Prevod sa slovačkog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na norveški jezik

Za online prevod sa slovačkog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U svakoj od preko 20 poslovnica, a koliko ih u ovom trenutku broji Prevodilački centar Akademije Oxford se nalaze i prevodilac i sudski tumač i to kako za norveški, tako i za slovački jezik. Osim uobičajenih pravaca prevođenja, oni su osposobljeni i za prevod sa slovačkog jezika na norveški, koji mogu da pruže svim zainteresovanim klijentima i to kako u usmenom, tako i u pisanom obliku.

Inače, naši stručnjaci mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade kako udžbenike i različite vrste tekstova, odnosno dela književnosti, tako isto i sve sadržaje koji su vezani za oblast interneta, odnosno članke iz novina. A prevode i stručne, kao i ilustrovane, te dečije i druge vrste časopisa, ali i reklamne letke, plakate i flajere, odnosno kataloge, vizit kartice, brošure i PR tekstove, te mnoge druge sadržaje koji se odnose na oblast marketinga.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sve vrste audio i video sadržaja (serije, emisije, reklamne poruke, filmovi i ostalo). Asamo zato što su deo našeg tima i profesionalci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje obrađenih materijala, klijentima ćemo da ponudimo i njihovu kompletnu obradu.Prevođenje sa slovačkog na norveški
Prevođenje sa norveškog na slovački

Usmeni prevod sa slovačkog jezika na norveški takođe mogu da dobiju i klijenti koji imaju potrebu za tim. A u ovom slučaju, klijent mora da zna da treba da nam pruži informacije o prostoru u kome će biti održan konkretan događaj, te podatke o njegovoj organizaciji, odnosno trajanju, broju učesnika i o drugim sličnim detaljima. Osnovni razlog zbog čega se ovo traži od klijenata treba tražiti u činjenici da sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako simultano prevođenje sa slovačkog jezika na norveški, tako i konsekutivno, kao i prevod uz pomoć šapata. Naravno, sve pomenute vrste ove usluge su namenjene tačno određenom tipu događaja, pa je iz tog razloga neophodno prilagoditi vrstu usluge njegovim zahtevima. A uz samu uslugu, onim klijentima za čiji događaj treba primeniti upravo tu vrstu usmenog prevoda, možemo da ponudimo i to po naročito pristupačnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored svih pomenutih usluga, kod nas klijente očekuje i kompletno obrađivanje kako onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest različitih tipova najpre potvrda i uverenja, a zatim i saglasnosti i izjava, te poslovne, tehničke i medicinske, ali i građevinske, lične i tenderske dokumentacije. A prevodilac i sudski tumač, naravno u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade i pravna akta, zatim dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i sva dokumenta koja se tiču nauke i još mnogo drugih sadržaja.

Kada kažemo kompletna obrada, to zapravo podrazumeva prvo njihovog prevođenje sa slovačkog jezika na norveški, a odmah zatim i overu prevoda pečatom zvanično ovlašćenog lica. Ovde naglašavamo da je to lice zapravo sudski tumač, koji je član našeg tima, te da svaki klijent treba da ispoštuje pravilno vezano za dostavljanje originalna na uvid, kako bi overa mogla da se odvija u skladu sa važećim odredbama zakona. Zapravo se radi o tome da sudski tumač neposredno pre nego što bude stavio svoj pečat na prevod, odnosno pre nego što ga overi, mora da uporedi sadržinu tog dokumenta sa originalnim, kako bi se lično uverio da su u pitanju potpuno isti sadržaji, jer se overavaju samo oni prevodi sa slovačkog jezika na norveški čija sadržina je ista kao i u originalnim dokumentima.Ukoliko možda niste upućeni, postoje i dokumenta za koja se mora izvršiti dodatna overa za koju prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost, već isključivo državne službe i to one koje se nalaze u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Baš iz tog razloga bi trebalo da samostalno potražite informacije o Apostille pečatu, a što podrazumeva prvo da pitate da li je ovaj pečat, koji nosi naziv i haški obavezujući za dokumenta za koja su vama inače potrebni prevodi sa slovačkog jezika na norveški. Ovo naglašavamo zato što haški pečat nije obavezan baš za sva dokumenta , aisto tako i za ona za koja jeste, postoji nekoliko načina overe. A od svih njih najzastupljeniji su onaj koji podrazumeva da se prvo stavlja haški pečat, zatim se i oni čitav dokument prevode i na kraju overavaju od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, te postoje i dokumenta kod kojih se Apostille pečat stavlja tek pošto prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla.

Ne zaboravite da morate da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, tako da imate mogućnost da ih pošaljete preko kurirske službe ili “Pošte Srbije” (preporučeno), to jest možete i da ih donesete lično u bilo koju našu poslovnicu.

Sve ostale vrste sadržaja, a koji ne podrazumevaju overu, možete i da skenirane pošaljete elektronskim putem na prevod. A nakon što se završi obrađivanje dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih dobiju preko mejla, uz uslov da su u pitanju materijali kod kojih se ne vrši overa. Sve ostale prevedene i overene sadržaje dobijaju ili na određenu adresu preko kurirske službe i ovu uslugu samostalno plaćaju prema cenovniku te službe ili mogu i da dođu do jedne od naših poslovnica i prevedene materijale preuzmu lično.

Da bi mi bilo dozvoljeno da dokumenta na prevod sa slovačkog jezika na norveški pošalju preko mejla, klijenti moraju da zahtevaju njihovo hitno prevođenje, to jest obradu u kratkom roku, a posle toga dostavljaju originale na uvid i to na najbrži od svih načina koje smo ovom prilikom nabrojali.

Prevodi zabavnih emisija sa slovačkog na norveški jezik

Klijenti koji zahtevaju prevođenje emisija zabavnog karaktera sa slovačkog jezika na norveški u Prevodilačkom centru Akademije Oxford dobijaju i njihovo sinhronizovanje, odnosno ukoliko im to više odgovora, vršimo titlovanje prevedenih materijala.

Prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji obrađuju i emisije informativnog, ali i obrazovnog karaktera, odnosno dečije i sve druge tipove i to kako radijskih, tako i televizijskih emisija. Možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na norveški za igrane i dokumentarne, odnosno crtane, kao i za animirane filmove, a zatim i za reklamne poruke i serije, te sve ostale nepomenute vrste video i audio sadržaja.

Pored toga ćemo da obradimo i književna dela, ako je potrebno, odnosno udžbenike, a prevodimo i članke iz novina i stručne, kao i popularne vrste časopisa.

Da bismo svim onim klijentima koji imaju urađene prevode za različite vrste sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, ali je reč o neprofesionalnim prevodima, omogućili da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje, ponudićemo im uslugu redakture koju će da izvrše profesionalci, odnosno korektori i lektori, koji čine takođe deo našeg tima.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i usmeni prevod sa slovačkog jezika na norveški za bilo koju vrstu događaja, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i simultani, ali i konsekutivni prevod. Zato i jeste bitno je da nam date sve relevantne podatke o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu, koja će maksimalno da zadovolji i očekivanja vas kao organizatora, ali i svih učesnika tog događaja.

Prevođenje reklamnih materijala sa slovačkog jezika na norveški

Kako kataloge usluga ili proizvoda, tako i PR tekstove, odnosno reklamne flajere i letke, ali i brošure i vizit karte, kao i plakate i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, sudski tumači i prevodioci će u najkraćem mogućem roku da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A kada budu radili prevod sa slovačkog na norveški jezik za pomenute sadržaje, oni će se rukovoditi važećim marketinškim pravilima, što znači da će reklamnu poruku iz originalnih materijala da prevedu u duhu ciljanog jezika. Upravo zahvaljujući tome će svim potencijalnim klijentima koji treba da se upoznaju sa konkretnom uslugom ili proizvodom, a kojima je maternji jezik norveški, omogućiti da to i učine i to tako kao da je taj sadržaj pisan baš na norveškom jeziku.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa slovačkog na norveški jezik za popularne tekstove različite sadržine, ali i za one koji se smatraju stručnim. Budući da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast, odnosno granu društvenih ili prirodnih nauka, nemoguće je da navedemo sve oblasti, zato ćemo navesti samo pojedine od njih: ekonomija, politika, bankarstvo, finansije, pravo, komunikologija, nauka, informacione tehnologije, farmacija, obrazovanje, menadžment, medicina, turizam, građevinska industrija, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, sociologija, filozofija i mnoge druge.

U ovoj jezičkoj kombinaciji, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve internet sadržaje, počev od online prodavnica, preko web kataloga i sajtova, pa do softvera, to jest različitih programa i aplikacija. A da bi izvršili profesionalno prevođenje sa slovačkog na norveški jezik za sve navedene tipove materijala, naši stručnjaci će primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation) i na taj način omogućiti prevedenim sadržajima da od strane internet pregledača budu prepoznati kao originalni i kvalitetni, što će se odraziti i na poboljšanje njihove pozicije na internetu.

Prevod potvrde o prebivalištu sa slovačkog na norveški jezik

Prevodi potvrde o prebivalištu sa slovačkog jezika na norveški u Prevodilačkom centru Akademije oxford uključuju i overu tog prevoda od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača za konkretan jezik. Klijenti na taj način dobijaju u optimalnom roku dokumenta koja mogu da predaju svakoj nadležnoj službi, uzevši u obzir da su ona sa pravne tačke gledišta apsolutno validna. Jedino što može da utiče na obradu ovih, ali i drugih dokumenata jeste činjenica da zakon navodi stavljanje Apostille pečata za određena dokumenta, ali kako to nije u nadležnosti naših stručnjaka, to je i preporuka da klijenti dobiju sve potrebne podatke u vezi sa ovim tipom overe i to potpuno samostalno.

Uz potvrde o prebivalištu, u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i uverenje o državljanstvu, pasoš, ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, ali i mnoga druga lična dokumenta (izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola i ostala).

Sudski tumači i prevodioci, takođe vrše obradu u ovoj jezičkoj kombinaciji i za sva poslovna dokumenta (statut preduzeća, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski i finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji i druga dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnog lica), kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što prvenstveno podrazumeva prevođenje sa slovačkog jezika na norveški za različite vrste kako potvrda, tako i izjava i uverenja, odnosno za sve tipove saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i slična dokumenta).

Na vaš zahtev, a u pomenutoj kombinaciji jezika ćemo da obradimo i sva pravna akta i to kako različite tipove ugovora, tako i presude o razvodu braka, odnosno punomoćje za zastupanje, a zatim i sve vrste sudskih žalbi, rešenja i odluka, potom sudske tužbe i tekovine Evropske Unije, ali i bilo koju vrstu sertifikata ili licenci. Pored toga obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i rezultate naučnih istraživanja, a možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na norveški, a potom i overu od strane sudskog tumača za diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, kao i za naučne patente, odnosno sve vrste radova (seminarski, naučni i diplomski), te za ostala nepomenuta dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja.

Prevodilac i sudski tumač vrše i kompletnu obradu za različite tipove dokumentacija, tako da pored ostalog prevode i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga). Zainteresovane klijente kod nas očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na norveški za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za uputstva za rukovanje i još mnogo drugih dokumenata koja čine najpre građevinsku dokumentaciju, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje