog jezika, omogućićemo vam i usmeni prevod sa slovačkog jezika na bosanski. Zahtev za pripremu ponude za ovu uslugu se odnosi na dostavljanje informacija o tom događaju, jer upravo od njih i zavisi da li će biti primenjen simultani prevod ili će prevodilac i sudski tumač da izvrše konsekutivno prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski, odnosno šapatno. Trebalo bi da nam date prvo informacije o prostoru u kome je planirano da se događaj održi, odnosno podatke koji su vezani za njegovu organizaciju i trajanje, te podatke o broju učesnika i slične. Napominjemo i to da klijente kod nas očekuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je primenjivo u onim situacijama kada je ta vrsta prevoda namenjena za konkretan događaj.

Prevodi popularnih tekstova sa slovačkog jezika na bosanski

Prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sadržinu popularnih tekstova, a oni takođe vrše i prevođenje sa slovačkog na bosanski jezik za stručne tekstove i to bilo koje tematike. Uz obradu sadržaja vezanih za oblast obrazovanja, turizma, nauke, medicine i farmacije, sudski tumači i prevodioci vam nude i obradu tekstova vezanih za oblast komunikologije, marketinga i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, ekonomije i filozofije, te prevode i one tekstove čija tema je vezana za oblast sociologije, zatim politike, prava i ostalih naučnih disciplina.

Na vaš zahtev ćemo izvršiti i redakturu ako je to potrebno. Ova usluga se primenjuje za sadržaje za koje je neko pokušao da izvrši prevođenje sa slovačkog na bosanski jezik, ali nije vodio računa o pravilima prevodilačke struke i ciljanog jezika, pa je potrebno da lektori i korektori izvrše sve neophodne ispravke.

Radimo i prevod za internet sajtove, kao i za online kataloge i prodavnice, a možemo da vam ponudimo i obradu softvera, odnosno različitih vrsta programa i aplikacija, te mnogih drugih sadržaja koji su vezani za internet.

U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford su i stručnjaci koji mogu da pruže uslugu sinhronizovanja i titlovanja video i audio sadržaja, a budući da prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski kako za serije i filmove, tako i za emisije različitog karaktera, odnosno reklamne poruke, to znači da na jednom mestu dobijate audio i video sadržaje spremne za dalje plasiranje, uzevši u obzir da su kompletno obrađeni.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa slovačkog na bosanski jezik

Iako je, generalno u našoj zemlji vrlo mali broj stručnjaka specijalizovanih za obradu tekovina Evropske Unije, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu čak i da vam ponude direktan prevo za tekovine Evropske Unije sa slovačkog jezika na bosanski. A uz osnovnu uslugu, odnosno njihov prevod u toj kombinaciji, kod nas dobijate i overavanje tako prevedenog dokumenta i to pečatom sudskog tumača.

Mmoramo da informišemo klijente kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na bosanski ne samo za tekovine Evropske Unije, već i za mnoga druga dokumenta, da postoje i sadržaji za koje je potrebno izvršiti overu haškim, to jest Apostille pečatom, a kako to nije nadležnost naših stručnjaka, preporučujemo vam svakako da u okviru nadležnih državnih institucija proverite sve podatke koji su vezani za stavljanje ovog pečata na vaša dokumenta, jer ćete tako izbeći nepotrebni gubitak vremena i novca.

Naši stručnjaci mogu da vam ponude u navedenoj kombinaciji jezika i obradu punomoćja za zastupanje, kao i sudskih odluka i žalbi, odnosno presuda, rešenja i tužbi, a zatim i licenci, sertifikata, ugovora i mnogih drugih pravnih akata. U skladu sa vašim zahtevima, radimo i prevod sa slovačkog jezika na bosanski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno za ona koja se tiču nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski i naučni radovi i ostala slična dokumenta).

Prevodilac i sudski tumači mogu da izvrše i obradu ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, krštenica, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, saobraćajna, dozvola za boravak i druga lična dokumenta), a u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i sve tipove dokumentacija, počev od građevinske i tehničke, preko dokumenata koja čine tendersku dokumentaciju, pa do onih koja se svrstavaju u medicinsku i poslovnu dokumentaciju.

A pored svega što smo naveli, sudski tumači i prevodioci mogu najpre da izvrše prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski, a potom i overu za različite tipove saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, kao i za sve tipove potvrd. Tako će oni, pored obrade uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, odnosno potvrda kako o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, tako i onih kojima se potvrđuje stalno zaposlenje, odnosno visina primanja, te saglasnosti za zastupanje, na vaš zahtev da obrade i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje