Prevođenje sa slovačkog na danski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na danski jezik

Za online prevod sa slovačkog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U sklopu bilo koje od preko 20 poslovnica, a koliko ih sada ima u celoj Srbiji Prevodilački centar Akademije Oxford, klijente očekuju i direktni prevodi sa slovačkog jezika na danski za različite vrste materijala, ali i usluga usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Prevodioci i sudski tumači koji su u timu ove institucije mogu, na zahtev klijenata da izvrše kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod u pomenutoj kombinaciji, a što znači da će bilo koju vrstu događaja koju organizujete moći da pokrije adekvatnom uslugom kako biste i vi kao organizator, ali i učesnici tog događaja bili u potpunosti zadovoljni. Naglašavamo i to da zainteresovanim klijentima možemo da, po povoljnim cenama omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored ove usluge, svim onim klijentima koji već imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, stim da je reč o loše obrađenim sadržajima, možemo da ponudimo i uslugu za koju su zaduženi profesionalni korektori i lektori u našem timu, a koja se odnosi na redakturu tako prevedenih sadržaja. Tom prilikom će oni da isprave sve postojeće greške u urađenim prevodima i klijentima omoguće da dobiju kvalitetno obrađene materijale, bez obzira o čemu da je reč.Prevođenje sa slovačkog na danski
Prevođenje sa danskog na slovački

Možemo da se pohvalimo i činjenicom da na zahtev klijenata vršimo kako kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, tako i kompletnu obradu audio i video materijala. Jednostavnije rečeno, za dokumenta vršimo prvo prevođenje sa slovačkog jezika na danski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, dok klijentima kojima su potrebni prevodi filmova, emisija, serija, reklamnih poruka i drugih video i audio sadržaja, omogućujemo i tu, ali i uslugu njihovog titlovanja i sinhronizovanja.

U navedenoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i popularne, odnosno stručne tekstualne sadržaje, bez obzira koja je njihova tema i dužina, a zatim i književna dela, kao i časopise, udžbenike i članke iz novina, te sve vrste reklamnih materijala (katalozi, flajeri, plakati, brošure, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo). Prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za prevod sa slovačkog jezika na danski za bilo koju vrstu internet sadržaja, a to se na prvom mestu odnosi na obradu web sajtova, ali i online prodavnica, odnosno web kataloga, kao i različitih vrsta aplikacija i programa.

Kod prevoda dokumenata je važno da naglasimo da dobijate uslugu overe, ali od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što svakako nije overa Apostille, odnosno haškim pečatom. Ovo smo posebno naglasili, jer se mnogi klijenti zbunjuju, budući da se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja odredi važeći zakon i uvek se zna na koji način treba izvršiti ovu overu. Zato se i zahteva od klijenata da sami u nadležnim institucijama potraže informacije o overi Apostille pečatom za ona dokumenta za koja su im i potrebni prevodi sa slovačkog jezika na danski, kako bi izbegli nepotrebno gubljenje novca, odnosno vremena. Radi se o tome da se ova vrsta overe ne vrši za sva dokumenta, nego isključivo za ona koja navodi zakon, pa zato treba prvo da saznate da li je Apostille pečat obavezujući i za ta dokumenta. Ukoliko budete saznali da jeste, moraćete i da pitate u kom trenutku ga treba staviti na ta dokumenta, jer se ponekad on stavlja kada prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja haški pečat, a zatim klijenti taj dokument donose u Prevodilački centar Akademije Oxford, gde se prevodi sa slovačkog jezika na danski i dokument i haški pečat, a na kraju overava od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Kada budete dobili sve potrebne podatke, biće vam mnogo lakše, jer ćete prepoznati gde se nosi dokument na obradu, a zatim i koliko bi trebalo taj proces da traje.Osim što će prevodilac i sudski tumač da obrade sva lična dokumenta, poput pasoša, lične karte, krštenice i uverenja o državljanstvu, ali i potvrde o prebivalištu i drugih, oni će na vaš zahtev da prevedu i ona dokumenta koja se predaju različitim državnim institucijama (saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave). Naravno, obrađujemo i različite vrste dokumentacija (tenderska, poslovna, građevinska, medicinska, tehnička i druge), a možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na danski kako za diplomu i dodatak diplomi, tako i za sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja.

Naši stručnjaci, pored toga mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i naučne patente, odnosno sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke, ali i različita pravna akta (ugovori, sudske presude, žalbe i odluke, tekovine Evropske Unije, sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence i ostala).

Da bi klijentima koji zahtevaju prevod dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji maksimalno olakšali čitav postupak, naglašavamo da su oni u obavezi da prilikom slanja sadržaja za koje su im neophodni prevodi sa slovačkog jezika na danski, dužni da prilože i originale na uvid, kako bi mogla da bude izvršena njihova overa u skladu sa pravilima. A sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju ovu vrstu usluge, klijenti mogu i da pošalju na prevod preko mejla, a isto tako i da ih dobiju po završetku obrade. Dokumenta dostavljaju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u jednu od naših poslovnica, a obrađene sadržaje mogu ili da lično preuzmu u prostorijama najbliže poslovnice ili da im budu isporučena na bilo koju adresu u tom gradu. Cena ove usluge nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da klijenti vrše plaćanje kuriru kada preuzimaju pošiljku, a njena cena zavisi samo od cenovnika kurirske službe koja je i zadužena da izvrši ovu vrstu usluge.

Svi oni klijenti kojima je potrebno hitno prevođenje sa slovačkog jezika na danski za bilo koji dokument imaju pravo da prvo izvrše slanje sadržaja preko mejla, ali su takođe obavezni da dostave na uvid originalna dokumenta i to u najkraćem roku, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli maksimalno da ispoštuju njihov zahtev za hitnim prevođenjem.

Simultano prevođenje sa slovačkog jezika na danski

Kada organizujete bilo koju vrstu događaja za koju je potrebno primeniti simultani prevod sa slovačkog na danski jezik, kod nas očekuje i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima. A osim ove vrste usmenog prevoda, stručnjaci Akademije Oxford primenjuju i konsekutivni prevod, ali i takozvani šapatni.

Sem toga, prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i romane, kao i mnoga druga književna dela, ali i tekstove, odnosno udžbenike. Ako je potrebno, prevešćemo i članke iz novina, kao i stručne, odnosno bilo koju drugu vrstu časopisa. Kada su u pitanju prevodi sa slovačkog na danski jezik za tekstove, slobodno možemo reći da prevodilac i sudski tumač obrađuju sadržaje bilo koje tematike, složenosti i namene. A to, zapravo znači da oni mogu da obrade tekstove čija tema se odnosi na ma koju od ovih oblasti: sociologija, nauka, filozofija, obrazovanje, psihologija, farmacija, medicina, građevinska industrija, marketing, politika, finansije, menadžment, bankarstvo, komunikologija, informacione tehnologije, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine i turizam, ali i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka koje sada nismo naveli.

Pored svih pomenutih usluga, sudski tumač i prevodilac će da izvrše i profesionalan prevod sa slovačkog na danski jezik za web materijale, a to ustvari znači da će oni prilikom obrade web sajtova i softvera, odnosno online kataloga, prodavnica i drugih sličnih materijala, onda kada se to zahteva da primene i SEO pravila (Search Engine Optimisation). Upravo na taj način će oni prevedene materijale da obrade u skladu kako sa pravilima danskog jezika, tako i interneta, a što će se odraziti pozitivno na njihovu poziciju u okviru globalne pretrage, jer će ih pretraživači prepoznati kao originalne i kvalitetne, pa će samim tim i njihova pozicija biti znatno bolja.

Prevod marketinških materijala sa slovačkog na danski jezik

Kada je reč o obradi materijala iz oblasti marketinga u ovoj jezičkoj kombinaciji, naglašavamo da vas kod nas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na danski kako za kataloge bilo usluga ili proizvoda, tako i za PR tekstove, odnosno reklamne letke, ali i plakate, flajere i brošure, te možemo da prevedemo i vizit karte i još mnogo drugih marketinških materijala. Sudski tumači i prevodioci koji budu vršili ovu uslugu će maksimalno da vode računa i o marketinškim pravilima, koja naravno odlično poznaju, a to znači da će originalnu reklamnu poruku da oblikuju u skladu sa duhom danskog jezika. Zahvaljujući tome će svim onim klijentima kojima je danski jezik maternji, a koji bi trebalo da počnu da koriste uslugu koja se reklamira, odnosno da kupuju konkretne proizvode, da pruže mogućnost da se sa njima upoznaju na najbolji način, to jest tako kao da je sadržina marketinškog materijala pisana na njihovom maternjem jeziku.

Kod nas klijenti dobijaju i kompletnu obradu bilo koje vrste audio i video materijala, što podrazumeva prvo njihov prevod sa slovačkog jezika na danski, a zatim i uslugu titlovanja, kao i njihovo sinhronizovanje. Osim što će prevodilac i sudski tumač da obrade emisije bilo koje vrste, odnosno serije, možemo da vam ponudimo i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za reklamne poruke, kao i za animirane, odnosno dokumentarne i crtane, te za igrane filmove različitih žanrova, ali i za sve ostale video i audio sadržaje.

Budući da u našem timu nisu samo sudski tumači i prevodioci, nego i stručnjaci koji su zaduženi za redakturu materijala, to ćemo svim klijentima koji poseduju obrađene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika i njihovim kvalitetom nisu zadovoljni, ponuditi ovu uslugu, kako bi vrlo brzo dobili kvalitetno obrađene materijale.

Prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa slovačkog na danski jezik

Kada prevodilac i sudski tumač obrađuju laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to znači da oni prvo izvrše njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na danski, a posle toga i overu tako urađenih prevoda. Na taj način, oni klijentima omogućuju profesionalno obrađene sadržaje, jer oni mogu da budu odmah po završetku obrade korišćeni u praksi, uzevši u obzir da su u pitanju pravno važeća dokumenta. U suštini, to je obično dovoljno, ali ima i dokumenata za koja je neophodno izvršiti dodatnu overu, a koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka, pa samim tim i preporučujemo klijentima da samostalno saznaju da li se za dokumenta koja treba da prevedemo zahteva stavljanje haškog (Apostille) pečata, ali i u kom trenutku se on stavlja na ta dokumenta, čime će oni pojednostaviti čitav proces, jer će imati sve potrebne informacije i znaće tačno da li se taj dokument prvo donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford na obradu ili se nosi u nadležne službe, da bi se izvršila overa haškim pečatom.

Sudski tumači i prevodioci, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka u ovoj kombinaciji jezika prevode i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i sva ostala dokumenta koja čine najpre tehničku, a potom i građevinsku, odnosno dokumentaciju za tendere. Po potrebi, oni obrađuju i poslovnu, odnosno medicinsku dokumentaciju, te ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a to podrazumeva kako obradu osnivačkih akata preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica i faktura, te statuta preduzeća i poslovnih izveštaja, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda i svih ostalih dokumenata iz ove grupe.

Ličnu kartu, kao i potvrdu o prebivalištu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, ali i vozačku dozvolu i još mnogo drugih dokumenata koja se svrstavaju u lična, isto tako obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Uz to, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev vrše i prevođenje sa slovačkog jezika na danski za sve vrste pravnih akata (punomoćja za zastupanje, sertifikati, ugovori, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudske žalbe, odluke i rešenja, licence, sudske tužbe i presude i druga pravna akta), a obrađuju i diplome i dodatka diplomi, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta koja se svrstavaju, kako u oblast nauke, tako i u oblast obrazovanja.

A pored svega što smo ovom prilikom pomenuli, možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na danski kako za uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, odnosno za saglasnost za zastupanje, tako i za sve vrste potvrda (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i ostale), ali i za mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kada klijent ima potrebu za tim.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje