Prevodi sa slovačkog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa slovačkog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford je među onim institucijama na teritoriji Republike Srbije koje mogu da ponude i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski. Ovu vrstu usluge će prevodioci i sudski tumači da izvrše u skladu sa potrebama klijenata, te da im ponude ne samo prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji u pisanom obliku, već će i da izvrše uslugu usmenog prevođenja.

Da bi se prilagodila vrsta usmenog prevodom određenom događaju, budući da su naši stručnjaci visoko kvalifikovani za simultano, kao i za prevođenje pomoću šapata sa slovačkog jezika na ukrajinski, odnosno za konsekutivni prevod, mi zahtevamo da nam klijenti dostave validne podatke o organizaciji konkretnog događaja. A to znači da moramo znati koliko učesnika se očekuje, te gde je predviđeno da on bude održan, odnosno koliko će trajati i kako je zamišljena njegova organizacija, te će u zavisnosti od tih informacija tim naših stručnjaka da pripremi adekvatnu ponudu. Po potrebi, u ponudi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to one vrhunskog kvaliteta.

Obrađujemo i sve vrste web materijala (online katalozi, sajtovi, prodavnice, softveri i ostalo), kao i časopise svih vrsta, ali i udžbenike, književna dela, novinske članke i tekstove različite sadržine. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktan prevod sa slovačkog jezika na ukrajinski za PR tekstove, reklamne flajere i letke, odnosno brošure, plakate i vizit kartice, te kataloge i sve ostale materijale čija primarna namena je usmerena na reklamiranje.Prevođenje sa slovačkog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na slovački

Izvršićemo i obradu serija i filmova bilo kog žanra, odnosno reklamnih poruka, te različitih tipova emisija, ali i mnogih drugih video i audio materijala. A možemo da vam ponudimo i njihovo titlovanje, te uslugu njihovog sinhronizovanja. Spremni smo i da izvršimo lekturu i korekturu bilo kog materijala za koji posjedujete urađen prevod u ovoj kombinaciji, ali je u njima neophodno ispraviti određene greške.

Kompletnu obradu dokumenata, takođe nudimo našim klijentima, a što podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski, te potom i overu i to pečatom sudskog tumača. Samo onaj dokument koji je obrađen ovako može da se preda bilo kojoj državnoj instituciji kada je to neophodno, jer je u potpunosti važeći sa pravne i zakonske tačke gledišta. Inače, postupak overe podrazumeva da sudski tumač prvo upoređuje preveden dokument sa originalnim, jer jedino može da bude overen onaj prevod koji je veran originalu, pa zato i jeste bitno da nam priložite originale na uvid kada budete slali materijale za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na ukrajinski. A to znači da možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donesete lično, mada je dozvoljeno i slanje preko kurirske službe. Sve ostale sadržaje koje smo spomenuli, a koji ne spadaju u dokumente, imate mogućnost kako da nam pošaljete na prevod, tako i da ih dobijete prevedene prekomejla.

Kada prevodilac i sudski tumač budu izvršili prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski za dostavljenje sadržaje, a potom i overu ako je potrebno, možemo da vam ih isporučimo na određenu adresu ili da ih lično preuzmete u prostorijama najbliže poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Način dostave koji podrazumeva isporuku prevoda na adresu se naplaćuje potpuno nezavisno od obrade konkretnih dokumenata, a cena ove usluge zavisi isključivo od konkretne kurirske službe koja vrši uslugu dostave.Hitno prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski za dokumenta stvara mogućnost da klijenti prvo izvrše njihovo slanje na mejl, a da originale na uvid dostave naknadno.

Prevodilac i sudski tumač će, između ostalog na vaš zahtev da obrade ne samo ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno različite vrste izjava i uverenja, te saglasnosti, odnosno potvrda, već i sva dokumenta koja čine građevinsku i medicinsku dokumentaciju. A prevode i tehničku i poslovnu, odnosno tendersku i ličnu dokumentaciju, kao i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i sva pravna akta.

U obavezi smo da svim zainteresovanim klijentima naglasimo da u praksi postoje i dokumenta za koja prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski i overa sudskog tumača nisu dovoljni da bi se taj dokument smatrao pravno važećim, već je neophodno da se izvrši i nadovera, a što znači da na njih treba da bude stavljen Apostille (haški) pečat. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ne mogu da urade ovu vrstu overe, jer nisu nadležni za nju, preporučuje se da oni samostalno zatraže informacije o njoh i to u okviru nadležnih službi, a koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje. Trebalo bi ne samo da pitate da li je haški pečat obavezan i za vaša dokumenta, nego i u kom trenutku je potrebno staviti ih, budući da se u praksi Apostille pečat najčešće stavlja kada prevodioci i sudski tumači izvrše obradu jednog dokumenta, a ima i onih slučajeva kada se prvo stavlja haški pečat, a zatim se prevode i dokumenti na kraju overe od strane sudskog tumača.

Prevođenje licenci i sertifikata sa slovačkog jezika na ukrajinski

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford teži da izađe u susret svim zahtevima svojih klijenata, to im u okviru usluge koja podrazumeva prevod različitih licenci i sertifikata sa slovačkog na ukrajinski jezik omogućujemo i uslugu overe urađenih prevoda. Napominjemo da ovu overu rade zvanično ovlašćeni sudski tumači za pomenute jezike, te da se to ne odnosi na overavanje prevoda haškim ili pečatom koji je poznat još i kao Apostille, budući da to nije u nadležnosti naših stručnjaka. U obavezi smo da naglasimo da je preporučljivo svim klijentima da se najpre raspitaju o potrebi za stavljanjem ovog pečata na konkretna dokumenta, kako bi maksimalno pojednostavili čitav proces njihove obrade i uštedeli ne samo svoje vreme, nego i bitna novčana sredstva.

A uz licence i sertifikate, na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevođenje sa slovačkog na ukrajinski jezik za punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, odnosno za presude o razvodu braka, kao i za ostale sudske presude, ali i žalbe i tužbe, odnosno za sudska rešenja i odluke, te za različite vrste ugovora i sva ostala pravna akta.

Sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i sva lična dokumenta, poput krštenice, venčanog lista, lične karte i uverenja o državljanstvu, odnosno potvrde o prebivalištu, pasoša i svih vrsta dozvola (dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna i ostale). U skladu sa potrebama klijenata, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji prevode i dokumenta koja čine, na prvom mestu poslovnu dokumentaciju, kao i građevinsku, ali i ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, zatim tehničke i medicinske dokumentacije. Oni će, između ostalog da urade prevod sa slovačkog na ukrajinski jezik za rešenje o osnivanju pravnih lica, osnivački akt, odnosno statut preduzeća, kao i za poslovne, odluke, fakture i sve vrste poslovnih izveštaja, a mogu da prevedu i lekarske nalaze, te deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za rukovanje, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a vezana su za ove vrste dokumentacija.

U slučaju da su vam potrebni prevodi sa slovačkog na ukrajinski jezik za dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, imajte na umu da će sudski tumač i prevodilac da obrade kako diplome i dodatke diplomi, naučne patente i seminarske, ali i diplomske, odnosno naučne radove, tako i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, ali i rezultate naučnih istraživanja i još mnogo nepomenutih dokumenata iz ovih oblasti.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada je to potrebno klijentima, obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a to se osim na obradu izjava i saglasnosti, odnosi i na prevođenje sa slovačkog na ukrajinski jezik za različite vrste potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta iz ove grupe).

Prevodi književnih dela sa slovačkog na ukrajinski jezik

Prevođenje različitih dela književnosti sa slovačkog jezika na ukrajinski spada takođe u oblast rada stručnjaka Akademije Oxford. Osim što će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obrade romane i beletristiku, oni mogu da prevedu i dela proze, ali i poetska dela, te da vam ponude obradu različitih udžbenika.

U navedenoj jezičkoj kombinaciji kod nas dobijate i prevod za web sajtove, ali i za online kataloge, aplikacije i programe, odnosno web prodavnice i sve ostale materijale koji su vezani za oblast interneta. Budući da su sudski tumači i prevodioci visokokvalifikovani i imaju iskustvo u obradi ovih sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, to možete biti sasvim sigurni da će se oni vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru internet pretrage, uzevši u obzir da će oni prilikom obrade da se rukovode SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a kako bi tim dokumentima omogućili da od strane internet pretraživača budu prepoznati kao originalni i kvalitetni. Naravno, sve to će se vrlo pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika pomenutih sadržaja.

A uz pomenute usluge, sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski. Ako uzmete u obzir činjenicu da su naši stručnjaci podjednako kvalitetno specijalizovani za pružanje usluga konsekutivnog, simultanog i šapatnog prevođenja u ovoj kombinaciji, to će vam biti jasno zbog čega zahtevamo da nam dostavite podatke o događaju za koji želite da bude izvršena ova usluga. Zapravo, valjalo bi da nas informišete kako o njegovoj organizaciji, tako i o trajanju, odnosno o broju učesnika koji se očekuje, ali bi trebalo i da nam date podatke o prostoru u kome taj događaj treba da bude održan, kako bismo doneli odluku koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda će najbolje odgovoriti na sve te zahteve. Svim onim klijentima za čiji događaj je preporučljivo primeniti tu vrstu usmenog prevoda, ćemo omogućiti i po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve materijale iz oblasti marketinga će, takođe prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. Moramo da naglasimo i to da naši stručnjaci poznaju pravila marketinga, što će im pomoći da konkretnu reklamnu poruku iz originalnih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju prevodi sa slovačkog jezika na ukrajinski za brošure i kataloge, odnosno flajere, PR tekstove ili plakate, prilagode maksimalno duhu ukrajinskog jezika, čime se i postiže osnovni cilj obrađivanja ove vrste sadržaja, jer se svim onim ljudima koji su potencijalni klijenti i kojima je ukrajinski jezik maternji omogućuje najpre da se upoznaju sa predmetom reklamiranja, te se očekuje od njih da počnu da kupuju konkretni proizvod koji se reklamira ili da koriste uslugu.

A uz sve pomenute sadržaje, na vaš zahtev ćemo u optimalnom roku izvršiti i direktan prevod sa slovačkog jezika na ukrajinski za vizit kartice.

Prevod filmova različitih žanrova sa slovačkog jezika na ukrajinski

Ako su vam neophodni prevodi filmova sa slovačkog na ukrajinski jezik, morate znati da vam Prevodilački centar Akademije Oxford zapravo nudi njihovu kompletnu obradu. A to, ustvari znači da ćete kod nas prvo dobiti prevod kako igranih filmova različitih žanrova, tako i dokumentarnih, odnosno animiranih, crtanih i svih drugih vrsta filmskih ostvarenja, ali i njihovo titlovanje. U slučaju da vam ne odgovara usluga titlovanja za prevedene filmove, naši stručnjaci će da izvrše sinhronizovanje obrađenih sadržaja, a osim filmova, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i reklamne poruke, kao i zabavne i informativne emisije, odnosno serije, ali i emisije koje su namenjene najmlađima, te čiji karakter je obrazovni i mnoge druge.

Pored toga, sudski tumači i prevodioci će u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje. Njihova tema ne treba da vas brine, jer naši stručnjaci imaju iskustva u obradi tekstova najrazličitije tematike, tako da će između ostalog obraditi i one sadržaje čija tema se odnosi na ma koju od pomenutih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, obrazovanje, turizam, komunikologija, građevinska industrija, marketing, finansije, politika, informacione tehnologije, medicina, bankarstvo, pravo, menadžment i ostale grane društvenih i prirodnih nauka.

U okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford su i lektor i korektor, koji će da izvrše uslugu redakture, a ona je namenjena za one sadržaje koji su loše prevedeni. Tako da, ukoliko želite da se u prevodima materijala koja već posedujete izvrše sve neophodne ispravke, a kako biste dobili maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje, možete ovu uslugu poveriti našim stručnjacima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje