Prevodi sa slovačkog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na korejski jezik

Za online prevod sa slovačkog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Sa neskrivenim ponosom možemo da kažemo da je Prevodilački centar Akademije Oxford možda i trenutno jedina institucija u našoj zemlji u čijem timu se nalaze i stručnjaci čiji posao je obrada sadržaja na korejskom jeziku. A tu su, naravno i prevodioci i sudski tumači za slovački jezik, koji su specijalizovani za obradu sadržaja na ovom jeziku. Samim tim što je reč o profesionalcima visokog ranga, to vam oni omogućuju i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, tako da klijentima omogućuju obradu bilo koje vrste materijala u ovoj kombinaciji jezika, te mogu da izvrše i usmeni prevod kada je to potrebno.

A osim što će na zahtev klijenata da obrade romane, prozna i poetska dela, odnosno beletristiku, ali i druga književna dela, naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski za web sajtove i mnoge druge internet sadržaje, kao i za udžbenike, odnosno tekstove kako različite tematike i dužine, tako i složenosti.

Pored toga, oni prevode i marketinške materijale, kao i časopise, zatim novinske članke, a na zahtev klijenata mogu da izvrše i kompletnu obradu filmskih ostvarenja, kao i mnogih drugih ne samo video, nego i audio sadržaja, poput na primer reklamnih poruka, informativnih emisija i serija, zatim obrazovnih, dečijih, zabavnih i drugih tipova emisija. Naglašavamo i to da ih u sklopu ove usluge očekuje titlovanje prevedenih sadržaja, ali i da možemo da izvršimo njihovo sinhronizovanje, ako je to potrebno.Prevođenje sa slovačkog na korejski
Prevođenje sa korejskog na slovački

Naši stručnjaci će da izvrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, ukoliko organizujete neki događaj za koji vam je potrebna ta usluga. A kako su oni specijalizovani za sve tipove ove usluge, to jest za prevod uz pomoć šapata, odnosno simultani i konsekutivni prevod, a svaka od njih se primenjuje na tačno određen događaj, to moramo znati sve detalje u vezi sa njegovim organizovanjem. Pod tim se podrazumeva najpre trajanje konkretnog događaja, te precizne informacije o njegovoj organizaciji, a zatim i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan i o broju učesnika. Ako se za događaj koji klijent organizuje preporučuje primeniti simultano prevođenje sa slovačkog jezika na korejski, onda ćemo u ponudu da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Na vaš zahtev ćemo izvršiti i obradu bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, te uz njegov prevod izvršiti i overu prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako ćete dobiti dokument koji je zakonski validan i koji možete da koristite kada god imate potrebu, a da bismo mogli da ispoštujemo odredbe zakona, moraćete da prilikom slanja sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na korejski svakako priložite i originale. U ovom slučaju se oni koriste za overu, te ih sudski tumač uzima samo na uvid, jer on treba da ih uporedi sa prevodima da bi bio siguran da među njima ne postoji razlika. A u slučaju da se dogodi da primeti bilo kakvu razliku, on je u obavezi da vam predloži izvršenje usluge korekture, odnosno lekture, koju će da pruže takođe naši stručnjaci korektori i lektori). A kada oni budu ispravili sve greške koje se u tim prevodima nalaze, tako obrađen dokument će ponovo da vrate sudskom tumaču, koji će sada biti u prilici da bez ikakvih prepreka izvrši overu.

Da biste sprečili bespotreban gubitak vremena, odnosno novčanih sredstava, preporučujemo vam da se na samom početku raspitate o Apostille pečatu. Ova vrsta overe se vrši u nadležnim službama i to u okviru osnovnog suda u mestu vašeg stanovanja, a ne vrši se za apsolutno sva dokumenta, nego samo za ona za koja navodi zakon. Baš zato i jeste bitno da saznate prvo da li se za dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski zahteva i ova vrsta overe, a zatim i da pitate službenike da li se ovaj pečat stavlja posle ili pre obrade tog dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača. Onog trenutka kada budete dobili sve ove podatke, bićete već u velikoj prednosti, jer ćete znati najpre gde treba da odnesete taj dokument prvo, a zatim i kojim tokom će ići njegova obrada.Uz prevođenje sa slovačkog jezika na korejski za različite vrste dokumentacija (tenderska, medicinska, građevinska, poslovna, tehnička, lična i druge), sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve vrste najpre izjava i uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda. Oni obrađuju i sva dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i prava, odnosno nauke, ali i bilo koju drugu vrstu dokumenata.

Kako je vrlo važno da ispoštujete pravilo o dostavljanju originala na uvid, to vam nudimo mogućnost da ih ili donesete lično ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da zadužite bilo koju kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica. Što se tiče slanja svih ostalih sadržaja za koje su vam neophodni prevodi sa slovačkog jezika na korejski, a za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, njih možete najpre da pošaljete na obradu preko mejla, a zatim i da ih prevedene dobijete na isti način. Ipak, dokumenta po završetku obrade možete najpre da preuzmete lično, ako vam tako odgovara, kao i da zahtevate da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu. Ipak, dobro je da imate na umu da ta usluga nije uračunata u cenu obrade konkretnih dokumenata, tako da treba da izvršite njeno plaćanje kada budete preuzimali tu pošiljku.

A da bi prevodioci i sudski tumači mogli da ispune vaš zahtev za hitnim prevođenjem dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, dozvoljeno vam je da samo u tim situacijama izvršite prvo njihovo slanje preko mejla, te da posle toga, a svakako najbrže moguće, dostavite i originale na uvid.

Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na korejski

Kako prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i konsekutivni, ali i simultani, kao i prevod uz pomoć šapata sa slovačkog na korejski jezik kada je to potrebno, to su klijenti dužni da nam daju sve relevantne informacije o konkretnom događaju za koji im je potrebna ova usluga, a kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu i usmeni prevod maksimalno prilagodimo svim zahtevima tog događaja. Sem podatka o broju učesnika, odnosno o trajanju, trebalo bi da dobijemo i informaciju o njegovoj organizaciji, kao i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan. Za one klijente za čiji događaj će biti primenjena ta vrsta usmenog prevoda, omogućavamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima.

Vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog na korejski jezik za web sajtove, kao i za online prodavnice i kataloge, odnosno softvere i druge sadržaje vezane za oblast interneta. A prevodilac i sudski tumač u ovom slučaju primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi obrađenim materijalima omogućili da poziciju u okviru globalne pretrage poboljšaju.

Ukoliko imate urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je neophodno ispraviti neke greške u njima, ponudićemo vam redakturu tih materijala, koju će da izvrše profesionalni korektori, odnosno lektori, a koji su isto u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxsford i koji imaju višegodišnje iskustvo u pružanju usluga lekture i korekture za navedenu kombinaciju jezika.

Pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i audio, kao i video materijale i to kako različite tipove radijskih i televizijskih emisija, tako i reklamne poruke, odnosno serije, ali i filmove bilo kog žanra i vrste (animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali). Takođe ćemo da vam omogućimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja, kao i uslugu njihovog titlovanja.

Prevodi stručnih časopisa sa slovačkog na korejski jezik

Prevodioci i sudski tumači koji su deo tima Akademije Oxford vrše i direktno prevođenje sadržaja stručnih časopisa sa slovačkog jezika na korejski.

A oni, takođe prevode i popularne časopise, ali i novinske članke, odnosno bilo koju vrstu tekstova. Tako će, osim tekstova čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, turizma i komunikologije, odnosno marketinga, oni da obrade i tekstove koji se odnose na oblast finansija, ekonomije i bankarstva, te politike i prava, ali i one koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke, odnosno psihologije, komunikologije, sociologije i filozofije, te medicine i farmacije, ali i svih ostalih naučnih disciplina.

Po potrebi, sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne materijale i to kako kataloge i brošure, tako i plakate, odnosno flajere i PR tekstove, pa čak mogu da vam ponude i prevođenje sa slovačkog jezika na korejski za vizit kartice. U toku obrade ovih sadržaja, oni će se rukovoditi pravilima marketinga, koja odlično poznaju, tako da će reklamnu poruku da prevedu u potpunosti u skladu sa pravilima korejskog jezika, kako bi izvornim govornicima ovog jezika omogućili da se upoznaju što bolje sa konkretnim proizvodom ili uslugom koje se na kroz ove materijale reklamira.

Takođe, možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na korejski kako za prozna i poetska književna dela, tako i za romane, beletristiku ali i za udžbenike.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa slovačkog jezika na korejski

Da bismo klijentima omogućili obradu diplome i dodatka diplomi u ovoj kombinaciji jezika, nudimo im prvo njihovo prevođenje sa slovačkog na korejski jezik, a zatim i overu urađenog prevoda i to pečatom sudskog tumača. Tako će prevodilac i sudski tumač svim klijentima koji zahtevaju obradu ovog, ali i mnogih drugih dokumenata, omogućiti da u optimalnom roku dobiju dokumenta koja su u potpunosti obrađena u skladu sa zakonom i samim tim mogu da budu korišćena kada god je to potrebno.

Obrađujemo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i uverenja o položenim ispitima, odnosno seminarske i diplomske radove, te sva ostala dokumenta koja se tiču obrazovanja. Sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, venčani list, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta), kao i sva dokumenta koja čine kako tehničku i tendersku, tako i građevinsku, odnosno medicinsku i poslovnu dokumentaciju (građevinski projekti, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, rešenja o osnivanju pravnih lica, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća, fakture, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, poslovni izveštaji svih vrsta, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga).

Na zahtev klijenata, naši stručnjaci obrađuju i sva pravna akta i to kako punomoćje za zastupanje, sudske presude, odluke i žalbe, tako i tekovine Evropske Unije, licence i sertifikate, odnosno sudska rešenja i tužbe. Možemo da uradimo i prevod sa slovačkog na korejski jezik za naučne patente, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, ali i za naučne radove i za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke, kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada je to potrebno, odnosno za različite vrste uverenja i saglasnosti, te potvrda i izjava (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga).

Da bismo mogli da ispunimo zakonske odredbe i izvršimo overu prevoda u skladu sa pravilima, klijenti moraju da nam dostave originalna dokumenta na uvid. Preporučuje im se i da pre toga izvrše sve potrebne provere koje se tiču stavljanja haškog (Apostille) pečata na konkretna dokumenta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje