Prevod sa slovačkog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na japanski jezik

Za online prevod sa slovačkog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford će skladu sa vašim zahtevima da izvrši i direktan prevod sa slovačkog jezika na japanski i sve to zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači za oba pomenuta jezika deo našeg tima. Budući da su oji visoko kvalifikovani za obradu različitih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. Zato i možemo, pored ostalog da vam ponudimo obradu ne samo dokumenata, već i različitih vrsta dokumentacija, odnosno tekstova bilo koje sadržine, namene, dužine i složenosti.

Takođe, u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i književna dela, odnosno časopise, udžbenike, reklamne sadržaje i članke iz novina. A nudimo vam i profesionalan prevod sa slovačkog jezika na japanski za web sajtove, odnosno sve ostale vrste sadržaja koje su vezane za oblast interneta.

Sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Budući da su kvalifikovani kako za konsekutivno i papstvo, tako i za simultano prevođenje sa slovačkog jezika na japanski, to je vrlo važno da nam date i sve neophodne informacije o događaju za koji vam je potrebna ova usluga. A naši stručnjaci će na osnovu tih informacija da odluče koji tip usmenog prevoda će u potpunosti zadovoljiti zahteve događaja. Onda kada je najprihvatljivije simultano prevođenje ćemo vam ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.Prevođenje sa slovačkog na japanski
Prevođenje sa japanskog na slovački

Vršimo i kompletnu obradu svih video, kao i audio materijala, te vam uz prevođenje sa slovačkog jezika na japanski za filmove različitih žanrova, odnosno serije i emisije, ali i reklamne poruke i ostale slične sadržaje, možemo ponuditi i njihovo titlovanje, a u svim onim slučajevima kada vam najviše odgovara, naši stručnjaci će da izvrše sinhronizovanje prevedenih sadržaja.

Kompletnu obradu dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika će takođe da izvrše prevodilac i sudski tumač kada je to potrebno, tako da ćete vrlo brzo imati dokumenta koja su spremna za dalje korišćenje. Ipak, ima i dokumenata za koja sve navedeno nije dovoljno da bi mogla da budu primenjivana u praksi, jer se za njih zahteva takozvana nadovera, a koja podrazumeva stavljanje haškog , to jest Apostille pečata. Ovu vrstu overe ne rade stručnjaci Akademije Oxford, pa je zato opšta preporuka da se klijenti raspitaju u okviru nadležnih institucija o tome da li se za konkretna dokumenta zahteva i ova vrsta overe i na koji način se vrši. Radi se o tome da se na neka dokumenta haški pečat stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa njihovom obradom, a na neka pre toga, te se tada prevodi i dokument i sam Apostille pečat. Zato i jeste bitno da klijenti saznaju sve ove detalje kako bi uštedeli svoj trud i vreme, odnosno značajna novčana sredstva.

A u slučaju da su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na japanski za bilo koji dokument, neophodno je i da na uvid donesete originale ili da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem "Pošte Srbije". Sve ostale sadržaje možete i da pošaljete elektronskim putem, kada je u pitanju dostavljanje obrađenih materijala, ono se razlikuje u zavisnosti od njihove vrste. Tako, recimo za one materijale koji ne zahtevaju overu, klijenti imaju mogućnost da ih dobiju preko mejla, a dokumenta ili preuzimaju lično ili dobijaju preko kurirske službe na određenu adresu. A u slučaju da im najviše odgovara takav način dostave, oni su dužni da izvrše plaćanje usluge dostavljanja i to direktno kuriru kada budu vršili preuzimanje pošiljke. U zavisnosti od cenovnika konkretne kurirske službe se formira i cena za ovu vrstu usluge.U onim situacijama kada klijenti zahtevaju hitno prevođenje sa slovačkog jezika na japanski za dokumenta, imaju dozvolu da prvo izvrše slanje preko mejla, a zatim i dostave na uvid originale.

Prevodioci i sudski tumači će osim ličnih dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i pravna akta, kao i dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke. Oni, takođe obrađuju i lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju.

Na vaš zahtev obrađujemo i sve vrste saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, kao i potvrda, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim službama. poslovna dokumenta, počev od poslovnih odluka, faktura i izveštaja, pa do rešenja o osnivanju pravnih lica, statuta i osnivačkih akata preduzeća i ostalih, takođe obrađujemo na vaš zahtev, to jest vršimo prvo njihov prevod sa slovačkog jezika na japanski, a potom ih ioveravamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumači. Građevinsku dokumentaciju, kao I sva dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke, možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika i to po najpovoljnijim uslovima.

Prevođenje online prodavnica sa slovačkog na japanski jezik

U bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijenti mogu da dobiju i direktan prevod web prodavnica sa slovačkog jezika na japanski. Prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji, takođe obrađuju i web sajtove, odnosno softvere, ali i online kataloge i ostale sadržaje vezane za internet. Tokom njihove obrade, oni implementiraju sva važeća pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime postižu osnov profesionalne obrade ovih materijala, te sadržinu prevoda maksimalno prilagođavaju pravilima interneta i web pregledača, tako da će se oni relativno brzo naći među prvim rezultatim pretrage, a što će sasvim sigurno da ima vrlo pozitivan efekat na poslovanje njihovih vlasnika.

Na zahtev klijenata koji su prevođenje sa slovačkog jezika na japanski ma koje vrste sadržaja prepustili nekome, a dobili su neprofesionalno obrađene materijale, lektori i korektori mogu da izvrše redakturu. A kada oni budu završili sa lekturom i korekturom tih materijala, klijenti će dobiti kvalitetno obrađene sadržaje, jer se ispravke vrše u skladu sa pravilima koja su važeća u okviru prevodilačke struke.

Književna dela (beletristika, proza, romani, poetska dela i ostalo) isto tako obrađujemo na vaš zahtev, a sudski tumači i prevodioci vrše i profesionalno prevođenje sa slovačkog jezika na japanski za udžbenike, te novinske članke, ali obrađuju i islustrovane i dečije, odnosno stručne i sve ostale vrste časopisa.

Da bismo maksimalno ispunili očekivanja onih klijenata kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na japanski za različite video i audio materijale, omogućujemo im i dodatnu uslugu, koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizovanje obrađenih sadržaja. A sudski tumač i prevodilac mogu, pored ostalog da obrade informativne emisije, odnosno one koje su obrazovnog ili zabavnog karaktera, ali i sve ostale vrste kako radijskih, tako i emisija koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji. Prevodimo i crtane, odnosno igrane i animirane, kao i dokumentarne filmove, te serije i reklamne poruke, ali i sve ostale vrste audio i video sadržaja.

Usmeni prevod sa slovačkog jezika na japanski

Da bismo bili u mogućnosti da vrstu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji maksimalno prilagodimo svim zahtevima konkretnog događaja koji organizuju naši klijenti, to je vrlo važno da dobijemo sve informacije od kojih i zavisi odabir ove usluge. Osim što bi trebalo da budemo upoznati sa detaljima vezanim za njegovu organizaciju, klijenti treba da nas informišu i o trajanju tog događaja, odnosno o broju učesnika, te o prostoru koji je predviđen za njegovo održavanja. Stručni tim u jednoj od naših poslovnica će, na osnovu tih podataka pripremiti ponudu za usmeno prevođenje sa slovačkog na japanski jezik, te odlučiti da li će prevodilac i sudski tumač da primene simultano ili šapatno, odnosno konskeutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A u skladu sa time, u ponudu mogu da uvrste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Stručnjaci Akademije Oxford, u skladu sa zahtevima klijenata rade i prevod sa slovačkog na japanski jezik za marketinške materijale, pa osim brošura, plakata i PR tekstove, obrađuju i reklamne letke, odnosno flajere, ali i kataloge i plakate, te sve ostale materijale čija osnovna namena je usmerena na reklamiranje kako proizvoda i usluga, tako i bilo koje kompanije.

Stručne tekstove iz različitih oblasti, kao i sve one koji se javno plasiraju, u pomenutoj kombinaciji takođe obrađuju prevodioci i sudski tumači. Sem obrade tekstualnih sadržaja iz oblasti psihologije, komunikologije, farmacije, ekonomije i finansija, oni rade i prevod sa slovačkog na japanski jezik za tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, turizma, bankarstva i prava, odnosno menadžmenta, građevinske industrije i filozofije, te još mnogo nepomenutih grana nauka, kako društvenih, tako isto i prirodnih.

Prevodi poslovnih dokumenata sa slovačkog na japanski jezika

Uslugu koja je usmerena na prevođenje svih vrsta poslovnih dokumenata za slovačkog jezika na japanski svim klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači širom Srbije, to jest u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Prevodilački centar Akademije Oxford.

Tako će naši stručnjaci, osim rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovnih odluka i faktura, da obrade i osnivačk akt preduzeća, odnosno revizorske izveštaje, a zatim i godišnje poslovne izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, te finansijske poslovne izveštaje i sva ostala dokumenta koja imaju veze sa poslovanjem pravnog lica.

U navedenoj jezičkoj kombinaciji, oni će da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, te da urade prevod sa slovačkog jezika na japanski kako za sve tipove potvrda, tako i za različite vrste saglasnosti i uverenja, odnosno izjava (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta ove vrste).

Obrađujemo, takođe i sva pravna akta, te klijentima nudimo prevod za tekovine Evropske Unije u ovoj kombinaciji, ali i za sve vrste licenci, odnosno za sertifikate i ugovore. A pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i punomoćja za zastupanje, zatim presude o razvodu braka, kao i ostale sudske presude, ali i sudske žalbe, odnosno rešenja, tužbe i odluke. Ako je potrebno možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na japanski za ličnu kartu, odnosno za uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i za sva ostala lična dokumenta (radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, dozvola za boravak i druge).

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija možemo isto da obradimo, te da klijentima kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na japanski za tendersku dokumentaciju, ali i medicinsku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, te za bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav, omogućimo i da ih dobiju u najkraćem mogućem roku, budući da prevodilac i sudski tumač pored lekarskih nalaza i građevinskih projekata, obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za rukovanje, te deklaracije proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još mnogo drugih dokumenata koja čine sve vrste dokumentacija koje smo ovom prilikom pomenuli.

Inače, sudski tumači i prevodioci vrše najpre prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overu, ali u ovom slučaju pečatom sudskog tumača i to za sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke (naučni patenti i radovi, rezultati naučnih istraživanja i ostalo), kao i i za ona dokumenta koja se odnose na obrazovanje (prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), a mogu da prevedu i diplomske, odnosno seminarske radove.

U slučaju da je i vama potrebno prevođenje sa slovačkog jezika na japanski za bilo koji dokument, morate znati da ima i dokumenata za koje je potrebno izvršiti overu Apostille, to jest onim pečatom koji nosi naziv i haški. Takođe treba da znate i da ovaj tip overe nije u nadležnosti stručnjaka Akademije Oxford, pa kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu uslugu, to se svakom klijentu preporučuje da potraži sve informacije u okviru državnih službi koje su nadležne za ovu vrstu overe. Uz to, neophodno je i da prilikom dostavljanja sadržaja na prevod priloži na uvid i originalna dokumenta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje