Prevod sa slovačkog jezika na pakistanski

Besplatni online prevod sa slovačkog na pakistanski jezik

Za online prevod sa slovačkog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Budući da Akademija Oxford okuplja vrhunske stručnjake u našoj zemlji koji su specijalizovani za obradu sadržaja na slovačkom i pakistanskom jeziku, a čija profesionalna znanja su na visokom nivou, to klijenti mogu da očekuju i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski i to za bilo koji tip sadržaja, odnosno, možemo da im ponudimo i usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Radi se o tome da su naši prevodioci i sudski tumači usko specijalizovani za obradu najrazličitijih sadržaja, te da mogu da izvrše prevod sa slovačkog jezika na pakistanski kako za materijale iz oblasti marketinga, tako i za časopise, odnosno književna dela, ali i tekstove različite sadržine. Isto tako, klijentima omogućujemo i prevođenje za članke iz novina, kao i za internet sajtove i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta.

A u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i filmove, ali i sve ostale vrste video, odnosno audio materijala, te pored osnovne usluge im omogućujemo da dobiju i sinhronizovanje pomenutih sadržaja, kao i njihovo titlovanje i da na taj način uštede svoje vreme, jer će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, to jest materijale koje mogu odmah da prikazuju gde žele. Vršimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski, a u sklopu ove usluge koja uključuju primenu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda im nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama.Prevođenje sa slovačkog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na slovački

Naglašavamo i to da naš tim ne čine samo prevodioci i sudski tumači za ove jezike, već i lektori i korektori, koji su spremni u svakom trenutku da klijentima pruže redakturu sadržaja koji su prevedeni sa švedskog jezika na pakistanski, ali ne i dovoljno kvalitetno, te je neophodno da se izvrše izmene kako bi taj prevod bio prilagođen duhu ciljanog, to jest pakistanskog jezika.

Sve pomenute sadržaje klijenti mogu da nam pošalju preko mejla, budući da nisu u obavezi da nam dostave i originalne materijale na uvid, te na isti način mogu i po završetku obrade da ih dobiju. A što se tiče obrade dokumenata, način slanja se razlikuje, jer se od klijenata zahteva da ispoštuju uobičajenu proceduru koja podrazumeva da su dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, budući da ih kod nas očekuje i usluga overi pečatom sudskog tumača. Da bi preveden dokument mogao da bude overen ovim pečatom čime, stiče i zakonsku važnost, sudski tumač mora da ispoštuje uobičajenu proceduru, odnosno da prvo fizički uporedi originale sa prevodima, kako bi se uverio da su u pitanju istovetni sadržaji, jer stavljanjem svog pečata on baš to i potvrđuje.

Sa ciljem da klijentima maksimalno pojednostavimo proces obrade bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, preporučujemo im da pokušaju da dobiju sve informacije koje se odnose na overu haškim ili Apostille pečatom. Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač ne mogu da stave ovaj pečat na vaša dokumenta, jer nisu za to zaduženi, već je potrebno da kontaktirate određene državne službe čija je to nadležnost. Neophodno je ne samo da pitate da li se haški pečat stavlja i na dokumenta za koje zahtevate prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski, jer on nije obavezan za sva dokumenta, već i da saznate u kom trenutku tokom čitavog procesa njegove obrade treba izvršiti i ovu overu. A stvar je u tome da se haški pečat na neka dokumenta stavlja na početku, a zatim se vrši prevođenje i pečata i dokumenta, pa tek onda se stavlja i pečat sudskog tumača, dok ima i onih dokumenata kod kojih je proces obrnut, pa se prvo vrši prevod sa švedskog jezika na pakistanski, zatim se overava pečatom sudskog tumača i tek na kraju ste dužni da taj dokument odnesete u osnovni sud kako bi bila izvršena overa Apostille pečatom.Kako morate da nam dostavite i originale na uvid, to znači da nam dokumenta možete doneti lično u najbližu poslovnicu, a imate mogućnost i da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da zadužite kurirsku službu da nam ih dostavi. Ako ste zainteresovani za slanje dokumenata na mejl, morate imati na umu da je to dopušteno samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa slovačkog jezika na pakistanski neophodni u kratkom roku, ali svakako treba posle toga da nam dostave na uvid i originale.

Kada bude bila završena kompletna obrada dokumenata, odnosno njihov prevod i overa pečatom sudskog tumača, možete da odaberete da li želite da vam budu poslata na određenu adresu ili želite da ih preuzmete lično u našoj poslovnice. A u slučaju da vam više odgovara prva opcija, moramo da vas informišemo da ta usluga nije uračunata u cenu obrade konkretnog dokumenta, te da je neophodno da izvršite njeno plaćanje prilikom dostavljanja, odnosno preuzimanja pošiljke.

Moramo da naglasimo i to, da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade bilo koju vrstu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da vam možemo ponuditi najpre prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što na prvom mestu podrazumeva obradu različitih vrsta potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava. Naši stručnjaci mogu da prevedu i sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, odnosno pravna akta, ali i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, ličnu i tehničku, odnosno građevinsku, poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Sve što smo pomenuli je manji deo ponude dokumenata za koja vam nudimo prevod sa slovačkog jezika na pakistanski, a na vama je samo da ispoštujete uobičajenu proceduru.

Prevodi ugovora sa slovačkog na pakistanski jezik

Uz prevođenje svih vrsta ugovora sa slovačkog jezika na pakistanski, prevodioci i sudski tumači će da urade i overu prevoda, te da zainteresovanim klijentima pruže pravno validna dokumenta, koja će moći da primenjuju u svakoj prilici.

Uz to, oobrađuju u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i tekovine Evropske Unije, te sve vrste sertifikata i licenci, ali i presude o razvodu braka. Naravno, prevode i sudske žalbe, odnosno tužbe, ali i rešenja i odluke, odnosno punomočja za zastupanje i ostala pravna akta.

Na zahtev klijenata, radimo i prevod sa slovačkog jezika na pakistanski za radnu i vozačku, odnosno saobraćajnu, te dozvolu za boravak, kao i za sva ostala lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, pasoš i druga). Po potrebi, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite vrste kako potvrda i uverenja, tako i izjava, ali i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama).

Možemo da obradimo i statute, odnosno osnivačke akte preduzeća, ali i da izvršimo direktno prevođenje sa slovačkog jezika na pakistanski za rešenje o osnivanju pravnog lica, te za finansijske i revizorske izveštaje, fakture, poslovne odluke i godišnje poslovne izveštaje, kao i za sva ostala nenavedena dokumenta koja se odnose na poslovanje konkretnog pravnog lica.

Sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji obrađuju i građevinsku i tendersku, ali i tehničku, kao i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga).

Rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, te seminarske radove, kao i naučne radove i patente i diplomske radove će takođe prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A tu su i prevodi sa slovačkog jezika na pakistanski za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i nastavne planove i programe fakuteta, te uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, ali i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a odnose se na oblast nauke ili obrazovanja.

Prevođenje ilustrovanih časopisa sa slovačkog jezika na pakistanski

Stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima nude i direktan prevod sa slovačkog na pakistanski jezik za sadržinu ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa. Oni mogu da obrade i novinske članke, ali i književna dela (poezija, beletristika, romani, proza i drugo), ali i udžbenike.

U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog na pakistanski jezik za sadržaje koji su vezani za oblast marketinga i to kako za one putem kojih se reklamiraju različite usluge i proizvodi, tako i za one koji prezentuju rad određene kompanije. Sudski tumači i prevodioci, između ostalog obrađuju i vizit karte, plakate i brošure, ali klijente kod nas očekuju i direktni prevodi sa slovačkog na pakistanski jezik za kataloge, reklamne letke, odnosno flajere, kao i PR tekstove i sve ostale sadržaje koji su prvenstveno usmereni na oblast reklamiranja.

Za one klijente koji organizuju bilo koju vrstu događaja nudimo usmeni prevod sa slovačkog na pakistanski jezik. Zahvaljujući činjenici da sudski tumač i prevodilac vrše kako prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako i konsekutivno, ali i simultano prevođenje, ponudu prilagođavamo maksimalno vrsti događaja, te zahtevamo da nam klijent prosledi sve relevantne podatke (broj učesnika, podaci o prostoru u kome bi trebalo da konkretan događaj bude održan, smernice vezane za organizaciju, trajanje i ostalo). U skladu sa tim podacima ćemo i da pripremimo odgovarajuču ponudu, a onda kada nam to dozvoljava situacijama, našim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi web sajtova sa slovačkog jezika na pakistanski

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da uradi prevod internet sajtova sa slovačkog na pakistanski jezik kada to zahtevaju klijenti, već će i da taj prevod optimizuju za web pregledače, budući da će tokom njihove obrade da primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation). A kada se bilo koji web sajt prevodi na taj način, možete da budete potpuno sigurni da će se upravo on pojaviti i među prvim rezultatima pretrage na celokupnom internetu, te ćete sigurno i vi kao njego vlasnik osetiti potitivan efekat ovakvog načina obrade.

Uz sajtove, možemo da prevedemo i sve ostale vrste web materijala, te da vam ponudimo direktno prevođenje sa slovačkog na pakistanski jezik i za online kataloge, odnosno prodavnice, ali i za softvere (programi i aplikacije svih vrsta), ali i za sve ostale sadržaje koji su na neki način vezani za oblast interneta.

U timu Prevodilačkog centra su i oni stručnjaci koji mogu da klijentima pruže uslugu redakture, a pto se odnosi na prevedene sadržaje. Naime, ako i vi posedujete nekvalitetno prevedenu bilo koju vrstu materijala, lektor i korektor će da izvrše sve ispravke u njima i u potpunosti ih prilagode važećim pravilima naše struke.

Pored toga, prevodilac i sudski tuma rade i prevođenje za filmska ostvarenja različitih žanrova, odnosno za serije i reklamne poruke, ali i za bilo koju vrstu emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale) i to kako za televizijske, tako i za radijske. Zapravo, za bilo koju vrstu audio ili video sadržaja da su vam potrebni prevodi sa slovačkog na pakistanski jezik, morate znati da kod nas dobijate i ovu, ali i dodatnu uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje ili sinhronizovanje.

Popularne tekstove, kao i one koji se smatraju stručnim, će takođe sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji i to po najprihvatljivijim uslovima. Ne samo da oni rade prevod sa slovačkog na pakistanski jezik za psihološke, političke, sociološke i ekonomske, odnosno turističke i sociološke tekstove, nego i za one čija tema se odnosi na oblast komunikologije, farmacije, bankarstva i građevinske industrije. Obrađuju i tekstove koji su usko vezani za domen ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija i menadžmenta, te obrazovanja i još mnogo nepomenutih naučnih disciplina i to, kako nih koje spadaju u društvene, tako i onih koje su vezane za oblast prirodnih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje