Prevod sa srpskog jezika na slovački

Besplatni online prevod sa srpskog na slovački jezik

Za online prevod sa srpskog jezika na slovački ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Usluga koja podrazumeva prevođenje sa srpskog na slovački jezik je samo jedna od mnogobrojnih koje mogu da pruže zainteresovanim klijentima prevodioci i sudski tumači u svakoj od naših poslovnica.

A oni će, osim obrade svih sadržaja u pisanom obliku, na zahtev klijenata da izvrše i usmeni prevod sa srpskog na slovački jezik. Prilikom izrade ponude za ovu uslugu je neophodno da nam klijenti dostave sve bitne podatke o događaju za koji zahtevaju usmeni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, što na prvom mestu podrazumeva informacije o njegovoj organizaciji, odnosno o broju učesnika, te podatke o mestu na kome bi trebalo da bude održan, kao i koliko bi trebalo da traje. U skladu sa tim informacijama će stručnjaci Akademije Oxford da odluče da li će da se primeni konsekutivni, odnosno simultani ili prevod uz pomoć šapata sa srpskog na slovački jezik. Moramo da naglasimo i to da smo u prilici da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno u onim prilikama kada se ta usluga zahteva za događaj koji organizujete.

Prevodilac i sudski tumač, na zahtev klijenata mogu da u navedenoj kombinaciji jezika obrade i mnoge druge sadržaje. A pod tim se prvo misli na prevođenje sa srpskog na slovački jezik za sve vrste filmova, odnosno kako igranih, tako i dokumentarnih, ali i animiranih, crtanih i druge vrsta i žanrova filmova, te obrađuju i reklamne poruke i serije, kao i različite vrste televizijskih i radijskih emisija i mnoge druge video i audio materijale. U slučaju da vam to odgovara, u prilici smo da vam ponudimo i titlovanje prevedenih sadržaja, odnosno njihovo sinhronizovanje, jer naš tim čine i stručnjaci čije specijalnost su upravo ove usluge.Prevođenje sa srpskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na srpski

U pomenutoj kombinaciji obrađujemo i udžbenike, a sudski tumači i prevodioci mogu da izrade i prevod sa srpskog na slovački jezik za sve vrste književnih dela, kao i za materijale iz oblasti marketinga, a što podrazumeva obradu kako reklamnih letaka i plakata, tako i brošura, kataloga i vizit kartica, ali i PR tekstova i svih ostalih sadržaja koji su namenjeni reklamiranju različitih usluga i proizvoda, odnosno kompanija. Web sajtove, ali i online prodavnice, odnosno kataloge, te softvere i druge sadržaje vezane za oblast interneta, takođe ćemo da prevedemo sa našeg na slovački jezik. Klijentima možemo da ponudimo i obradu popularnih, kao i stručnih tekstualnih sadržaja, te novinskih članaka i ilustrovanih, ali i stručnih, dečiji i svih ostalih vrsta časopisa.

Ne samo da su prevodilac i sudski tumač članovi našeg tima, već su tu i profesionalni lektor, odnosno korektor, koji su u svakom trenutku spremni da vam pruže uslugu redakture koja se primenjuje na sadržaje za koje je urađen prevod sa srpskog na slovački jezik, ali on nikako nije kvalitetan. A nakon što naši stručnjaci budu završili sa svim potrebnim ispravkama u prevedenim sadržajima, možete biti sigurni da će njihov kvalitet biti na visokom nivou.

Poseban osvrt moramo da napravimo na prevođenje sa srpskog na slovački jezik za sve vrste dokumenata, budući da kod nas klijenti dobijaju njihovo kompletno obrađivanje, što uz prevod u navedenoj kombinaciji jezika uključuje i overu prevoda. Imajte na umu da u ovom slučaju sudski tumači vrše overu, te da se preporučuje da svakako potražite sve relevantne informacije o drugoj vrsti overe za koju naši stručnjaci nisu ovlašćeni. A u pitanju je stavljanje Apostille pečata, koji je poznat još i kao haški i koji se stavlja samo na određena dokumenta, to jest na ona koja navodi zakon. Samo zato što naši stručnjaci ne mogu da izvrše ovu overu (jer nisu nadležni za nju), preporučljivo je da pre nego što nam dostavite dokumenta na obradu svakako proverite u osnovnom sudu u vašem gradu da li je ova vrsta overe neophodna i za vaša dokumenta. U slučaju da dobijete potvrdan odgovor na ovo pitanje, morate i da saznate i da li se haški pečat na ta dokumenta stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla ili pre toga, jer od tih podataka i zavisi na prvom mestu gde nosite dokumenta, a zatim i koliko će njihova obrada da traje. Stvar je u tome da kada se Apostille pečat stavlja na početku, onda ga donosite ili dostavljate na drugi način našim stručnjacima koji tada prevode i sadržinu tog dokumenta, kao i sam haški pečat, pa iz tog razloga ova vrsta obrade može da traje nešto duže nego drugi tip koji je prisutan u praksi, a koji podrazumeva da se prvo vrši prevođenje sa srpskog na slovački jezik tog dokumenta, a potom i overa pečatom sudskog tumača i na kraju se dokument nosi u osnovni sud da bi bio overen Apostille pečatom.Uz prevod onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno bilo koje vrste potvrde, uverenja, saglasnosti ili izjave (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala), sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva pravna akta (sudske žalbe i presude, ugovori, sudske tužbe, punomoćja za zastupanje, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudska rešenja, licence i ostala dokumenta iz oblasti prava).

Podrazumeva se da će naši stručnjaci u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i pasoš, krštenicu i uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, ali i mnoga druga lična dokumenta, poput vozačke dozvole, zatim radne i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno dozvole za boravak, te umrlice i mnoga druga nepomenuta lična dokumenta. Sva dokumenta koja čine poslovnu, ali i građevinsku i tehničku dokumentaciju, će isto tako prevodioci i sudski tumači u najkraćem mogućem roku najpre da prevedu sa našeg na slovački jezik, a zatim i overe pečatom sudskog tumača. Možemo da obradimo i dokumentaciju za tendere, zatim lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a pored toga prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i profesionalan prevod sa srpskog na slovački jezik za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te za uverenje o položenim ispitima, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke.

Svaki klijent kome su potrebni prevodi sa srpskog na slovački jezik za bilo koji dokument, može biti siguran da će sudski tumači i prevodioci da ga obrade najpristupačnijim uslovima, ali neophodno je da klijent obezbedi originalna dokumenta, kako bi usluga overe bila izvršena u skladu sa pravilima. A to je i jedini razlog zbog čega se dostavljanje dokumenata na prevod razlikuje u odnosu na bilo koju drugu vrstu sadržaja. Stvar je u tome da njih klijenti mogu da dostave preko mejla, jer nije neophodno da se pošalju i na uvid originalni materijali, a ako im tako bude odgovaralo na isti način mogu i da ih dobiju po završetku obrade od strane naših stručnjaka. Sa druge strane, sva prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju ili slanjem preko kurirske službe na adresu koju navedu ili mogu da izvrše njihovo lično preuzimanje. Inače, ova usluga nije uračunata u cenu obrade konkretnog dokumenta, pa se naplaćuje u trenutku kada klijent bude preuzimao obrađena dokumenta i to po ceni te kurirske službe. Što se tiče slanja dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na slovački jezik, to možete učiniti na nekoliko načina. Najpre imate mogućnost da nam ih lično donesete u ma koju od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a na raspolaganju vam je i slanje preko kurirske službe, to jest “Pošte Srbije”, ali preporučenom pošiljkom.

U slučaju da vam prevod bilo kog dokumenta treba “danas za sutra”, odnosno u vrlo kratkom roku, možete da nam ih pošaljete prvo preko mejla, ali je neophodno i da posle toga izvršite slanje originala na uvid, ali vodite računa o roku koji ste zadali za izradu prevoda, budući da je on vrlo kratak u ovoj situaciji.

Prevodi web sadržaja sa srpskog na slovački jezik

Prevodioci i sudski tumači u našim poslovnicama su specijalizovani i za prevođenje internet sadržaja sa srpskog jezika na slovački. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju se zahtevom za obradom web sajtova, naši stručnjaci će sa zadovoljstvom da urade i prevod u pomenutoj kombinaciji jezika za softvere, odnosno za ma koju aplikaciju ili program, kao i za online prodavnice, kataloge i sve druge web materijale. Posebno navodimo da će naši stručnjaci u toku obrade ovih sadržaja da obrate pažnju i na njihovo optimizovanje za internet pretraživače, te da će u skladu sa svojim profesionalnim znanjima da implementiraju i SEO pravila (Search Engine Optimisation) u prevod, kako bi im na taj način omogućili da se što pre nađe među prvim rezultatima pretrage.

Kako su prevodioci i sudski tumači spremni i da izvrše obradu tekstualnih sadržaja na vaš zahtev, to sa sigurnošću možemo reći da vas kod nas očekuju prevodi sa srpskog jezika na slovački za tekst bilo koje tematike, odnosno dužine, složenosti i namene. A pod tim se misli prvenstveno na obradu tekstova iz oblasti turizma, prava, ekonomije i politike, odnosno građevinske industrije, farmacije, obrazovanja, nauke i medicine. Naravno, naši stručnjaci mogu da prevedu i tekstove vezane za oblast bankarstva i finansija, te psihologije i sociologije, odnosno informacionih tehnologija, a zatim i menadžmenta, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevođenje sa srpskog jezika na slovački za serije, reklamne poruke i filmove različitih žanrova, odnosno za informativne i dečije, te obrazovne i emisije zabavnog karaktera, kao i za sve ostale audio i video sadržaje. U našem timu su i profesionalci čija specijalnost je titlovanje prevedenih sadržaja, odnosno njihovo sinhronizovanje, tako da klijente, praktično gledano očekuje kompletna obrada bilo koje vrste audio ili video materijala.

Svaki klijent koji je prevođenje sa srpskog jezika na slovački određenog sadržaja prepustio bilo kom drugom licu ili instituciji, ali tom prilikom nije dobio profesionalno obrađene sadržaje, može u okviru naših poslovnica da dobije njihovu lekturu i korekturu, koju će u ovom slučaju da izvrše profesionalci čija je to specijalnost, odnosno lektori i korektori.

Prevođenje pasoša sa srpskog jezika na slovački

Ukoliko vam je potreban prevod pasoša sa srpskog na slovački jezik, stručni tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford vam omogućuje da dobijete kako ovu, tako i uslugu overe prevedenih dokumenata. Moramo da naglasimo da ovu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumači, ali da isto tako postoje i dokumenta za koja se zahteva dodatna overa, a koju ne mogu da izvrše naši stručnjaci. U pitanju je stavljanje haškog, to jest pečata koji nosi naziv i Apostille i koji se stavlja samo na određena dokumenta. U ovom slučaju, zakon jasno navodi za koji tip dokumenata i u kojoj kombinaciji jezika se mora staviti ovaj pečat, te na koji tačno način, pa se zato i preporučuje da vi samostalno pokušate da pribavite sve neophodne podatke o ovoj vrsti overe za ona dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na slovački jezik, kako biste izbegli bespotreban gubitak vremena.

Uz pasoš, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i ličnu kartu, kao i potvrdu o prebivalištu, odnosno uverenje o državljanstvu, ali i mnoga druga dokumenta, poput na primer izvoda iz matičnih knjiga kako rođenih i venčanih, tako i umrlih, odnosno sve vrste dozvola (radna, saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak). Naravno, oni će da obrade i sva ona dokumenta, poput potvrda i izjava, to jest uverenja i saglasnosti, koja je neophodno predati različitim državnim institucijama u određenim situacijama (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i ostala slična dokumenta).

Sve vrste pravnih akata, počev od punomoćja za zastupanje i ugovora, preko tekovina Evropske Unije, sertifikata i licenci, pa do presuda o razvodu braka i ostalih vrsta ne samo sudskih presuda, nego i rešenja, žalbi i odluka, odnosno tužbi, takođe možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika, te da vam izvršimo za njih prvo prevod sa srpskog na slovački jezik, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. A u pomenutoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i različite tipove dokumentacija, te da vam ponude prevođenje svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije, kao i medicinske i poslovne. Tako će oni, pored ostalih dokumenata da prevedu i lekarske nalaze, osnivačke akte, ali i statute preduzeća, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja nisu navedena, a čine pomenute tipove dokumentacija.

Nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske, odnosno diplomske radove, te diplome i dodatke diplomi, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente, odnosno radove, kao i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, isto ćemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika kada je to potrebno.

Prevod udžbenika sa srpskog na slovački jezik

Prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše i direktno prevođenje udžbenika sa srpskog jezika na slovački. Velika je prednost u ovom slučaju što nam sadržaje možete poslati i preko mejla, tako da ćete maksimalno uštedeti svoje vreme, te nakon što naši stručnjaci budu završili njihovu obradu možemo vam ih poslati na isti način.

Sudski tumač i prevodilac, pored toga mogu da obrade i književna dela, kako poeziju i prozu, tako i beletristiku, romane i druga. A oni, takođe obrađuju i sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, što podrazumeva kako obradu reklamnih plakata, flajera i letaka, tako i PR tekstova i vizit kartica, odnosno kataloga, brošura i drugih sličnih materijala, čija namena je reklamiranje. Moramo da naglasimo i to da naši stručnjaci poznaju sva pravila kvalitetnog marketinga, tako da će sasvim sigurno reklamnu poruku iz originala da obrade na kvalitetan način i da je prilagode duhu slovačkog jezika. Na taj način će postići osnovno pravilo obrade ovakvih sadržaja, jer će reklamnu poruku da prilagode pravilima slovačkog jezika.

Kod nas klijenti, takođe mogu da dobiju i prevod sa srpskog jezika na slovački za različite vrste časopisa i novinske članke, a možemo da im ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, te iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A pre nego što budemo izradili ponudu za ovu uslugu, zahtevamo da nam klijenti dostave sve informacije o događaju koji organizuju, kako bismo mogli da odlučimo da li je bolje primeniti simultani ili konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata sa srpskog jezika na slovački. Naglašavamo da je svaki tip ove usluge namenjen za tačno određenu vrstu događaja, tako da se baš zato i zahteva da dobijemo sve podatke o njemu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje