Prevođenje sa slovačkog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na hebrejski jezik

Za online prevod sa slovačkog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Iako nam se klijenti ne obraćaju baš preterano često sa zahtevom da dobiju prevod sa slovačkog jezika na hebrejski, ne može se izgubiti iz vida činjenica da su i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u svakom trenutku spremni da ovu uslugu pruže svakom kome je potrebno.

Osim što će na zahtev klijenata da prevedu ma koju vrstu sadržaja u pisanoj formi, oni mogu da im ponude i mnogobrojne dodatne usluge. Na prvom mestu se misli na kompletnu obradu video, odnosno audio sadržaja, te da uz njihovo ovo prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski izvrše i titlovanje ili sinhronizovanje. Takođe, u dodatne usluge spadaju i redaktura onih sadržaja za koje klijent već ima urađen prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali ga nisu radili naši prevodioci i sudski tumači, već neko ko nije dovoljno kvalifikovan, pa su mu se potkrale greške. Ovu uslugu će u skladu sa pravilima prevodilačke struke i hebrejskog jezika da izvrše profesionalni lektori i korektori u našem timu.

Pored svih dodatnih usluga koje smo pomenuli moramo da naglasimo i da klijentima omogućimo i usmeni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Inače, sudski tumač i prevodilac su usmereni i na pružanje usluga konsekutivnog i simultanog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, ali isto tako su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata. A ako to odgovara zahtevima konkretnog događaja, klijentima možemo da po povoljnim uslovima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.Prevođenje sa slovačkog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na slovački

U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i sve sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno tekstove i književna dela, ali i internet materijale, zatim novinske članke, časopise, udžbenike i mnoge druge sadržaje koje zahtevaju naši klijenti.

Isto tako vršimo i kompletnu obradu kako poslovnih, tako i ličnih, odnosno dokumenata koja se predaju nadležnim službama, ali i različitih tipova dokumentacija (građevinska, medicinska, tehnička, tenderska i druge). Naravno, prevodimo i pravna akta, kao i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja i mnoge druge sadržaje.

U sklopu ove usluge, klijente očekuje najpre prevod svih pomenutih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime oni zapravo dobijaju dokument koji je sa pravne, kao i zakonske tačke gledišta potpuno važeći i kao takav može da bude predat ma kojoj nadležnoj instituciji. Da bi naši stručnjaci mogli da izvrše overu konkretnog dokumenta, klijenti su u obavezi da prilikom dostavljanja materijala na prevod sa slovačkog jezika na hebrejski svakako prilože originalna dokumenta, koja sudski tumači koriste samo na uvid.Mada, moramo da naglasimo da postoje i ona dokumenta za koja se ovo ne smatra dovoljnom obradom, budući da se zahteva overavanje haškim, odnosno Apostille pečatom. Ovaj pečat mogu da stave isključivo stručnjaci zaposleni u konkretnim službama u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, pa iz tog razloga prevodioci i sudski tumači ne mogu da budu od prevelike pomoći klijentima, osim što će ih sigurno uputiti na one državne institucije koje će im pružiti sve relevantne podatke. A pod tim mislimo najpre na informaciju da li je Apostille pečat obaveza za dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski, a u slučaju potvrdnog odgovora klijenti moraju da pitaju i da li se on stavlja pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Stvar je u tome da su najčešće prisutna dva načina overavanja haškim pečatom i u odnosu na to koji tip overe se primenjuje za konkretna dokumenta, zavisi i gde se prvo nosi taj dokument, odnosno koliko čitav proces traje. Tako, ako se Apostille pečat stavlja na početku, onda se ne prevodi samo konkretan dokument, već i taj pečat, što nije slučaj kada se prvo vrši prevod sa slovačkog jezika na hebrejski, a zatim i overa sudskog tumača, pa se tek onda stavlja haški pečat.

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika mogu da ih na obradu dostave direktno u našu poslovnicu, odnosno da angažuju bilo koju kurirsku službu da to izvrši ili da ih pošalju preporučeno putem “Pošte Srbije”. A jedina situacija kad im je omogućeno da dokumenta pošalju na mejl jeste ako zahtevaju hitno prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski, ali i tada moraju da dostave originale na uvid, uz uslov da to bude najbrži od svih navedenih načina. Sve ostale sadržaje, klijenti na prevod dostavljaju preko mejla, ukoliko im to najviše odgovara, a prevedene materijale mogu takođe da dobiju elektronskim putem, čime će maksimalno ubrzati čitav proces. Što se tiče dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno ili preko kurirske službe na adresu koju klijent navede ili im je omogućeno lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Uslugu dostavljanja na adresu će u ovom slučaju izvršiti kurirska služba i naplatiti je direktno od klijenata prema važećem cenovniku, uzevši u obzir da ova usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata.

Prevod tekovina Evropske Unije sa slovačkog na hebrejski jezik

Da bi prevodi tekovina Evropske Unije sa slovačkog jezika na hebrejski bili profesionalni, odnosno da biste mogli da ih koristite kao pravno validna dokumenta, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford u našoj zemlji. Naime, naši klijenti dobijaju i njihov prevod u toj kombinaciji jezika i overu sudskog tumača, što je obično sasvim dovoljno da taj dokument stekne zakonsku važnost. Zapravo, jedino kada ovakav način obrade nije dovoljan, jesu dokumenta za koja zakon nalaže dodatno overavanje, odnosno stavljanje Apostille (haški) pečata, pa je zato i bitno da vi sami potražite sve relevantne informacije u vezi sa ovom vrstom overe, jer nađi stručnjaci ne mogu da stave ovaj pečat, pošto nisu za njega nadležni.

Sve zainteresovane klijente, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i direktni prevodi sa slovačkog jezika na hebrejski za sudske žalbe i odluke, odnosno tužbe, rešenja i presude, ali i za punomoćja za zastupanje, a prevodimo i sve tipove kako licenci, tako i sertifikate, te ugovore i ostala pravna akta.

U prilici smo i da klijentima omogućimo obradu svih ličnih (potvrda o prebivalištu, krštenica, pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i ostala), ali i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama (svi tipovi izjava i saglasnosti, odnosno uverenja, ali i potvrda), kao i medicinske dokumentacije (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga).

A sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenata rade i prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno nauke (uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi), a možemo da obradimo i naučne radove, kao i diplomske i seminarske.

Sem svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač će da urade prevod sa slovačkog jezika na hebrejski i za građevinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere i poslovnu, te da u optimalnom roku prevedu bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav.

Prevođenje informativnih emisija sa slovačkog na hebrejski jezik

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi televizijskih, odnosno radijskih informativnih emisija sa slovačkog jezika na hebrejski u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i sinhronizaciju prevedenih sadržaja, kao i njihovo titlovanje. A naši prevodioci i sudski tumači mogu, takođe da izvrše profesionalnu obradu emisija zabavnog karaktera, odnosno obrazovnih i dečijih, ali i svih drugih vrsta emisija. Pored toga, u ovoj jezičkoj kombinaciji oni prevode i sve vrste serija, ali i reklamne poruke, te crtane i animirane, odnosno dokumentarne i igrane filmove bilo kog žanra.

Na vaš zahtev, sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod sa slovačkog jezika na hebrejski kako za popularne tekstove, tako i za stručne tekstualne sadržaje različite dužine i složenosti. Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti filozofije, nauke, psihologije, medicine i obrazovanja, mogu da obrade i one koji se odnose na ma koju od svih navedenih oblasti: psihologija, farmacija, građevinska industrija, marketing, socilogija, bankarstvo, politika, komunikologija, turizam, finansije, pravo, menadžment, informacione tehnologije, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, ali i još drugih grana prirodnih, odnosno društvenih nauka.

Omogućujemo i svim klijentima koji imaju urađen prevod za bilo koji tip materijala uslugu redakture, ukoliko titlovanje prevodi sa slovačkog jezika na hebrejski nisu kvalitetni, odnosno ako u njima postoje greške koje je neophodno ispraviti. Kada korektor, odnosno lektor budu uradili svoj posao, te kada budu obradili prevedene sadržaje u skladu sa pravilima prevodilačke struke, sasvim smo uvereni da će čak i vrlo zahtevni klijenti biti zadovoljni njihovim kvalitetom.

Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na hebrejski

Da bismo bili u prilici da vam omogućimo adekvatni usmeni prevod sa slovačkog na hebrejski jezik , važno je da imamo validne informacije o događaju za koji se ova usluga zahteva. Pod tim se, zapravo podrazumevaju podaci o tipu događaja, odnosno o njegovoj organizaciji, zatim informacije kako o broju učesnika, tako i o konkretnom prostoru u kome on treba da bude održan, ali i o njegovom trajanju. Na osnovu svih pomenutih podataka ćemo i doneti odluku da li će prevodilac i sudski tumač tom prilikom da primene konsekutivni, šapatni ili simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a omogućićemo vam i, po pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko se to uklapa u koncept događaja za koji vam je potrebna ova usluga.

Klijenti kod nas mogu da dobiju i profesionalan prevod sa slovačkog na hebrejski jezik za udžbenike i književna dela (poezija, romani, beletristika, proza i ostalo), a sudski tumači i prevodioci po potrebi mogu da obrade i članke iz novina, kao i sve vrste časopisa i to kako stručne, tako i one koji to nisu.

Nudimo vam i obradu sadržaja koji spadaju u domen marketinga (katalozi, vizit karte, PR tekstovi, brošure, plakati, flajeri i ostalo), dok naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje sa slovačkog na hebrejski jezik za web prezentacije, odnosno online prodavnice i kataloge, te kada je potrebno prevode i softvere, to jest različite tipove kako aplikacija, tako i programa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje