Prevodi sa slovačkog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na francuski jezik

Za online prevod sa slovačkog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford na zahtev bilo kog klijenta može da izvrši i direktan prevod sa slovačkog jezika na francuski, te tako maksimalno pomogne klijentima i uštedi, na prvom mestu njihovo vreme, a odmah zatim i značajna novčana sredstva, jer je u pitanju direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika.

Bez obzira koja vrsta sadržaja da je u pitanju, možete biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci ovu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku i po cenama kojima ćete sigurno biti zadovoljni. A uz sve to, možemo da vam ponudimo i usluge koje ćete na retko kom mestu još dobiti, što se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, budući da kod nas dobijate prvo njihov prevod sa slovačkog jezika na francuski, a odmah posle toga i overu tog prevoda. Kada je jedan dokument na taj način obrađen, to znači da ga možete koristiti u bilo kojoj situaciji i to potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je pravno važeći. Imajte na umu da je proces overavanja dokumenata sasvim jasno definisan slovom zakona, tako da morate na prvom mestu da nam prilikom slanja sadržaja na prevod dostavite na uvid i originalna dokumenta. Uz to se preporučuje i da samostalno proverite u nadležnim institucijama sve informacije koje su dostupne o dodatnoj overi za vaša dokumenta. U pitanju je stavljanje haškog, to jest takozvanog Apostille pečata, koji se stavlja samo na tačno određena dokumenta i uvek na propisan način. Pod tim se podrazumeva da haški pečat može biti stavljen tek nakon što prevodilac i sudski tumač budu uradili njegov prevod sa slovačkog jezika na francuski, a onda i overu, odnosno može biti stavljen prvo Apostille pečat, a onda predat dokument našim stručnjacima na dalju obradu. Morate da imate na umu i to da druga situacija koju smo pomenuli podrazumeva da se vrši prvo prevođenje sa slovačkog jezika na francuski za sam dokumenta, a onda i za čitav Apostille pečat, tako da ovaj proces može, i uglavnom i traje nešto duže nego onaj prvi koji je pomenut. Onog trenutka kada budete dobili sve ove podatke, vi ćete u velikoj meri uštedeti i novac i vreme, jer ćete tačno znati gde treba prvo da odnesete konkretan dokument i koliko će njegova obrada da traje.

Prevodioci i sudski tumači će u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to se prvenstveno odnosi na različite vrste potvrda, kao i na izjave, uverenja i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge). Takođe ćemo da obradimo i pravna akta, počev od sudskih presuda, sertifikata i ugovora, te sudskih žalbi, preko punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i rešenja, pa do licenci i tekovina Evropske Unije.

A takođe na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da ponude i prevođenje sa slovačkog jezika na francuski za sva lična dokumenta (pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, krštenica, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, venčani list, vozačka dozvola i druge), kao i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i tenderske, ali i tehničke dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala).Prevođenje sa slovačkog na francuski
Prevođenje sa francuskog na slovački

Podrazumeva se da će, na vaš zahtev stručnjaci Akademije Oxford da prevedu i svu medicinsku dokumentaciju, te da vam ponude, pored ostalog prevođenje sa slovačkog jezika na francuski kako za lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još mnogo drugih dokumenata koja ulaze u njen sastav. Sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica, poput recimo osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka ili rešenja o osnivanju pravnog lica, te statuta preduzeća i poslovnih izveštaja, takođe možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika.

Po potrebi, prevodilac i sudski tumač obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i rezultate naučnih istraživanja, odnosno prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, kao i naučne patente, te naučne radove, odnosno seminarske i diplomske, te sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke.

Imajte na umu da sve što smo ovom prilikom naveli, zapravo predstavlja manji deo bogate ponude dokumenata za koja vas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na francuski u našim poslovnicama. A osim obaveze da se raspitate o haškom pečatu, vaša obaveza u ovom slučaju je vezana i za slanje originalnih dokumenata na uvid, tako da imate nekoliko mogućnosti za to. Ako vam ne odgovara da ih lično donesete u bilo koju od naših poslovnica, možete i da ih pošaljete kako preko kurirske službe, tako i preko “Pošte Srbije”, ali budući da šaljete originalna dokumenta, to mora biti preporučenom pošiljkom. Preuzimanje obrađenih sadržaja može da bude izvršeno lično, a imate mogućnost i da zahtevate slanje prevedenih i overenih dokumenata na određenu adresu. Ipak, u ovom slučaju morate da znate da je to usluga koja se odvojeno naplaćuje od obrade dokumenta, a njena cena isključivo zavisi od kurirske službe koja će i da vam uruči pošiljku. Plaćanje ove usluge bi trebalo da izvršite u onom trenutku kada pošiljku budete preuzimali.Isključivo oni klijenti kojima je potreban hitan prevod sa slovačkog jezika na francuski za bilo koju vrstu dokumenata imaju dozvolu da prvo pošalju skenirana dokumenta na mejl, a da posle toga, i to u najkraćem mogućem roku, to jest na najbrži od svih opisanih načina, dostave originalna dokumenta na uvid.

Naglašavamo i da prevodilac i sudski tumač mogu, kada imate potrebu za tim da izvrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na francuski, ali kako su oni osposobljeni za sve vrste ove usluge, to jest i za simultani i šapatni, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, to je neizostavno važno da nas informišete o svim detaljima koji su vezani za događaj za koji zahtevate ovu vrstu prevoda. Kod nas možete i da izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama kojima ćete, sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni.

Uz ovu uslugu, možemo da vam ponudimo i obradu mnogih drugih sadržaja u navedenoj kombinaciji, počev od tekstova, članaka iz novina i časopisa, preko književnih dela, pa do udžbenika. A osim toga, sudski tumač i prevodilac će, takođe da izvrše i direktan prevod sa slovačkog jezika na francuski za online kataloge, web prodavnice i sajtove, ali i za programe i aplikacije, kao i za mnoge druge sadržaje koji su na bilo koji način vezani za web. U obavezi smo da klijentima koji su zainteresovani za obradu ovih sadržaja naglasimo i da sudski tumači i prevodioci koji će biti angažovani za ovu vrstu prevoda imaju visok nivo poznavanja pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da će ih pažljivo implementirati u svoj rad, kako bi konkretnim materijalima pružili mogućnost da se u što kraćem roku nađu među prvim rezultatima internet pretrage.

Naši stručnjaci će, po potrebi da obrade i sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, bez obzira da li se putem flajera, kataloga i letaka, odnosno PR tekstova, plakata, brošura i ostalih sličnih materijala reklamiraju usluge ili proizvodi, odnosno određena kompanija. A kako oni imaju visok nivo i znanja i iskustva u obradi ovakvih sadržaja, to svaki klijent može da bude sasvim siguran da će reklamna poruka iz originalnih materijala biti adekvatno prevedena i prilagođena duhu francuskog jezika. Prevodilac i sudski tumač će upravo zahvaljujući tome i da ispune primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će se svi potencijalni klijenti koji se služe francuskim jezikom, upoznati na najbolji način sa predmetom reklamiranja.

Takođe možemo da vam ponudimo i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za bilo koju vrstu video, ali i audio sadržaja, odnosno njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Bez obzira da li su u pitanju prevodi sa slovačkog jezika na francuski za filmska ostvarenja različitih žanrova ili, pak za reklamne poruke, emisije i serije, odnosno ma koju drugu vrstu sadržaja, možete biti sigurni da će sudski tumači i prevodioci svoj deo posla urade u najkraćem mogućem roku i maksimalno kvalitetno, a posle toga će preuzeti profesionalni titleri ili oni stručnjaci koji će da izvrše njihovo sinhronizovanje.

Kako su deo našeg tima i lektori i korektori, to znači da svako ko poseduje materijale za koje su urađeni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, ali koji imaju niz propusta, može da dobije ovu uslugu i tako bude siguran da će njegovi prevodi sa slovačkog jezika na francuski biti kvalitetni i profesionalno obrađeni.

Prevođenje sertifikata i licenci sa slovačkog na francuski jezik

Ne samo da klijenti u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju direktan prevod sa slovačkog jezika na francuski za različite vrste sertifikata i licenci, već i overu prevoda od strane zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač). Sva dokumenta koja su tako obrađena su sa zakonske tačke gledišta validna, a što znači da mogu da ih koriste u svakoj situaciji i to potpuno isto kao i originalna dokumenta, jer pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu daje potvrdu da je njegova sadržina potpuno ista. Zato se i traži da klijenti kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na francuski za sertifikate i licence, te bilo koji drugi dokument, na uvid donesu ili pošalju i originalna dokumenta, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da svoj posao urade u skladu sa zakonskim odredbama.

Možemo da, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obradimo i tekovine Evropske Unije, kao i presude o razvodu braka, zatim različite tipove ugovora, odnosno sudske žalbe, odluke i tužbe, punomoćja za zastupanje, te sudske presude i rešenja, ali i sva ostala pravna akta.

Prevodilac i sudski tumač će da vam ponude i obradu svih ličnih dokumenata, počev od lične karte, radne i dozvole za boravak, te pasoša i krštenica, preko uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, pa do potvrde o prebivalištu, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole. Sem toga, oni obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, a mogu i da urade prevod sa slovačkog jezika na francuski za naučne radove, ma kako da su kompleksni. Isto tako će na vaš zahtev da prevdeu i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i uverenja o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se odnose najpre na oblast nauke, a zatim i obrazovanja.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevođenje medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta iz ove grupe), kao i da obrade sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, poslovne, tenderske i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća, uputstva za rukovanje, fakture, osnivački akti preduzeća, revizorski, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, građevinski projekti i ostala).

Za bilo koju vrstu izjave, potvrde ili uverenja, odnosno saglasnosti da su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na francuski, prevodilac i sudski tumač će da ih obrade u najkraće roku i po izuzetno povoljnim cenama, uz uslov da ispoštujete pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid, te da pribavite sve potrebne informacije o stavljaju Apostille (haškog) pečata na njih.

Prevod aplikacija i programa sa slovačkog jezika na francuski

Prevodioci i sudski tumači koji će vas zahtev da izvrše prevođenje softvera sa slovačkog na francuski jezik mogu, takođe da vam ponude i obradu online prodavnica, odnosno kataloga, ali i internet sajtova i svih drugih materijala koji se odnose na oblast interneta. A uzevši u obzir da je njihovo znanje u na visokom nivou kad je u pitanju obrada ovih sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika, te da su upoznati sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), oni će ih sa puno pažnje i znanja implementirati i u sam prevod sa slovačkog na francuski jezik i time svim obrađenim materijalima pružiti mogućnost da poboljšaju svoje mesto u globalnoj pretrazi.

Oni, takođe na vaš zahtev mogu da prevedu i tekstualne materijale, ma kako da su u pitanju kompleksni njihovi sadržaji, ali i bez obzira koja je njihova tema. Pored stručnih, odnosno popularnih tekstova iz oblasti politike, finansija, ekonomije, prava i bankarstva, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz oblasti menadžmenta, filozofije, komunikologije, sociologije i medicine, odnosno farmacije, psihologije i marketinga, ali i one čija tema je usko vezana za oblast informacionih tehnologija i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno turizma i još mnogo drugih grana, kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka.

Lektori i korektori koji čine deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford su u mogućnosti da svim klijentima koji već poseduju sadržaje za koje je neko uradio prevod sa slovačkog na francuski jezik, ali to ipak nije učinio dovoljno profesionalno i kvalitetno, mogu da izvrše i uslugu njihove redakture. Nakon što oni isprave sve greške u postojećim prevodima, odnosno izvrše njihovu korekturu i lekturu, možete biti sasvim sigurni da će ti prevodi sa slovačkog na francuski jezik biti maksimalno kvalitetni.

Kompletnu obradu igranih filmova, odnosno animiranih, dokumentarnih i crtanih, ali i filmova mnogi drugi žanrova, kao i reklamnih poruka, a zatim emisija zabavnog, informativnog i obrazovnog karaktera, ali i serija i svih drugih vrsta video i audio sadržaja, takođe nudimo zainteresovanim klijentima. A nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla, oni će obradu ovih sadržaja prepustiti svojim kolegama, koji će u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše kako njihovo sinhronizovanje, tako i titlovanje.

Prevodi romana sa slovačkog na francuski jezik

Ma kako da je obiman i kompleksan roman za koji vam je potreban prevod sa slovačkog jezika na francuski naši, prevodioci i sudski tumači će vam sasvim sigurno ponuditi najpovoljnije uslove za njegovu obradu u ovoj kombinaciji jezika. Naravno, ako je potrebno mogu da prevedu i poetska, odnosno prozna književna dela, kao i beletristiku, a na vaš zahtev vršimo i obradu udžbenika.

Ukoliko je potrebno, naši stručnjaci obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, bez obzira da li se putem njih reklamiraju određene usluge, kompanije ili neki proizvod. A osim obrade kataloga i brošura, nudimo vam i prevođenje sa slovačkog jezika na francuski kako za PR tekstove i plakate, tako i za reklamne letke, odnosno flajere. U onim situacijama kada imate potrebu za prevodom vizit kartice, naglašavamo da sudski tumači i prevodioci nastoje da tu uslugu izvrše što pre. Ovde moramo da navedemo i to da naši stručnjaci imaju bogato iskustvo u prevođenju upravo ove vrste materijala, tako da će sasvim sigurno onu poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima, a nalazi se u originalnim sadržajima, da prilagode u skladu sa pravilima i duhom francuskog jezika, kako bi klijentima koji se njime služe omogućili da se što bolje upoznaju sa onim što se reklamira.

Prevodioci i sudski tumači će da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na francuski za stručne i popularne časopise bilo koje tematike, ali i za novinske članke ako vam je to potrebno. U onim situacijama kada organizujete neki događaj na kome će biti prisutni učesnici kojima je maternji jezik slovački, odnosno francuski, možemo da vam ponudimo i usmeni prevod sa slovačkog jezika na francuski. Vrlo je važno da znate da naši stručnjaci mogu da primene kako simultano, tako i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali isto tako i da izvrše uslugu prevoda uz pomoć šapata. Svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda je namenjena za tačno određeni tip događaja, tako da ćemo ponudu izraditi tek pošto od vas dobijemo konkretne informacije, kako o organizaciji samog događaja, tako i o broju učesnika, odnosno o trajanju konkretnog događaja, te informacije o prostoru u kome on treba da bude održan. A u skladu sa vrstom usluge koja se odabere za događaj koji klijent organizuje, Prevodilački centar Akademije Oxford može u ponudu da uvrsti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje